Europos patentų konvencija 2000 (EPC 2000)

patvirtinta 2001 m. liepos 28 d. Administracinės tarybos sprendimu

 

I DALIS

BENDROSIOS IR INSTITUCINĖS NUOSTATOS

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1 straipsnis. Europos teisė, taikoma patentų išdavimui

 

Sukuriama bendra Susitariančiųjų Valstybių teisės sistema, taikoma išradimų patentų išdavimui.

 

2 straipsnis. Europos patentas

 

1) Pagal šią Konvenciją išduoti patentai vadinami Europos patentais.

2) Kiekvienoje Susitariančiojoje Valstybėje jai išduotas Europos patentas galioja pagal tuos pačius reikalavimus, kaip ir tos valstybės išduotas nacionalinis patentas, ir jam taikomi tie patys reikalavimai, jei ši Konvencija nenumato kitaip.

 

3 straipsnis. Galiojimo teritorija

 

Galima prašyti Europos patentą išduoti vienai ar kelioms Susitariančiosioms Valstybėms.

 

4 straipsnis. Europos Patentų Organizacija

 

1) Šia Konvencija įsteigiama Europos patentų organizacija (toliau – Organizacija). Tai yra administraciniu ir finansiniu atžvilgiu autonomiška organizacija.

2) Organizacijos organai:

a) Europos patentų tarnyba;

b) Administracinė taryba.

3) Organizacijos užduotis – išduoti Europos patentus. Šią užduotį vykdo Administracinės tarybos prižiūrima Europos patentų tarnyba.

 

4a straipsnis

Susitariančiųjų Valstybių ministrų konferencija

 

Susitariančiųjų Valstybių už patentų reikalus atsakingų ministrų konferencija bent kartą per penkerius metus susirenka apsvarstyti su Organizacija ir Europos patentų sistema susijusių klausimų.

 

II skyrius

Europos patentų organizacija

 

5 straipsnis. Teisinis statusas

 

1)          Organizacija yra juridinis asmuo.

2)          Kiekvienoje Susitariančiojoje Valstybėje Organizacija turi labai plačius teisinius įgaliojimus, juridiniams asmenims suteikiamus pagal tos valstybės įstatymus; svarbiausia, ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, juo disponuoti ir būti teisinių procedūrų šalimi.

3) Organizacijai atstovauja Europos patentų tarnybos prezidentas.

 

6 straipsnis. Buveinė

 

1) Organizacijos būstinė yra Miunchene.

2) Europos patentų tarnyba įsteigiama Miunchene. Tarnyba turi savo skyrių Hagoje.

 

7 straipsnis. Europos patentų tarnybos padaliniai

 

Prireikus Administracinės tarybos sprendimu ir atitinkamos Susitariančiosios Valstybės ar pramoninės nuosavybės srities tarpvyriausybinės organizacijos pritarimu Susitariančiosiose Valstybėse kartu su tokiomis tarpvyriausybinėmis organizacijomis informacijai ir ryšiams gali būti įsteigti Europos patentų tarnybos padaliniai.

 

8 straipsnis. Privilegijos ir imunitetai

 

Protokole dėl privilegijų ir imunitetų, kuris yra šios Konvencijos priedas, nustatomos sąlygos, kuriomis Organizacija, Administracinės tarybos nariai, Europos patentų tarnybos darbuotojai ir kiti tame protokole nurodyti asmenys, dalyvaujantys Organizacijos darbe, kiekvienoje Susitariančiojoje Valstybėje naudojasi savo pareigoms atlikti būtinomis privilegijomis ir imunitetais.

 

9 straipsnis. Atsakomybė

 

1) Organizacijos sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikomas įstatymas.

2) Organizacijos nesutartinę atsakomybę už jos arba Europos patentų tarnybos darbuotojų einant savo pareigas padarytą žalą reglamentuoja Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. Jei žalą padaro Hagos skyrius arba kuris nors padalinys ar jo darbuotojai, taikomos tos Susitariančiosios Valstybės, kurioje toks skyrius ar padalinys yra, teisė.

3) Europos patentų tarnybos darbuotojų asmeninę atsakomybę Organizacijai reglamentuoja jų Tarnybos nuostatai ar įdarbinimo sąlygos.

4) Jurisdikcija spręsti ginčus pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis priklauso šiems teismams:

a) ginčus pagal šio straipsnio 1 dalį sprendžia Vokietijos Federacinės Respublikos teismai, jei šalių sudarytoje sutartyje nėra nurodytas kitos valstybės teismas;

b) ginčus pagal šio straipsnio 2 dalį sprendžia arba Vokietijos Federacinės Respublikos, arba tos valstybės, kurioje yra skyrius ar padalinys, teismai.

 

III skyrius

Europos patentų tarnyba

 

10 straipsnis. Valdymas

 

1) Europos patentų tarnybą valdo prezidentas, už jos veiklą atskaitingas Administracinei tarybai.

2) Šiuo tikslu prezidentas vykdo šias svarbiausias funkcijas ir turi šiuos įgaliojimus:

a) imasi visų būtinų veiksmų, kad užtikrintų Europos patentų tarnybos darbą, įskaitant vidaus administracinių nurodymų priėmimą ir visuomenės informavimą;

b) jei ši Konvencija nenumato kitaip, nustato, kokie veiksmai atliekami Europos patentų tarnyboje Miunchene, o kokie – jos Hagos skyriuje;

c) jis gali pateikti Administracinei tarybai bet kokį pasiūlymą keisti šią Konvenciją, pasiūlymą dėl bendrųjų nuostatų ar dėl sprendimų, priklausančių Administracinės tarybos kompetencijai;

d) rengia ir vykdo biudžetą, bet kurį pakeistą ar papildomą biudžetą;

e) kasmet Administracinei tarybai teikia valdymo  ataskaitą;

f) vykdo personalo priežiūros funkcijas;

g) vadovaudamasis 11 straipsniu, skiria darbuotojus ir priima sprendimus dėl jų pareigų paaukštinimo;

h) taiko drausmines priemones darbuotojams, kurie nenurodyti 11 straipsnyje, ir Administracinei tarybai gali siūlyti drausmines priemones taikyti 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems darbuotojams;

i) gali pavesti kitiems vykdyti savo funkcijas ir įgaliojimus.

3) Prezidentui padeda keletas viceprezidentų. Jei prezidento nėra arba jis serga, jį Administracinės tarybos nustatyta tvarka pavaduoja vienas iš viceprezidentų.

 

11 straipsnis. Vyresniųjų pareigūnų skyrimas

 

1)    Europos patentų tarnybos prezidentas skiriamas Administracinės tarybos sprendimu.

2)    Viceprezidentai skiriami Administracinės tarybos sprendimu, pasitarus su prezidentu.

3)    Apeliacinės kolegijos ir išplėstinės apeliacinės kolegijos nariai, įskaitant pirmininkus, skiriami Administracinės tarybos sprendimu, pasiūlius Europos patentų tarnybos prezidentui. Pasitarus su Europos patentų tarnybos prezidentu, Administracinės tarybos sprendimu jie gali būti skiriami kitai kadencijai.

4) Administracinė taryba šio straipsnio 1–3 dalyse nurodytiems darbuotojams taiko drausmines priemones.

5) Pasitarusi su Europos patentų tarnybos prezidentu, Administracinė taryba Išplėstinės apeliacinės kolegijos nariais gali taip pat skirti teisinę kvalifikaciją turinčius nacionalinių teismų ar Susitariančiųjų Valstybių pusiau teisminių institucijų narius, kurie gali ir toliau vykdyti savo teisminę veiklą nacionaliniu lygiu. Jie skiriami trejiems metams ir gali būti skiriami kitai kadencijai.

 

12 straipsnis. Tarnybiniai įsipareigojimai

 

Europos patentų tarnybos darbuotojai, net ir nebedirbdami joje, privalo neatskleisti informacijos, kuri pagal savo pobūdį yra profesinė paslaptis, ir ja nesinaudoti.

 

 

13 straipsnis. Organizacijos ir Europos patentų tarnybos darbuotojų ginčai

 

1)    Kilus ginčams su Europos patentų organizacija, Europos patentų tarnybos darbuotojai, buvę darbuotojai ir jų pareigų perėmėjai gali kreiptis į Tarptautinės darbo organizacijos Administracinį teismą, vadovaudamiesi Teismo statutu ir laikydamiesi nuolatinių darbuotojų Tarnybos nuostatuose arba Pensijų sistemos nuostatuose nustatytų terminų bei sąlygų, ar kilusių iš kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygų.

 

2)   Skundas yra priimtinas tik tuo atveju, kai atitinkamas asmuo yra išnaudojęs kitas skundų galimybes, jam prieinamas pagal Tarnybos nuostatus, Pensijų sistemos arba įdarbinimo sąlygas.

 

14 straipsnis. Europos patentų tarnybos, Europos patentų paraiškų ir

kitų dokumentų kalbos

 

1) Europos patentų tarnybos oficialiosios kalbos – anglų, prancūzų ir vokiečių.

2) Europos patento paraiška paduodama viena iš oficialiųjų kalbų arba, jei ji yra paduota kokia nors kita kalba, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis ji išverčiama į vieną iš oficialiųjų kalbų. Visą nagrinėjimo Europos patentų tarnyboje laiką tokį vertimą galima derinti su paduotos paraiškos originalo tekstu. Jei privalomas vertimas laiku nepateikiamas, paraiška laikoma atšaukta.

3) Europos patentų tarnybos oficialioji kalba, kuria yra paduota arba į kurią yra išversta Europos patento paraiška, vartojama kaip procedūros kalba viso nagrinėjimo Europos patentų tarnyboje metu, jei Įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip.

4) Fiziniai ir juridiniai asmenys, gyvenantys arba pagrindinę verslo vietą turintys Susitariančiojoje Valstybėje, kurios valstybinė kalba nėra anglų, prancūzų ar vokiečių kalba, ir tokios valstybės piliečiai, kurie gyvena užsienyje, gali dokumentus, kuriems pateikti yra nustatytas terminas, pateikti tos valstybės valstybine kalba. Vis dėlto pagal Įgyvendinimo taisykles būtina pateikti jų vertimą į vieną iš Europos patentų tarnybos oficialiųjų kalbų. Jei koks nors dokumentas, išskyrus dokumentus, kurie sudaro Europos patento paraišką, pateikiamas ne nustatyta kalba arba jei privalomas vertimas nepateikiamas laiku, dokumentas laikomas nepaduotu.

5) Europos patento paraiškos skelbiamos procedūros kalba.

6) Europos patentų aprašymai skelbiami procedūros kalba; į juos įeina apibrėžties punktų vertimai į kitas dvi Europos patentų tarnybos oficialiąsias kalbas.

7) Trimis Europos patentų tarnybos oficialiosiomis kalbomis yra skelbiami:

a) Europos patentų biuletenis;

b) Europos patentų tarnybos Oficialus leidinys.

8) Europos patentų registre įrašai daromi trimis Europos patentų tarnybos oficialiosiomis kalbomis. Kilus abejonėms, autentišku laikomas įrašas procedūros kalba.

 

15 straipsnis. Skyriai, kuriems patikėta atlikti procedūras

 

Šioje Konvencijoje nustatytoms procedūroms atlikti Europos patentų tarnyboje yra įsteigiami šie padaliniai:

a)   Priėmimo poskyris;

b)   paieškos skyriai;

c)   ekspertizės skyriai;

d)   protestų skyriai;]

e)   Juridinis skyrius;

f)   apeliacinės kolegijos;

g)   Išplėstinė apeliacinė kolegija.

 

16 straipsnis. Priėmimo  poskyris

 

Priėmimo poskyris yra atsakingas už Europos patento paraiškos padavimo bei formaliųjų reikalavimų ekspertizę.

 

17 straipsnis. Paieškos skyriai

 

Paieškos skyriai yra atsakingi už Europos paieškos ataskaitų parengimą.

 

18 straipsnis. Ekspertizės skyriai

 

1) Ekspertizės skyriai yra atsakingi už Europos patentų paraiškų ekspertizę.

2) Ekspertizės skyriuje dirba trys technines kvalifikacijas turintys ekspertai. Tačiau prieš priimant sprendimą dėl Europos patento paraiškos, atlikti jos ekspertizę paprastai pavedama vienam ekspertizės skyriaus nariui. Žodinis nagrinėjimas vyksta dalyvaujant visam ekspertizės skyriui. Jei Ekspertizės skyrius mano, kad tai būtina dėl sprendimo pobūdžio, skyrius išplečiamas vienu teisinę kvalifikaciją turinčiu ekspertu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, ekspertizės skyriaus pirmininko balsas yra lemiamas.

 

19 straipsnis. Protestų skyriai

 

1) Protestų skyrius yra atsakingas už bet kurio protesto prieš Europos patentą nagrinėjimą.

2) Protestų skyriuje dirba trys techninę kvalifikaciją turintys ekspertai, iš kurių bent du neturi būti dalyvavę patento, dėl kurio yra pateiktas protestas, išdavimo procese. Ekspertas, dalyvavęs tokio Europos patento išdavimo procese, negali būti pirmininku. Prieš priimdamas sprendimą dėl protesto, protestų skyrius gali vienam savo nariui pavesti atlikti protesto nagrinėjimą. Žodinis nagrinėjimas vyksta dalyvaujant visam protestų skyriui. Jei protestų skyrius mano, kad tai būtina dėl sprendimo pobūdžio, skyrius išplečiamas vienu teisinę kvalifikaciją turinčiu ekspertu, kuris neturi būti dalyvavęs tokio patento išdavimo procese. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, protestų skyriaus pirmininko balsas yra lemiamas.

