EUROPOS TARYBA

Europos sutarčių serija – Nr. 179

 

EUROPOS SUTARTIES DĖL TEISINĖS PAGALBOS

PRAŠYMŲ PERDAVIMO PAPILDOMAS PROTOKOLAS

 

2001 m. spalio 4 d., Maskva

 

Šį Protokolą pasirašiusios Europos Tarybos valstybės narės ir kitos 1977 m. sausio 27 d. Strasbūre pateiktos pasirašyti Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo (toliau  Sutartis) Šalys,

pažymėdamos Sutarties, kaip veiksmingos teisinės sistemos teisinės pagalbos prašymams perduoti Europos mastu, tobulinimą ir įgyvendinimą,

manydamos, kad derėtų pašalinti užsienyje esamas civilinio proceso kliūtis ir leisti nepasiturintiems asmenims lengviau naudotis savo teisėmis užsienyje,

norėdamos padaryti Sutartį veiksmingesnę ir papildyti ją tam tikrais aspektais, ypač tais klausimais, kurie siejasi su centrinių institucijų savitarpio pagalba ir teisininkų bei teisinės pagalbos prašytojų bendravimu,

atsižvelgdamos į Rezoliuciją (76) 5 dėl teisinės pagalbos civilinėse, komercinėse ir administracinėse bylose,

atsižvelgdamos į Rekomendaciją Nr. R (99) 6 dėl geresnio Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo praktinio taikymo,

atsižvelgdamos į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį ir pabrėždamos, jog būtina, kad teisinės pagalbos prašytojai su savo teisininkais galėtų bendrauti ne tik teismuose, bet ir prieš pradedant teismo procesą,

susitarė:

 

1 straipsnis

Tikslas ir sąvoka

 

1. Šio Protokolo tikslas tarp Protokolo Šalių tam tikrais aspektais pakeisti ir papildyti Sutarties nuostatas.

2. Sutartyje ir šiame Protokole „prašomoji Šalis“  bet kuri Šalis, pagal Sutarties ir šio Protokolo nuostatas iš kitos Šalies gavusi teisinės pagalbos prašymą.

 

2 straipsnis

Šalių bendradarbiavimas

 

1. Šalys įsipareigoja skubiai teikti viena kitai kuo didesnę savitarpio pagalbą dėl teisinės pagalbos prašymų civilinėse, komercinėse ar administracinėse bylose, kurie priklauso prašomosios Šalies kompetentingų institucijų jurisdikcijai.

2. Atsižvelgdama į Sutarties nuostatas, prašomoji Šalis neatmeta pagal Sutartį pateiktų prašymų, neapsvarsčiusi jų iš esmės, bet kuo veiksmingiausiai nagrinėja juos pagal vidaus tvarką, kuri gali apimti siekį gauti papildomos informacijos.

 

3 straipsnis

Teisininkų ir prašytojų bendravimas

 

1. Prašomoji Šalis:

a) užtikrina, kad atstovauti tokiems prašytojams paskirti teisininkai su šiais prašytojais bendrautų jiems lengvai suprantama kalba, arba

b) užtikrina, kad būtų padengtos teisininkų ir prašytojų tarpusavio bendravimo vertimo raštu ir (arba) žodžiu išlaidos.

2. Tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalies neįmanoma praktiškai taikyti, prašomoji Šalis pasirūpina atitinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis veiksmingą teisininkų ir prašytojų bendravimą.

3. Teisinės pagalbos prašymams pagal Sutartį ir šį Protokolą perduoti naudojamame blanke nurodomos prašytojų lengvai suprantamos kalbos.

 

4 straipsnis

Procedūros veiksmingumas

 

Kiekviena Šalis prašymus išnagrinėja per protingą laikotarpį ir reikalauja, kad centrinės priimančios institucijos:

a) patvirtintų prašymo gavimą;

b) perduodančiai institucijai praneštų dėl prašymo priimtus sprendimus;

c) imtųsi visų reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad, kai tik įmanoma, jei buvo pateikta visa reikalinga medžiaga, pirmosios instancijos sprendimas dėl visų prašymų būtų priimtas per šešis mėnesius;

d) praėjus šešiems mėnesiams nuo viso prašymo gavimo dienos, jei sprendimas dar nėra priimtas, centrinėms perduodančioms institucijoms išsamiau praneštų apie prašymo nagrinėjimo eigą ir sunkumus, trukdančius priimti sprendimą.

