LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 54: 2004 „GYDYTOJAS OTORINOLARINGOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 23 d. Nr. V-146

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099):

1. Tvirtinu Lietuvos medicinos normą MN 54: 2004 „Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 675 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 54:1997 „Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 116-2974).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-146

 

GYDYTOJAS OTORINOLARINGOLOGAS Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši medicinos norma nustato gydytojo otorinolaringologo veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę.

2. Ši medicinos norma privaloma gydytojams otorinolaringologams, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms šiuos specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą.

 

II. NUORODOS

 

3. Ši medicinos norma parengta vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);

3.3. Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2313;);

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512);

3.5. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317);

3.6. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 2001, Nr. 112-4069).

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 624 „Dėl profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų ir profesinės kvalifikacijos vertinimą ir pripažinimą vykdančių institucijų ir reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 46-1319);

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634 „Dėl Bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 100-3192; 2003, Nr. 112-5031);

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 58 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 12-430);

3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialybių ir subspecialybių sąrašo“ (Žin., 1999, Nr. 15-404);

3.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 553 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin.,1999, Nr. 109-3196);

3.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 31-1150);

3.13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 „Dėl įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų“ (Žin., 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923).

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

4. Šioje medicinos normoje vartojami terminai ir apibrėžimai:

4.1. Otorinolaringologija – medicinos specialybė, apimanti vaikų ir suaugusiųjų ausų, nosies ir gerklės sandarą, funkcijas, ligų priežastis, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką.

4.2. Gydytojas otorinolaringologas – gydytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo otorinolaringologo profesinę kvalifikaciją.

4.3. Gydytojo otorinolaringologo praktika – teisės aktų reglamentuota gydytojo otorinolaringologo, turinčio galiojančią specializuotos medicinos praktikos licenciją ir galinčio savarankiškai verstis gydytojo otorinolaringologo praktika, atliekama asmens sveikatos priežiūra.

4.4. Konservatyvi otorinolaringologija – ausų, nosies, gerklės ligų gydymas medikamentais, fizioterapiniais metodais.

4.5. Chirurginė otorinolaringologija – operacinis ausų, nosies, gerklės ligų gydymas konvenciniais ir mikroskopiniais bei endoskopiniais metodais.

4.6. Neatidėliotina otorinolaringologija – gydytojo otorinolaringologo teikiama skubi kvalifikuota otorinolaringologinė pagalba, be kurios padidėja paciento mirties ar sunkių komplikacijų rizika.

 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

5. Gydytojas otorinolaringologas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs otorinolaringologijos rezidentūrą. Užsienyje įgyta gydytojo otorinolaringologo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Teisę verstis gydytojo otorinolaringologo praktika turi gydytojas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo otorinolaringologo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią otorinolaringologijos praktikos licenciją verstis gydytojo otorinolaringologo praktika.

7. Gydytojas otorinolaringologas verčiasi otorinolaringologijos praktika sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti otorinolaringologines paslaugas.

8. Gydytojas otorinolaringologas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.

9. Gydytojas otorinolaringologas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šia medicinos norma, įstaigos, kurioje dirba įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

 

V. TEISĖS

 

10. Gydytojas otorinolaringologas turi teisę:

10.1. verstis otorinolaringologijos praktika šios medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

10.2. teikti kvalifikuotą būtinąją otorinolaringologinę pagalbą ir užsiimti ausų, nosies, gerklės ligų profilaktika, diagnostika, gydymu bei organizuoti šiomis ligomis sergančių ligonių reabilitaciją;

10.3. teikti ambulatorines konservatyviosios otorinolaringologijos ir neatidėliotinos otorinolaringologijos paslaugas (pūlinių atvėrimą, kraujavimo stabdymą ir svetimkūnių šalinimą iš ausų, nosies, gerklės), taip pat otorinolaringologines paslaugas paciento namuose teisės aktų nustatyta tvarka;

10.4. teikti stacionarines konservatyviosios ir chirurginės otorinolaringologijos paslaugas priklausomai nuo gydymo įstaigos teikiamų paslaugų lygio;

10.5. turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

10.6. išrašyti receptus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

10.7. išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

10.8. konsultuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.9. atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

10.10. nustatyti žmogaus mirties faktus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.11. gauti iš valstybės ir privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbui būtiną informaciją apie jo gydomus ligonius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.12. gauti specialiąją informaciją apie gydomų pacientų veiklos ir gyvenamosios vietos ekologinę padėtį bei detalią informaciją apie paciento darbo sąlygas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.13. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.14. dalyvauti mokslinių draugijų veikloje mūsų šalyje ir užsienyje;

10.15. teikti siūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybių ir apskrities gydytojams, sveikatos priežiūros įstaigų administracijai, kaip gerinti sergančiųjų ausų, nosies, gerklės ligomis diagnostiką, gydymą bei profilaktiką;

10.16. siūlyti darbdaviams, kaip gerinti darbo sąlygas;

10.17. reikalauti darbdavio užtikrinti optimalias darbo sąlygas (patalpos, įrenginiai, higieninės sąlygos, apsaugos priemonės, aparatūros priežiūra bei jos atnaujinimas), nurodytas kiekvienos diagnostinės ar gydomosios procedūros metodikoje;

10.18. siųsti pacientus negaliai įvertinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.19. naudoti Lietuvoje įteisintus otorinolaringologinius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;

10.20. dalyvauti mokslinėje-tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje, naujų medicininių ir informacinių technologijų kūrime ir įdiegime;

10.21. būti draudžiamas sveikatos priežiūros įstaigos civiline atsakomybe už žalą, padarytą pacientams gydytojų teisėtais veiksmais.

 

VI. PAREIGOS

 

11. Gydytojas otorinolaringologas privalo:

11.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą;

11.2. diagnozuoti ausų, nosies, gerklės ligas;

11.3. gydyti pacientus, kuriems įtariama ar nustatyta ausų, nosies, gerklės liga, rekomenduoti jiems profilaktikos ir reabilitacijos priemones taikant Lietuvoje įteisintus tyrimo ir gydymo metodus;

11.4. žymėti pacientui taikytų tyrimo, gydymo, profilaktinio bei reabilitacijos priemonių ir gautų rezultatų duomenis medicinos dokumentuose;

11.5. pildyti ir teikti statistikos ir kitus privalomuosius atskaitomybės duomenis Sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybės ir apskrities gydytojui, Visuomenės sveikatos centrui ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms bei teisėsaugos institucijoms galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

11.6. pildyti dokumentus, registruoti ir pranešti teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą onkologinę, infekcinę, lytiškai plintančią ligą, apsinuodijimą maistu galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

11.7. laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

11.8. atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

11.9. vadovautis medicinos etikos ir deontologijos taisyklėmis, gerbti pacientų teisės, saugoti jų medicinines paslaptis įstatymų nustatyta tvarka;

11.10. laikytis AIDS, virusinio hepatito ir kitų užkrečiamų ligų profilaktikos reikalavimų;