 

20 straipsnis. Juridinis skyrius

 

1) Juridinis skyrius yra atsakingas už sprendimus dėl įrašų Europos patentų registre ir dėl įrašymo į profesionalių atstovų sąrašus bei išbraukimo iš jų.

2) Juridinio skyriaus sprendimus priima vienas teisinę kvalifikaciją turintis narys.

 

21 straipsnis. Apeliacinės kolegijos

 

1) Apeliacinės kolegijos yra atsakingos už skundų dėl Priėmimo poskyrio, Ekspertizės, protestų ir Juridinio skyriaus sprendimų nagrinėjimą.

2) Skundus dėl Priėmimo poskyrio ar Juridinio skyriaus sprendimų nagrinėja apeliacinė kolegija, susidedanti iš trijų teisinę kvalifikaciją turinčių narių.

3) Skundus dėl  ekspertizės skyriaus sprendimo nagrinėja apeliacinė kolegija, susidedanti iš:

a) dviejų techninę kvalifikaciją turinčių narių ir vieno teisinę kvalifikaciją turinčio nario, kai sprendimą dėl Europos patento paraiškos atmetimo arba Europos patento išdavimo, apribojimo ar panaikinimo yra priėmęs ekspertizės skyrius, susidedantis iš mažiau nei keturių narių;

b) trijų techninę kvalifikaciją turinčių narių ir dviejų teisinę kvalifikaciją turinčių narių, kai sprendimą yra priėmęs ekspertizės skyrius, susidedantis iš keturių narių, arba kai apeliacinė kolegija mano, kad tai būtina dėl skundo pobūdžio ;

c) visais kitais atvejais – trijų teisinę kvalifikaciją turinčių narių.

4) Skundus dėl protestų skyriaus sprendimo nagrinėja apeliacinė kolegija, susidedanti iš:

a) dviejų techninę kvalifikaciją turinčių narių ir vieno teisinę kvalifikaciją turinčio nario, kai sprendimą yra priėmęs protestų skyrius, susidedantis iš trijų narių;

b) trijų techninę ir dviejų teisinę kvalifikaciją turinčių narių , kai sprendimą yra priėmęs protestų skyrius, susidedantis iš keturių narių, arba kai Apeliacinė kolegija mano, kad tai būtina dėl skundo pobūdžio.

 

22 straipsnis. Išplėstinė apeliacinė kolegija

 

1) Išplėstinė apeliacinė kolegija yra atsakinga už:

a) sprendimus teisės klausimais, kuriuos pagal 112 straipsnį jai perduoda nagrinėti apeliacinės kolegijos;

b) nuomonių teikimą teisės klausimais, kuriuos pagal 112 straipsnį jai perduoda nagrinėti Europos patentų tarnybos prezidentas;

c) sprendimus dėl prašymų pagal 112a straipsnį persvarstyti apeliacinės kolegijos sprendimus.

2) Atliekant procedūras pagal šio straipsnio 1 dalies a ir b punktus Išplėstinė apeliacinė kolegija susideda iš penkių teisinę kvalifikaciją ir dviejų techninę kvalifikaciją turinčių narių. Priimanti sprendimus pagal 1 dalies c punktą Išplėstinė apeliacinė kolegija susideda trijų arba penkių narių, kaip nustatyta Įgyvendinimo taisyklėse. Visoms procedūroms pirmininkauja teisinę kvalifikaciją turintis kolegijos narys.

 

23 straipsnis. Kolegijų narių nepriklausomumas

 

1) Išplėstinės apeliacinės kolegijos ir apeliacinių kolegijų nariai skiriami penkeriems metams ir per šį laikotarpį jie negali būti atleisti iš pareigų, išskyrus atvejus, kai yra rimtas pagrindas juos pašalinti ir kai Išplėstinės apeliacinės kolegijos siūlymu Administracinė taryba priima tokį sprendimą. Nepaisant to, kas pasakyta pirmajame sakinyje, kolegijų narių kadencija baigiasi, jei jie pagal Europos patentų tarnybos nuolatinių darbuotojų Tarnybos nuostatus atsistatydina arba išeina į pensiją.

2) Kolegijų nariai negali būti Priėmimo poskyrio, ekspertizės, protestų ar Juridinio skyrių nariais.

3) Priimdami sprendimus kolegijų nariai nėra varžomi jokių nurodymų ir laikosi tik šios Konvencijos nuostatų.

4) Apeliacinių kolegijų ir Išplėstinės apeliacinės kolegijos darbo tvarkos taisyklės priimamos vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis. Jas tvirtina Administracinė taryba.

 

24 straipsnis. Nušalinimas ir prieštaravimas

 

1) Apeliacinių kolegijų arba Išplėstinės apeliacinės kolegijos nariai negali dalyvauti byloje, jei jie arba turi su ja susijusių asmeninių interesų, arba anksčiau yra veikę kaip vienos iš šalių atstovai, arba yra dalyvavę priimant skundžiamą sprendimą.

2) Jei dėl kurios nors šio straipsnio 1 dalyje nurodytos arba kokios kitos priežasties Apeliacinės kolegijos arba Išplėstinės apeliacinės kolegijos narys mano, kad jis neturėtų dalyvauti tiriant skundą, jis atitinkamai praneša apie tai kolegijai.

3) Bet kuri šalis prieštaravimą dėl Apeliacinės kolegijos ar išplėstinės apeliacinės kolegijos narių dalyvavimo gali pareikšti esant vienai iš šio straipsnio 1 dalyje minėtų priežasčių arba įtarusi, kad narys yra neobjektyvus. Prieštaravimas yra nepriimtinas, jei šalis, žinodama, kad yra priežastis prieštarauti, ėmėsi procedūrinių veiksmų. Prieštaravimai negali būti pareikšti dėl narių tautybės.

4) Apeliacinių kolegijų arba Išplėstinės apeliacinės kolegijos nariai sprendžia, ką reikia daryti 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais, nedalyvaujant atitinkamam nariui. Priimant tokį sprendimą, nušalintąjį asmenį pakeičia jo pakaitinis narys.

 

25 straipsnis. Techninė nuomonė

 

Kompetentingo nacionalinio teismo, nagrinėjančio [patento] pažeidimo ar panaikinimo ieškinį, prašymu Europos patentų tarnyba privalo už atitinkamą mokestį pateikti techninę nuomonę dėl Europos patento, dėl kurio yra pareikštas ieškinys. Už tokių nuomonių išdavimą yra atsakingas ekspertizės skyrius.

 

IV skyrius

Administracinė taryba

 

26 straipsnis. Nariai

 

1) Administracinė taryba susideda iš Susitariančiųjų Valstybių atstovų ir pakaitinių atstovų. Kiekviena Susitariančioji valstybė turi teisę į Administracinę tarybą paskirti vieną atstovą ir vieną pakaitinį atstovą.

2) Vadovaujantis Administracinės tarybos darbo tvarkos taisyklėmis, jos nariams gali padėti patarėjai ir ekspertai.

 

27 straipsnis. Pirmininkas

 

1) Administracinė taryba iš Susitariančiųjų Valstybių atstovų ir pakaitinių atstovų išrenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Pirmininko pavaduotojas ex officio pakeičia pirmininką, jei šis negali atlikti savo pareigų.

2) Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami trejiems metams. Jie gali būti perrenkami kitai kadencijai.

 

28 straipsnis. Valdyba

 

1) Esant ne mažiau kaip aštuonioms Susitariančiosioms Valstybėms, Administracinė taryba gali sudaryti valdybą iš penkių savo narių.

2) Administracinės tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas yra valdybos nariai ex officio; kitus tris narius renka Administracinė taryba.

3) Administracinė taryba valdybos narius renka trejiems metams. Valdybos narių negalima perrinkti kitai kadencijai.

4) Valdyba vykdo Administracinės tarybos pagal darbo tvarkos taisykles perduotas funkcijas.

 

29 straipsnis. Posėdžiai

 

1) Administracinės tarybos posėdžius šaukia jos pirmininkas.

2) Administracinės tarybos svarstymuose dalyvauja Europos patentų tarnybos prezidentas.

3) Į eilinį posėdį Administracinė taryba renkasi kartą per metus. Be to, į posėdžius ji renkasi pirmininko iniciatyva arba vieno trečdalio Susitariančiųjų Valstybių prašymu.

4) Administracinės tarybos svarstymai vyksta pagal darbotvarkę, vadovaujantis jos darbo tvarkos taisyklėmis.

5) Į darbotvarkės projektą įtraukiami visi klausimai, kurių, vadovaujantis darbo tvarkos taisyklėmis, pageidauja Susitariančiosios Valstybės.

 

30 straipsnis. Stebėtojų dalyvavimas

 

1) Vadovaujantis Organizacijos ir Pasaulio Intelektinės Nuosavybės Organizacijos susitarimu, Administracinės tarybos posėdžiuose dalyvauja Pasaulio Intelektinės Nuosavybės Organizacijos atstovai.

2) Kitų tarpvyriausybinių organizacijų, įpareigotų atlikti patentų srities tarptautines procedūras, su kuriomis Organizacija yra sudariusi susitarimą, atstovai Administracinės tarybos posėdžiuose dalyvauja vadovaujantis tokiu susitarimu.

3) Administracinė taryba gali pakviesti bet kurių kitų tarpvyriausybinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, vykdančių Organizaciją dominančią veiklą, atstovus dalyvauti Administracinės tarybos posėdžiuose svarstant su bendrais interesais susijusius klausimus.

 

31 straipsnis. Administracinės tarybos kalbos

 

1) Administracinės tarybos svarstymuose vartojamos anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos.

2) Administracinei tarybai pateikiami dokumentai ir jos svarstymų protokolai rašomi šio straipsnio 1 dalyje išvardytomis trimis kalbomis.

 

32 straipsnis. Darbuotojai, patalpos ir įranga

 

Europos patentų tarnyba Administracinei tarybai ir kiekvienam jos įsteigtam komitetui parūpina jos darbui reikalingus darbuotojus, patalpas ir įrangą.

 

33 straipsnis. Administracinės tarybos kompetencija tam tikrais atvejais

 

1) Administracinės tarybos kompetencijai priklauso keisti:

a) šioje Konvencijoje nustatytus terminus;

b) šios Konvencijos II–VIII ir X dalis, derinamas su kokia nors tarptautine su patentais susijusia sutartimi ar su patentais susijusiais Europos Bendrijos teisės aktais;

c) Įgyvendinimo taisykles.

2) Pagal šią Konvenciją Administracinės tarybos kompetencijai priklauso priimti ir keisti:

a) Finansinius nuostatus;

b) nuolatinių darbuotojų Tarnybos nuostatus, kitų Europos patentų tarnybos darbuotojų įdarbinimo sąlygas, minėtų nuolatinių bei kitų darbuotojų algų skalę ir papildomų išmokų pobūdį bei jų skyrimo taisykles;

c) Pensijų sistemos nuostatus ir atitinkamą esamų pensijų padidinimą pagal didėjančias algas;

d) Mokesčių taisykles;

e) savo darbo tvarkos taisykles.

3) Nepaisant 18 straipsnio 2 dalies, Administracinės tarybos kompetencijai priklauso, remiantis savo patirtimi, nuspręsti, kad nagrinėjant tam tikrų kategorijų bylas ekspertizės skyriai gali būti sudaryti tik iš vieno techninę kvalifikaciją turinčio eksperto. Toks sprendimas gali būti panaikintas.

4) Administracinės tarybos kompetencijai priklauso įgalioti Europos patentų tarnybos prezidentą derėtis ir jos pritarimu Europos patentų organizacijos vardu sudaryti susitarimus su valstybėmis, tarpvyriausybinėmis organizacijomis ir dokumentacijos centrais, įsteigtais pagal susitarimus su tokiomis organizacijomis.

5) Administracinė taryba negali priimti sprendimo pagal 1 dalies b punktą:

– dėl tarptautinės sutarties iki jos įsigaliojimo;

– dėl Europos Bendrijos teisės aktų iki jų įsigaliojimo arba prieš baigiantis teisės akte nustatytam įgyvendinimo laikotarpiui.

 

34 straipsnis. Balsavimo teisės

 

1) Balsavimo teisę Administracinėje taryboje turi tik Susitariančiosios Valstybės.

2) Kiekviena Susitariančioji Valstybė turi vieną balsą, išskyrus atvejus, kai taikomas 36 straipsnis.

 

35 straipsnis. Balsavimo taisyklės

 

1) Administracinė taryba savo sprendimus, išskyrus nurodytuosius šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, priima paprasta atstovaujamų ir balsuojančių Susitariančiųjų Valstybių balsų dauguma.

2) Trijų ketvirtadalių atstovaujamų ir balsuojančių Susitariančiųjų Valstybių balsų dauguma priimami sprendimai, kuriuos Administracinė taryba yra įgaliota priimti pagal 7 straipsnį, 11 straipsnio 1 dalį, 33 straipsnio 1 dalies a ir c punktus ir 2–4 dalis, 39 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio 2 ir 4 dalis, 46, 134a straipsnius, 149a straipsnio 2 dalį, 152 straipsnį, 153 straipsnio 7 dalį, 166 ir 172 straipsnius.

