LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 26 d. Nr. 345

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2045; 2004, Nr. 4-31), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Savivaldybių skolinimosi taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 110 „Dėl Savivaldybių skolinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 12-335);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 2031 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 110 „Dėl Savivaldybių skolinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 123-5588);

2.3. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455), VI skyrių.

 

 

 

MINISTRĄ PIRMININKĄ

PAVADUOJANTIS ŪKIO MINISTRAS                                                                 PETRAS ČĖSNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345

 

SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybių skolinimosi taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato savivaldybių skolinimosi tvarką.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 86-2045; 2004, Nr. 4-31) vartojamas sąvokas.

3. Savivaldybė, turėdama savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) išvadą, tarybos sprendimu gali:

3.1. imti ilgalaikes vidaus ir užsienio paskolas investicijų projektams finansuoti, nesunaudojamiesiems kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems daiktams įsigyti, skoloms dengti;

3.2. imti trumpalaikes vidaus ir užsienio paskolas biudžetiniais metais laikinam pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų;

3.3. suteikti garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų, naudojamų investicijų projektams finansuoti.

 

II. SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMOSI LIMITAI

 

4. Savivaldybių skolinimosi limitus nustato Lietuvos Respublikos Seimas, tvirtindamas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklius.

5. Į savivaldybės skolą įskaitoma trumpalaikių (kurių grąžinimo terminas baigiasi tais pačiais biudžetiniais metais) ir ilgalaikių (kurių trukmė ilgesnė kaip vieneri metai ir grąžinimo terminas baigiasi ne tais pačiais biudžetiniais metais) savivaldybės prisiimtų, bet dar neįvykdytų turtinių įsipareigojimų pagal paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus suma.

6. Į metinį savivaldybės grynojo skolinimosi limitą įskaitomi einamaisiais metais savivaldybės prisiimti turtiniai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, atėmus einamaisiais metais pagal šiuos įsipareigojimus grąžintas lėšas.

7. Į metinį savivaldybės trumpalaikio skolinimosi limitą įskaitomi einamaisiais metais savivaldybės prisiimti trumpalaikiai turtiniai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, atėmus einamaisiais metais pagal šiuos įsipareigojimus grąžintas lėšas.

8. Į savivaldybės garantijų limitą įskaitomi savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų turtinių įsipareigojimų pagal paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

9. Į savivaldybės skolinimosi limitus ir savivaldybės skolą įskaitomi tie savivaldybės turtiniai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pagal kuriuos lėšos yra gautos, bet dar negrąžintos, materialinės vertybės arba paslaugos yra gautos, bet dar neapmokėtos.

10. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto apyvartos lėšų savivaldybėms suteiktos trumpalaikės paskolos (įskaitant ir trumpalaikes beprocentes paskolas, suteiktas iki 2003 m. gruodžio 31 d.) laikinam pajamų trūkumui padengti į savivaldybių skolinimosi limitus neįskaitomos.

 

III. SAVIVALDYBIŲ SKOLINIMASIS

 

11. Savivaldybė tarybos sprendimu gali skolintis tiesiogiai iš vidaus ir užsienio kreditorių.

12. Savivaldybė tarybos sprendimu gali imti paskolas iš valstybės vardu gaunamų paskolų lėšų, taip pat gali imti vidaus ir užsienio paskolas su valstybės garantija, vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais paskolų iš valstybės vardu gautų paskolų lėšų ir valstybės garantijų suteikimo tvarką.

13. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas maksimalias lėšų sumas, kurioms einamaisiais biudžetiniais metais asignavimų valdytojai turi teisę prisiimti įsipareigojimus, sudarydami sutartis dėl projektų, remiamų iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinimo.

14. Savivaldybė privalo pateikti Finansų ministerijai prisiimtų skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų ataskaitas pagal šios ministerijos patvirtintas taisykles.

 

IV. PASKOLŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO TEIKIMAS

 

15. Finansų ministerija iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto apyvartos lėšų savivaldybėms gali teikti trumpalaikes paskolas laikinam pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų.

16. Už suteiktas paskolas savivaldybės moka 1 procento metines palūkanas.

17. Finansų ministerija trumpalaikės paskolos suteikimo savivaldybei klausimą nagrinėja gavusi savivaldybės vykdomosios institucijos prašymą, savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) išvadą, savivaldybės tarybos sprendimą imti trumpalaikę paskolą iš Finansų ministerijos ir savivaldybės tarybos įgaliojimą pasirašyti trumpalaikės paskolos sutartį.

18. Trumpalaikė paskola gali būti suteikta tik iki biudžetinių metų pabaigos. Jeigu savivaldybės biudžeto finansinė būklė nepagerėja, savivaldybės vykdomosios institucijos prašymu paskolos sutartyje nustatytas paskolos grąžinimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki biudžetinių metų pabaigos.

19. Trumpalaikės paskolos savivaldybėms suteikiamos pagal paskolos sutartį. Paskolos sutartį pasirašo savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo ir finansų ministras arba jo įgaliotas asmuo.

20. Suteikiama trumpalaikė paskola yra tikslinė.

21. Paskolos sutartyje turi būti nustatyta, kad Finansų ministerija turi teisę paskolos sutartyje nustatytu terminu negrąžintos paskolos sumą įskaityti kaip savivaldybės biudžeto gautas pajamų įmokas, jeigu:

21.1. savivaldybė negrąžins paskolos iki sutartyje nustatyto termino;

21.2. savivaldybė nepateiks Finansų ministerijai paskolos panaudojimo pagal tikslinę paskirtį ataskaitos iki sutartyje nustatyto termino;

21.3. paskola ar jos dalis bus panaudota ne pagal tikslinę paskirtį.

22. Trumpalaikė paskola savivaldybei neteikiama, jeigu savivaldybės biudžetas nepatvirtintas.

______________