LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-450 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ“ PAKEITIMO

 

2004 m. kovo 3 d. Nr. V-96

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 1A-566 „Dėl vaistinių preparatų išbraukimo iš Valstybinio vaistų registro“,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605):

1. Įsakymu patvirtintame Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme:

1.1. išbraukiu 2 punkto 43 eilutę;

1.2. 2 punkto 48 eilutėje vietoj žodžių „Intubacinis „S“ formos vamzdelis“ įrašau žodžius „Orofaringinis vamzdelis“.

2. Įsakymu patvirtintame Vaistinės pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme išbraukiu 2 punkto 10 eilutę.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS