LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYDYTOJŲ DIPLOMŲ, PAŽYMĖJIMŲ IR KITŲ OFICIALIAS KVALIFIKACIJAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ, ĮGYTŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖJE NARĖJE, ŠVEICARIJOJE ARBA VALSTYBĖJE, PASIRAŠIUSIOJE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUSITARIMĄ, PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2004 m. vasario 2 d. Nr. V-43

Vilnius

 

 

1. Siekdamas suderinti Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, su Lietuvos Respublikos teisės aktais:

2. Tvirtinu Gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles (pridedama).

3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretorei R. Baranauskienei.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2004 m. vasario 2 d.

įsakymu Nr. V-43

 

GYDYTOJŲ DIPLOMŲ, PAŽYMĖJIMŲ IR KITŲ OFICIALIAS KVALIFIKACIJAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ, ĮGYTŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖJE NARĖJE, ŠVEICARIJOJE ARBA VALSTYBĖJE, PASIRAŠIUSIOJE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUSITARIMĄ, PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLĖS

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos siekiant įgyvendinti 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvą 93/16/EEB dėl gydytojų laisvės renkantis darbą ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialios kvalifikacijos pažymėjimų abipusio pripažinimo ir jos paskutinį papildymą 2001 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/19/EEB, iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvas 89/48/EEB ir 92/51/EEB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo bendrosios sistemos ir Tarybos direktyvas 77/452/EEB, 77/453/EEB, 78/686/EEB, 78/687/EEB, 78/1026/EEB, 78/1027/EEB, 80/154/EEB, 80/155/EEB, 85/384/EEB, 85/432/EEB, 85/433/EEB ir 93/16/EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojo, dantų gydytojo, veterinarijos gydytojo, akušerio, architekto, vaistininko ir gydytojo profesijų.

2. Šios taisyklės nustato gydytojų, kurie yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, piliečiai ir siekia verstis atitinkama praktika Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais, diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo procedūrą Lietuvos Respublikoje. Šios taisyklės taip pat taikomos asmenims, nurodytiems Reglamento 1612/68/EEB 11 straipsnyje.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – ministerija) yra Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, vykdanti gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių dokumentų pripažinimą.

 

II SĄVOKOS

 

4. Pilietis – asmuo, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, pilietis įgijęs medicinos, šeimos medicinos (bendrosios medicinos praktikos) ar specializuotos medicinos diplomus, pažymėjimus ir kitus šias oficialias kvalifikacijas patvirtinančius dokumentus valstybėje narėje.

5. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, Šveicarija ar valstybė, pasirašiusi Europos ekonominės erdvės susitarimą.

6. Diplomas – diplomas, pažymėjimas ir kitas dokumentas, patvirtinantis oficialią medicinos, šeimos medicinos (bendrosios medicinos praktikos) arba specializuotos medicinos kvalifikaciją.

 

III MEDICINOS IR SPECIALIZUOTOS MEDICINOS GYDYTOJŲ DIPLOMŲ PRIPAŽINIMAS

 

7. Ministerija pripažįsta gydytojų diplomus, patvirtinančius oficialias medicinos kvalifikacijas, kuriuos, vadovaudamosi Direktyvos 93/16/EEB 23 straipsniu, valstybių narių piliečiams išdavė kitos valstybės narės ir kurie išvardyti šių taisyklių 1 priede, suteikdama jiems tokią pat teisę pradėti ir vykdyti gydytojo veiklą, kokia yra suteikiama asmenins, turintiems Lietuvos Respublikoje suteiktas atitinkamas kvalifikacijas.

8. Ministerija pripažįsta gydytojų diplomus, patvirtinančius oficialias specializuotos medicinos kvalifikacijas, kuriuos, vadovaudamosi Direktyvos 93/16/EEB 24, 25, 26 ir 29 straipsniais, valstybių narių piliečiams išdavė kitos valstybės narės ir kurie išvardyti šių taisyklių 2 ir 3 prieduose, savo teritorijoje suteikdama jiems tokią pat teisę pradėti ir vykdyti atitinkamą gydytojo veiklą, kokia yra suteikiama asmenins, turintiems Lietuvos Respublikoje suteiktas atitinkamas kvalifikacijas.

9. Šių taisyklių 8 punkte nurodyti diplomai, patvirtinantys specializuotos medicinos oficialias kvalifikacijas, yra diplomai, kuriuos išdavė šių taisyklių 2 priede išvardytos kompetentingos institucijos arba įstaigos ir kurie atitinka valstybių narių, kuriose toks mokymas vyksta, šių taisyklių 3 priede išvardytas kvalifikacijas.

10. Valstybių narių piliečiai, norintys įgyti diplomus, patvirtinančius specializuotos medicinos oficialias kvalifikacijas, kurie neminimi šių taisyklių 8 punkte, ir nėra išduodami kilmės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, iš kurios pilietis yra atvykęs, ministerijos reikalavimu turi baigti studijas tomis sąlygomis, kokios yra nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

10.1. Ministerija atsižvelgia į visą arba dalį studijų, po kurių šių taisyklių 10 punkte minimiems piliečiams jų valstybės narės arba tos valstybės narės, iš kurios yra atvykęs užsienio pilietis, kompetentingi valdžios pareigūnai įteikia oficialių studijų diplomus, trukmės, jeigu tokia studijų trukmė atitinka atitinkamų specialistų mokymo Lietuvos Respublikoje reikalavimus. Taip pat atsižvelgiama ir į profesinę patirtį, papildomą išsilavinimą ir tęstines medicinos studijas.

10.2. Ministerija pagal pateiktus diplomus, įvertinusi asmens mokymo turinį bei trukmę, atsižvelgdama į profesinę patirtį, papildomą išsilavinimą ir tęstinį medicinos mokymą, praneša apie būtiną papildomą mokymą ir mokymo sritis.

10.3. Ministerija pateikia savo sprendimą per keturis mėnesius nuo tos dienos, kurią asmuo pateikė prašymą ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

 

IV ĮGYTOS TEISĖS

 

11. Tais atvejais, kai valstybių narių piliečių diplomai, patvirtinantys oficialias kvalifikacijas, buvo išduoti tam tikros valstybės ir tam tikru laiku arba iki šios valstybės tapo valstybėmis narėmis:

11.1 nepažeisdama šių taisyklių 11.4, punkto, tais atvejais, jei valstybių narių piliečių diplomai, patvirtinantys oficialias medicinos kvalifikacijas, neatitinka būtiniausių Direktyvos 93/16/EEB 23 straipsnyje nustatytų studijų reikalavimų, Lietuvos Respublika kaip pakankamą oficialių kvalifikacijų įrodymą pripažįsta diplomus, patvirtinančius oficialias medicinos kvalifikacijas, kuriuos išdavė šios valstybės narės, jeigu juose nurodytas mokymas prasidėjo iki:

11.1.1 1986 m. sausio 1 d. Ispanijoje ir Portugalijoje;

11.1.2 1981 m. sausio 1 d. Graikijoje;

11.1.3 1976 m. gruodžio 20 d. Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje;

11.1.4 1994 m. sausio 1 d. Austrijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Islandijoje;

11.1.5 1995 m. gegužės 1 d. Lichtenšteine;

11.1.6 2002 m. birželio 1 d. Šveicarijoje;

11.1.7 Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos įstojimo į Europos sąjungą dienos.

Kartu su šiais diplomais pateikiamas pažymėjimas, nurodantis, kad šie piliečiai penkerių metų laikotarpiu bent trejus metus iš eilės iki šio pažymėjimo išdavimo dienos sėkmingai ir teisėtai vertėsi minėta praktika.