11.11. laikytis aseptikos ir antiseptikos taisyklių;

11.12. išmanyti kenksmingus gydytojo otorinolaringologo darbo veiksnius, laikytis pačiam ir reikalauti kitų laikytis saugaus darbo taisyklių ir naudotis darbo apsaugos priemonėmis;

11.13. siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistą nepriskirtais jo kompetencijai atvejais (neišvardytais 7 skyriuje);

11.14. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;

11.15. dalyvauti vykdant asmens ir visuomenės sveikatos programas;

11.16. tobulinti profesinę kvalifikaciją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. KOMPETENCIJA

 

12. Gydytojo otorinolaringologo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs gydytojo otorinolaringologo profesinę kvalifikaciją suteikusias studijas bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgiant į nuolatinę otorinolaringologijos mokslo ir praktikos pažangą. Gydytojas otorinolaringologas turi išmanyti:

12.1. sveikatos apsaugos ir socialinės medicinos organizavimo pagrindus;

12.2. medicininės etikos ir deontologijos reikalavimus;

12.3. medicinos pagalbos ir veiklos kokybės pagrindinius rodiklius;

12.4. darbo su dokumentais, raštvedybos ir darbo vietų racionalaus įrengimo pagrindus;

12.5. medicinos statistikos pagrindus;

12.6. sveikatos draudimo principus ir rūšis;

12.7. šeimos sveikatos ir socialinės apsaugos pagrindus, moters ir vaiko sveikatos apsaugos teisines bei socialines garantijas;

12.8. asmens fizinės ir psichinės raidos etapus bei ypatybes, šeimos psichologijos pagrindus;

12.9. racionalios mitybos, sveikos gyvensenos principus, sveikatos mokymo principus;

12.10. pagrindinius slaugos principus, tanatologijos pagrindus.

13. Gydytojas otorinolaringologas turi išmanyti:

13.1. paciento siuntimo negaliai ir nedarbingumui įvertinti procedūrą;

13.2. ligų profilaktikos problemas, kenksmingus sveikatai ir galinčius sukelti jos sutrikimus veiksnius bei jų žalą ir rizikingą sveikatai elgesį mažinančias priemones bei galimus jų išvengimo būdus, paaiškinant tai pacientui;

13.3. profesinių ligų profilaktikos metodus;

13.4. sveiko žmogaus ir ligonio psichologiją;

13.5. otorinolaringologinės patologijos priežastis, jų ląstelinius, biocheminius, imunologinius mechanizmus, klinikinius požymius bei laboratorinių tyrimų pokyčius, šiuolaikinius tyrimo metodus, jų indikacijas bei vertę, diagnostikos ir diferencinės diagnostikos principus ir būdus, patologijos farmakologinius korekcijos būdus.

14. Mokėti bendrauti su pacientais, jų šeimų nariais ir kolegomis.

15. Gydytojas otorinolaringologas turi gebėti diagnozuoti ir mokėti gydyti pagal savo kompetenciją ir sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba reikalavimus, licenciją, šias ligas (pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją):

15.1. seilių liaukų piktybiniai navikai C07-C08:

15.1.1. paausinės seilių liaukos piktybiniai navikai C07;

15.1.2. kitų ir nepatikslintų didžiųjų seilių liaukų piktybiniai navikai C08;

15.2. migdolų piktybiniai navikai C09:

15.2.1. migdolų duobutė C09.0;

15.2.2. migdolų lankai (priekinis ir užpakalinis) C09.1;

15.2.3. migdolų išplitęs pažeidimas C09.8;

15.2.4. migdolas, nepatikslintas C09.9;

15.3. burnaryklės piktybiniai navikai C10:

15.3.1. antgerklio įduba C10.0;

15.3.2. antgerklio priekinis paviršius C10.1;

15.3.3. burnaryklės šoninė siena C10.2;

15.3.4. burnaryklės užpakalinė siena C10.3;

15.3.5. burnaryklės išplitęs pažeidimas C10.8;

15.3.6. burnaryklė, nepatikslinta C10.9;

15.4. nosiaryklės piktybiniai navikai C11:

15.4.1. nosiaryklės viršutinė siena C11.0;

15.4.2. nosiaryklės užpakalinė siena C11.1;

15.4.3. nosiaryklės šoninė siena C11.2;

15.4.4. nosiaryklės priekinė siena C11.3;

15.4.5. nosiaryklės išplitęs pažeidimas C11.8;

15.4.6. nosiaryklė, nepatikslinta C11.9;

15.5. kriaušinės kišenės piktybiniai navikai C12;

15.6. gerklaryklės piktybiniai navikai C13:

15.6.1 postkrikoidinė sritis C13.0;

15.6.2. ariepiglotinė raukšlė, gerklaryklinis paviršius C13.1;

15.6.3. gerklaryklė, užpakalinė siena C13.2;

15.6.4. gerklaryklės išplitęs pažeidimas C13.8;

15.6.5. gerklaryklė, nepatikslinta C13.9;

15.7. kitų ir nepatikslintų lūpų, burnos ertmės ir ryklės dalių piktybiniai navikai C14:

15.7.1. ryklė, nepatikslinta C14.0;

15.7.2. ryklės apatinė dalis C14.1;

15.7.3. Waldeyer’io žiedas C14.2;

15.7.4. lūpos, burnos ertmės ir ryklės išplitęs pažeidimas C14.8;

15.8. nosies ertmės ir vidurinės ausies piktybiniai navikai C30:

15.8.1. nosies ertmė C30.0;

15.8.2. vidurinė ausis C30.1;

15.9. ančių piktybiniai navikai C31:

15.9.1. žandinis antis C31.0;

15.9.2. akytkaulio ančiai C31. l;

15.9.3. kaktinis antis C31.2;

15.9.4. pleištinis antis C31.3;

15.9.5. ančių išplitęs pažeidimas C31.8;

15.9.6. ančiai, nepatikslinti C31.9;

15.10. gerklų piktybiniai navikai C32:

15.10.1. tikrasis balso aparatas C32.0;

15.10.2. gerklų viršutinė dalis C32. l;

15.10.3. gerklų apatinė dalis C32.2;

15.10.4. gerklų kremzlės C32.3;

15.10.5. gerklų išplitęs pažeidimas C32.8;

15.10.6. gerklos, nepatikslintos C32.9;

15.11. piktybinė odos melanoma C43:

15.11.1. ausies ir ausies landos piktybinė melanoma C43.2;

15.11.2. kitų ir nepatikslintų veido dalių piktybinė melanoma C43.3;

15.12. kiti odos piktybiniai navikai C44:

15.12.1. lūpų oda C44.0;

15.12.2. ausies ir ausies landos oda C44.2;

15.12.3. kitų ir nepatikslintų veido dalių oda C44.3;

15.13. galvos, veido ir kaklo periferinių nervų piktybiniai navikai C47.0;

15.14. galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai C49.0;

15.15. prieangio ir sraigės nervo piktybinis navikas C 72.4;

