Europos bendrijos ir Lietuvos Respublikos

 

SUSITARIMO

MEMORANDUMAS dėl Lietuvos dalyvavimo Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programoje (IDA)

 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA (toliau – Komisija) Europos Bendrijos vardu,

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ (toliau – Lietuva),

kadangi:

(1)          2002 m. birželio 18 d. ES-Lietuvos Asociacijos Tarybos sprendimas Nr. 1/20021 nustato bendruosius Lietuvos dalyvavimo Bendrijos programose principus ir suteikia galimybę Komisijai ir Lietuvos kompetentingoms valdžios institucijoms nustatyti konkrečias dalyvavimo sąlygas, įskaitant finansinius įnašus, kiekvienoje konkrečioje programoje,

(2)       IDA programa buvo patvirtinta 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimais Nr. 1719/1999/EB2 bei Nr. 1720/1999/EB su pakeitimais, padarytais atitinkamai 2002 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimais Nr. 2046/2002/EB3 ir Nr. 2045/2002/EB4,

SUSITARĖ:

 

1 straipsnis

 

Programa

 

Lietuva dalyvauja IDA programoje (toliau – Programa) 2002 m. birželio 18 d. ES-Lietuvos Asociacijos Tarybos sprendime Nr. 1/2002, nustatančiame bendruosius Lietuvos dalyvavimo Bendrijos programose principus, bei Susitarimo memorandumo 2 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2 straipsnis

 

Dalyvavimo Programoje nuostatos ir sąlygos

 

2. Lietuva dalyvauja Programos veikloje remdamasi sprendimuose Nr. 1719/1999/EB ir Nr. 1720/1999/EB nustatytais tikslais, kriterijais, procedūromis ir terminais.

3. Turinčių teisę dalyvauti Lietuvos institucijų, organizacijų ir asmenų paraiškų pateikimui, įvertinimui ir atrankai taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir turinčioms teisę dalyvauti Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms, organizacijoms ir asmenims.

4. Už dalyvavimą programoje Lietuva kasmet moka finansinį įnašą į bendrą Europos Sąjungos biudžetą.

5. Lietuvos finansinis įnašas už dalyvavimą Programoje ir jos įgyvendinimą pridedamas prie sumos, kuri kiekvienais metais numatoma bendrame Europos Sąjungos biudžete asignavimams, reikalingiems vykdyti finansinius įsipareigojimus, susijusius su įvairių formų priemonėmis, būtinomis Programai vykdyti, valdyti ir veikti.

6. Procedūroms, susijusioms su prašymais, sutartimis ir ataskaitomis, taip pat kitiems administraciniams poreikiams vartojama viena iš oficialių Bendrijos kalbų.

 

3 straipsnis

 

Finansinis įnašas

 

Lietuvos finansiniam įnašui taikomos I priede pateiktos taisyklės.

Lietuvai reikalaujant dalis tokio finansinio įnašo gali būti finansuojama pagal atitinkamą Bendrijos išorės pagalbos priemonę5.

 

4 straipsnis

 

Atskaitomybė ir įvertinimas

 

Nepažeidžiant Komisijos ir Audito Rūmų funkcijų, susijusių su šios programos stebėsena ir įvertinimu, Lietuvos dalyvavimas šioje programoje turi būti nuolat kontroliuojamas Lietuvos ir Komisijos partnerystės pagrindu. Lietuva turi pateikti Komisijai atitinkamas ataskaitas ir dalyvauti kitoje specialioje Bendrijos numatytoje veikloje, susijusioje su šia programa.

 

5 straipsnis

 

Baigiamosios nuostatos

 

Šis Susitarimo memorandumas taikomas visą šios programos laikotarpį. Nepaisant to, jei Europos Bendrija nuspręstų pratęsti programą be jokių esminių jos pakeitimų, šis memorandumas taip pat būtų automatiškai pratęstas atitinkamam laikotarpiui, jei nė viena iš šalių jo nedenonsuotų.