11.2 nepažeisdama šių taisyklių 11.5. punkto, tais atvejais, jei valstybių narių piliečių diplomai, patvirtinantys oficialias specializuotos medicinos kvalifikacijas, neatitinka būtiniausių mokymo reikalavimų pagal Direktyvos 93/16/EEB 24-27 straipsnius, Lietuvos Respublika kaip pakankamą oficialių kvalifikacijų įrodymą pripažįsta diplomus, patvirtinančius oficialias specializuotos medicinos kvalifikacijas, kuriuos išdavė tos valstybės narės, jeigu juose nurodytas mokymas prasidėjo iki:

11.2.1 1986 m. sausio 1 d. Ispanijoje ir Portugalijoje;

11.2.2 1981 m. sausio 1 d. Graikijoje;

11.2.3 1976 m. gruodžio 20 d. Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje;

11.2.4 1994 m. sausio 1 d. Austrijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Islandijoje;

11.2.5 1995 m. gegužės 1 d. Lichtenšteine;

11.2.6 2002 m. birželio 1 d. Šveicarijoje;

11.2.7 Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

Lietuvos Respublika reikalauja kartu su diplomais, patvirtinančiais oficialias specializuotos medicinos kvalifikacijas, pateikti pažymėjimą, išduotą kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios yra atvykęs užsienio pilietis, kompetentingų institucijų arba įstaigų, patvirtinantį, kad jų savininkas vertėsi specializuotos medicinos veikla tokį laiką, kuris yra dvigubai ilgesnis negu skirtumas tarp specializuotų studijų trukmės kilmės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, iš kurios jis yra atvykęs, ir Direktyvos 93/16/EEB III antraštinėje dalyje nustatytų būtiniausių mokymo trukmės reikalavimų, jeigu šis laikas neatitinka minimalios mokymo trukmės, nustatytos Direktyvos 93/16/EEB 26 straipsnyje.

Tačiau jeigu iki šių taisyklių 11.2. punkte pirmoje pastraipoje nurodytų datų Lietuvos Respublika buvo nustačiusi trumpesnę minimalią mokymo trukmę negu nurodoma Direktyvos 93/16/EEB 26 straipsnyje, šių taisyklių 11.2. punkto antrojoje pastraipoje minimas skirtumas nustatomas tik atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nustatytą minimalią mokymo trukmę.

11.3 Lietuvos Respublika pripažįsta dokumentus, patvirtinančius oficialias specializuotos medicinos kvalifikacijas, išduotus gydytojams Ispanijoje, kurie iki 1995 m. sausio 1 d. baigė specializuoto mokymo kursą, neatitinkantį Direktyvos 93/16/EEB 24-27 straipsniuose nurodytų oficialaus mokymo reikalavimų, jei kartu su šiais dokumentais pateikiamas Ispanijos kompetentingų institucijų išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, jog šie asmenys išlaikė konkrečios profesinės kvalifikacijos testą, surengtą vykdant Karaliaus dekrete 1497/99 pateiktas specialiąsias suderinimo priemones, kurio tikslas – įsitikinti, kad jų žinių ir kvalifikacijos lygis yra panašus į gydytojų, turinčių šių taisyklių 3 priede nurodytas (ir Ispanijoje galiojančias) gydytojo kvalifikacijas.

11.4 Jeigu valstybių narių piliečių diplomai, patvirtinantys oficialias medicinos kvalifikacijas, yra išduoti baigus studijas buvusioje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje ir jie neatitinka būtiniausių Direktyvos 93/16/EEB 23 straipsnyje nustatytų mokymo reikalavimų, Lietuvos Respublika pripažįsta tokius diplomus, patvirtinančius oficialias medicinos kvalifikacijas, jeigu:

11.4.1 juose nurodytos studijos prasidėjo iki 1990 m. spalio 3 d.,

11.4.2 jie suteikia jų savininkui teisę verstis gydytojo veikla Vokietijos teritorijoje tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir turint profesines kvalifikacijas, suteiktas kompetentingų Vokietijos institucijų ir išvardytas šių taisyklių 1 priede,

11.4.3 kartu su jais yra pateikiamas kompetentingų Vokietijos institucijų išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad pilietis penkerių metų laikotarpiu bent trejus metus iš eilės iki šio pažymėjimo išdavimo dienos sėkmingai ir teisėtai vertėsi minėta veikla Vokietijoje.

11.5 Jeigu valstybių narių piliečių diplomai, patvirtinantys oficialias specializuotos medicinos kvalifikacijas, yra išduoti baigus studijas buvusioje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje ir jos neatitinka būtiniausių Direktyvos 93/16/EEB 24-26 straipsniuose nustatytų mokymo reikalavimų, Lietuvos Respublika pripažįsta tokius diplomus, patvirtinančius oficialias specializuotos medicinos kvalifikacijas, jeigu:

11.5.1 juose nurodytos studijos prasidėjo iki 1992 m. balandžio 3 d., ir pagal juos specialistui leidžiama verstis atitinkama veikla Vokietijos teritorijoje tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir turint profesines kvalifikacijas, suteiktas kompetentingų Vokietijos institucijų ir išvardytas šių taisyklių 9 punkte.

11.5.2 Lietuvos Respublika reikalauja kartu su diplomais, patvirtinančiais oficialias specializuotos medicinos kvalifikacijas, pateikti pažymėjimą, išduotą kompetentingų Vokietijos institucijų arba įstaigų, patvirtinantį, kad jos savininkas kaip specialistas vertėsi atitinkama veikla tokį laiką, kuris yra dvigubai ilgesnis negu skirtumas tarp specializuotų studijų Vokietijos teritorijoje trukmės ir Direktyvos 93/16/EEC III antraštinėje dalyje nustatytos minimalios studijų trukmės, jeigu jie neatitinka būtiniausių Direktyvos 93/16/EEC 26 straipsnyje nustatytų studijų trukmės reikalavimų.

12. Tais atvejais, kai valstybių narių piliečiams:

12.1 išduoti diplomai, patvirtinantys medicinos arba specializuotos medicinos oficialias kvalifikacijas, neatitinka šių taisyklių 1 priede ar 9 punkte išvardytų kvalifikacijų arba pavadinimų, Lietuvos Respublika kaip pakankamą oficialių kvalifikacijų įrodymą pripažįsta tų valstybių narių išduotus diplomus, patvirtinančius oficialias kvalifikacijas, pateiktus kartu su pažymėjimu, kurį išduoda kompetentingos institucijos arba įstaigos. Šiame pažymėjime nurodoma, kad tokie diplomai, patvirtinantys oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas yra išduoti baigus studijas pagal Direktyvos 93/16/EEC III antraštinės dalies nuostatas, minimas atitinkamai šių taisyklių 7 ar 8 punkte, ir kad juose nurodytas kvalifikacijas ar pavadinimus valstybė narė, kuri juos išdavė, traktuoja kaip kvalifikacijas ar pavadinimus, išvardytus atitinkamai šių taisyklių 9 punkte ar 1 priede;

12.2 diplomai, patvirtinantys oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublika pripažįsta diplomus, patvirtinančius oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas tinkamais, kai Čekijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Čekijos medicinos ar specializuotos medicinos kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tas valstybės narės pilietis iš tiesų ir teisėtai bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo vertėsi minėta veikla Čekijos teritorijoje;

12.3 diplomai, patvirtinantys oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 20 d., Lietuvos Respublika pripažįsta diplomus, patvirtinančius oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, tinkamais, kai Estijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Estijos medicinos ar specializuotos medicinos kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tas valstybės narės pilietis iš tiesų ir teisėtai bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo vertėsi minėta veikla Estijos teritorijoje;

12.4 diplomai, patvirtinantys oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., Lietuvos Respublika pripažįsta diplomus, patvirtinančius oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, tinkamais, kai Latvijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Latvijos medicinos ar medicinos specializuotos medicinos kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tas valstybės narės pilietis iš tiesų ir teisėtai bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo vertėsi minėta veikla Latvijos teritorijoje;

12.5 diplomai, patvirtinantys oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., Lietuvos Respublika pripažįsta diplomus, patvirtinančius oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, tinkamais, kai Slovakijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovakijos medicinos ar medicinos specializuotos medicinos kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tas valstybės narės pilietis iš tiesų ir teisėtai bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo vertėsi minėta veikla Slovakijos teritorijoje;

12.6 diplomai, patvirtinantys oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, buvo išduoti Jugoslavijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. birželio 25 d., Lietuvos Respublika pripažįsta diplomus, patvirtinančius oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, tinkamais, kai Slovėnijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos medicinos ar medicinos specializuotos medicinos kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tas valstybės narės pilietis iš tiesų ir teisėtai bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo vertėsi minėta veikla Slovėnijos teritorijoje.