15.16. ryklės, gerklų ir ausies carcinoma ar melanoma in situ D00-04:

15.16.1. lūpos, burnos ertmės ir ryklės carcinoma in situ D00.0;

15.16.2. vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos carcinoma in situ D02;

15.16.3. gerklų carcinoma in situ D02.0;

15.16.4. kitų kvėpavimo sistemos dalių carcinoma in situ D02.3

15.16.4. ausies ir ausies landos melanoma in situ D03.2

15.16.4. kitų ir nepatikslintų veido dalių melanoma in situ D03.3;

15.16.6. ausies ir ausies landos odos carcinoma in situ D04.2;

15.16.7. kitų ir nepatikslintų veido dalių odos carcinoma in situ D04.3;

15.17. burnos, ryklės ir seilių liaukų gerybiniai navikai D10-D11:

15.17.1. migdolai D10.4;

15.17.2. kitos burnaryklės dalys D10.5;

15.17.3. nosiaryklė D10.6;

15.17.4. gerklaryklė D10.7;

15.17.5. ryklė, nepatikslinta D10.9;

15.17.6. paausinė seilių liaukų D11.0;

15.17.7. kitos didžiosios seilių liaukos D11.1;

15.17.8. didžiosios seilių liaukos, nepatikslinta D11.9;

15.18. vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos gerybiniai navikai D14:

15.18.1. vidurinė ausis, nosies ertmė ir pridėtiniai ančiai D14.0;

15.18.2. gerklos D14.1;

15.19. kaukolės ir veido kaulų gerybiniai navikai D16.4;

15.20. galvos, veido ir kaklo odos ir poodžio gerybiniai riebalinio audinio navikai D17.0;

15.21. galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybiniai navikai D21.0;

15.22. melanocitiniai apgamai D22:

15.22.1. ausies ir išorinės ausies landos melanocitiniai apgamai D22.2;

15.22.2. kitų ir nepatikslintų veido dalių melanocitiniai apgamai D22.3;

15.23. kiti odos gerybiniai navikai D23:

15.23.1. ausies ir išorinės ausies landos oda D23.2;

15.23.2. kitų ir nepatikslintų veido dalių oda D23.3;

15.24. burnos ertmės ir virškinimo organų nepatikslintos ir nežinomos eigos navikai D37:

15.24.1. lūpa, burnos ertmė ir ryklė D37.0;

15.25. vidurinės ausies, kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų nepatikslintos ir nežinomos eigos navikai D38:

15.25.1. gerklos D38.0;

15.26. Bell’o paralyžius (veido paralyžius) G51.0;

15.27. išorinės ausies uždegimas (išorinis otitas) H60:

15.27.1. išorinės ausies pūlinys H60.0;

15.27.2. išorinės ausies puriojo ląstelyno uždegimas (celiulitas) H60.1;

15.27.3. piktybinis išorinis otitas H60.2;

15.27.4. kiti infekciniai išoriniai otitai H60.3;

15.27.5. išorinės ausies cholesteatoma H60.4;

15.27.6. ūminis neinfekcinis išorinis otitas H60.5;

15.27.7. kiti išoriniai otitai H60.8;

15.27.8. išorinis otitas, nepatikslintas H60.9;

15.28. kiti išorinės ausies pažeidimai H61:

15.28.1. išorinės ausies perichondritas H61.0;

15.28.2. neinfekciniai ausies kaušelio pažeidimai H61.1;

15.28.3. sieros kamštis H61.2;

15.28.4. įgyta išorinės klausomosios landos stenozė H61.3;

15.28.5. kiti patikslinti išorinės ausies pažeidimai H61.8;

15.28.6. išorinės ausies pažeidimas, nepatikslintas H61.9;

15.29. išorinės ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur H62:

15.29.1. išorinis otitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur H62.0;

15.29.2. išorinis otitas sergant virusinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur H62.1;

15.29.3. išorinis otitas sergant mikozėmis H62.2;

15.29.4. išorinis otitas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur H62.3;

15.29.5. išorinis otitas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur H62.4;

15.29.6. kiti išorinės ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur H62.8;

15.30. nepūlingas vidurinės ausies uždegimas (nepūlingas vidurinis otitas) H65:

15.30.1. ūminis serozinis vidurinis otitas H65.0;

15.30.2. kiti ūminiai nepūlingi viduriniai otitai H65.1;

15.30.3. lėtinis serozinis vidurinis otitas H65.2;

15.30.4. lėtinis mukozinis vidurinis otitas H65.3;

15.30.5. kiti lėtiniai nepūlingi viduriniai otitai H65.4;

15.30.6. nepūlingas vidurinės ausies uždegimas (nepūlingas vidurinis otitas), nepatikslintas H65.9;

15.31. pūlingas ir nepatikslintas vidurinės ausies uždegimas (pūlingas ir nespecifinis vidurinis otitas) H66:

15.31.1. ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas) H66.0;

15.31.2. lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas H66.1;

15.31.4. lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas H66.2;

15.31.5. kiti pūlingi viduriniai otitai H66.3;

15.31.6. pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas H66.4;

15.31.7. vidurinis otitas, nepatikslintas H66.9;

15.32. vidurinis otitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur H67:

15.32.1. vidurinis otitas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur H67.0;

15.32.2. vidurinis otitas sergant virusinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur H67. l;

15.32.3. vidurinis otitas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kiturH67.8;

15.33. klausomojo vamzdžio (Eustachijaus) uždegimas (salpingitas) ir užakimas H68:

15.33.1. klausomojo vamzdžio uždegimas (salpingitas) H68.0;

15.33.2. klausomojo vamzdžio užakimas H68.1;

15.34. kitos klausomojo vamzdžio ligos H69:

15.34.1. „atviras“ klausomasis vamzdis H69.0;

15.34.2. kiti patikslinti klausomojo vamzdžio pažeidimai H69.8;

15.34.3. klausomojo vamzdžio pažeidimai, nepatikslinti H69.9;

15.35. mastoiditas ir su tuo susijusios būklės H70:

15.35.1. ūminis mastoiditas H70.0;

15.35.2. lėtinis mastoiditas H70.1;

15.35.3. petrozitas H70.2;

15.35.4. kitas mastoiditas ir su juo susijusios būklės H70.8;

15.35.5. mastoiditas, nepatikslintas H70.9;

15.36. vidurinės ausies cholesteatoma H71;

15.37. ausies būgnelio perforacija H72:

15.37.1. centrinė ausies būgnelio perforacija H72.0;

15.37.2. laisvosios būgnelio dalies perforacija H72. l;

15.37.3. kitos ausies būgnelio kraštinės perforacijos H72.2;

15.37.4. kitos ausies būgnelio perforacijos H72.8;

15.37.5. ausies būgnelio perforacija, nepatikslinta H72.9;

15.38. kitos ausies būgnelio ligos H73:

15.38.1. ūminis miringitas H73.0;

15.38.2. lėtinis miringitas H73. l;

