LIETUVOS RESPUBLIKOS

TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ, PRATYBŲ IR KITŲ KARINIO BENDRADARBIAVIMO RENGINIŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. sausio 29 d. Nr. IX-1994

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 58-1133; 1998, Nr. 17-399; 2002, Nr. 13-465)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Atlikti tarnybą tarptautinių operacijų kariniame vienete įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiriami profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, taip pat asmenys, atliekantys civilinę krašto apsaugos tarnybą. Pagrindinį karinį parengimą įgiję privalomosios karo tarnybos kariai tarptautinių operacijų kariniam vienetui gali būti priskirti jų mokymo ir rengimo tarptautinėms operacijoms tikslais.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________