13. Jei valstybių narių piliečių diplomai, patvirtinantys oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, šių taisyklių taikymo srityje neatitinka šių taisyklių prieduose tai valstybei narei nurodytų pavadinimų, pakankamais dokumentais Lietuvos Respublika laiko tų valstybių narių išduotus diplomus, patvirtinančius oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, su kuriais pateikiama ir kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotas pažymėjimas. Šiame pažymėjime nurodoma, kad minėti diplomai, patvirtinantys oficialias medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijas, buvo išduoti baigus Direktyvos 93/16/EEC nuostatas atitinkantį mokymą ir rengimą ir juos išduodanti valstybė narė prilygina juos tiems, kurių pavadinimai išvardyti šių taisyklių prieduose.

14. Lietuvos Respublika privalo išnagrinėti ir atsižvelgti į diplomus, pagal šių taisyklių taikymo sritį, kurie jo savininkui buvo išduoti už valstybių narių ribų ir jei juos pripažino valstybė narė, taip pat ir baigtą mokymą ir įgytą tinkamą profesinę patirtį, palygindama tokio asmens įgytas žinias ir sugebėjimus, kuriuos patvirtina tokie diplomai, su žiniomis ir kvalifikacijomis, reikalaujamomis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Savo sprendimą ministerija priima per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią asmuo pateikė prašymą ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

 

V ŠEIMOS MEDICINOS (BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKOS) GYDYTOJŲ DIPLOMŲ PRIPAŽINIMAS

 

15. Kad gydytojai galėtų verstis šeimos medicina (bendrosios medicinos praktika) pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo sistemas, ministerija pripažįsta Direktyvos 93/16/EEB 30 arba 35 straipsnyje minimus diplomus, patvirtinančius oficialias kvalifikacijas, kuriuos viena valstybė narė išduoda kitos valstybės narės piliečiams, vadovaudamasi Direktyvos 93/16/EEB 31, 32, 34 ir 35 straipsniais.

16. Ministerija pripažįsta Direktyvos 93/16/EEB 36 straipsnio 4 dalyje minimus pažymėjimus, kuriuos viena valstybė narė išduoda kitų valstybių narių piliečiams ir savo teritorijoje laiko juos lygiaverčiais diplomams, patvirtinantiems oficialias kvalifikacijas, kuriuos ji pati išduoda ir kurie leidžia gydytojams verstis šeimos medicina (bendrosios medicinos praktika) pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo sistemą. Diplomų, pažymėjimų ir kitų dokumentų, patvirtinančių oficialias šeimos medicinos (bendrosios medicinos praktikos) gydytojo kvalifikacijas, pavadinimai išvardyti šių taisyklių 4 priede.

17. Valstybės narės pilietis, kuris turi kitos valstybės narės išduotą diplomą, patvirtinantį oficialią kvalifikaciją, minimą Direktyvos 93/16/EEB 30 arba 35 straipsnyje arba 36 straipsnio 4 dalyje, turi teisę Lietuvos Respublikoje vadintis profesiniu vardu „šeimos gydytojas“, kaip vadinami tokie gydytojai Lietuvos Respublikoje, ir vartoti jo santrumpą.

18. Lietuvos Respublika, nepažeisdama šių taisyklių 17 straipsnio, užtikrina, kad pilietis, kuriam taikomi šių taisyklių 16 ir 17 punktai, turi teisę vadintis jiems teisėtai suteiktu mokslo vardu arba, jei reikia, jo santrumpa tos valstybės narės kalba arba kalbomis, iš kurios jie yra kilęs arba atvykęs. Jei mokslo vardas, vartojamas valstybės narės piliečio kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko, gali būti Lietuvos Respublikoje painiojamas su vardu, reikalaujančiu papildomo pasirengimo, kurio asmuo nėra įgijęs, Lietuvos Respublika gali reikalauti, kad toks asmuo būtų vadinamas mokslo vardu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

VI BENDROS NUOSTATOS DĖL ĮSISTEIGIMO TEISĖS IR LAISVĖS TEIKTI PASLAUGAS

 

19. Valstybių narių piliečiai vadinami Lietuvos Respublikoje patvirtintu profesiniu vardu „gydytojas“, „šeimos gydytojas“ ir kitu specializuotos medicinos gydytojo profesiniu vardu, kuris nurodytas šių taisyklių 5 priede.

20. Lietuvos Respublika užtikrina, kad valstybių narių piliečiai turi teisę vadintis jiems teisėtai suteiktu mokslo vardu, arba, jei reikia, jo santrumpa tos valstybės narės kalba arba kalbomis, iš kurios jie yra kilę arba atvykę. Jei mokslo vardas, vartojamas valstybės narės piliečio kilmės valstybėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko, gali būti Lietuvos Respublikoje painiojamas su vardu, reikalaujančiu papildomo pasirengimo, kurio asmuo nėra įgijęs, Lietuvos Respublika gali reikalauti, kad toks asmuo būtų vadinamas mokslo vardu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

21. Lietuvos Respublika prireikus privalo pasirūpinti, kad asmenys savo ir savo pacientų labui pakankamai gerai mokėtų lietuvių kalbą, kad galėtų verstis medicinos praktika Lietuvos Respublikoje.

22. Kilus pagrįstų abejonių, ministerija turi teisę reikalauti, kad kitos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos patvirtintų oficialių medicinos arba specializuotos medicinos kvalifikacijų diplomų, kuriuos išdavė kita valstybė narė ir kurie nurodyti šių taisyklių 1 arba 2 prieduose, autentiškumą, taip pat, kad asmuo tikrai baigė studijas pagal Direktyvos 93/16/EEB reikalavimus.

Ministerija gavusi patikimos informacijos, kad asmuo buvo įsivėlęs į nusikalstamą veiklą už Lietuvos Respublikos ribų dar prieš pradėdamas veiklą joje ir kad tai gali turėti įtakos atitinkamai jo veiklai Lietuvos Respublikos teritorijoje, apie tai informuoja šio piliečio kilmės valstybę narę ar tą valstybę narę, iš kurios jis yra atvykęs. Tokiu atveju ministerija garantuoja siunčiamos informacijos konfidencialumą ir taisyklių 28 punkte numatytas terminas atidedamas.

 

VII NUOSTATOS, PADEDANČIOS VEIKSMINGAI NAUDOTIS ĮSISTEIGIMO TEISE

 

23. Valstybių narių piliečiai privalo laikytis tokių pačių teisių ir įsipareigojimų verstis medicinos praktika, taip pat privalo turėti medicinos praktikos licenciją, laikytis gydytojo profesiją reglamentuojančių norminių teisės aktų, kaip ir Lietuvos Respublikoje atitinkamą išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įgiję gydytojai.

24. Gydytojas, siekiantis verstis medicinos praktika, privalo turėti medicinos praktikos licenciją. Norėdamas gauti medicinos praktikos licenciją, asmuo turi kreiptis į ministeriją ir pateikti nurodytus dokumentus, jų kopijas ir patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą, jeigu pateikia dokumentus asmeniškai, arba patvirtintas jų kopijas ir patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą, jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku:

24.1 prašymą;

24.2 pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą dokumentą, patvirtinantį asmens pilietybę ir tapatybę (jei asmuo yra valstybės narės pilietis, patvirtinto vertimo nereikia);

24.3 diplomą, pažymėjimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį medicinos profesinę kvalifikaciją;

24.4 diplomą, pažymėjimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį šeimos medicinos (bendrosios medicinos praktikos) ar specializuotos medicinos profesinę kvalifikaciją;

24.5 mokesčio už licencijos išdavimą, įskaitant diplomo pripažinimo procedūrą, kvitą;

24.6 asmens sveikatos pažymėjimą;

24.7 išrašą iš teismo dokumentų registro ar lygiavertį dokumentą, išduotą kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios pilietis yra atvykęs, kompetentingos institucijos, apie šiam asmeniui taikytas bet kokias profesinio arba administracinio pobūdžio priemones arba iškeltas drausmines bylas tuo metu, kai jis vykdė profesinę veiklą;

24.8 pažymėjimą, patvirtinantį, kad valstybės narės pilietis iš tiesų ir teisėtai vertėsi nurodoma veikla bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, šių taisyklių 9-12 punktuose numatytais atvejais.

Dokumentai, nurodyti šių taisyklių 24.6–24.7 punktuose, negali būti pateikiami praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jų išdavimo.

25. Tais atvejais, kai į ministeriją kreipiasi asmuo, nurodytas Reglamento 1612/68/EEB 11 straipsnyje, jis privalo kartu su dokumentais, išvardytais šių taisyklių 24.1–24.8. punktuose, pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra piliečio sutuoktinis arba vaikas iki 21 metų arba priklausomas (tėvų išlaikomas) ir leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat jų kopijas, esant reikalui patvirtintas kopijas, ir jų patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą.

26. Prireikus, ministerija gali paprašyti valstybės narės piliečio ir asmens, nurodyto Reglamento 1612/68/EEB 11 straipsnyje, atvykti asmeniškai.

27. Ministerija priima tokius sprendimus:

27.1 išduoti medicinos praktikos licenciją;

27.2 atsisakyti išduoti medicinos praktikos licenciją ir informuoti asmenį, aiškiai nurodant tokio sprendimo priežastis.

28. Ministerija sprendimą priima ir atsakymą dėl licencijos išdavimo pateikia ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo.

 

VIII SPECIALIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU PASLAUGŲ TEIKIMU

 

29. Piliečiai privalo laikytis tokių pačių teisių ir įsipareigojimų verstis medicinos praktika, Lietuvos Respublikos gydytojo profesiją reglamentuojančių norminių teisės aktų, kaip ir Lietuvos Respublikoje atitinkamą kvalifikaciją įgiję gydytojai, išskyrus reikalavimą turėti medicinos praktikos licenciją.

30. Lietuvos Respublika reikalauja, kad apie savo teikiamą paslaugą, jeigu dėl tos paslaugos jam tektų laikinai būti jos teritorijoje, asmuo iš anksto praneštų ministerijai. Ypatingais atvejais, suteikus būtinąją medicinos pagalbą, pranešimas apie tai privalo būti pateiktas ministerijai nedelsiant po šios paslaugos suteikimo.

31. Remdamasi šių taisyklių 29 ir 30 punktais, Lietuvos Respublika reikalauja, kad asmuo pateiktų vieną arba daugiau dokumentų, tarp jų:

31.1 šių taisyklių 30 punkte minimą pranešimą,

31.2 pažymėjimą, patvirtinantį teisėtą vertimąsi atitinkama veikla toje valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs,

31.3 pažymėjimą, liudijantį kad turi diplomą, kuris būtinas, norint teikti tokią paslaugą ir yra minimas šiose taisyklėse.

32. Dokumentas arba dokumentai, išvardyti šių taisyklių 31 punkte, negali būti pateikti vėliau negu po 12 mėnesių nuo jų išdavimo dienos.

 

GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

33. Asmuo, jei prašymas išduoti medicinos praktikos licenciją atmetamas arba aiškiai nebuvo nurodytos neigiamo sprendimo priežastys, turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Asmuo į teismą turi teisę kreiptis ir tuomet, kai sprendimas nepriimamas per šiomis taisyklėmis nustatytą laiką.

______________


Gydytojų diplomų, pažymėjimų ir

kitų oficialias kvalifikacijas patvirtinančių

dokumentų, įgytų Europos Sąjungos

valstybėje narėje, Šveicarijoje arba

valstybėje, pasirašiusioje Europos

ekonominės erdvės susitarimą, pripažinimo

Lietuvos Respublikoje taisyklių

1 priedas

 

DIPLOMŲ, PAŽYMĖJIMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ OFICIALIAS MEDICINOS KVALIFIKACIJAS, PAVADINIMŲ SĄRAŠAS

 

I. Europos sąjungos valstybės narės

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti įstaiga

Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją

Belgija

(Belgique/België/Belgien)

– Diploma van arts

– Diplôme de docteur en médecine

1. De universiteiten/les universités

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

 

Danija

(Danmark)

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

1. Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddansselse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

Vokietija

(Deutschland)

1. Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

2. Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

1. Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum

2. –

Graikija

(Ελλάς)

Πτυχίο Ιατρικής

1) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου

2) Σχολή Επιστημών, Τμήα Ιατρικής Πανεπιστηίου

 

Ispanija

(España)

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Ministerio de Educa-ción y Cultura/El rector de una Universidad

 

Prancūzija

(France)

Diplôme d’Etat de docteur en médecine

Universités

 

Airija

(Ireland)

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

Italija

(Italia)

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia

Liuksemburgas

(Luxembourg)

Diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

Jury d’examen d’Etat

Certificat de stage

Nyderlandai

(Nederland)

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

Austrija

(Österreich)

1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor deįr gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.)

2. Urkunde über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

1. Medizinische Fakultät einer Universität

2. Österreichische Ärztekammer

1. Doktor der Veterinärmedizin

2. Doctor medicinae veterinariae

3. Fachtierarzt

Portugalija

(Portugal)

Carta de curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo sa conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

Suomija

(Suomi/ Finland)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/medicine licentiatexamen

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2. Kuopion yliopisto

3. Oulun yliopisto

4. Tampereen yliopisto

5. Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

Švedija

(Sverige)

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdats av Socialstyrelsen

Jungtinė Karalystė

(United Kingdom)

Primary qualification

Competent examining body (Kompetentinga egzaminavimo įstaiga)

Certificate of experience.

Čekijos Respublika

(Česká republika)

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

 

Estija

(Eesti)

Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

 

Kipras

(Κύπρος)

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού,

Ιατρικό Συμβούλιο

 

 

Latvija

(Latvija)

„ārsta diploms“

Universitātes tipa augstskola

 

 

Vengrija

(Magyarország)

Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abbrev.: dr. med. univ.)

Egyetem

 

 

 

Malta

(Malta)

„Lawrja ta' Tabib tal-Medicina u l-Kirurgija“.