15.38.3. kiti patikslinti ausies būgnelio pažeidimai H73.8;

15.38.4. ausies būgnelio pažeidimas, nepatikslintas H73.9;

15.39. kitos vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos H74:

15.39.1. timpanosklerozė H74.0;

15.39.2. sąauginė vidurinės ausies liga H74. l;

15.39.3. klausos kaulelių grandinės nutrūkimas H74.2;

15.39.4. kiti įgyti klausos kauliukų sutrikimai H74.3;

15.39.5. vidurinės ausies polipas H74.4;

15.39.6. kiti patikslinti vidurinės ausies ir speninės ataugos sutrikimai H74.8;

15.39.7. vidurinės ausies ir speninės ataugos sutrikimai, nepatikslinti H74.9;

15.40. kiti vidurinės ausies ir speninės ataugos pažeidimai, klasifikuojami kitur H75:

15.40.1. mastoiditas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur H75.0;

15.40.2. kiti patikslinti vidurinės ausies ir speninės ataugos pažeidimai, klasifikuojami kitur H75.8;

15.41. otosklerozė H80:

15.41.1. otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti H80.0;

15.41.2. otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, obliteruojanti H80.1;

15.41.3. kochlearinė otosklerozė H80.2;

15.41.4. kitos otosklerozės formos H80.8;

15.41.5. otosklerozė, nepatikslinta H80.9;

15.42. vestibulinės funkcijos sutrikimai H81:

15.42.1. Menjero liga H81.0;

15.42.2. gerybinis paroksizminis svaigimas H81. l;

15.42.3. vestibulinis neuronitas H81.2;

15.42.4. kitos kilmės periferinis svaigimas H81.3;

15.42.5. centrinės kilmės svaigimas H81.4;

15.42.6. kiti vestibulinės funkcijos sutrikimai H81.8;

15.42.7. vestibulinės funkcijos sutrikimai, nepatikslinti H81.9;

15.43. svaigimo sindromai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur H82;

15.44. kitos vidinės ausies ligos H83:

15.44.1. labirintitas H83.0;

15.44.2. labirinto fistulė H83.1;

15.44.3. labirinto disfunkcija H83.2;

15.44.4. vidinės ausies pažeidimas veikiant triukšmui H83.3;

15.44.5. kitos patikslintos vidinės ausies ligos H83.8;

15.44.6. vidinės ausies liga, nepatikslinta H83.9;

15.45. konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas H90:

15.45.1. konduktyvinis prikurtimas, abipusis H90.0;

15.45.2. konduktyvinis prikurtimas, vienpusis, kai nepablogėjusi klausa kita ausimi H90. l;

15.45.3. konduktyvinis prikurtimas, nepatikslintas H90.2;

15.45.4. neurosensorinis prikurtimas, abipusis H90.3;

15.45.5. neurosensorinis prikurtimas, vienpusis, kai nepablogėjusi klausa kita ausimi H90.4;

15.45.6. neurosensorinis prikurtimas, nepatikslintas H90.5;

15.45.7. mišrus ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis H90.6;

15.45.8. mišrus pravedimo ir neurosensorinis prikurtimas, vienpusis, kai nepablogėjusi klausa kita ausimi H90.7;

15.45.9. mišrus pravedimo ir neurosensorinis prikurtimas, nepatikslintas H90.8;

15.46. kitos kilmės prikurtimas H91:

15.46.1. ototoksinis prikurtimas H91.0;

15.46.2. senatvinis kurtumas H91. l;

15.46.3. staigus idiopatinis prikurtimas H91.2;

15.46.4. kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur H91.3;

15.46.5. kitoks specifinis prikurtimas H91.8;

15.46.6. prikurtimas, nepatikslintas H91.9;

15.47. otalgija ir išskyros iš ausies H92:

15.47.1. otalgija H92.0;

15.47.2. otorėja H92.1;

15.47.3. otoragija (kraujavimas iš ausies) H92.2;

15.48. kitos ausies ligos, neklasifikuojamos kitur H93:

15.48.1. degeneraciniai ir kraujagysliniai ausies sutrikimai H93.0;

15.48.2. ūžesys H93.1;

15.48.3. kiti anomalūs (neįprasti) klausos pojūčiai H93.2;

15.48.4. klausos nervo pažeidimai H93.3;

15.48.5. kitos patikslintos ausies ligos H93.8;

15.48.6. ausies ligos, nepatikslintos H93.9;

15.49. kiti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur H94:

15.49.1. klausos nervo uždegimas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur H94.0;

15.49.2. kiti patikslinti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur H94.8;

15.50. ausies ir speninės ataugos pažeidimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur H95;

15.50.1. pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma H95.0;

15.50.2. kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos) H95.1;

15.50.3. kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai H95.8;

15.50.4. poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai, nepatikslinti H95.9;

15.51. ūminis nazofaringitas J00;

15.52. ūminis sinusitas J01:

15.52.1. ūminis maksilinis (žandinis) sinusitas J01.0;

15.52.2. ūminis frontalinis (kaktinis) sinusitas J0 1.1;

15.52.3. ūminis etmoidinis (akytkaulinis) sinusitas J0 1.2;

15.52.4. ūminis sfenoidalinis (pleištinis) sinusitas J0 1.3;

15.52.5. ūminis pansinusitas J0 l.4;

15.52.6. kiti ūminiai sinusitai J0 1.8;

15.52.7. ūminis sinusitas, nepatikslintas J0 1.9;

15.53. ūminis faringitas J02:

15.53.1. streptokokinis faringitas J02.0;

15.53.2. ūminis faringitas, sukeltas kitų patikslintų mikroorganizmų J02.8;

15.53.3. ūminis faringitas, nepatikslintas J02.9;

15.54. ūminis tonzilitas J03:

15.54.1. streptokokinis tonzilitas J03.0;

15.54.2. ūminis tonzilitas, sukeltas kitų nustatytų mikroorganizmų J03.8;

15.54.3. ūminis tonzilitas, nepatikslintas J03.9;

15.55. ūminis laringitas ir tracheitas J04:

15.55.1. ūminis laringitas J04.0;

15.55.2. ūminis tracheitas J04. l;

15.55.3. ūminis laringotracheitas J04.2;

15.56. ūminis obstrukcinis laringitas ir epiglotitas J05:

15.56.1. ūminis obstrukcinis laringitas J05.0;

15.56.2. ūminis epiglotitas J05.1;

15.57. ūminės viršutinių kvėpavimo takų pasikartojančios infekcijos, sukėlėjas nepatikslintas J06:

15.57.1. ūminis laringofaringitas J06.0;

15.57.2. kitos ūminės pasikartojančios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos J06.8;

15.57.3. ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, nepatikslinta J06.9;

15.58. vazomotorinis ir alerginis rinitas J30:

15.58.1. vazomotorinis rinitas J30.0;

15.58.2. alerginis rinitas, sukeltas žiedadulkių J30.1;

15.58.3. kitas sezoninis alerginis rinitas J30.2;

15.58.4. kitas alerginis rinitas J30.3;

15.58.5. alerginis rinitas, nepatikslintas J30.4;

15.59. lėtinis rinitas, nazofaringitas ir faringitas J31:

15.59.1. lėtinis rinitas J31.0;

15.59.2. lėtinis nazofaringitas J31. l;

15.59.3. lėtinis faringitas J31.2;

15.60. lėtinis sinusitas J32:

15.60.1. lėtinis maksilinis (žandinis) sinusitas J32.0;

15.60.2. lėtinis frontalinis (kaktinis) sinusitas J32.1;

15.60.3. lėtinis etmoidinis (akytkaulinis) sinusitas J32.2;

15.60.4. lėtinis sfenoidalinis (pleištinis) sinusitas J32.3;

15.60.5. lėtinis pansinusitas J32.4;

15.60.6. kiti lėtiniai sinusitai J32.8;

15.60.7. lėtinis sinusitas, nepatikslintas J32.9;

15.61. nosies polipai J33:

15.61.1. nosies ertmės polipas J33.0;

15.61.2. polipinė sinuso degeneracija J33.1;

15.61.3. kiti sinuso polipai J33.8;

15.61.4. nosies polipai, nepatikslinti J33.9;

15.62. kiti nosies ir nosies sinusų pažeidimai J34:

15.62.1. nosies abscesas, furunkulas ir karbunkulas J34.0;

15.62.2. nosies sinusų cista ir mukocelė J34. l;

15.62.3. nosies pertvaros iškrypimas J34.2;

15.62.4. nosies kriauklių hipertrofija J34.3;

15.62.5. kiti nosies ir nosies sinusų pažeidimai J34.8;

15.63. tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos J35:

15.63.1. lėtinis tonzilitas J35.0;

15.63.2. tonzilių hipertrofija J35.1;

15.63.3. adenoidų hipertrofija J35.2;

15.63.4. tonzilių hipertrofija su adenoidų hipertrofija J35.3;

15.63.5. kitos tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos J35.8;

15.63.6. tonzilių ir adenoidų lėtinės ligos, nepatikslintos J35.9;

15.64. peritonzilinis abscesas J36;

15.65. lėtinis laringitas ir laringotracheitas J37:

15.65.1. lėtinis laringitas J37.0;

15.65.2. lėtinis laringotracheitas J37.1;

15.66. balso klosčių ir gerklų ligos, neklasifikuojamos kitur J38:

15.66.1. balso klosčių ir gerklų paralyžius J38.0;

15.66.2. balso klosčių ir gerklų polipas J38.1;

15.66.3. balso klosčių mazgeliai J38.2;

15.66.4. kitos balso klosčių ligos J38.3;

15.66.5. gerklų edema J38.4;

15.66.6. gerklų spazmas J38.5;

15.66.7. gerklų stenozė J38.6;

15.66.8. kitos gerklų ligos J38.7;

15.66.9. viršutinių kvėpavimo takų ligos, nepatikslintos J38.9;

15.67. kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos J39:

15.67.1. retrofaringinis ir parafaringinis abscesas J39.0;

15.67.2. kiti ryklės abscesai J39.1;

15.67.3. kitos ryklės ligos J39.2;

19.67.4. viršutinių kvėpavimo takų hipererginės reakcijos, vieta nepatikslinta J39.3;

15.67.5. kitos, patikslintos viršutinių kvėpavimo takų ligos J39.8;

15.68. viršutinių kvėpavimo takų uždegimas sukeltas chemikalų, dujų, dūmų ir garų inhaliacijos, neklasifikuojamas kitaip J68.2;

15.69. tracheostomos funkcijos sutrikimas J95.0;

15.70. subglotinė stenozė po gydymo procedūrų J95.5;

15.71. gastroezofagealinio refliukso liga be ezofagito K21.9;

15.72. įgimtos ausies formavimosi ydos, sutrikdančios klausą Q16:

15.72.1. įgimtas ausies kaušelio nebuvimas Q16.0;

15.72.2. įgimtas išorinės klausomosios landos nebuvimas, atrezija arba susiaurėjimas Q16.1;

15.72.3. ausies trimito (Eustachijaus vamzdžio) nebuvimas Q16.2;

15.72.4. įgimta klausos kauliukų formavimosi yda Q16.3;

15.72.5. kitos įgimtos vidurinės ausies formavimosi ydos Q16.4;

15.72.6. įgimta vidinės ausies formavimosi yda Q16.5;

15.72.7. įgimta ausies formavimosi yda, sutrikdanti klausą, nepatikslinta Q16.9;

15.73. kitos įgimtos ausies formavimosi ydos Q17:

15.73.1. pridėtinė ausis Q17.0;

15.73.2. makrotija (didžiaausystė) Q17. l;

15.73.3. mikrotija (mažos ausys) Q17.2;

15.73.4. kitos ausies kaušelio deformacijos Q17.3;

15.73.5. ne vietoje prisitvirtinusi ausis Q17.4;

15.73.6. atlėpusi ausis Q17.5;

15.73.7. kitos įgimtos patikslintos ausies formavimosi ydos Q17.8;

15.73.8. įgimta ausies formavimosi yda, nepatikslinta Q17.9;

15.73.9. kitos įgimtos patikslintos veido ir kaklo formavimosi ydos Q15.8;

15.74. įgimtos nosies formavimosi ydos Q30:

15.74.1. choanų atrezija Q30.0;

15.74.2. nosies agenezija arba hipoplazija Q30. l;

15.74.3. skilusi, įkirsta nosis Q30.2;

15.74.4. įgimta nosies pertvaros perforacija Q30.3;

15.74.5. kitos įgimtos nosies formavimosi ydos Q30.8;

15.74.6. įgimta nosies formavimosi yda, nepatikslinta Q30.9;

15.75. įgimtos gerklų formavimosi ydos Q31:

15.75.1. įgimta gerklų fibroelastinė membrana Q31.0;

15.75.2. įgimta subglotinė stenozė (susiaurėjimas) Q31. l;

15.75.3. gerklų hipoplazija Q31.2;

15.75.4. laringocelė Q31.3;

15.75.5. įgimtas gerklų stridoras (švilpesys) Q31.4;

15.75.6. kitos įgimtos gerklų formavimosi ydos Q31.8;

15.75.7. įgimta gerklų formavimosi yda, nepatikslinta Q31.9;

15.76. dauginės įgimtos egzostozės Q78.6;

15.77. kraujavimas iš kvėpavimo takų R04:

15.77.1. kraujavimas iš nosies R04.0;

15.77.2. kraujavimas iš gerklės R04.1;

15.78. kvėpavimo sutrikimai R06:

15.78.1. dusulys R06.0;

15.78.2. stridoras (švilpesys) R06.1;

15.79. svaigulys ir galvos sukimasis R42;

15.80. uodimo ir skonio sutrikimai R43:

15.80.1. anosmija R43.0;

15.80.2. parosmija R43.1;

15.80.3. parageuzija R43.2;

15.80.4. kiti ir nepatikslinti uodimo ir skonio sutrikimai R43.8;

15.81. balso pakitimai R49:

15.81.1. disfonija R49.0;

15.81.2. afonija R49.1;

15.81.3. hipernazalizacija ir hiponazalizacija R49.2;

15.81.4. kiti ir nepatikslinti balso sutrikimai R49.8;

15.82. galvos žaizda S01;

15.82.1. nosies žaizda S01.2;

15.82.2. ausies žaizda S01.3;

15.82.3. skruosto ir smilkininės žandikaulio srities žaizda S01.4;

15.83. kaukolės kaulų lūžimas S02:

15.83.1. kaukolės pamato lūžimas S02.1;

15.83.2. nosies kaulų lūžimas S02.2;

15.84. viršutinio žandikaulio ir skruostikaulio lūžimas S02.4;

15.85. trauminė ausies amputacija S08.1;

15.86. trauminis ausies būgnelio plyšimas S09.2;

15.87. žaizda, kai sužalotos gerklos ir trachėja S11.0;

15.88. gerklų srities jungčių ir raiščių patempimai S13.5;

15.89. svetimkūnis ausyje T16;

15.90. svetimkūnis kvėpavimo takuose T17:

15.90.1. svetimkūnis nosies ertmėje T17.0;

15.90.2. svetimkūnis nosies landoje T17.1;

15.90.3. svetimkūnis ryklėje T17.2;

15.90.4. svetimkūnis gerklose T17.3;

15.91. gerklų ir trachėjos cheminis nudegimas T27.4;

15.92. burnos ir ryklės terminis nudegimas T28.0;

15.93. burnos ir ryklės cheminis nudegimas T28.5.

15.94. ašarų kanalėlių stenozė ir nepakankamumas H04.5.

15.95. lūpų, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai C00-C14:

15.95.1. lūpos piktybiniai navikai C00:

15.95.2. viršutinės lūpos išorinis paviršius C00.0;

15.95.3. apatinės lūpos išorinis paviršius C00.1;

15.95.4. lūpos išorinis paviršius, neklasifikuojama kitaip C00.2;

15.95.5 viršutinės lūpos vidinis paviršius C00.3;

15.95.6. apatinės lūpos vidinis paviršius C00.4;

15.95.7. lūpa, vidinis paviršius, nepatikslinta C00.5;

15.95.8. lūpų jungtis C00.6;

15.95.9. išplitęs lūpos pažeidimas C00.8;

15.95.10. lūpa, nepatikslinta C00.9;

15.96. liežuvio šaknies piktybiniai navikai C01;

15.97. kitų ir nepatikslintų liežuvio dalių piktybiniai navikai C02:

15.97.1. liežuvio nugarinis paviršius C02.0;

15.97.2. liežuvio šoniniai kraštai C02.1;

15.97.3. liežuvio apatinis paviršius C02.2;

15.97.4. liežuvio priekiniai 2/3, nepatikslinti C02.3;

15.97.5. liežuvio migdolai C02.4;

15.97.6. liežuvio išplitęs pažeidimas C02.8;

15.97.7. liežuvis, nepatikslintas C02.9;

15.98. dantenų piktybiniai navikai C03:

15.98.1. viršutinės dantenos C03.0;

15.98.2. apatinės dantenos C03.1;

15.98.3. dantenos, nepatikslintos C03.9;

15.99. burnos dugno piktybiniai navikai C04:

15.99.1. burnos priekinė dalis C04.0;

15.99.2. burnos šoninė dalis C04.1;

15.99.3. burnos dugno išplitęs pažeidimas C04.8;

15.99.4. burnos dugnas, nepatikslintas C04.9;

15.100. gomurio piktybiniai navikai C05:

15.100.1. kietasis gomurys C05.0;

15.100.2. minkštasis gomurys C05.1;

15.100.3. liežuvėlis C05.2;

15.100.4. gomurio išplitęs pažeidimas C05.8;

15.100.5. gomurys, nepatikslintas C05.9;

15.101. kitų ir nepatikslintų burnos ertmės dalių piktybiniai navikai C06:

15.101.1. skruostų gleivinė C06.0;

15.101.2. burnos prieangis C06.1;

15.101.3. retromoliarinė sritis C06.2;

15.101.4. kitų ir nepatikslintų burnos dalių išplitęs pažeidimas C06.8;

15.101.5. burnos nepatikslinta dalis C06.9;

15.102. skydliaukės piktybiniai navikai C73;

15.103. skydliaukės gerybiniai navikai D34;

15.104. kita netoksinė struma (gūžys) E04:

15.104.1. netoksinė difuzinė struma (gūžys) E04.0;

15.104.2. netoksinis vienas skydliaukės mazgas E04.1;

15.104.3. netoksinė daugiamazgė struma (gūžys) E04.2;

15.104.4. kita patikslinta netoksinė struma (gūžys) E04.8;

15.104.5. nepatikslinta netoksinė struma (gūžys) E04.9.

16. Gydytojas otorinolaringologas turi teisę atlikti šiuos diagnostinius tyrimus ir gydomąsias procedūras:

16.1. faringoskopija;

16.2. kaklo limfmazgių palpacija;

16.3. pasėlio iš ryklės paėmimas;

16.4. ryklės pūlinio punkcija ir/ar atvėrimas;

16.5. ryklės migdolų lakūnų praplovimas;

16.6. priekinė rinoskopija;

16.7. užpakalinė rinoskopija;

16.8. diafanoskopija;

16.9. nosies ertmės ir sinusų endoskopinis tyrimas (tiesi ir lanksti optika);

16.10. nosies ertmės ir sinusų mikroskopinis tyrimas;

16.11. prienosinių sinusų ultragarsinis tyrimas;

16.12. rinopneumometrija;

16.13. pasėlio iš nosies ertmės paėmimas;

16.14. alerginių nosies mėginių atlikimas;

16.15. diagnostinė viršutinio žandikaulio sinusų punkcija;

16.16. diagnostinis kaktinio sinuso zondavimas;

16.17. nosies priekinė tamponada;

16.15. nosies užpakalinė tamponada;

16.19. radiologinių tyrimų duomenų vertinimas;

16.20. otoskopija;

16.21. otoendoskopija;

16.22. otomikroskopija;

16.23. klausomojo vamzdžio funkcijos tyrimas;

16.24. klausomojo vamzdžio prapūtimas pagal Policerį;

16.25. klausomojo vamzdžio prapūtimai per kateterį;

16.26. būgnelio judrumo tyrimai;

16.27. būgnelio paracentezė;

16.28. klausos tyrimas šnabždesiu, kalba, kamertonais;

16.29. toninė slenkstinė audiometrija;

16.30. viršuslenkstiniai testai;

16.31. kalbinė audiometrija;

16.32. kalbinė audiometrija laisvame lauke;

16.33. žaislinė audiometrija;

16.34. regos sustiprinta audiometrija;

16.35. otoakustinės emisijos registravimas;

16.36. sukeltų potencialų tyrimai;

16.37. BOEL testas;

16.38. impedansometrija;

16.39. klausos aparatų parinkimas;

16.40. vestibulinio aparato funkcijos tyrimas:

16.40.1. sukimo mėginiai;

16.40.2. kaloriniai mėginiai;

16.40.3. labirinto vandenės tyrimas glicerolio mėginiu;

16.41. galvinių nervų funkcijos tyrimas:

16.41.1. skonio tyrimas;

16.41.2. uoslės tyrimas;

16.42. nistagmografija;

16.43. statikos, eisenos, koordinacijos tyrimas;

16.44. provokaciniai pozicinio svaigimo mėginiai;

16.45. vestibulinė fizinė reabilitacija;

16.46. netiesioginė laringoskopija (endolaringoskopija ir mikrolaringoskopija);

16.47. tiesioginė laringoskopija (mikrolaringoskopija);

16.48. laringostroboskpija;

16.49. vaizdo laringostroboskopija;

16.50. subjektyvus balso vertinimas (užkimimo, vaizdo analogo skalės);

16.51. balso lauko tyrimas;

16.52. akustinių balso parametrų vertinimas;

16.53. maksimalaus fonacijos laiko vertinimas;

16.54. balso neįgalumo indeksas;

16.55. tepinėlio iš gerklų paėmimas;

16.56. vaistų instiliacijos į gerklas;

16.57. vaistų aerozoliai;

16.58. gerklų pūlinio atvėrimas;

16.59. nosies ir sinusų mukocialirinio klirenso tyrimas.

17. Gydytojas otorinolaringologas turi teisę daryti šias operacijas:

17.1. ausies operacijos:

17.1.1. ausies kaušelio amputacija;

17.1.2. ausies kaušelio rezekcija be plastikos;

17.1.3. ausies kaušelio rezekcija su plastika;

17.1.4. išorinės klausomosios landos plastika;

17.1.5. išorinės klausomosios landos cistos pašalinimas;

17.1.6. išorinės klausomosios landos fistulės pašalinimas;

17.1.7. ausies kaušelio įgimtos fistulės pašalinimas;

17.1.8. išorinės klausomosios landos auglių pašalinimas;

17.1.9. išorinės klausomosios landos polipo pašalinimas;

17.1.10. išorinės klausomosios landos egzostozių pašalinimas;

17.1.11. išorinės klausomosios landos osteomos pašalinimas;

17.1.12. išorinės klausomosios landos stenozės ar landos atrezijos pašalinimas ir landos plastika;

17.1.13. ausies kaušelio plastika;

17.1.14. timpanotomija (myringotomija);

17.1.15. timpanostomija (myringotomija su drenažu);

17.1.16. ventiliacinio vamzdelio pašalinimas iš ausies;

17.1.17. endoauralinė atikotomija;

17.1.18. endoauralinė atikoantrotomija;

17.1.19. atikoantromastoidotomija;

17.1.20. antromastoidotomija;

17.1.21. antromastoidotomija su drenažu;

17.1.22. radikali tausojanti ausies operacija;

17.1.23. vidurinės ausies reoperacija;

17.1.24. radikali tausojanti ausies operacija su timpanoplastika;

17.1.25. antrotomija su timpanoplastika;

17.1.26. timpanoplastika su osikuloplastika;

17.1.27. osikuloplastika;

17.1.28. osikuloplastika su klausos kauliukų protezu;

17.1.29. timpanoplastika su klausos kauliukų protezu;

17.1.30. timpanoplastika su būgninės ertmės revizija;

17.1.31. myringoplastika;

17.1.32. radikali ausies operacija (radikali mastoidektomija);

17.1.33. radikali vidurinės ausies operacija su smegenų dangalų ir veninių ančių apnuoginimu (su punkcijomis bei incizijomis);

17.1.34. timpanoplastika su būgninės ertmės revizija ir kauliukų grandinės atstatymu;

17.1.35. stapedoplastika (stapedektomija);

17.1.36. antromastoidotomija su būgninės ertmės bei landos plastika;

17.1.37. endolimfinio maišelio dekompresija;

17.1.38. būgninės ertmės pleksotomija;

17.1.39. chordotomija;

17.1.40. veidinio nervo dekompresija;

17.1.41. kochlearinė implantacija;

17.1.42. būgninės ertmės ir olos (antrum) revizija ir labirinto fistulės uždarymas;

17.1.43. vidurinės ausies polipo pašalinimas;

17.1.44. labirintektomija;

17.1.45. medikamentinė labirinto receptorių destrukcija;

17.2. nosies ir prienosinių ančių operacijos:

17.2.1. choanų atrezijos pašalinimas (choanų plastika);

17.2.2. priekinė etmoidotomija ar etmoidektomija;

17.2.3. užpakalinė etmoidotomija ar etmoidektomija;

17.2.4. etmoidotomija ar etmoidektomija;

17.2.5. infundibulotomija;

17.2.6. sfenoetmoidektomija;

17.2.7. sfenoidotomija;

17.2.8. nosies polipų pašalinimas (polipektomija);

17.2.9. konchoplastika;

17.2.10. pogleivinė apatinių ir vidurinių kriauklių konchotomija;

17.2.11. dalinė vidurinė konchotomija.

17.2.12. vidurinė konchotomija;

17.2.13. apatinė konchotomija;

17.2.14. apatinė užpakalinė konchotomija;

17.2.15. apatinių (vidurinių) kriauklių ultragarsinė dezintegracija;

17.2.16. apatinių (vidurinių) kriauklių elektrokoaguliacija;

17.2.17. kaktinio ančio kanalo zondavimas (ir diliatavimas);

17.2.18. endonazalinė žandinio ančio fenestracija (antrostomija);

17.2.19. nosies pertvaros gleivinės atsluoksniavimas;

17.2.20. nosies pertvaros pogleivininė rezekcija;

17.2.21. nosies pertvaros kristotomija (spinotomija);

17.2.22. nosies pertvaros plastika (perforacijos uždengimas);

17.2.23. septoplastika;

17.2.24. rinoplastika;

17.2.25. nosies korekcija donoro transplantantu;

17.2.26. endoskopinė ar mikroskopinė septoplastika;

17.2.27. rinoseptoplastika;

17.2.28. nosies korekcija auto transplantantu;

17.2.29. nosies korekcija osteotomijomis;

17.2.30. nosies pertvaros kremzlės priekio liuksacijos pašalinimas (plastika);

17.2.31. nosies ertmės dugno cistos pašalinimas;

17.2.32. nosies fistulių pašalinimas;

17.2.33. ekstranazalinė endoskopinė žandinio ančio operacija;

17.2.34. endonazalinė endoskopinė žandinio ančio operacija;

17.2.35. žandinio ančio radikali Koldvel – Luko operacija;

17.2.36. žandinio ančio Denkerio operacija;

17.2.37. žandinio ančio Muro operacija;

17.2.38. žandinio ančio cistos pašalinimo operacija;

