LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 M. SPALIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1407 „DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. vasario 24 d. Nr. ISAK-248

Vilnius

 

Pakeičiu Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4367):

1. Papildau nauju 7.24 punktu:

7.24. dėstytojas“.

2. Išdėstau 10.3 punktą taip:

10.3. direktorius (jei vaikų globos įstaiga įregistruota kaip švietimo įstaiga)“.

3. Papildau naujais 11, 11.1 ir 11.2 punktais:

11. SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUOSE

11.1. auklėtojas,

11.2. muzikos vadovas.“

4. Papildau nurodytąjį sąrašą pastaba:

„Pastaba. Meninio ugdymo mokytoju ar pedagogu laikomi akompaniatorius, koncertmeisteris, iliustratorius, choreografas, režisierius, grafikas, tapytojas, skulptorius, keramikas ir kiti specialistai, dirbantys analogišką darbą tiesiogiai su asmenimis, kurie mokosi.“

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO Ministras                                            Algirdas Monkevičius