 

5 straipsnis

Sutikimo būti saistomoms pareiškimas

 

1. Šis Protokolas teikiamas pasirašyti Sutartį pasirašiusioms valstybėms, kurios savo sutikimą būti jo saistomos gali pareikšti arba:

a) šį Protokolą pasirašydamos be ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlygos, arba

b) pasirašydamos su ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlyga ir vėliau jį ratifikuodamos, priimdamos ar patvirtindamos.

2. Valstybė negali pasirašyti šio Protokolo be ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlygos nei deponuoti ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento, jeigu ji dar nėra deponavusi arba tuo pat metu nedeponuoja Sutarties ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento.

3. Ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

 

6 straipsnis

Įsigaliojimas

 

1. Šis Protokolas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną po trijų mėnesių, kai dvi Europos Tarybos valstybės narės pareiškia savo sutikimą būti Protokolo saistomos pagal 5 straipsnio nuostatas.

2. Kiekvienai valstybei, kuri vėliau pareiškia sutinkanti būti šio Protokolo saistoma, jis įsigalioja pirmąją mėnesio dieną po trijų mėnesių nuo pasirašymo be ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlygos dienos arba nuo savo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento deponavimo dienos.

 

7 straipsnis

Prisijungimas

 

1. Šiam Protokolui įsigaliojus, kiekviena valstybė, kuri yra prisijungusi prie Sutarties, gali prisijungti ir prie Protokolo.

2. Prisijungiama Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui deponuojant prisijungimo dokumentą, kuris įsigalioja pirmąją mėnesio dieną po trijų mėnesių nuo jo deponavimo dienos.

 

8 straipsnis

Išlygos

 

Jokių išlygų dėl jokios šio Protokolo nuostatos negali būti daroma.

 

9 straipsnis

Taikymas teritorijoms

 

1. Kiekviena valstybė pasirašydama arba deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentą gali nurodyti teritoriją ar teritorijas, kurioms šis Protokolas taikomas.

2. Tokiai teritorijai Protokolas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną po trijų mėnesių nuo tos dienos, kai Europos Tarybos Generalinis Sekretorius gauna tokį pareiškimą.

3. Kiekvienas pareiškimas pagal šio straipsnio pirmesnes dalis kiekvienai jame nurodytai teritorijai Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pranešimu gali būti atšauktas. Atšaukimas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną po trijų mėnesių nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna tokį pranešimą.

 

10 straipsnis

Denonsavimas

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pranešimu gali šį Protokolą tiek, kiek ji yra su juo susijusi, denonsuoti.

2. Toks denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna tą pranešimą.

3. Sutarties denonsavimas savaime reiškia šio Protokolo denonsavimą.

 

11 straipsnis

Pranešimai

 

Europos Tarybos Generalinis Sekretorius Europos Tarybos valstybėms narėms ir kiekvienai prie šio Protokolo prisijungusiai valstybei praneša apie:

a) kiekvieną pasirašymą be ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlygos;

b) kiekvieną pasirašymą su ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlyga;

c) kiekvieno ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumento deponavimą;

d) kiekvieną šio Protokolo įsigaliojimo pagal 5, 6 ir 7 straipsnius datą;

e) kiekvieną pareiškimą, gautą pagal 9 straipsnio nuostatas;

f) kiekvieną pranešimą, gautą pagal 10 straipsnio nuostatas, ir denonsavimo įsigaliojimo datą;

g) kiekvieną su šiuo Protokolu susijusį aktą, pareiškimą, pranešimą ar informaciją.

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

priimta 2001 m. spalio 4 d. Maskvoje anglų ir prancūzų kalbomis. Abu tekstai yra autentiški ir vienu egzemplioriumi deponuojami Europos Tarybos archyvuose. Europos Tarybos Generalinis Sekretorius patvirtintas kopijas siunčia kiekvienai iš pasirašiusių ir prisijungusių valstybių.

______________