17.2.39. kaktinio ančio radikali operacija su sinuso sklerozavimu;

17.2.40. kaktinio ančio radikali operacija su drenu į ductus nasofrontalis, jį išplatinus;

17.2.41. kaktinio ančio trepanacija;

17.2.42. endonazalinė endoskopinė kaktinio ančio operacija;

17.2.43. ekstranazalinė etmoidotomija;

17.2.44. endonazalinė endoskopinė priekinė etmoidotomija;

17.2.45. endonazalinė endoskopinė totalinė etmoidotomija;

17.2.46. ekstranazalinė endoskopinė etmoidotomija;

17.2.47. endonazalinė endoskopinė sfenoidalinio ančio operacija;

17.2.48. kaktinio ančio cistos pašalinimas;

17.2.49. kaktinio ančio radikali operacija su smegenų dangalo akiduobės turinio apnuoginimu (punkcijomis ar incizijomis);

17.2.50. konchektomija;

17.2.51. nosies auglių pašalinimas;

17.2.52. šoninė rinotomija;

17.2.53. sinusų auglių pašalinimas;

17.2.54. ančių osteomų pašalinimas;

17.2.55. sąaugų nosies ertmėje pašalinimas;

17.2.56. choanalinio polipo pašalinimas;

17.2.57. mikroskopinė nosies ertmės operacija;

17.2.58. mikroskopinė nosies žandinio ančio operacija;

17.2.59. mikroskopinė pleištinio ančio operacija;

17.2.60. mikroskopinė kaktinio ančio operacija;

17.2.61. mikroskopinė etmoidotomija;

17.2.62. mikroskopinė užpakalinė etmoidotomija;

17.2.63. nosies lūžusių kaulų repozicija pirštais;

17.2.64. nosies lūžusių kaulų repozicija instrumentais;

17.2.65. kaktinio sinuso priekinės sienos plastika;

17.2.66. endonazalinis ašarų maišo atvėrimas;

17.2.67. endonazalinis mikroskopinis ar endoskopinis ašarų maišo atvėrimas;

17.2.68. endonazalinė orbitos dekompresija;

17.2.69. endonazalinė optinio nervo dekompresija;

17.2.70. endonazalinė kietojo smegenų dangalo plastika;

17.2.71. endonazalinis meningocelių ir encefalocelių šalinimas;

17.3. ryklės ir gerklų operacijos:

17.3.1. abipusė tonzilektomija;

17.3.2. abscestonzilektomija;

17.3.3. vienpusė tonzilektomija;

17.3.4. adenoidektomija;

17.3.5. nosiaryklės auglių pašalinimas;

17.3.6. ryklės auglių pašalinimas;

17.3.7. tracheotomija (tracheostomija);

17.3.8. antgerklio cistos pašalinimas mikroskopo kontrolėje;

17.3.9. antgerklio cistos pašalinimas endoskopo kontrolėje;

17.3.10. balso klosčių auglių pašalinimas mikroskopo ar endoskopo kontrolėje;

17.3.11. balso klosčių mazgelių pašalinimas mikroskopo ar endoskopo kontrolėje;

17.3.12. gerklų nepiktybinių darinių pašalinimas mikroskopo kontrolėje;

17.3.13. balso klosčių dekortikacija mikroskopo ar endoskopo kontrolėje;

17.3.14. pointubacinės granulomos pašalinimas mikroskopo kontrolėje;

17.3.15. chordektomija mikroskopo kontrolėje;

17.3.16. dalinė chordektomija mikroskopo kontrolėje;

17.3.17. laringofisūra;

17.3.18. konikotomija (koniotomija);

17.3.19. balso klosčių šoninė fiksacija (laterofiksacija);

17.3.20. balso klostės vidinė fiksacija (medializuojanti tiroplastika);

17.3.21. laringektomija;

17.3.22. dalinė laringektomija;

17.3.23. gerklų pūlinio atvėrimas;

17.3.24. biopsija iš gerklų;

17.3.25. išplėstinė (ekscizinė) biopsija iš gerklų;

17.3.26. uvulopalatofaringoplastika;

17.3.27. liežuvio šaknies pakėlimas;

17.3.28. kaklo selektyvi ar radikali limfonodektomija;

17.3.29. gerklų rekonstrukcinė operacija.

17.3.30. ryklės rezekcijos;

17.3.31. ryklės defektų plastinės ir rekonstrtukcinės operacijos;

17.3.32. atvira chordektomija;

17.3.33. gerklų stentavimas;

17.3.34. laryngotomija;

17.4. akies ir jos priedų operacijos:

17.4.1. akies egzenteracija;

17.4.2. akies enukleacija;

17.4.3. vokų operacijos;

17.4.4. ašarų liaukų pašalinimo operacijos;

17.5. lūpų, burnos ertmės ir dugno operacijos:

17.5.1. burnos ertmės ir dugno rezekcijos be plastikos;

17.5.2. burnos dugno rezekcijos su plastika;

17.5.3. liežuvio amputacija;

17.5.4. liežuvio rezekcija;

17.5.5. liežuvio rezekcija su plastika;

17.5.6. lūpų rezekcijos;

17.5.7. lūpos rezekcija su plastika;

17.6. kaklo operacijos:

17.6.1. kaklo cistų pašalinimo operacijos;

17.6.2. kaklinės stemplės dalies rezekcija;

17.6.3. kaklinės stemplės dalies plastinės, rekonstrukcinės operacijos;

17.6.4. kraujagyslių operacijos: v. jugilaris ir a. carotis rezekcijos ir jų šakų perrišimas, kaniuliacija;

17.7. žandikaulių operacijos:

17.7.1. žandikaulių rezekcijos;

17.7.2. žandikaulių rekonstrukcinės operacijos;

17.8. seilių liaukų operacijos:

17.8.1. seilių liaukų rezekcijos;

17.8.2. seilių liaukų pašalinimo operacijos;

17.9. skydliaukės ir prieskydinių liaukų operacijos:

17.9.1. rezekcija;

17.9.2. tyreoidektomija;

17.10. trachėjos operacijos:

17.10.1. tracheopunkcija;

17.10.2. trachėjos rezekcija;

17.10.3. rekanalizacija;

17.10.4. plastika;

17.10.5. trachėjos stentavimas;

17.11. odos, odos priedų ir minkštųjų audinių operacijos:

17.11.1. biopsijos;

17.11.2. ekscizijos;

17.11.3. ekstirpacijos;

17.11.4. defektų plastika vietiniais audiniais;

17.11.5. defektų plastika dermatominiais lopais;

17.11.6. defektų plastika miokutaniniais lopais ir kt.;

17.12. operacijos lazeriu;

17.13. kriochirurginės operacijos;

17.14. elektroekscizija, destrukcija, koaguliacija;

17.15. kitos operacijos (atliekamos pagal nustatyta tvarka įgytus paslaugų sertifikatus).

 

VIII. ATSAKOMYBĖ

 

18. Gydytojas otorinolaringologas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________