3) Priimant sprendimus, kuriuos Administracinė taryba yra įgaliota priimti pagal 33 straipsnio 1 dalies b punktą, būtina, kad Susitariančiosios Valstybės balsuotų vienbalsiai. Tokius sprendimus Administracinė taryba priima tik tuomet, kai dalyvauja visų Susitariančiųjų Valstybių atstovai. Sprendimas, priimtas remiantis 33 straipsnio 1 dalies b punktu, neįsigalioja, jei per dvylika mėnesių nuo jo priėmimo kuri nors Susitariančioji Valstybė pareiškia nenorinti būti saistoma šio sprendimo.

4) Susilaikiusieji laikomi nebalsavusiais.

 

36 straipsnis. Balsų indeksavimas

 

1) Priimant ar keičiant Mokesčių taisykles, taip pat, jei finansiniai Susitariančiųjų Valstybių įnašai yra didinami, priimant Organizacijos biudžetą ir bet kurį biudžeto pakeitimą ar papildomą biudžetą, kiekviena Susitariančioji Valstybė gali reikalauti, kad po pirmojo balsavimo, kai kiekviena Susitariančioji Valstybė turi tik vieną balsą, ir nepriklausomai nuo tokio balsavimo rezultatų būtų tuoj pat vykdomas antrasis balsavimas, kai valstybėms balsai skiriami pagal šio straipsnio 2 dalį. Sprendimas priimamas pagal antrojo balsavimo rezultatus. 2) Balsų skaičius, kurį kiekviena Susitariančioji Valstybė turi per antrąjį balsavimą, apskaičiuojamas taip:

a) procentas, kuris specialių finansinių įnašų skalėje yra skirtas kiekvienai Susitariančiajai Valstybei pagal 40 straipsnio 3 ir 4 dalis, dauginamas iš Susitariančiųjų Valstybių skaičiaus ir dalijamas iš penkių;

b) taip suteiktų balsų skaičius suapvalinamas iki kito sveikojo skaičiaus;

c) prie šio skaičiaus pridedami penki papildomi balsai;

d) tačiau jokia Susitariančioji Valstybė negali turėti daugiau kaip 30 balsų.

 

V skyrius

Finansinės nuostatos

 

37 straipsnis. Biudžeto finansavimas

 

Organizacijos biudžetas finansuojamas:

a) iš Organizacijos nuosavųjų išteklių;

b) Susitariančiųjų Valstybių įmokomis iš jose nustatytų ir surinktų Europos patentų metų mokesčių;

c) prireikus – specialiais Susitariančiųjų Valstybių finansiniais įnašais;

d) tam tikrais atvejais – iš 146 straipsnyje numatytų įplaukų;

e) tam tikrais atvejais ir tik finansuojant materialųjį turtą – iš trečiųjų šalių pasiskolintų sumų, garantuojant žeme ar pastatais;

f) tam tikrais atvejais – trečiosioms šalims finansuojant konkrečius projektus.

 

38 straipsnis. Organizacijos nuosavieji ištekliai

 

Organizacijos nuosavuosius išteklius sudaro:

a) visos pajamos iš mokesčių ir kiti šaltiniai, taip pat Organizacijos rezervai;

b) Pensijų rezervo fondo ištekliai, kurie gali būti laikomi specialiuoju Organizacijos aktyvu,  skirtu remti Organizacijos Pensijų sistemą sudarant atitinkamą rezervą.

 

39 straipsnis. Susitariančiųjų Valstybių mokėjimai, susiję su Europos patentų metų mokesčiais

1) Kiekviena Susitariančioji Valstybė Organizacijai moka Administracinės tarybos nustatytą Europos patento metų mokesčio dalį; toji dalis negali būti didesnė kaip 75% ir visoms Susitariančiosioms Valstybėms yra vienoda. Tačiau jei minėta dalis yra mažesnė už Administracinės tarybos nustatytą vienodą mažiausią sumą, Susitariančioji Valstybė Organizacijai moka tą mažiausią sumą.

2) Kiekviena Susitariančioji Valstybė Organizacijai suteikia tokią informaciją, kokia, Administracinės tarybos nuomone, reikalinga tokių įmokų sumai nustatyti.

3) Šių įmokų mokėjimo terminus nustato Administracinė taryba.

4) Jei iki paskutinės termino dienos visa suma nėra pervesta, Susitariančioji Valstybė nuo termino paskutinės dienos už nesumokėtą įmokų dalį moka delspinigius.

 

40 straipsnis. Mokesčių ir įmokų dydis. Specialieji finansiniai įnašai

 

1) 38 straipsnyje minėtų mokesčių suma ir 39 straipsnyje nurodyta jų dalis nustatomos tokio dydžio, kad būtų užtikrinta, jog tų įplaukų pakaks subalansuotam Organizacijos biudžetui.

2) Tačiau jei Organizacija negali savo biudžeto subalansuoti šio straipsnio 1 dalies sąlygomis, Susitariančiosios Valstybės Organizacijai perveda specialiuosius finansinius įnašus, kurių dydį atitinkamam ataskaitiniam laikotarpiui nustato Administracinė taryba.

3) Kiekvienai Susitariančiajai Valstybei šie specialieji finansiniai įnašai nustatomi pagal priešpaskutiniais metais iki šios Konvencijos įsigaliojimo paduotų patentų paraiškų skaičių, ir jie apskaičiuojami taip:

a) pusė nuo toje Susitariančiojoje Valstybėje paduotų patentų paraiškų skaičiaus;

b) pusė nuo antrojo pagal dydį kitose Susitariančiosiose Valstybėse fizinių ir juridinių asmenų, gyvenančių ar turinčių pagrindinę verslo vietą toje Susitariančiojoje Valstybėje, paduotų patentų paraiškų skaičiaus.

Tačiau Valstybių, kuriose paduotų patentų paraiškų skaičius yra didesnis kaip 25 000, imamos visos įnašų sumos, ir proporcingai visam tokiose valstybėse paduotų patentų paraiškų skaičiui nustatoma nauja skalė.

4) Jei pagal šio straipsnio 3 dalį negalima nustatyti kokios nors Susitariančiosios Valstybės vietos skalėje, Administracinė taryba tos valstybės pritarimu nustato jos vietą skalėje.

5) Specialiesiems finansiniams įnašams mutatis mutandis taikomos 39 straipsnio 3 ir 4 dalys.

6) Specialieji finansiniai įnašai su palūkanomis grąžinami vienodai visoms Susitariančiosioms Valstybėms. Jie grąžinami, jei tam tikslui pinigų galima numatyti biudžete; taip numatytos sumos Susitariančiosioms valstybėms paskirstomos pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą skalę.

7) po to, kai yra visiškai grąžinti ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais pervesti įnašai ar jų dalys.

 

41 straipsnis. Avansai

 

1) Europos patentų tarnybos prezidento prašymu Susitariančiosios Valstybės Organizacijai moka Administracinės tarybos nustatyto dydžio įmokų ir įnašų avansus. Tokių avansų sumos nustatomos proporcingai sumoms, kurias per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį turi sumokėti Susitariančiosios Valstybės.

2) Avansams mutatis mutandis taikomos 39 straipsnio 3 ir 4 dalys.

 

42 straipsnis. Biudžetas

 

1) Organizacijos biudžetas turi būti subalansuotas. Biudžetas sudaromas vadovaujantis visuotinai pripažintais apskaitos principais, nustatytais Finansiniuose nuostatuose. Prireikus biudžetai gali būti pataisyti ir papildomi.

2) Biudžetas sudaromas Finansiniuose nuostatuose nustatytais apskaitos vienetais.

 

43 straipsni.

Leidimas išlaidoms

 

1) Biudžete įrašytos išlaidos galioja vieną ataskaitinį laikotarpį, nebent Finansiniuose nuostatuose numatyta kitaip.

2) Vadovaujantis Finansiniais nuostatais, visi asignavimai, išskyrus asignavimus, susijusius su personalo išlaidomis, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra išnaudoti, gali būti perkelti į kitą laikotarpį, bet tik iki jo pabaigos.

3) Asignavimai įrašomi atskirais skyriais pagal išlaidų tipus bei tikslus ir prireikus, vadovaujantis Finansiniais nuostatais, padalijami į smulkesnius skyrius.

 

44 straipsnis. Asignavimai nenumatytoms išlaidoms

 

1) Organizacijos biudžete gali būti numatyti asignavimai nenumatytoms išlaidoms.

2) Šiuos asignavimus Organizacija naudoja esant išankstiniam Administracinės tarybos pritarimui.

 

45 straipsnis. Ataskaitinis laikotarpis

 

Ataskaitinio laikotarpio pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

 

46 straipsnis. Biudžeto rengimas ir tvirtinimas

 

1) Europos patentų tarnybos prezidentas biudžeto projektą Administracinei tarybai pateikia ne vėliau kaip Finansiniuose nuostatuose nurodytą dieną.

2) Biudžetą ir pataisytą bei papildomą biudžetą priima Administracinė taryba.

 

47 straipsnis. Laikinasis biudžetas

 

1) Jei ataskaitinio laikotarpio pradžioje Administracinė taryba nėra priėmusi biudžeto, išlaidas galima vykdyti kas mėnesį pagal biudžeto skyrius ar kitokį paskirstymą, vadovaujantis Finansiniais nuostatais, neviršijant vienos dvyliktosios ankstesnio ataskaitinio laikotarpio biudžeto asignavimų sumos dalies, jei tokie Europos patentų tarnybos prezidentui leistini disponuoti asignavimai nėra didesni už vieną dvyliktąją biudžeto projekte numatytų asignavimų dalį.

2) Atsižvelgdama į kitas šio straipsnio 1 dalies nuostatas, Administracinė taryba gali leisti didesnes nei viena dvyliktoji asignavimų dalis išlaidas.

3) Įmokos, nurodytos 37 straipsnio b punkte, ir toliau mokamos laikinuoju pagrindu, laikantis reikalavimų, pagal 39 straipsnį nustatytų prieš biudžeto projekto metus ėjusiems metams.

4) Laikinuoju pagrindu ir pagal 40 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą skalę Susitariančiosios Valstybės kas mėnesį moka specialiuosius finansinius įnašus, kurie yra būtini šio straipsnio 1 ir 2 dalių įgyvendinimui užtikrinti. Šiems įnašams mutatis mutandis taikoma 39 straipsnio 4 dalis.

 

48 straipsnis. Biudžeto įgyvendinimas

 

1) Biudžetą ir bet kurį pataisytą bei papildomą biudžetus Europos patentų tarnybos prezidentas įgyvendina savo atsakomybe, neperžengdamas numatytų asignavimų ribų.

2) Europos patentų tarnybos prezidentas, laikydamasis Finansinių nuostatų, gali perkelti lėšas iš biudžeto vieno skyriaus ar poskyrio į kitą.

 

49 straipsnis. Atskaitomybės auditas

 

1) Organizacijos pajamų ir išlaidų ataskaitą bei balansą tikrina auditoriai, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kuriuos Administracinė taryba skiria penkerių metų laikotarpiui, kuris gali būti atnaujinamas arba pratęsiamas.

2) Auditas atliekamas remiantis pateisinamaisiais dokumentais ir, jei būtina, vietoje. Auditas nustato, ar visos pajamos yra gautos ir visos išlaidos padarytos teisėtai bei tinkamai ir ar finansai yra gerai valdomi. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje auditoriai parengia ataskaitą su pasirašyta audito išvada.

3) Europos patentų tarnybos prezidentas kasmet Administracinei tarybai kartu su auditorių ataskaita pateikia ankstesnio ataskaitinio laikotarpio sąskaitas ir balansą, atspindintį Organizacijos turtą ir įsipareigojimus.

4) Administracinė taryba patvirtina metinę atskaitomybę bei auditorių ataskaitą ir pažymi, kad Europos patentų tarnybos prezidentas biudžetą įvykdė.

 

50 straipsnis. Finansiniai nuostatai

 

Finansiniuose nuostatuose konkrečiai nustatoma:

a) biudžeto sudarymo bei įgyvendinimo procedūra ir atskaitomybės pateikimo bei audito procedūra;

b) būdai ir procedūra, kaip Susitariančiosios Valstybės Organizacijai moka 37 straipsnyje nurodytas įmokas bei įnašus ir 41 straipsnyje numatytus avansus;

c) taisyklės, reglamentuojančios apskaitos bei kasos darbuotojų pareigas ir jų priežiūrą;

d) palūkanų normos, numatytos 39, 40 ir 47 straipsniuose;

e) pagal 146 straipsnį mokėtinų įnašų apskaičiavimo metodika;

f) Biudžeto ir finansų komiteto, kurį turi įsteigti Administracinė taryba, sudėtis ir jam skirtos pareigos;

g) visuotinai pripažinti apskaitos principai, kuriais turi būti pagrįsti biudžetas ir metinė finansinė atskaitomybė.

 

51 straipsnis. Mokesčiai

 

1) Europos patentų tarnyba už bet kokius pagal šią Konvenciją oficialiai atliktus veiksmus ar procedūrą gali nustatyti tam tikrus mokesčius.

2) Mokesčių mokėjimo terminai, išskyrus šioje Konvencijoje nustatytus terminus, nustatomi Įgyvendinimo taisyklėse.

3) Kai Įgyvendinimo taisyklės numato tam tikrą mokestį, jose taip pat turi būti nurodytos teisinės mokesčio nesumokėjimo pasekmės.

4) Mokesčių taisyklės nustato mokesčių sumas ir jų mokėjimo būdus.

