LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. kovo 23 d. Nr. IX-2070

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 75-3474)

 

1 straipsnis. 21 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tais atvejais, kai ne vyresnis kaip 26 metų studijuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas nėra pajamų mokesčio mokėtojas arba neturi galimybių pasinaudoti teise iš pajamų atimti sumokėtas už studijas, nurodytas šio straipsnio 1 dalies 4 punkte, išlaidas, šias išlaidas laikantis minėto punkto nuostatų gali iš savo pajamų atimti tėvai (įtėviai) arba globėjai, brolis, sesuo ir (arba) sutuoktinis (sugyventinis).“

 

2 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šio Įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant pajamas už 2003 ir vėlesnius metus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________