Universita` ta’ Malta

Certifikat ta’ registrazzjoni mahrug mill-Kunsill Mediku“

 

Lenkija

(Polska)

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza“

1. Akademia medyczna,

2. Uniwersytet medyczny,

3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Państwowy

 

Slovėnija

(Slovenija)

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine/doktorica medicine“

Univerza

 

 

Slovakija

(Slovensko)

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „doktor medicíny“ („MUDr.“)

Vysoká škola

 

 

 

II. Šveicarija

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti įstaiga

Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją

Šveicarija

(Switzerland)

 

titulaire du diplôme fédéral de médecin

Eidgenössisch diplomierter Arzt

titolare di diploma federale di medico

Département fédéral de l’intérieur.’

 

 

III. Valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti įstaiga

Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją

Islandija

(Ísland)

Lækningaleyfi

Heilbrigðisog tryggingamálaráðuneyti

 

Lichtenšteinas

(Liechtenstein)

Diplomų, sertifikatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių oficialias kvalifikacijas, pavadinimai, suteikti kitoje valstybėje narėje, kurie yra vartojami šiose taisyklėse ir išvardyti šiame priede

 

Baigto praktikinio mokymo sertifikatas, išduotas kompetentingos institucijos

Norvegija

(Norge)

 

Vitnemål for fullført grad:

candidata/candidatus medicinae,

short form: cand. med.

Medisinsk universitetsfakultet

Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet´

______________


Gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų

oficialias kvalifikacijas patvirtinančių

dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje

narėje, Šveicarijoje arba valstybėje,

pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės

susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje

taisyklių 2 priedas

 

GYDYTOJŲ DIPLOMŲ, PAŽYMĖJIMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ OFICIALIAS SPECIALIZUOTOS MEDICINOS KVALIFIKACIJAS, PAVADINIMŲ SĄRAŠAS

 

I. Europos Sąjungos valstybės narės

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti įstaiga

Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją

Belgija

(Belgique/ België/Belgien)

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

 

Danija (Danmark)

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

 

Vokietija (Deutschland)

Fachärztliche Anerkennung

Countryesärztekammer

 

Graikija (Ελλάς)

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας

1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

2. Νομαρχία

 

Ispanija (España)

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

 

Prancūzija (France)

1. Certificat d’études spéciales de médecine

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié

3. Certificat d’études spéciales de médecine

4. Diplôme d’études spécialisées ou spéciali-sation complémentaire qualifiante de médecine

1.3.4. Universités

2. Conseil de l’Ordre des médecins

 

Airija (Ireland)

Certificate of specialist doctor

Competent authority

 

Italija (Italia)

Diploma di medico specialista

Università

 

Luksemburgas (Luxembourg)

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

 

Nyderlandai (Nederland)

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tor Bevordering der Geneeskunst

2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tor Bevordering der Geneeskunst

3. Huisarts en Verpleegeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tor Bevordering der Geneeskunst

 

Austrija (Österreich)

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

 

Portugalija (Portugal)

1. Grau de assistente e/ou

2. Titulo de especialista

1. Ministério da Saúde

2. Ordem dos Médicos

 

Suomija (Suomi/ Finland)

Erikoislääkärin tutkin-to/specialläkarexamen

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2. Kuopion yliopisto

3. Oulun yliopisto

4. Tampereen yliopisto

5. Turun yliopisto

 

Švedija (Sverige)

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

 

Jungtinė Karalystė (United Kingdom)

Certificate of Completion of specialist training

Certificate of experience

 

Čekijos Respublika (Česká republika)

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

 

Estija (Eesti)

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

 

Kipras (Κύπρος)

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

 

Latvija (Latvija)

„Sertifikāāts“ – kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

 

Vengrija (Magyarország)

Szakorvosi bizonyítvány

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

 

Malta (Malta)

Certifikat ta' Specjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti“

 

Lenkija (Polska)

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

 

Centrum Egzaminów Medycznych

 

Slovėnija (Slovenija)

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniška zbornica Slovenije

 

Slovakija (Slovensko)

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

 

 

II. Šveicarija

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti įstaiga

Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją

Šveicarija (Switzerland)

spécialiste/Facharzt/specialista

Département fédéral de l’intérieur.’

 

 

III. Valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti įstaiga

Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją

Islandija (Ísland)

Sérfræðileyfi

Heilbrigðisog tryggingamálaráðuneyti

 

Lichentenšteinas (Liechtenstein)

Diplomų, sertifikatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių oficialias kvalifikacijas, pavadinimai, suteikti kitoje valstybėje narėje, kurie yra vartojami šiose taisyklėse ir išvardyti šiame priede

Competent authorities

Baigto praktikinio mokymo sertifikatas, išduotas kompetentingos institucijos

Norvegija (Norge)

 

Spesialistgodkjenning

Den norske lægeforening ihht. delegert myndighet

 

______________


Gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų

oficialias kvalifikacijas patvirtinančių

dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje

narėje, Šveicarijoje arba valstybėje,

pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės

susitarimą, pripažinimo Lietuvos Respublikoje

taisyklių 3 priedas

 

SPECIALIZUOTOS MEDICINOS MOKYMO KURSŲ PAVADINIMAI

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Anesteziologija

Minimali mokymo kursų trukmė–3 metai

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

 

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

 

Danmark

Anæstesiologi

 

Deutschland

Anästhesiologie

 

Eesti

Anestesioloogia

 

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

 

España

Anestesiología y Reanimación

 

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

 

Ireland

Anaesthesia

 

Italia

Anestesia e rianimazione

 

Κύπρος

Αναισθησιολογία

 

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

 

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

 

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

 

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

 

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

 

Nederland

Anesthesiologie

 

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

 

Portugal

Anestesiologia

 

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

 

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

 

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

 

Sverige

Anestesi och intensivvård

 

United Kingdom

Anaesthetics

 

Ísland

Svæfingaog gjörgæslulæknisfræði

 

Liechtenstein

Anästhesiologie

 

Norge

Anestesiologi

 

Switzerland

Anesthésiologie/Anästhesiologie/anestesiologia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Bendroji chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė–5 metai

Belgique/België/Belgien

Chirurgie/Heelkunde

 

Česká republika

Chirurgie

 

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Chirurgie

 

Eesti

Üldkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική

 

España

Cirugía general y del aparato digestivo

 

France

Chirurgie générale

 

Ireland

General surgery

 

Italia

Chirurgia generale

 

Κύπρος

Γενική Χειρουργική

 

Latvija

Kirurģija

 

Lietuva

Chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie générale

 

Magyarország

Sebészet

 

Malta

Kirurġija Ġenerali

 

Nederland

Heelkunde

 

Österreich

Chirurgie

 

Polska

Chirurgia ogólna

 

Portugal

Cirurgia geral

 

Slovenija

Splošna kirurgija

 

Slovensko

Chirurgia

 

Suomi/Finland

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

 

Sverige

Kirurgi

 

United Kingdom

General surgery

 

Ísland

Skurðlækningar

 

Liechtenstein

Chirurgie

 

Norge

Generell kirurgi

 

Switzerland

Chirurgie/Chirurgie/chirurgia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Neurochirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė–5 metai

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

 

Česká republika

Neurochirurgie

 

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurochirurgie

 

Eesti

Neurokirurgia

 

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

 

España

Neurocirugía

 

France

Neurochirurgie

 

Ireland

Neurosurgery

 

Italia

Neurochirurgia

 

Κύπρος

Νευροχειρουργική

 

Latvija

Neiroķirurģija

 

Lietuva

Neurochirurgija

 

Luxembourg

Neurochirurgie

 

Magyarország

Idegsebészet

 

Malta

Newrokirurġija

 

Nederland

Neurochirurgie

 

Österreich

Neurochirurgie

 

Polska

Neurochirurgia

 

Portugal

Neurocirurgia

 

Slovenija

Nevrokirurgija

 

Slovensko

Neurochirurgia

 

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

 

Sverige

Neurokirurgi

 

United Kingdom

Neurosurgery

 

Ísland

Taugaskurðlækningar

 

Liechtenstein

Neurochirurgie

 

Norge

Nevrokirurgi

 

Switzerland

neurochirurgie

Neurochirurgie

neurochirurgia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Akušerija ir ginekologija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Gynécologie – obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

 

Česká republika

Gynekologie a porodnictví

 

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

 

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Eesti

Sünnitusabi ja günekoloogia

 

Ελλάς

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

 

España

Obstetricia y ginecología

 

France

Gynécologie – obstétrique

 

Ireland

Obstetrics and gynaecology

 

Italia

Ginecologia e ostetricia

 

Κύπρος

Μαιευτική – Γυναικολογία

 

Latvija

Ginekoloģija un dzemdniecība

 

Lietuva

Akušerija ginekologija

 

Luxembourg

Gynécologie – obstétrique

 

Magyarország

Szülészet-nőgyógyászat

 

Malta

Ostetriċja u Ġinekoloġija

 

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

 

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Polska

Położnictwo i ginekologia

 

Portugal

Ginecologia e obstetricia

 

Slovenija

Ginekologija in porodništvo

 

Slovensko

Gynekológia a pôrodníctvo

 

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

 

Sverige

Obstetrik och gynekologi

 

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology

 

Ísland

Fæðingarog kvenlækningar

 

Liechtenstein

Gynäkologie und Geburtshilfe

 

Norge

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

 

Switzerland

gynécologie et obstétrique

Gynäkologie und Geburtshilfe

ginecologia e ostetricia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Bendroji medicina (vidaus ligos)

Minimali mokymo kursų trukmė–5 metai

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

 

Česká republika

Vnitřní lékařství

 

Danmark

Intern medicin

 

Deutschland

Innere Medizin

 

Eesti

Sisehaigused

 

Ελλάς

Παθoλoγία

 

España

Medicina interna

 

France

Médecine interne

 

Ireland

General medicine

 

Italia

Medicina interna

 

Κύπρος

Παθoλoγία

 

Latvija

Internā medicīna

 

Lietuva

Vidaus ligos

 

Luxembourg

Médecine interne

 

Magyarország

Belgyógyászat

 

Malta

Mediċina Interna

 

Nederland

Interne geneeskunde

 

Österreich

Innere Medizin

 

Polska

Choroby wewnętrzne

 

Portugal

Medicina interna

 

Slovenija

Interna medicina

 

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

 

Sverige

Internmedicin

 

United Kingdom

General (internal) medicine

 

Ísland

Lyflækningar

 

Liechtenstein

Innere Medizin

 

Norge

Indremedisin

 

Switzerland

médecine interne

Innere Medizin

medicina interna’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Oftalmologija

Minimali mokymo kursų trukmė–3 metai

Belgique/België/Belgien

Ophtalmologie/Oftalmologie

 

Česká republika

Oftalmologie

 

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

 

Deutschland

Augenheilkunde

 

Eesti

Oftalmoloogia

 

Ελλάς

Οφθαλμoλoγία

 

España

Oftalmología

 

France

Ophtalmologie

 

Ireland

Ophthalmic surgery

 

Italia

Oftalmologia

 

Κύπρος

Οφθαλμολογία

 

Latvija

Oftalmoloģija

 

Lietuva

Oftalmologija

 

Luxembourg

Ophtalmologie

 

Magyarország

Szemészet

 

Malta

Oftalmoloġija

 

Nederland

Oogheelkunde

 

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

 

Polska

Okulistyka

 

Portugal

Oftalmologia

 

Slovenija

Oftalmologija

 

Slovensko

Oftalmológia

 

Suomi/Finland

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

 

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

United Kingdom

Ophthalmology

 

Ísland

Augnlækningar

 

Liechtenstein

Augenheilkunde

 

Norge

Øyesykdommer

 

Switzerland

ophtalmologie

Ophthalmologie

oftalmologia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Otorinolaringologija

Minimali mokymo kursų trukmė–3 metai

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

 

Česká republika

Otorinolaryngologie

 

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

 

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

 

Eesti

Otorinolarüngoloogia

 

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

 

España

Otorrinolaringología

 

France

Oto-rhino-laryngologie

 

Ireland

Otolaryngology

 

Italia

Otorinolaringoiatria

 

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

 

Latvija

Otolaringoloģija

 

Lietuva

Otorinolaringologija

 

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

 

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

 

Malta

Otorinolaringoloġija

 

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

 

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

 

Polska

Otorynolaryngologia

 

Portugal

Otorrinolaringologia

 

Slovenija

Otorinolaringologija

 

Slovensko

Otorinolaryngológia

 

Suomi/Finland

Korva-, nenäja kurkkutaudit/Öron-, näsoch halssjukdomar

 

Sverige

Öron-, näsoch halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

United Kingdom

Otolaryngology

 

Ísland

Háls-, nefog eyrnalækningar

 

Liechtenstein

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

 

Norge

Øre-nese-halssykdommer

 

Switzerland

oto-rhino-laryngologie

Oto-Rhino-Laryngologie

otorinolaringoiatria’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Pediatrija (vaikų ligos)

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Pédiatrie/Pediatrie

 

Česká republika

Dětské lékařství

 

Danmark

Pædiatri eller sygdomme hos børn

 

Deutschland

Kinderheilkunde

 

Eesti

Pediaatria

 

Ελλάς

Παιδιατρική

 

España

Pediatria y sus áreas especificas

 

France

Pédiatrie

 

Ireland

Paediatrics

 

Italia

Pédiatria

 

Κύπρος

Παιδιατρική

 

Latvija

Pediatrija

 

Lietuva

Vaikų ligos

 

Luxembourg

Pédiatrie

 

Magyarország

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

Malta

Pedjatrija

 

Nederland

Kindergeneeskunde

 

Österreich

Kinder – und Jugendheilkunde

 

Polska

Pediatria

 

Portugal

Pediatria

 

Slovenija

Pediatrija

 

Slovensko

Pediatria

 

Suomi/Finland

Lastentaudit/Barnsjukdomar

 

Sverige

Barnoch ungdomsmedicin

 

United Kingdom

Paediatrics

 

Ísland

Barnalækningar

 

Liechtenstein

Kinderheilkunde

 

Norge

Barnesykdommer

 

Switzerland

pédiatrie

Kinder- und Jugendmedezin

pediatria’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Kvėpavimo organų ligos

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

 

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

 

Danmark

Medicinske lungesygdomme

 

Deutschland

Pneumologie

 

Eesti

Pulmonoloogia

 

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

 

España

Neumologia

 

France

Pneumologie

 

Ireland

Respiratory medicine

 

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

 

Κύπρος

Πνευμονολογία – Φυματολογία

 

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

 

Lietuva

Pulmonologija

 

Luxembourg

Pneumologie

 

Magyarország

Tüdőgyógyászat

 

Malta

Mediċina Respiratorja

 

Nederland

Longziekten en tuberculose

 

Österreich

Lungenkrankheiten

 

Polska

Choroby płuc

 

Portugal

Pneumologia

 

Slovenija

Pnevmologija

 

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

 

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

 

United Kingdom

Respiratory medicine

 

Ísland

Lungnalækningar

 

Liechtenstein

Pneumologie

 

Norge

Lungesykdommer

 