 

II DALIS. MATERIALIOJI PATENTŲ TEISĖ

 

I skyrius. Patentabilumas

 

52 straipsnis. Patentabilūs išradimai

 

1) Europos patentai išduodami visų technikos sričių išradimams, jei yra nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikomumą.

2) Pagal šio straipsnio 1 dalyje pateiktą apibrėžimą tai, kas toliau išvardyta, nėra laikoma išradimais:

a) atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai;

b) estetiniai kūriniai;

c) žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos;

d) informacijos teikimo būdai.

3) Pagal šio straipsnio 2 dalį objektas ir toje dalyje nurodyta veikla yra nepatentabilūs tik tiek, kiek Europos patento paraiška arba Europos patentas yra susiję su tokiu objektu ar tokia veikla.

 

53 straipsnis. Patentabilumo išimtys

 

Europos patentai neišduodami:

a) išradimams, kurių komercinis naudojimas prieštarautų viešajai tvarkai ar moralei; toks naudojimas nelaikomas prieštaraujančiu viešajai tvarkai ar moralei vien dėl to, kad kai kuriose arba visose Susitariančiosiose Valstybėse jį draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai;

b) augalų ir gyvūnų veislėms arba iš esmės biologiniams augalų ar gyvūnų produkavimo būdams; ši nuostata netaikoma mikrobiologiniams jų produkavimo būdams ir tokiais būdais gautiems produktams;

c) žmonių ar gyvūnų chirurginio ar terapinio gydymo būdams ir ligų diagnozavimo būdams, taikomiems žmogaus ir gyvūno kūnui; ši nuostata netaikoma produktams, ypač medžiagoms ir kompozicijoms, kurios naudojamos taikant kurį nors iš tokių būdų.

 

54 straipsnis. Naujumas

 

1) Išradimas laikomas nauju, jei jis nesudaro technikos lygio.

2) Technikos lygiu laikoma visa, kas iki Europos patento paraiškos padavimo dienos visuomenei buvo prieinama dėl žodinio arba rašytinio apibūdinimo, naudojimo ar kuriuo kitu būdu.

3) Be to, technikos lygiu laikomas Europos patentų paraiškų, kurių padavimo data yra ankstesnė už 2 dalyje nurodytą datą ir kurios buvo paskelbtos tą pačią dieną ar vėliau, turinys.

4) Šio straipsnio 2 ir 3 dalys nekliudo pripažinti bet kurios medžiagos ar kompozicijos, priklausančios technikos lygiui patentabilumo, kai jos naudojamos taikant 53 straipsnio c punkte nurodytą būdą, jei toks jų naudojimas nepriklauso technikos lygiui.

5) Šio straipsnio 2 ir 3 dalys taip pat nekliudo pripažinti bet kurios medžiagos ar kompozicijos, nurodytos 4 dalyje, specifinio naudojimo taikant 53 straipsnio c punkte nurodytą būdą patentabilumo, jei toks jo naudojimas nepriklauso technikos lygiui.

 

55 straipsnis. Nežalingas atskleidimas

 

1) Taikant 54 straipsnį, į išradimo atskleidimą neatsižvelgiama, jei jis įvyko ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki Europos patento paraiškos padavimo dienos ir jeigu išradimas buvo atskleistas:

a) akivaizdžiai pažeidus pareiškėjo ar jo teisėto pirmtako teises arba

b) pareiškėjui arba jo teisėtam pirmtakui išradimą eksponuojant oficialioje arba oficialiai pagal Tarptautinių parodų konvenciją, pasirašytą 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje ir paskutinį kartą pakeistą 1972 m. lapkričio 30 d., pripažintoje tarptautinėje parodoje.

2) Esant šio straipsnio 1 dalies b punkto atvejui, šio straipsnio 1 dalis taikoma tik tuomet, kai pareiškėjas, paduodamas Europos patento paraišką, pareiškia, kad išradimas yra buvęs taip eksponuotas, ir per Įgyvendinimo taisyklėse nustatytą laiką bei vykdydamas jose nustatytus reikalavimus pateikia šį faktą įrodantį liudijimą.

 

56 straipsnis. Išradimo lygis

 

Išradimas yra laikomas išradimo lygio, jei, atsižvelgiant į technikos lygį, jis nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui. Jei technikos lygiu priklauso ir dokumentai, nurodyti 54 straipsnio 3 dalyje, sprendžiant, ar yra išradimo lygis, į tokius dokumentus neatsižvelgiama.

 

57 straipsnis. Pramoninis pritaikomumas

 

Išradimas yra laikomas turinčiu pramoninį pritaikomumą, jeigu jį galima pagaminti ar panaudoti bet kurioje pramonės srityje, įskaitant žemės ūkį.

 

II skyrius. Asmenys, turintys teisę paduoti paraišką ir gauti Europos patentą. Išradėjo nurodymas

 

58 straipsnis. Teisė paduoti Europos patento paraišką

 

Europos patento paraišką gali paduoti bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ar bet kuri institucija, kurią ją reglamentuojantis įstatymas prilygina juridiniam asmeniui.

 

59 straipsnis. Kolektyvinis pareiškėjas

 

Europos patento paraišką gali paduoti kolektyvinis pareiškėjas arba du ar daugiau pareiškėjų, nurodančių skirtingas Susitariančiąsias Valstybes.

 

60 straipsnis. Teisė į Europos patentą

 

1) Teisė į Europos patentą priklauso išradėjui arba jo teisių perėmėjui. Jei išradėjas yra samdomas darbuotojas, teisė į Europos patentą nustatoma pagal valstybės, kurioje darbuotojas dirba savo pagrindinį darbą, įstatymus; jei negalima nustatyti valstybės, kurioje darbuotojas dirba savo pagrindinį darbą, taikomi valstybės, kurioje yra darbuotojo darbdavio verslo vieta, įstatymai.

2) Jei du ar daugiau asmenų padarė tokį pat išradimą nepriklausomai vienas nuo kito, teisė į Europos patentą priklauso tam asmeniui, kurio Europos patento paraiška yra paduota anksčiau, jei ši pirmoji paraiška buvo paskelbta.

3) Vykstant procedūroms Europos patentų tarnyboje, laikomasi nuostatos, kad pareiškėjas turi teisę įgyvendinti savo teisę į Europos patentą.

 

61 straipsnis. Europos patento paraiškos, paduotos asmenų, neturinčių teisės į Europos patentą

 

1) Jei galutiniame sprendime nusprendžiama, kad asmuo, kuris nėra pareiškėjas, turi teisę į Europos patentą, tas asmuo pagal Įgyvendinimo taisykles gali:

a) vietoj pareiškėjo siekti, kad Europos patento paraiška būtų nagrinėjama kaip jo paties paraiška,

b) paduoti naują Europos patento paraišką dėl to paties išradimo arba

c) prašyti, kad Europos patento paraiška būtų atmesta.

2) Naujai pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą paduotai paraiškai mutatis mutandis taikoma 76 straipsnio 1 dalis.

 

62 straipsnis. Išradėjo teisė būti nurodytam

 

Kartu su Europos patento pareiškėju ar savininku išradėjas turi teisę Europos patentų tarnybai būti nurodytas kaip išradėjas.

 

III skyrius.

Europos patento ir Europos patento paraiškos galiojimas

 

63 straipsnis. Europos patento galiojimo terminas

 

1) Europos patentas galioja 20 metų nuo paraiškos padavimo dienos.

2) Šio straipsnio 1 dalis nevaržo Susitariančiosios Valstybės teisės pratęsti Europos patento galiojimo laiką arba, kai tik baigiasi patento galiojimo terminas, suteikti atitinkamą apsaugą tokiomis pat sąlygomis, kaip ir nacionaliniams patentams:

a) kai reikia atsižvelgti į karo ar kitokią ypatingąją padėtį toje valstybėje;

b) jei Europos patento objektas yra gaminys, arba tokio gaminio gamybos būdas, arba jo panaudojimas, kurį norint išleisti į rinką toje valstybėje pagal įstatymą būtina administracine tvarka gauti leidimą.

3) Šio straipsnio 2 dalis mutatis mutandis taikoma Europos patentams, pagal 142 straipsnį išduotiems bendrai visai Susitariančiųjų Valstybių grupei.

4) Susitariančioji Valstybė, kuri priima nuostatas dėl termino pratęsimo ar atitinkamos apsaugos pagal šio straipsnio 2 dalies b punktą, sudariusi susitarimą su Organizacija, gali Europos patentų tarnybai pavesti atlikti užduotis, susijusias su atitinkamų nuostatų įgyvendinimu .

 

64 straipsnis. Europos patento suteikiamos teisės

 

1) Pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas Europos patentas nuo jo išdavimo paskelbimo Europos patentų biuletenyje dienos kiekvienoje Susitariančiojoje Valstybėje, kuriai jis yra išduotas, savininkui suteikia tokias pat teises, kokias jam suteiktų toje valstybėje išduotas nacionalinis patentas.

2) Jei Europos patento objektas yra būdas, patento suteikiama apsauga taikoma ir tiesiogiai tokiu būdu gaminiams pagamintiems .

3) Europos patento pažeidimai nagrinėjami pagal nacionalinius įstatymus.

 

65 straipsnis. Europos patento vertimas

 

1) Kiekviena Susitariančioji Valstybė gali nustatyti, kad tais atvejais, kai Europos patentų tarnybos išduotas, pakeistas ar apribotas Europos patentas nėra parašytas viena iš jos oficialiųjų kalbų, patento savininkas privalo savo centrinei pramoninės nuosavybės tarnybai pateikti to išduoto, pakeisto ar apriboto patento vertimą pasirinktinai į vieną iš jos oficialiųjų kalbų arba, jei toji valstybė yra nustačiusi, kad turi būti vartojama viena kuri oficialioji kalba, vertimą į tą kalbą. Vertimas pateiktinas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai Europos patento išdavimas, pakeisto Europos patento pratęsimas ar apribojimas paskelbiamas Europos patentų biuletenyje, jei atitinkama valstybė nenustato ilgesnio termino.

2) Kiekviena Susitariančioji Valstybė, priėmusi nuostatas pagal šio straipsnio 1 dalį, gali nustatyti, kad patento savininkas privalo per tos valstybės nustatytą terminą sumokėti visas tokio vertimo paskelbimo išlaidas arba jų dalį.

3) Kiekviena Susitariančioji Valstybė gali nustatyti, kad tuo atveju, kai nepaisoma pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis priimtų nuostatų, Europos patentas toje valstybėje laikomas negaliojančiu ab initio.

 

66 straipsnis. Europos patento paraiškos padavimo prilyginimas

nacionalinės paraiškos padavimui

 

Europos patento paraiška, kuriai jau suteikta jos padavimo data, nurodytose Susitariančiosiose Valstybėse yra prilyginama įprastu būdu paduotai nacionalinei paraiškai, tam tikrais atvejais prioritetas suteikiamas Europos patento paraiškai.

 

67 straipsnis. Europos patento paraiškos suteikiamos teisės po paskelbimo

 

1) Europos patento paraiška nuo jos paskelbimo dienos paskelbtoje paraiškoje nurodytose Susitariančiosiose Valstybėse pareiškėjui laikinai suteikia 64 straipsnyje nurodytą apsaugą.

2) Kiekviena Susitariančioji Valstybė gali nustatyti, kad Europos patento paraiška nesuteikia tokios apsaugos, kokią suteikia 64 straipsnis. Tačiau Europos patento paraiškos paskelbimas negali suteikti mažesnės apsaugos nei ta, kuri pagal tos valstybės įstatymus suteikiama privalomai paskelbus nenagrinėtas nacionalines patentų paraiškas. Bet kuriuo atveju, kiekviena valstybė užtikrina bent tai, kad nuo Europos patento paraiškos paskelbimo dienos pareiškėjas gali reikalauti pagal aplinkybes pagrįstos kompensacijos iš bet kurio asmens, toje valstybėje išradimą panaudojusio tokiomis aplinkybėmis, kuriomis tas asmuo pagal nacionalinius įstatymus turėtų atsakyti už nacionalinio patento pažeidimą.

3) Kiekviena Susitariančioji Valstybė, kurioje procedūros kalba nėra tos valstybės oficialioji kalba, gali nustatyti, kad laikinoji apsauga pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis neįsigalioja tol, kol apibrėžties punktų vertimas pareiškėjo pasirinkimu į vieną iš jos oficialiųjų kalbų, arba, jei toji valstybė yra nustačiusi, kad turi būti vartojama viena kuri oficialioji kalba, vertimas į tą kalbą:

a) visuomenei nėra prieinamas taip, kaip nustatyta nacionaliniuose įstatymuose, arba

b) nėra praneštas asmeniui, kuris toje valstybėje naudoja išradimą.

4) Kai Europos patento paraiška atšaukiama arba yra laikoma atšaukta, arba galutinai atmetama, ji laikoma niekuomet neturėjusia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto poveikio. Tas pats taikoma ir Europos patento paraiškos galiojimui Susitariančiojoje Valstybėje, kurios nurodymas yra atšauktas arba laikomas atšauktu.

 

68 straipsnis. Europos patento panaikinimo ar apribojimo poveikis

 

Europos patento paraiška ir pagal ją išduotas Europos patentas yra laikomi nuo pat pradžių neturėjusiais 64 ir 67 straipsniuose nurodyto poveikio, jei patentas yra panaikintas ar apribotas po protesto, apribojimo ar panaikinimo procedūrų.