 

Priedas yra šio Susitarimo memorandumo sudėtinė dalis.

 

Šis Susitarimo memorandumas gali būti keičiamas tik raštu gavus abiejų šalių sutikimą.

 

Jis pradedamas taikyti nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

Pasirašytas

Pasirašytas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

Europos Bendrijos Komisijos vardu

p. Virgilijus BULOVAS

Mr. Erkki LIIKANEN

Lietuvos Respublikos

Komisijos narys verslumo ir

vidaus reikalų ministras

informacinės visuomenės klausimais

______________


I PRIEDAS

 

Taisyklės, taikomos Lietuvos finansiniam įnašui už dalyvavimą IDA programoje

 

1. Norėdama dalyvauti šioje Programoje, Lietuva turi mokėti į bendrą Europos Sąjungos biudžetą šį įnašą:

– 68 696 eurus 2003 metais,

– 75 869 eurus 2004 metais.

2. Lietuvos įnašas padengia bendrus interesus atitinkančių projektų rengimo, tinkamumo įvertinimo, parengiamųjų darbų ir vykdymo, taip pat šioje programoje numatytų horizontalių priemonių parengiamųjų darbų ir įgyvendinimo išlaidas.

3. Lietuvos atstovų ir ekspertų stebėtojų teisėmis dalyvaujančių komiteto, nurodyto sprendimo Nr. 1719/1999/EB 8 straipsnyje ir sprendimo Nr. 1720/1999/EB 12 straipsnyje, arba kituose susitikimuose, susijusiuose su šios programos įgyvendinimu, kelionės ir gyvenimo išlaidas padengia Komisija tuo pačiu pagrindu ir ta pačia tvarka, kuri šiuo metu galioja Europos Sąjungos valstybių narių atstovams.

4. Lietuvos įnašas tvarkomas pagal Finansinį reglamentą, taikomą bendram Europos Sąjungos biudžetui.

5. Įsigaliojus šiam Susitarimo memorandumui ir kiekvienų paskesnių biudžetinių metų pradžioje Komisija pateikia Lietuvai reikalavimą sumokėti sumą, atitinkančią jos įnašą, skirtą šiame Susitarimo memorandume numatytoms išlaidoms padengti.

Šis įnašas mokamas eurais į Komisijos eurų sąskaitą.

6. Lietuva savo įnašą metinėms išlaidoms padengti sumoka pagal pateiktą reikalavimą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo reikalavimo pateikimo dienos. Laiku nesumokėjusi įnašo Lietuva nuo nustatytos dienos moka delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos. Delspinigių norma yra Europos centrinio banko norma, taikoma jo refinansavimo operacijoms eurais nustatytą dieną, padidinta 1,5 procentinio punkto.

Jei pavėlavus sumokėti įnašą iškyla rimta grėsmė šios programos įgyvendinimui ir valdymui, Komisija sustabdo Lietuvos dalyvavimą programoje atitinkamais metais, jei ši nesumoka įnašo per dvidešimt darbo dienų nuo oficialaus priminimo laiško išsiuntimo Lietuvai dienos.

______________1 Dar nepaskelbta OL

2 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1719/1999/EB dėl elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų Transeuropinių tinklų gairių, įskaitant bendros svarbos projektų nustatymą (IDA), OL L 203, 1999 08 03, p. 1.

3 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/1999/EB, nustatantis veiksmų ir priemonių visumą, siekiant užtikrinti Transeuropinių tinklų, skirtų elektroniniam keitimuisi duomenimis tarp administracijų (IDA), sąveikumui ir prieigai, OL L 203, 1999 08 03, p. 9.

4 OL L 316, 2002 11 20, p. 1 ir p. 4

5 Bendra pagalbos iš Bendrijos išorės pagalbos suma bus nurodyta metinės Nacionalinės programos, susijusios su šia pagalba, Finansavimo memorandume (Phare).