Switzerland

pneumologie

Pneumologie

pneumologia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Urologija

Minimali mokymo kursų trukmė–5 metai

Belgique/België/Belgien

Urologie

 

Česká republika

Urologie

 

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Urologie

 

Eesti

Uroloogia

 

Ελλάς

Ουρoλoγία

 

España

Urología

 

France

Urologie

 

Ireland

Urology

 

Italia

Urologia

 

Κύπρος

Ουρολογία

 

Latvija

Uroloģija

 

Lietuva

Urologija

 

Luxembourg

Urologie

 

Magyarország

Urológia

 

Malta

Uroloġija

 

Nederland

Urologie

 

Österreich

Urologie

 

Polska

Urologia

 

Portugal

Urologia

 

Slovenija

Urologija

 

Slovensko

Urológia

 

Suomi/Finland

Urologia/Urologi

 

Sverige

Urologi

 

United Kingdom

Urology

 

Ísland

þivagfæraskurðlækningar

 

Liechtenstein

Urologie

 

Norge

Urologi

 

Switzerland

urologie

Urologie

urologia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Ortopedija

Minimali mokymo kursų trukmė–5 metai

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

 

Česká republika

Ortopedie

 

Danmark

Ortopædisk kirurgi

 

Deutschland

Orthopädie

 

Eesti

Ortopeedia

 

Ελλάς

Ορθoπεδική

 

España

Traumatología y cirugía ortopédica

 

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

 

Italia

Ortopedia e traumatologia

 

Κύπρος

Ορθοπεδική

 

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

 

Lietuva

Ortopedija traumatologija

 

Luxembourg

Orthopédie

 

Magyarország

Ortopédia

 

Malta

Kirurġija Ortopedika

 

Nederland

Orthopedie

 

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

 

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

Portugal

Ortopedia

 

Slovenija

Ortopedska kirurgija

 

Slovensko

Ortopédia

 

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

 

Sverige

Ortopedi

 

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

 

Ísland

Bæklunarskurðlækningar

 

Liechtenstein

Orthopädische Chirurgie

 

Norge

Ortopedisk kirurgi

 

Switzerland

chirurgie orthopédique

Orthopädische Chirurgie

chirurgia ortopedica’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Patologinė anatomija

Minimali mokymo kursų trukmė – 4 metai

Belgique/België/Belgien

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

 

Česká republika

Patologická anatomie

 

Danmark

Patologisk anatomi eller vævsog celleundersøgelser

 

Deutschland

Pathologie

 

Eesti

Patoloogia

 

Ελλάς

Παθoλoγική Αvατoμική

 

España

Anatomía patológica

 

France

Anatomie et cytologie pathologiques

 

Ireland

Histopathology

 

Italia

Anatomia patologica

 

Κύπρος

Παθολογοανατομία – Ιστολογία

 

Latvija

Patoloģija

 

Lietuva

Patologija

 

Luxembourg

Anatomie pathologique

 

Magyarország

Patológia

 

Malta

Istopatoloġija inkluża Ċitopatoloġija

 

Nederland

Pathologie

 

Österreich

Pathologie

 

Polska

Patomorfologia

 

Portugal

Anatomia patologica

 

Slovenija

Anatomska patologija in citopatologija

 

Slovensko

Patologická anatómia

 

Suomi/Finland

Patologia/Patologi

 

Sverige

Klinisk patologi

 

United Kingdom

Histopathology

 

Ísland

Vefjameinafræði

 

Liechtenstein

Pathologie

 

Norge

Patologi

 

Switzerland

pathologie

Pathologie

patologia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Neurologija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Neurologie

 

Česká republika

Neurologie

 

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurologie

 

Eesti

Neuroloogia

 

Ελλάς

Νευρoλoγία

 

España

Neurología

 

France

Neurologie

 

Ireland

Neurology

 

Italia

Neurologia

 

Κύπρος

Νευρολογία

 

Latvija

Neiroloģija

 

Lietuva

Neurologija

 

Luxembourg

Neurologie

 

Magyarország

Neurológia

 

Malta

Newroloġija

 

Nederland

Neurologie

 

Österreich

Neurologie

 

Polska

Neurologia

 

Portugal

Neurologia

 

Slovenija

Nevrologija

 

Slovensko

Neurológia

 

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

 

Sverige

Neurologi

 

United Kingdom

Neurology

 

Ísland

Taugalækningar

 

Liechtenstein

Neurologie

 

Norge

Nevrologi

 

Switzerland

neurologie

Neurologie

neurologia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Psichiatrija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria/Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 

Ísland

Geðlækningar

 

Liechtenstein

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Norge

Psykiatri

 

Switzerland

psychiatrie et psychothérapie

Psychiatrie und Psychotherapie

psichiatria e psicoterapia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Radiologinė diagnostika

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

 

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

 

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

 

Deutschland

Diagnostische Radiologie

 

Eesti

Radioloogia

 

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

 

España

Radiodiagnóstico

 

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

Ireland

Diagnostic radiology

 

Italia

Radiodiagnostica

 

Κύπρος

Ακτινολογία

 

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

 

Lietuva

Radiologija

 

Luxembourg

Radiodiagnostic

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

Radjoloġija

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

 

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

 

Portugal

Radiodiagnóstico

 

Slovenija

Radiologija

 

Slovensko

Rádiológia

 

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

 

Sverige

Medicinsk radiologi

 

United Kingdom

Clinical radiology

 

Ísland

Geislagreining

 

Liechtenstein

Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

 

Norge

Radiologi

 

Switzerland

radiologie médicale/radio-diagnostic

Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

radiologia medica/radiodiagnostica’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Radioterapija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

 

Česká republika

Radiační onkologie

 

Danmark

Onkologi

 

Deutschland

Strahlentherapie

 

Eesti

Onkoloogia

 

Ελλάς

Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία

 

España

Oncología radioterápica

 

France

Oncologie radiothérapique

 

Ireland

Radiation oncology

 

Italia

Radioterapia

 

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική

 

Latvija

Terapeitiskā radioloģija

 

Lietuva

Onkologija radioterapija

 

Luxembourg

Radiothérapie

 

Magyarország

Sugárterápia

 

Malta

Onkoloġija u Radjoterapija

 

Nederland

Radiotherapie

 

Österreich

Strahlentherapie – Radioonkologie

 

Polska

Radioterapia onkologiczna

 

Portugal

Radioterapia

 

Slovenija

Radioterapija in onkologija

 

Slovensko

Radiačná onkológia

 

Suomi/Finland

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

 

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

United Kingdom

Clinical oncology

 

Ísland

 

 

Liechtenstein

Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie

 

Norge

 

 

Switzerland

radiologie médicale/radio-oncologie

Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie

radiologia medica/radio-oncologia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Klinikinė biologija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Biologie clinique/Klinische biologie

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

Laborimeditsiin

 

Ελλάς

 

 

España

Análisis clínicos

 

France

Biologie médicale

 

Ireland

 

 

Italia

Patologia clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Laboratorinė medicina

 

Luxembourg

Biologie clinique

 

Magyarország

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Medizinische Biologie

 

Polska

Diagnostyka laboratoryjna

 

Portugal

Patologia clínica

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Ísland

 

 

Liechtenstein

 

 

Norge

 

 

Switzerland

 

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Biologinė hematologija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark[*]

Klinisk blodtypeserologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

Hématologie

 

Ireland

 

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Hématologie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Hematologia clínica

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Ísland

 

 

Liechtenstein

 

 

Norge

 

 

Switzerland

 

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Mikrobiologinė bakteriologija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

 

Danmark

Klinisk mikrobiologi

 

Deutschland

Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

1. Iατρική Βιoπαθoλoγία

2. Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

 