 

69 straipsnis. Apsaugos apimtis

 

1) Europos patento ar Europos patento paraiškos apsaugos apimtis nustatoma pagal apibrėžties punktus. Tačiau aiškinant apibrėžties punktus yra būtina naudotis aprašymu ir brėžiniais.

2) Iki Europos patento išdavimo Europos patento paraiškos suteikiamą apsaugą nulemia paskelbtoje paraiškoje esanti apibrėžtis. Tačiau išduotas arba po protesto, apribojimo ar panaikinimo procedūrų pakeistas Europos patentas,  paraiškos suteikiamą apsaugą nustato atgaline data, jei apsauga nėra išplečiama.

 

70 straipsnis. Europos patento paraiškos arba Europos patento autentiškas tekstas

 

1) Europos patento paraiškos arba Europos patento tekstas, parašytas procedūros kalba, laikomas autentišku bet kurios Europos patentų tarnyboje vykstančios procedūros metu ir bet kurioje Susitariančiojoje Valstybėje. 

2) Tačiau jei Europos patento paraiška buvo paduota ne oficialiąja Europos patentų tarnybos kalba, tas tekstas laikomas paduota paraiška, kaip ji yra apibrėžta šioje Konvencijoje.

3) Kiekviena Susitariančioji Valstybė gali numatyti, kad vertimas, kaip numatyta šioje Konvencijoje, į vieną iš jos oficialiųjų kalbų toje valstybėje laikomas autentišku, išskyrus panaikinimo procesus, jei Europos patento paraiška arba Europos patentas vertimo kalba suteikia siauresnę apsaugą nei procedūros kalba parašytas tekstas.

4) Kiekviena Susitariančioji Valstybė, priimanti nuostatą pagal šio straipsnio 3 dalį:

a) leidžia pareiškėjui arba patento savininkui pateikti ištaisytą Europos patento paraiškos arba Europos patento vertimą. Toks ištaisytas vertimas neturi jokios teisinės galios, kol nebus patenkinti visi Susitariančiosios Valstybės nustatyti reikalavimai pagal 65 straipsnio 2 dalį arba 67 straipsnio 3 dalį;

b) gali nustatyti, kad kiekvienas asmuo, toje valstybėje sąžiningai naudojantis arba veiksmingai ir rimtai pasirengęs naudoti išradimą, kurio naudojimas nebūtų paraiškos arba patento pradinio vertimo kalba pažeidimas, įsigaliojus ištaisytam vertimui gali ir toliau be jokio mokesčio naudoti išradimą versdamasis savo verslu arba savo verslo poreikiams.

 

IV skyrius. Europos patento paraiška kaip nuosavybės objektas

 

71 straipsnis. Teisių perdavimas ir nustatymas

 

Europos patento paraiška gali būti perduota arba sudaryti pagrindą teisių atsiradimui vienai arba kelioms nurodytoms Susitariančiosioms valstybėms.

 

72 straipsnis. Perdavimas

 

Europos patento paraiška perduodama raštu, šalims pasirašius sutartį.

 

73 straipsnis. Sutartinis licencijavimas

 

Visa Europos patento paraiška ar tam tikra jos dalis gali būti licencijuojama visoje nurodytų Susitariančiųjų Valstybių teritorijoje ar tam tikroje jos dalyje.

 

74 straipsnis. Taikytina teisė

 

Jei šioje Konvencijoje nenumatyta kitaip, Europos patento paraiškai, kaip nuosavybės objektui, kiekvienoje nurodytoje Susitariančiojoje Valstybėje yra taikomi tokie įstatymai, kurie toje valstybėje taikomi nacionalinių patentų paraiškoms.

 

III DALIS. EUROPOS PATENTO PARAIŠKA

 

I skyrius. Europos patento paraiškos padavimas ir reikalavimai

 

75 straipsnis. Europos patento paraiškos padavimas

 

1) Europos patento paraiška gali būti paduota:

a) Europos patentų tarnyboje arba,

b) jei Susitariančiosios Valstybės įstatymai leidžia, vadovaujantis 76 straipsnio 1 dalimi, tos valstybės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje ar kitoje kompetentingoje tos valstybės įstaigoje. Šitaip paduota bet kuri paraiška turi tokią pat galią, kaip ir tą pačią dieną Europos patentų tarnyboje paduota paraiška.

2) Šio straipsnio 1 dalis nekliudo taikyti įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, kurios bet kurioje Susitariančiojoje Valstybėje:

a) reglamentuoja išradimus, apie kuriuos dėl jų objekto pobūdžio negalima pranešti užsienio valstybėms be išankstinio tos valstybės kompetentingų įstaigų leidimo, arba

b) nustato, kad bet kuri paraiška iš pradžių turi būti paduota nacionalinei įstaigai arba kad tiesiogiai paduoti paraiškas kitai įstaigai galima tik turint išankstinį leidimą.

 

76 straipsnis. Atskirtosios Europos paraiškos

 

1) Atskirtoji Europos paraiška paduodama tiesiai Europos patentų tarnybai pagal Įgyvendinimo taisykles. Ją galima paduoti tik dėl tokio objekto, kurio esmė neatskleidžiama plačiau negu paduotoje ankstesnėje paraiškoje; jei šio reikalavimo paisoma, atskirtoji paraiška yra laikoma paduota ankstesnės paraiškos padavimo dieną, ir dėl to jai taikoma prioriteto teisė.

2) Visos Susitariančiosios Valstybės, atskirtosios Europos paraiškos padavimo dieną nurodytos pirminėje paraiškoje, laikomos nurodytomis atskirtojoje paraiškoje.

 

77 straipsnis. Europos patentų paraiškų persiuntimas

 

1) Susitariančiosios Valstybės centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba kiekvieną toje valstybėje paduotą Europos patento paraišką jai arba kitoms kompetentingoms įstaigoms persiunčia Europos patentų tarnybai pagal Įgyvendinimo taisykles.

2) Europos patento paraiška, kurios objektas yra slaptas, Europos patentų tarnybai nepersiunčiama.

3) Europos patentų tarnybai laiku nepersiųsta Europos patento paraiška laikoma atšaukta.

 

78 straipsnis. Europos patento paraiškos reikalavimai

 

1) Europos patento paraišką sudaro:

a) prašymas išduoti Europos patentą;

b) išradimo aprašymas;

c) vienas arba keletas apibrėžties punktų;

d) brėžiniai, nurodyti aprašyme ar apibrėžties punktuose;

e) referatas,

ir ji turi atitikti Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

2) Už Europos patento paraišką mokami padavimo ir paieškos mokesčiai. Laiku nesumokėjus padavimo ar paieškos mokesčio, paraiška laikoma atšaukta.

 

79 straipsnis. Susitariančiųjų Valstybių nurodymas

 

1) Laikoma, kad prašyme išduoti Europos patentą yra nurodytos visos Susitariančiosios Valstybės, kurios Europos patento paraiškos padavimo metu yra šios Konvencijos šalys.

2) Už Susitariančiosios Valstybės nurodymą gali būti reikalaujama sumokėti nurodymo mokestį.

3) Bet kuriuo metu iki Europos patento išdavimo Susitariančiosios Valstybės nurodymą galima atšaukti.

 

80 straipsnis. Padavimo data

 

Europos patento paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai įvykdomi Įgyvendinimo taisyklėse nustatyti reikalavimai.

 

81 straipsnis. Išradėjo nurodymas

 

Europos patento paraiškoje nurodomas išradėjas. Jei pareiškėjas nėra išradėjas arba jei jis nėra vienintelis išradėjas, kartu su nurodymu paaiškinama, iš kur atsiranda teisė į Europos patentą.

 

82 straipsnis. Išradimo vienumas

 

Europos patento paraiška paduodama tik dėl vieno išradimo arba keleto išradimų, kurie yra taip susiję, kad sudaro vieną bendrą išradimo koncepciją.

 

83 straipsnis. Išradimo atskleidimas

 

Europos patento paraiškoje išradimas turi būti atskleistas pakankamai aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos srities specialistas galėtų jį panaudoti.

 

84 straipsnis. Apibrėžtis

 

Apibrėžtis apibrėžia objektą, kuriam prašoma suteikti apsaugą. Ji turi būti aiški, glausta ir paremta aprašymu.

 

85 straipsnis. Referatas

 

Referatas pateikiamas tik kaip techninė informacija; į jį negali būti atsižvelgiama jokiais kitais tikslais, ypač aiškinant prašomos apsaugos apimtį ar taikant 54 straipsnio 3 dalį.

 

86 straipsnis. Europos patento paraiškos metų mokesčiai

 

1) Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis, už Europos patento paraišką Europos patentų tarnybai yra mokami metų mokesčiai. Šie mokesčiai yra mokami už trečiuosius ir vėlesnius metus nuo paraiškos padavimo datos. Jei metų mokestis nesumokamas laiku, paraiška laikoma atšaukta.

2) Pareiga mokėti metų mokesčius baigiasi sumokėjus tų metų, kuriais apie Europos patento išdavimą paskelbiama Europos patentų biuletenyje, metų mokestį.

 

II skyrius

Prioritetas

 

87 straipsnis. Prioriteto teisė

 

1) Asmuo,

a) bet kurioje valstybėje, kuri yra Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos susitariančioji šalis, arba

b) bet kurioje Pasaulio Prekybos Organizacijos narėje

tinkamai padavęs patento, naudingojo modelio, naudingumo liudijimo paraišką, arba jo teisių perėmėjas dvylika mėnesių nuo pirmosios paraiškos padavimo dienos turi prioriteto teisę paduoti Europos patento paraišką dėl to paties išradimo.

2) Pripažįstama, kad tokią prioriteto teisę suteikia kiekviena paraiška, kurios padavimas yra tolygus įprastam nacionalinės paraiškos padavimui pagal tos valstybės, kurioje ji yra paduota, nacionalinius įstatymus arba pagal jos dvišalius ar daugiašalius susitarimus, įskaitant šią Konvenciją.

3) Įprastas nacionalinės paraiškos padavimas – tai padavimas, kurio pakanka paraiškos padavimo datai nustatyti, kad ir kokie būtų paraiškos nagrinėjimo rezultatai.

4) Nustatant prioritetą, vėlesnė paraiška dėl to paties objekto, kaip ir ankstesnė paraiška, anksčiau paduota toje pačioje valstybėje arba galiojimui toje pačioje valstybėje, laikoma pirmąja paraiška, jei iki vėlesnės paraiškos padavimo datos anksčiau paduota paraiška jau yra atšaukta, jos yra atsisakyta arba ji atmesta, viešai neprieinama, pagal ją nebelieka jokių teisių ir jos pagrindu nebegali būti prašoma suteikti prioriteto teisę. Nuo to laiko anksčiau paduota paraiška nebegali būti pagrindu prašyti suteikti prioriteto teisę.

5) Jei pirmoji paraiška yra paduota pramoninės nuosavybės įstaigai, kuriai netaikoma Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos ar Susitarimas dėl Pasaulio Prekybos Organizacijos steigimo, jai taikomos šio straipsnio 1–4 dalys, jei toji įstaiga pagal Europos patentų tarnybos prezidento išleistą komunikatą pripažįsta, kad pirmoji paraiška, paduota Europos patentų tarnybai, prioriteto teisę suteikia tokiomis pat sąlygomis ir tokio pat poveikio, kurie prilygsta Paryžiaus konvencijoje nustatytoms sąlygoms ir poveikiui.

 

88 straipsnis. Prašymas suteikti prioritetą

 

1) Europos patento pareiškėjas, kuris nori pasinaudoti anksčiau paduotos paraiškos prioriteto teise, pateikia prioriteto deklaraciją ir visus kitus pagal Įgyvendinimo taisykles reikalaujamus dokumentus.

2) Galima prašyti suteikti kelių prioritetų vienai Europos patento paraiškai, nepaisant, kad jų kilmė yra įvairiose šalyse. Atitinkamais atvejais galima prašyti kelių prioritetų vienam apibrėžties punktui. Jeigu yra prašoma kelių prioritetų, prioriteto terminas, prasidedantis nuo prioriteto datos, skaičiuojamas nuo pačios anksčiausios prioriteto datos.

3) Jei Europos patento paraiškai prašoma suteikti vieną ar keletą prioritetų, prioriteto teisė taikoma tik tiems Europos patento paraiškos elementams, kurie yra nurodyti toje paraiškoje arba paraiškose, kurių pagrindu prašoma suteikti prioritetą.

4) Jei tam tikri išradimo elementai, kuriems prašoma suteikti prioritetą, nėra nurodyti anksčiau paduotos paraiškos suformuluotuose apibrėžties punktuose, prioritetas vis dėlto gali būti suteiktas, jei anksčiau paduotos paraiškos dokumentų visuma tokius elementus konkrečiai atskleidžia.

 

89 straipsnis. Prioriteto teisės poveikis

 

Prioriteto teisė reiškia, kad, taikant 54 straipsnio 2 bei 3 dalis ir 60 straipsnio 2 dalį, prioriteto data laikoma Europos patento paraiškos padavimo data.

 

IV DALIS. PROCEDŪRA IKI PATENTO IŠDAVIMO

 

90 straipsnis. Ekspertizė paraiškos padavimo metu ir atitikties formaliems

reikalavimams ekspertizė

 

1) Vadovaudamasi Įgyvendinimo taisyklėmis, Europos patentų tarnyba tikrina, ar paraiška atitinka reikalavimus, kad jai būtų suteikta padavimo data.

2) Jei pagal šio straipsnio 1 dalį atlikus ekspertizę paraiškai negali būti suteikta padavimo data, paraiška nenagrinėjama kaip Europos patento paraiška.

3) Jei Europos patento paraiškai yra suteikta padavimo data, Europos patentų tarnyba, vadovaudamasi Įgyvendinimo taisyklėmis, nagrinėja, ar paraiška atitinka 14, 78 ir 81 straipsnių bei atitinkamais atvejais – 88 straipsnio 1 dalies ir 133 straipsnio 2 dalies reikalavimus, taip pat bet kuriuos kitus Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

4) Jei, atlikdama ekspertizę pagal šio straipsnio 1 ar 3 dalis, Europos patentų tarnyba pastebi, kad yra trūkumų, kuriuos galima ištaisyti, ji pareiškėjui suteikia galimybę juos ištaisyti.

5) Kai nagrinėjant pagal šio straipsnio 3 dalį koks nors pastebėtas trūkumas neištaisomas, Europos patento paraiška atmetama, jei šioje Konvencijoje nėra numatyta kitokių teisinių pasekmių. Kai trūkumas yra susijęs su prioriteto teise, ši teisė paraiškai prarandama.

 

91 straipsnis. Formalių reikalavimų ekspertizė

(išbrauktas)

 

92 straipsnis. Europos paieškos ataskaitos rengimas

 

Europos patentų tarnyba, vadovaudamasi Įgyvendinimo taisyklėmis, taip pat remdamasi apibrėžties punktais ir atsižvelgdama į išradimo aprašymą bei brėžinius, parengia ir paskelbia Europos paieškos, susijusios su Europos patento paraiška, ataskaitą.

 

93 straipsnis. Europos patento paraiškos skelbimas

 

1) Europos patentų tarnyba kuo greičiau skelbia Europos patento paraišką:

a) praėjus 18 mėnesių nuo jos padavimo datos arba, jei prašoma suteikti prioritetą, nuo prioriteto datos, arba

b) pareiškėjo prašymu – prieš šio termino pabaigą.

2) Kai sprendimas išduoti patentą įsigalioja iki 1 dalies a punkte nurodyto termino pabaigos, Europos patento paraiška paskelbiama tuo pačiu metu, kaip ir Europos patento aprašymas.

 

94 straipsnis. Europos patento paraiškos ekspertizė

 

1) Jei yra pateiktas prašymas, Europos patentų tarnyba, vadovaudamasi Įgyvendinimo taisyklėmis, atlieka ekspertizę, ar Europos patento paraiška ir išradimas, dėl kurio ji paduota, atitinka šios Konvencijos reikalavimus. Prašymas nelaikomas paduotu, kol nesumokamas ekspertizės mokestis.

2) Jei iki nustatyto laiko nepateikiamas joks prašymas atlikti ekspertizę, paraiška yra laikoma atšaukta.

3) Jei atliekant ekspertizę paaiškėja, kad paraiška arba išradimas, dėl kurio ji paduota, neatitinka šios Konvencijos reikalavimų,  ekspertizės skyrius tiek kartų, kiek mano esant reikalinga, prašo pareiškėjo pateikti savo samprotavimus ir, atsižvelgiant į 123 straipsnio 1 dalį, pataisyti paraišką.

4) Jei pareiškėjas laiku neatsako į kokį nors ekspertizės skyriaus prašymą, paraiška yra laikoma atšaukta.

 

95 straipsnis. Termino, per kurį galima pateikti prašymus atlikti ekspertizę, pratęsimas

(išbrauktas)

 

96 straipsnis. Europos patento paraiškos ekspertizė

(išbrauktas)

 

97 straipsnis. Patento išdavimas arba paraiškos atmetimas

 

1) Kai ekspertizės skyrius mano, kad Europos patento paraiška ir išradimas, dėl kurio ji paduota, atitinka šios Konvencijos reikalavimus, jis nusprendžia išduoti Europos patentą, jeigu yra įvykdytos Įgyvendinimo taisyklėse numatytos sąlygos.

2) Kai ekspertizės skyrius mano, kad Europos patento paraiška arba išradimas, dėl kurio ji paduota, neatitinka šios Konvencijos reikalavimų, jis paraišką atmeta, jei ši Konvencija nenumato kitokios teisinės pasekmės.

3) Sprendimas išduoti Europos patentą įsigalioja tą dieną, kurią apie patento išdavimą paskelbiama Europos patentų biuletenyje.

 

98 straipsnis. Europos patento aprašymo skelbimas

 

Europos patentų tarnyba paskelbia Europos patento aprašymą kuo greičiau po to, kai Europos patentų biuletenyje yra paskelbiama apie Europos patento išdavimą.

 

V DALIS. PROTESTO IR APRIBOJIMO PROCEDŪRA

 

99 straipsnis. Protestas

 

1) Per devynis mėnesius nuo Europos patento išdavimo paskelbimo Europos patentų biuletenyje bet kuris asmuo, vadovaudamasis Įgyvendinimo taisyklėmis, gali Europos patentų tarnybai pranešti apie protestą prieš išduotą Europos patentą. Pranešimas apie protestą nelaikomas paduotu, kol nesumokamas protesto mokestis.

2) Protestas prieš Europos patentą taikomas visose Susitariančiosiose Valstybėse, kuriose jis galioja.

3) Oponentai ir patento savininkas yra protesto proceso šalys.

4) Kai asmuo pateikia įrodymus, kad, įsigaliojus galutiniam sprendimui, Susitariančiojoje Valstybėje jis buvo įrašytas į tos valstybės patentų registrą vietoj buvusio savininko, toks asmuo jo paties prašymu pakeičia buvusį savininką tos valstybės atžvilgiu. Nepaisant 118 straipsnio, ankstesnis savininkas ir prašantis asmuo nelaikomi bendrasavininkiais, nebent jie abu to prašo.

 

100 straipsnis. Protesto pagrindas

 

Protestą galima paduoti tik tuo pagrindu, kad:

a) Europos patento objektas nėra patentabilus pagal 52–57 straipsnius;

b) Europos patentas neatskleidžia išradimo pakankamai aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos srities specialistas galėtų jį panaudoti;

2) Europos patento objektas yra platesnis negu paduotos paraiškos turinys arba, jei patentas buvo išduotas pagal atskirtąją paraišką arba pagal 61 straipsnį paduotą naują paraišką, negu paduotos pirminės paraiškos turinys.

 

101 straipsnis. Protesto nagrinėjimas. Europos patento panaikinimas

arba palikimas galioti

 

1) Jei protestas yra priimtinas, protestų skyrius, vadovaudamasis Įgyvendinimo taisyklėmis, nagrinėja, ar nors vienas 100 straipsnyje nustatytas protesto pagrindas tikrai neleidžia palikti galioti Europos patento. Nagrinėjimo metu, protestų skyrius tiek kartų, kiek mano esant reikalinga, prašo šalių pateikti savo samprotavimus apie kitų šalių ar savo pačios pateiktus pareiškimus.

2) Jei protestų skyrius mano, kad nors vienas protesto pagrindas neleidžia palikti galioti Europos patento, jis patentą panaikina. Priešingu atveju protestas atmetamas.

3) Jei protestų skyrius mano, kad, atsižvelgiant į protesto nagrinėjimo metu Europos patento savininko padarytus pakeitimus, patentas ir su juo susijęs išradimas

a) atitinka šios Konvencijos reikalavimus, jis nusprendžia palikti patentą galioti su pakeitimais, kai yra įvykdytos Įgyvendinimo taisyklėse nustatytos sąlygos;

b) neatitinka šios Konvencijos reikalavimų, jis patentą panaikina.

 

102 straipsnis. Europos patento panaikinimas arba palikimas galioti

(išbrauktas)

 

103 straipsnis. Europos patento naujo aprašymo paskelbimas

 

Jei pagal 101 straipsnio 3 dalies a punktą pakeistas Europos patentas yra paliekamas galioti, Europos patentų tarnyba kuo greičiau po to, kai apie protesto sprendimą buvo paskelbta Europos patentų biuletenyje, paskelbia naują Europos patento aprašymą.

 

104 straipsnis. Išlaidos

 

1) Kiekviena protesto nagrinėjimo proceso šalis padengia dėl jos veiksmų atsiradusias išlaidas, jei teisingumo sumetimais ir vadovaudamasis Įgyvendinimo taisyklėmis protestų skyrius neįsako išlaidų paskirstyti kitaip.

2) Išlaidų nustatymo procedūra nustatoma Įgyvendinimo taisyklėse.

3) Bet kuris išlaidų sumą nustatantis Europos patentų tarnybos galutinis sprendimas, vykdomas Susitariančiosiose Valstybėse, yra prilyginamas valstybės, kurioje jis vykdomas, civilinio teismo galutiniam sprendimui. Tikrinant tokį sprendimą, tikrinamas tik jo autentiškumas.

 

105 straipsnis. Tariamo pažeidėjo įstojimas

 

1) Bet kuri trečioji šalis, vadovaudamasi Įgyvendinimo taisyklėmis, pasibaigus protesto terminui gali įstoti į protesto procesą, jei ji įrodo, kad

a) jai yra iškelta byla dėl to paties patento pažeidimo, arba

b) patento savininkas paprašo baigti tariamą patento pažeidinėjimą, trečioji šalis teisme yra iškėlusi bylą, reikalaudama, kad teismas priimtų sprendimą, jog ji patento nepažeidžia.

2) Priimtinas įstojimas į procesą prilyginamas protestui.

 

105a straipsnis. Prašymas apriboti ar panaikinti

 

1) Savininko prašymu Europos patentas gali būti panaikintas arba apribotas pakeitus apibrėžtį. Toks prašymas paduodamas Europos patentų tarnybai pagal Įgyvendinimo taisykles. Jis nelaikomas paduotu, kol nesumokamas apribojimo ar panaikinimo mokestis.

2) Prašymo negalima paduoti, kol yra nagrinėjamas protestas dėl atitinkamo Europos patento.

 

105b straipsnis. Europos patento apribojimas ar panaikinimas

 

1) Europos patentų tarnyba nagrinėja, ar yra įvykdyti Įgyvendinimo taisyklėse Europos patento apribojimui ar panaikinimui keliami reikalavimai.

2) Jei Europos patentų tarnyba mano, kad prašymas apriboti ar panaikinti Europos patentą atitinka šiuos reikalavimus, ji nusprendžia Europos patentą apriboti ar panaikinti pagal Įgyvendinimo taisykles. Priešingu atveju ji prašymą atmeta.

3) Sprendimas apriboti ar panaikinti Europos patentą tam Europos patentui taikomas visose Susitariančiosiose Valstybėse, kurios jame buvo nurodytos išduodant. Sprendimas įsigalioja sprendimo paskelbimo Europos patentų biuletenyje dieną.

 

105c straipsnis. Europos patento pakeisto aprašymo skelbimas

 

Jei Europos patentas apribojamas pagal 105b straipsnio 2 dalį, Europos patentų tarnyba Europos patento pakeistą aprašymą paskelbia kuo greičiau po to, kai apie apribojimą paskelbiama Europos patentų biuletenyje.

 

VI DALIS. APELIACIJŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

 

106 straipsnis. Sprendimai, dėl kurių galima skųstis

 

1) Apskųsti galima Priėmimo poskyrio, ekspertizės, protestų ir Juridinio skyrių sprendimus. Padavus apeliaciją, sprendimo vykdymas laikinai sustabdomas.

2) Sprendimą, kuriuo vienai iš šalių procesas nenutraukiamas, galima apskųsti tik kartu su galutiniu sprendimu, jei tas sprendimas nenumato atskiros apeliacijos galimybės.

3) Įgyvendinimo taisyklėse teisė apskųsti sprendimus dėl išlaidų paskirstymo ar jų sumos nustatymo protesto procese gali būti apribota.

 

107 straipsnis. Asmenys, turintys teisę paduoti apeliaciją ir būti apeliacijos proceso šalimis

 

Apeliaciją gali paduoti bet kuri proceso šalis, kuriai sprendimas sukelia neigiamas pasekmes. Kitos proceso šalys apeliacijos proceso šalimis tampa pagal joms priklausančią teisę.

 

108 straipsnis. Padavimo terminas ir forma

 

Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis, apeliacija per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos paduodama Europos patentų tarnybai. Apeliacija nelaikoma priimta, kol nesumokamas apeliacijos mokestis. Per keturis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos pagal Įgyvendinimo taisykles privalo būti pateiktas pareiškimas, kuo apeliacija grindžiama.

 

109 straipsnis. Prejudicinis apeliacijos įvertinimas

 

1) Jei skyrius, kurio sprendimas yra ginčijamas, mano, kad apeliacija yra priimtina ir tinkamai pagrįsta, jis savo sprendimą ištaiso. Ši nuostata netaikoma, kai apeliacijos pareiškėjui prieštaravimus kelia kita proceso šalis.

2) Jei per tris mėnesius nuo pareiškimo, kuo apeliacija pagrįsta, gavimo dienos apeliacijos pagrįstumas nepatvirtinamas, ji nedelsiant be jokių komentarų dėl jos esmės perduodama apeliacinei kolegijai.

 

110 straipsnis. Apeliacijų nagrinėjimas

 

Jei apeliacija priimtina, apeliacinė kolegija nagrinėja, ar apeliacija yra pagrįsta. Apeliacija nagrinėjama pagal Įgyvendinimo taisykles.

