LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 9 d. Nr. 410

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 12-403, Nr. 93-3987, Nr. 124-5655; 2003, Nr. 61-2796, Nr. 84-3841):

1.1. Išdėstyti 2.121 punkto pastabą taip:

„Pastaba. Jeigu pasas, nurodytas 2.11, 2.12 ir 2.121 punktuose, išduodamas skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo, valstybės rinkliava didinama 60 litų, skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo – 30 litų.“.

1.2. 2.24 punkte:

1.2.1. išdėstyti 1 ir 2 pastabas taip:

„Pastabos: 1. Jeigu viza, nurodyta 2.23 ir 2.24 punktuose, išduodama ypatingos skubos tvarka (per 24 valandas nuo prašymo priėmimo), valstybės rinkliava didinama 100 litų, skubos tvarka (per 72 valandas nuo prašymo priėmimo) – 75 litais, išskyrus vizų išdavimą pasienio kontrolės postuose.

2. Užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, valstybės rinkliava už vizos, nurodytos 2.23 ir 2.24 punktuose, išdavimą ir pratęsimą mažinama 100 procentų.“;

1.2.2. papildyti nurodytąjį punktą šia 3 pastaba:

3. Asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 6 straipsnį pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio - represuoto asmens teisinis statusas, šiuo nutarimu patvirtinto sąrašo 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.121, 2.23, 2.24 ir 2.26 punktuose (ir atitinkamų punktų pastabose) nustatyta valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.“.

1.3. Pripažinti netekusiais galios 3.33 ir 3.34 punktus.

1.4. Išdėstyti 4.291 punktą taip:

„4.291.

licencijos gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, verstis alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine prekybapapildymą produkcijos pavadinimais,sandėlių adresais (už kiekvieną papildomą įrašą), šių licencijų patikslinimą, kaikeičiami rekvizitai, priklausantys nuo įmonės

 

 

 

 

100 litų“.

 

1.5. Išdėstyti 4.292 punktą taip:

„4.292.

licencijų gaminti alkoholio produktus ir tabako gaminius, verstis alkoholio produktų ir tabako gaminių didmenine prekybadublikato išdavimą

 

 

100 litų“.

 

1.6. Išdėstyti 4.372 punktą taip:

„4.372.

leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar specialų nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų sandėlį išdavimą

 

1500 litų“.

 

2. Šio nutarimo 1.31.6 punktai įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