France

 

 

Ireland

Microbiology

 

Italia

Microbiologia e virologia

 

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

 

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija/Batterjoloġija

 

Nederland

Medische microbiologie

 

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

 

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

 

Slovensko

Klinická mikrobiológia

 

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

 

Sverige

Klinisk bakteriologi

 

United Kingdom

Medical microbiology and virology

 

Ísland

Sýklafræði

 

Liechtenstein

 

 

Norge

Medisinsk mikrobiologi

 

Switzerland

 

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Biochemija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

Klinická biochemie

 

Danmark

Klinisk biokemi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Bioquímica clínica

 

France

 

 

Ireland

Chemical pathology

 

Italia

Biochimica clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Chimie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

Patoloġija Kimika

 

Nederland

Klinische chemie

 

Österreich

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

Medicinska biokemija

 

Slovensko

Klinická biochémia

 

Suomi/Finland

Kliininen kemia/Klinisk kemi

 

Sverige

Klinisk kemi

 

United Kingdom

Chemical pathology

 

Ísland

Klínísk lífefnafræði

 

Liechtenstein

 

 

Norge

Klinisk kjemi

 

Switzerland

 

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Imunologija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Klinisk immunologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Immunología

 

France

 

 

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

 

Italia

 

 

Κύπρος

Ανοσολογία

 

Latvija

Imunoloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

Malta

Immunoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Klinisk immunologi

 

United Kingdom

Immunology

 

Ísland

Ónæmisfræði

 

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

 

Norge

Immunologi og transfusjonsmedisin

 

Switzerland

 

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Plastinė chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė–5 metai

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

 

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

 

España

Cirugía plástica y reparadora

 

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

 

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie plastique

 

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

 

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

 

Polska

Chirurgia plastyczna

 

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

 

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

 

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 

Ísland

Lýtalækningar

 

Liechtenstein

Plastische- und Wiederherstellungschirurgie

 

Norge

Plastikkirurgi

 

Switzerland

chirurgie plastique et reconstructive

Plastische und Wiederherstellungschirurgie

chirurgia plastica e ricostruttiva’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Kūtinės chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė–5 metai

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax

 

Česká republika

Kardiochirurgie

 

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Herzchirurgie

 

Eesti

Torakaalkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Θώρακoς

 

España

Cirugía torácica

 

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

Ireland

Thoracic surgery

 

Italia

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

 

Κύπρος

Χειρουργική Θώρακος

 

Latvija

Torakālā ķirurģija

 

Lietuva

Krūtinės chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie thoracique

 

Magyarország

Mellkassebészet

 

Malta

Kirurġija Kardjo-Toraċika

 

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia klatki piersiowej

 

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

 

Slovenija

Torakalna kirurgija

 

Slovensko

Hrudníková chirurgia

 

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärtoch thoraxkirurgi

 

Sverige

Thoraxkirurgi

 

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

 

Ísland

Brjóstholsskurðlækningar

 

Liechtenstein

Herz-und thorakale Gefässchirurgie

 

Norge

Thoraxkirurgi

 

Switzerland

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Herz-und thorakale Gefässchirurgie

chirurgia del cuore e dei vasi toracici’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Vaikų chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė–5 metai

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

Dětská chirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Kinderchirurgie

 

Eesti

Lastekirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδωv

 

España

Cirugía pediátrica

 

France

Chirurgie infantile

 

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

 

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

 

Latvija

Bērnu ķirurģija

 

Lietuva

Vaikų chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

 

Magyarország

Gyermeksebészet

 

Malta

Kirurgija Pedjatrika

 

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

 

Portugal

Cirurgia pediátrica

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Detská chirurgia

 

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

 

Sverige

Barn-och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 

Ísland

Barnaskurðlækningar

 

Liechtenstein

Kinderchirurgie

 

Norge

Barnekirurgi

 

Switzerland

chirurgie pédiatrique

Kinderchirurgie

chirurgia pediatrica’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Kraujagyslių chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė–5 metai

Belgique/België/Belgien*

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde

 

Česká republika

Cévní chirurgie

 

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

Kardiovaskulaarkirurgia

 

Ελλάς

Αγγειoχειρoυργική

 

España

Angiología y cirugía vascular

 

France

Chirurgie vasculaire

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia vascolare

 

Κύπρος

Χειρουργική Αγγείων

 

Latvija

Asinsvadu ķirurģija

 

Lietuva

Kraujagyslių chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

 

Magyarország

Érsebészet

 

Malta

Kirurġija Vaskolari

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia naczyniowa

 

Portugal

Cirurgia vascular

 

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

 

Slovensko

Cievna chirurgia

 

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Ísland

Æðaskurðlækningar

 

Liechtenstein

 

 

Norge

Karkirurgi

 

Switzerland

 

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Kardiologija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

 

Česká republika

Kardiologie

 

Danmark

Kardiologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

Kardioloogia

 

Ελλάς

Καρδιoλoγία

 

España

Cardiología

 

France

Pathologie cardio-vasculaire

 

Ireland

Cardiology

 

Italia

Cardiologia

 

Κύπρος

Καρδιολογία

 

Latvija

Kardioloģija

 

Lietuva

Kardiologija

 

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

 

Magyarország

Kardiológia

 

Malta

Kardjoloġija

 

Nederland

Cardiologie

 

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

 

Portugal

Cardiologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Kardiológia

 

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

 

Sverige

Kardiologi

 

United Kingdom

Cardiology

 

Ísland

Hjartalækningar

 

Liechtenstein

Kardiologie

 

Norge

Hjertesykdommer

 

Switzerland

cardiologie

Kardiologie

cardiologia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Gastroenterologija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologie/gastroenterologie

 

Česká republika

Gastroenterologie

 

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

Gastroenteroloogia

 

Ελλάς

Γαστρεvτερoλoγία

 

España

Aparato digestivo

 

France

Gastro-entérologie et hépatologie

 

Ireland

Gastro-enterology

 

Italia

Gastroenterologia

 

Κύπρος

Γαστρεντερολογία

 

Latvija

Gastroenteroloģija

 

Lietuva

Gastroenterologija

 

Luxembourg

Gastro-entérologie

 

Magyarország

Gasztroenterológia

 

Malta

Gastroenteroloġija

 

Nederland

Leer van maag-darm-lverziekten

 

Österreich

 

 

Polska

Gastroenterologia

 

Portugal

Gastrenterologia

 

Slovenija

Gastroenterologija

 

Slovensko

Gastroenterológia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologia/Gastroenterologi

 

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

United Kingdom

Gastro-enterology

 

Ísland

Meltingarlækningar

 

Liechtenstein

Gastroenterologie

 

Norge

Fordøyelsessykdommer

 

Switzerland

gastro-entérologie

Gastroenterologie

gastroenterologia’

 

 

Šalis

Kvalifikacijos pavadinimas

Dokumentą išduodanti institucija

Reumatologija

Minimali mokymo kursų trukmė–4 metai

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

Česká republika

Revmatologie

 

Danmark

Reumatologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

Reumatoloogia

 

Ελλάς

Ρευματoλoγία

 

España

Reumatología

 

France

Rhumathologie

 

Ireland

Rheumatology

 

Italia

Reumatologia

 

Κύπρος

Ρευματολογία

 

Latvija

Reimatoloģija

 

Lietuva

Reumatologija

 

Luxembourg

Rhumathologie

 

Magyarország

Reumatológia

 

Malta

Rewmatoloġija

 

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

 

Portugal

Reumatologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

 

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

 

Sverige

Reumatologi

 

United Kingdom

Rheumatology