 

111 straipsnis. Sprendimas dėl apeliacijų

 

1) Išnagrinėjusi apeliacijos pagrįstumą, apeliacinė kolegija priima sprendimą dėl apeliacijos. Apeliacinė kolegija gali pasinaudoti skyriaus, kuris buvo atsakingas už skundžiamą sprendimą, kompetencijai priklausančiomis galiomis arba toliau nagrinėti bylą perduoti tam skyriui.

2) Jei apeliacinė kolegija toliau nagrinėti bylą perduoda skyriui, kurio sprendimas skundžiamas, tas skyrius, kai apeliacijos objektas yra tas pats, privalo paisyti Apeliacinės kolegijos ratio decidendi. Jei skundžiamas Priėmimo poskyrio sprendimas, ekspertizės skyrius taip pat privalo paisyti apeliacinės kolegijos ratio decidendi.

 

112 straipsnis. Išplėstinės apeliacinės kolegijos sprendimas arba nuomonė

 

1) Siekiant užtikrinti vienodą įstatymo taikymą arba iškilus esminiam teisės klausimui:

a) apeliacinė kolegija, vykstant bylos procesui savo pačios siūlymu arba gavusi apeliacijos šalies prašymą, klausimą perduoda Išplėstinei apeliacinei kolegijai, jei mano, kad dėl pirmiau nurodytų priežasčių reikalingas sprendimas. Jei apeliacinė kolegija tokį prašymą atmeta, savo galutiniame sprendime ji nurodo atmetimo priežastis;

b) Europos patentų tarnybos prezidentas gali perduoti teisės klausimą spręsti Išplėstinei apeliacinei kolegijai, kai dvi atskiros apeliacinės kolegijos tuo klausimu pateikia skirtingus sprendimus.

2) Šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais atvejais apeliacijos proceso šalys tampa proceso Išplėstinėje apeliacinėje kolegijoje šalimis.

3) Išplėstinės apeliacinės kolegijos sprendimas, minėtas šio straipsnio 1 dalies a punkte, Apeliacinei kolegijai tos apeliacijos atžvilgiu yra privalomas.

 

112a straipsnis. Prašymas, kad sprendimą persvarstytų Išplėstinė apeliacinė kolegija

 

1) Bet kuri apeliacijos proceso šalis, kuriai apeliacinės kolegijos sprendimas sukelia neigiamas pasekmes, gali paduoti prašymą, kad sprendimą persvarstytų Išplėstinė apeliacinė kolegija.

2) Prašymą galima paduoti tik tuo pagrindu, kad:

a) apeliacinės kolegijos narys, pažeisdamas 24 straipsnio 1 dalį arba nepaisydamas to, kad pagal 24 straipsnio 4 dalį priimtu sprendimu buvo nušalintas, dalyvavo priimant sprendimą;

b) apeliacinėje kolegijoje dirbo asmuo, nepaskirtas būti apeliacinės kolegijos nariu;

c) iš esmės yra pažeistas 113 straipsnis;

d) apeliaciniame procese buvo kitų esminių Įgyvendinimo taisyklėse apibrėžtų procedūrinių trūkumų; arba

e) sprendimui galėjo turėti įtakos baudžiamoji veika pagal Įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas.

3) Padavus prašymą persvarstyti sprendimą, sprendimo vykdymas nesustabdomas.

4) Prašymas persvarstyti sprendimą paduodamas kartu su jo pagrindimu pagal Įgyvendinimo taisykles. Jei prašymas pagrįstas šio straipsnio 2 dalies a–d punktais, jį reikia paduoti per du mėnesius nuo pranešimo apie apeliacinės kolegijos sprendimą. Jei jis pagrįstas šio straipsnio 2 dalies e punktu, jį reikia paduoti per du mėnesius nuo tos dienos, kai buvo nustatyta baudžiamoji veika, bet kuriuo atveju, ne vėliau kaip per penkerius metus nuo pranešimo apie apeliacinės kolegijos sprendimą. Prašymas nelaikomas paduotu, kol nesumokamas nustatytas mokestis.

5) Išplėstinė apeliacinė kolegija prašymą išnagrinėja vadovaudamasi Įgyvendinimo taisyklėmis. Jei prašymas pagrįstas, Išplėstinė apeliacinė kolegija panaikina sprendimą ir pagal Įgyvendinimo taisykles atnaujina procesus apeliacinėse kolegijose.

6) Bet kuris asmuo, kuris nurodytoje Susitariančiojoje Valstybėje visą laiką nuo apeliacinės kolegijos sprendimo iki paskelbimo Europos patentų biuletenyje apie Išplėstinės apeliacinės kolegijos sprendimą dėl prašymo sąžiningai naudojo ar iš tikrųjų ir rimtai rengėsi naudoti išradimą, kuris yra paskelbtos Europos patento paraiškos ar Europos patento objektas, gali be jokio mokesčio ir toliau jį taip naudoti, vykdydamas savo verslą, ar savo verslo poreikiams.

 

VII DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I skyrius. Procedūrą reglamentuojančios bendrosios nuostatos

 

113 straipsnis. Teisė būti išklausytam ir sprendimų pagrindas

 

1) Europos patentų tarnybos sprendimai gali būti paremti tik pagrindais ir įrodymais, dėl kurių atitinkamos šalys turėjo galimybę pateikti savo paaiškinimus.

2) Europos patentų tarnyba nagrinėja ir priima sprendimus tik dėl Europos patento paraiškos arba Europos patento teksto, kuris yra jam pateiktas arba kuriam pritaria pareiškėjas ar patento savininkas.

 

114 straipsnis. Pačios Europos patentų tarnybos iškeltų faktų tyrimas

 

1) Vykstant procesui Europos patentų tarnyboje, Europos patentų tarnyba tiria savo pačios iškeltus faktus; ji neprivalo šio tyrimo apriboti tik šalių pateiktais faktais, įrodymais bei argumentais ir tuo, ko šalys reikalauja.

2) Europos patentų tarnyba gali nekreipti dėmesio į faktus ir įrodymus, kurių atitinkamos šalys nepateikia laiku.

 

115 straipsnis. Trečiųjų šalių samprotavimai

 

Vykstant procesui Europos patentų tarnyboje ir paskelbus Europos patento paraišką, bet kuri trečioji šalis, vadovaudamasi Įgyvendinimo taisyklėmis, gali pateikti savo samprotavimus dėl išradimo, su kuriuo susijusi paraiška ir patentas, patentabilumo. Toks asmuo neturi būti vykstančio proceso šalimi.

 

116 straipsnis. Žodinis nagrinėjimas

 

1) Žodinis nagrinėjimas vyksta arba Europos patentų tarnyboje, jei ji mano, kad tai tikslinga, arba vienos iš proceso šalių prašymu. Tačiau Europos patentų tarnyba gali atmesti prašymą žodinį nagrinėjimą tęsti tame pačiame skyriuje, kai šalys ir proceso objektas yra tie patys.

2) Tačiau Priėmimo poskyryje žodinis procesas pareiškėjo prašymu vyksta tik tada, kai Priėmimo poskyris mano, jog tai tikslinga, arba kai jis ketina Europos patento paraišką atmesti.

3) Priėmimo poskyryje, ekspertizės ir Juridiniame skyriuose vykstantys žodiniai nagrinėjimai nėra vieši.

4) Paskelbus Europos patento paraišką, apeliacinėse kolegijose ir Išplėstinėje apeliacinėje kolegijoje, taip pat ir Protestų skyriuje vykstantys žodiniai nagrinėjimai, įskaitant sprendimų priėmimą, turi būti vieši, jei skyrius, kuriame tas nagrinėjimas vyksta, nenusprendžia kitaip tais atvejais, kai viešumo padariniai galėtų būti rimti ir nepateisinamai neigiami, ypač vienai iš proceso šalių.

 

117 straipsnis. Įrodymų rinkimo būdai

 

1) Procesams vykstant Europos patentų tarnyboje, įrodymai gaunami ir pateikiami šiais būdais:

a) išklausant šalis;

b) paprašius informacijos;

c) pateikiant dokumentus;

d) išklausant liudytojus;

e) išklausant ekspertų nuomonę;

f) tikrinant;

g) su priesaika pateiktais rašytiniais pareiškimais.

2) Tokių įrodymų rinkimo tvarka nustatoma Įgyvendinimo taisyklėse.

 

118 straipsnis. Europos patento paraiškos arba Europos patento vienumas

 

Kai pareiškėjai arba Europos patento savininkai įvairioms nurodytoms Susitariančiosioms Valstybėms yra ne tie patys asmenys, Europos patentų tarnyboje vykstant procedūroms jie turi būti laikomi bendrais pareiškėjas arba bendrasavininkiais. Vykstant šioms procedūroms, paraiškos ar patento vienumui tai įtakos neturi; svarbiausia, kad paraiškos ar patento tekstas būtų toks pat visoms nurodytoms Susitariančiosioms Valstybėms, jei šioje Konvencijoje nėra numatyta kitaip.

 

119 straipsnis. Pranešimas

 

Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis, Europos patentų tarnyba savo iniciatyva praneša apie sprendimus, šaukimus, pranešimus ar kitą informaciją. Jeigu tai reikalinga dėl išskirtinių aplinkybių, pranešimai gali būti perduodami per Susitariančiųjų Valstybių centrines pramoninės nuosavybės tarnybas.

 

120 straipsnis. Terminai

 

Įgyvendinimo taisyklėse nurodoma:

a) terminai, kurių reikia laikytis vykstant procedūroms Europos patentų tarnyboje ir kurie nėra nustatyti šioje Konvencijoje;

b) kaip skaičiuojami terminai ir kokiomis sąlygomis jie gali būti pratęsti;

c) ilgiausi ir trumpiausi terminai, kuriuos gali nustatyti Europos patentų tarnyba.

 

121 straipsnis. Tolesnis Europos patento paraiškos nagrinėjimas

 

1) Jei pareiškėjas nesilaiko Europos patentų tarnyboje vykstančių procedūrų nustatyto termino, jis gali prašyti toliau nagrinėti Europos patento paraišką.

2) Europos patentų tarnyba prašymą patenkina, jei yra įvykdyti Įgyvendinimo taisyklėse nustatyti reikalavimai. Priešingu atveju ji prašymą atmeta.

3) Jei prašymas patenkinamas, laikoma, kad termino nesilaikymas neturi jokių teisinių pasekmių.

4) Tolesnis nagrinėjimas negalimas, jei nesilaikyta 87 straipsnio 1 dalyje, 108 straipsnyje ir 112a straipsnio 4 dalyje nustatytų terminų ir prašymui tęsti nagrinėjimą ar atnaujinti teises paduoti nustatytų terminų. Įgyvendinimo taisyklės gali neleisti toliau nagrinėti dėl kitų terminų nesilaikymo.

 

122 straipsnis. Teisių atnaujinimas

 

1) Pareiškėjo arba Europos patento savininko, kuris, nepaisant visų tam tikromis aplinkybėmis būtinų pastangų, negalėjo laikytis Europos patentų tarnybos nustatyto termino, prašymu jo teisės atnaujinamos, jei termino nesilaikymas yra tiesioginė priežastis to, kad Europos patento paraiška ar prašymas atmetamas, arba to, kad patento paraiška laikoma atšaukta, arba to, kad Europos patentas panaikinamas, arba to, kad prarandama bet kuri kita teisė ar žalos atlyginimo priemonė.

2) Europos patentų tarnyba prašymą patenkina, jei yra įvykdytos šio straipsnio 1 dalies sąlygos ar kiti Įgyvendinimo taisyklėse nustatyti reikalavimai. Priešingu atveju ji prašymą atmeta.

3) Jei prašymas patenkinamas, laikoma, kad termino nesilaikymas neturi jokių teisinių pasekmių.

4) Teisių atnaujinti negalima, jei nesilaikyta prašymo atnaujinti teises pateikimui nustatyto termino. Įgyvendinimo taisyklės gali neleisti atnaujinti teisių dėl kitų terminų nesilaikymo.

5) Bet kuris asmuo, kuris nurodytoje Susitariančiojoje valstybėje visą laiką nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto teisių praradimo iki paskelbimo Europos patentų biuletenyje apie tų teisių atnaujinimą sąžiningai naudojo ar iš tikrųjų ir rimtai rengėsi naudoti išradimą, kuris yra paskelbtos Europos patento paraiškos ar Europos patento objektas, gali be jokio mokesčio ir toliau jį taip naudoti, vykdydamas savo verslą, ar savo verslo poreikiams.

6) Šis straipsnis neapriboja Susitariančiosios Valstybės teisės atnaujinti teises, prarastas dėl šioje Konvencijoje nustatytų terminų praleidimo ir reikalauti, kad tos valstybės institucijos tas teises vykdytų.

 

123 straipsnis. Pakeitimai

 

1) Europos patento paraiška arba Europos patentas gali būti pakeistas Europos patentų tarnybos vykdomų procedūrų metu pagal Įgyvendinimo taisykles. Visais atvejais pareiškėjui suteikiama galimybė bent vieną kartą savo valia pakeisti paraišką.

2) Europos patento paraiška ar Europos patentas negali būti pakeistas taip, kad jo objektas būtų atskleistas plačiau negu jau paduotoje paraiškoje.

3) Europos patentas negali būti pakeistas taip, kad jau suteikta apsauga būtų išplėsta.

 

124 straipsnis. Informacija apie technikos lygį

 

1) Vadovaudamasi Įgyvendinimo taisyklėmis, Europos patentų tarnyba gali paprašyti pareiškėjo pateikti informaciją apie technikos lygį, į kurį buvo atsižvelgta nacionalinėse ar regioninėse patento procedūrose dėl išradimo, su kuriuo yra susijusi Europos patento paraiška.

2) Jei pareiškėjas per nustatytą laiką neatsako į šio straipsnio 1 dalyje minėtą prašymą, Europos patento paraiška yra laikoma atšaukta.

 

125 straipsnis. Vadovavimasis bendraisiais principais

 

Trūkstant šioje Konvencijoje procesinių nuostatų, Europos patentų tarnyba atsižvelgia į Susitariančiosiose Valstybėse visuotinai pripažintus proceso teisės principus.

 

126 straipsnis. Finansinių įsipareigojimų pabaiga

(išbrauktas)

 

II skyrius. Informacija viešosioms arba oficialiosioms įstaigoms

127 straipsnis. Europos patentų registras

 

Europos patentų tarnyba turi Europos patentų registrą, kuriame registruojami Įgyvendinimo taisyklėse nurodyti duomenys. Kol Europos patento paraiška nepaskelbiama, registre jokie duomenys neregistruojami. Registras yra viešai prieinamas.

 

128 straipsnis. Susipažinimas su bylomis

 

1) Su dar nepaskelbtų Europos patento paraiškų bylomis negalima susipažinti be pareiškėjo sutikimo.

2) Kiekvienas asmuo, kuris gali įrodyti, kad pareiškėjas pasirėmė Europos patento paraiškos teisėmis prieš jį, su byla gali susipažinti dar nepaskelbus tos paraiškos ir be pareiškėjo sutikimo.

3) Kai atskirtoji Europos patento paraiška arba nauja Europos patento paraiška, paduota pagal 61 straipsnio 1 dalį, yra paskelbta, kiekvienas asmuo susipažinti su ankstesnės paraiškos bylomis gali dar nepaskelbus tos paraiškos ir be pareiškėjo sutikimo.

4) Paskelbus Europos patento paraišką, taikant Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus apribojimus, galima leisti asmeniui, pareiškusiam pageidavimą, susipažinti su byla, susijusia su tokia paraiška ir su pagal ją išduotu Europos patentu.

5) Net dar nepaskelbus Europos patento paraiškos Europos patentų tarnyba gali trečiosioms šalims pranešti arba paskelbti Įgyvendinimo taisyklėse nurodytus duomenis.

 

129 straipsnis. Periodiniai leidiniai

 

Europos patentų tarnyba leidžia šiuos periodinius leidinius:

a) Europos patentų biuletenį, kuriame skelbia duomenis, kuriuos skelbti reikalauja ši Konvencija, Įgyvendinimo taisyklės arba Europos patentų tarnybos prezidentas;

b) Europos patentų tarnybos Oficialųjį leidinį, kuriame spausdina Europos patentų tarnybos prezidento skelbiamus bendro pobūdžio pranešimus ir informaciją, taip pat kitokią su šia Konvencija ar jos įgyvendinimu susijusią informaciją.

 

130 straipsnis. Keitimasis informacija

 

1) Jei šioje Konvencijoje ar nacionaliniuose įstatymuose nenustatyta kitaip, Europos patentų tarnyba ir bet kurios Susitariančiosios Valstybės centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba viena kitos pareikalavimu tarpusavyje keičiasi visa naudinga informacija apie Europos arba nacionalinio patento paraiškas bei patentus ir visus su jais susijusius procesus.

2) Informacija pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas teikiama, kai yra sudaryti bendradarbiavimo susitarimai tarp Europos patentų tarnybos ir:

a) kitų Valstybių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybų;

b) bet kurios tarpvyriausybinės organizacijos, kuriai pavesta išduoti patentus;

c) bet kurios kitos organizacijos.

3) Informacijai, suteikiamai pagal šio straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a ir b punktus, netaikomi 128 straipsnyje nustatyti apribojimai. Administracinė taryba gali nuspręsti, kad informacijai, suteikiamai pagal šio straipsnio 2 dalies c punktą, galima netaikyti tokių apribojimų, jei atitinkama organizacija iki Europos patento paraiškos paskelbimo suteiktą informaciją laiko slapta.

 

131 straipsnis. Administracinis ir teisinis bendradarbiavimas

 

1) Jei šioje Konvencijoje ar nacionaliniuose įstatymuose nenumatyta kitaip, Europos patentų tarnyba ir teismai arba Susitariančiųjų Valstybių institucijos viena kitos prašymu padeda viena kitai, suteikdamos informaciją arba leisdamos susipažinti su bylomis. Kai Europos patentų tarnyba leidžia su bylomis susipažinti teismams, prokuratūroms ar centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms, 128 straipsnyje nustatyti apribojimai tokiam susipažinimui netaikomi.

2) Europos patentų tarnybos prašymu teismai arba kitos Susitariančiųjų Valstybių kompetentingos institucijos Europos patentų tarnybos vardu ir neperžengdamos savo jurisdikcijos ribų imasi būtino tyrimo ir kitų teisinių priemonių.

 

132 straipsnis. Keitimasis leidiniais

 

1) Europos patentų tarnyba ir Susitariančiųjų Valstybių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos viena kitos prašymu nemokamai viena kitai siunčia vieną ar keletą savo atitinkamų leidinių egzempliorių joms pačioms naudoti.

2) Europos patentų tarnyba gali sudaryti sutartis dėl keitimosi leidiniais arba jų pristatymo.

 

III skyrius. Atstovavimas

 

133 straipsnis. Bendrieji atstovavimo principai

 

1) Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalies nuostatas, jokio asmens negalima versti sutikti, kad šios Konvencijos nustatytose procedūrose jam atstovautų profesionalus atstovas.

2) Fiziniams ir juridiniams asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar pagrindinės verslo vietos Susitariančiojoje Valstybėje, privalo atstovauti profesionalus atstovas, ir visose šios Konvencijos nustatytose procedūrose, išskyrus Europos patento paraiškos padavimą, tokie asmenys turi veikti per profesionalų atstovą; Įgyvendinimo taisyklės gali numatyti ir kitas išimtis.

3) Fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems gyvenamąją vietą ar pagrindinę verslo vietą kurioje nors Susitariančiojoje valstybėje, šios Konvencijos nustatytose procedūrose gali atstovauti darbuotojas, kuris nebūtinai turi būti profesionalus atstovas, bet jis turi būti įgaliotas būti atstovu pagal Įgyvendinimo taisykles. Įgyvendinimo taisyklės gali nustatyti, ar juridinio asmens darbuotojas gali atstovauti ir kitiems juridiniams asmenims, kurioje nors Susitariančiojoje Valstybėje turintiems pagrindinę verslo vietą, kurie su pirmuoju juridiniu asmeniu yra susiję ekonominiais ryšiais, ir kokiomis sąlygomis toks darbuotojas gali tai daryti.

4) Įgyvendinimo taisyklėse gali būti numatytos specialios nuostatos dėl bendro atstovavimo drauge veikiančioms šalims.

 

134 straipsnis. Atstovavimas Europos patentų tarnyboje

 

1) Šios Konvencijos nustatytose procedūrose fiziniams ir juridiniams asmenims gali atstovauti tik profesionalūs atstovai, kurių pavardės yra įrašytos į tam tikslui sudarytą Europos patentų tarnybos sąrašą.

2) Kiekvienas fizinis asmuo, atitinkantis toliau nurodytus reikalavimus, gali būti įrašytas į profesionalių atstovų sąrašą:

a) asmuo turi būti vienos iš Susitariančiųjų Valstybių pilietis;

b) turi turėti vienoje iš Susitariančiųjų Valstybių verslo ar darbo vietą;

c) turi būti išlaikęs Europos kvalifikacinį egzaminą.

3) Per vienerius metus nuo valstybės prisijungimo prie šios Konvencijos dienos prašymą būti įrašytu į tą sąrašą taip pat gali paduoti kiekvienas fizinis asmuo, jeigu jis:

a) yra Susitariančiosios Valstybės pilietis,

b) turi verslo ar darbo vietą prie šios Konvencijos prisijungusioje valstybėje ir

c) turi teisę tos valstybės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje patentų klausimais atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims. Kai tokia teisė suteikiama nereikalaujant specialios profesinės kvalifikacijos, asmuo toje valstybėje turi būti buvęs tokiu atstovu bent penkerius metus.

4) Į sąrašą įrašoma gavus atitinkamą prašymą kartu su liudijimais, įrodančiais, kad šio straipsnio 2 ar 3 dalies reikalavimai yra įvykdyti.

5) Asmenys, įrašyti į profesionalių atstovų sąrašą, turi teisę būti profesionaliais atstovais visose šios Konvencijos nustatytose procedūrose.

6) Kad galėtų veikti kaip profesionalus atstovas, kiekvienas į profesionalių atstovų sąrašą įrašytas asmuo turi teisę pagal šios Konvencijos Centralizacijos Protokolą bet kurioje Susitariančiojoje Valstybėje įsteigti verslo vietą, kurioje galėtų vykti šios Konvencijos nustatyti procesai. Tokios valstybės institucijos atskirais atvejais šią teisę gali panaikinti tik pritaikiusios teisės nuostatas dėl valstybės saugumo ir viešosios tvarkos apsaugos. Prieš imantis tokio veiksmo būtina pasitarti su Europos patentų tarnybos prezidentu.

7) Europos patentų tarnybos prezidentas gali nustatyti išimtis:

a) esant ypatingoms aplinkybėms, šio straipsnio 2 dalies a punkto ir 3 dalies a punkto reikalavimams;

b) šio straipsnio 3 dalies c punkto antrame sakinyje nurodytiems reikalavimams, jei pareiškėjas pateikia įrodymus, kad jis reikiamą kvalifikaciją įgijo kitokiu būdu.

8) Šios Konvencijos nustatytose procedūrose atstovauti kaip profesionalus atstovas gali ir kiekvienas teisininkas, turintis atitinkamą kvalifikaciją ir verslo vietą toje Susitariančiojoje Valstybėje, jei jis toje valstybėje turi teisę būti profesionaliu atstovu patentų klausimais. Šio straipsnio 6 dalis taikoma mutatis mutandis.

 

134a straipsnis. Profesionalių atstovų Europos patentų tarnyboje institutas

 

1) Administracinė taryba yra kompetentinga priimti ir keisti nuostatas, reglamentuojančias:

a) profesionalių atstovų Europos patentų tarnyboje institutą (toliau – Institutas);

b) kvalifikaciją ir būtiną pasirengimą, kad asmeniui būtų leista laikyti Europos kvalifikacinį egzaminą, ir tokio egzamino organizavimą;

c) drausminančias priemones, Instituto arba Europos patentų tarnybos taikomas profesionaliems atstovams;

d) slaptumo įpareigojimus, kurių turi laikytis profesionalus atstovas, ir teisę Europos patentų tarnyboje vykstančiose procedūrose neatskleisti informacijos, kuria dalijasi profesionalus atstovas ir jo klientas arba bet kuris kitas asmuo.

2) Asmuo, įrašytas į 134 straipsnio 1 dalyje nurodytą profesionalių atstovų sąrašą, yra Instituto narys.

 

VIII DALIS. POVEIKIS NACIONALINEI TEISEI

 

I skyrius. Pakeitimas nacionaline patento paraiška

 

135 straipsnis. Prašymas pakeisti nacionaline patento paraiška

 

1) Susitariančiosios Valstybės centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba pareiškėjo ar Europos patento savininko prašymu nacionalinio patento išdavimo procedūrą taiko šiomis aplinkybėmis:

a) kai Europos patento paraiška yra laikoma atšaukta pagal 77 straipsnio 3 dalį;

b) tokiais nacionaliniuose įstatymuose numatytais atvejais, kai Europos patento paraiška atmetama, atšaukiama arba laikoma atšaukta arba kai Europos patentas yra panaikintas pagal šią Konvenciją.

2) Šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu atveju prašymas pakeisti nacionaline patento paraiška paduodamas centrinei pramoninės nuosavybės tarnybai, kuriai yra paduota Europos patento paraiška. Atsižvelgdama į nacionalinį saugumą reglamentuojančias nuostatas, įstaiga prašymą perduoda tiesiai jame nurodytų Susitariančiųjų Valstybių centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms.

3) Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytais atvejais prašymas, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis, pakeisti nacionaline patento paraiška paduodamas Europos patentų tarnybai. Prašymas nelaikomas paduotu, kol nesumokamas pakeitimo mokestis. Europos patentų tarnyba prašymą perduoda jame nurodytų Susitariančiųjų Valstybių centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms.

4) 66 straipsnyje nurodytas Europos patento paraiškos poveikis negalioja, jei prašymas pakeisti nacionaline patento paraiška nepaduodamas laiku.

 

136 straipsnis. Prašymo pateikimas ir perdavimas

(išbrauktas)

 

137 straipsnis. Formalūs pakeitimo nacionaline patento paraiška reikalavimai

 

1) Europos patento paraiškai, perduotai pagal 135 straipsnio 2 ir 3 dalis, netaikomi formalūs nacionalinės teisės reikalavimai, kurie skiriasi nuo šios Konvencijos reikalavimų arba juos papildo.

2) Centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba, kuriai yra perduota Europos patento paraiška, gali reikalauti, kad pareiškėjas ne mažiau kaip per du mėnesius:

a) sumokėtų nacionalinės paraiškos mokestį ir

b) pateiktų Europos patento paraiškos originalo ir atitinkamais atvejais – Europos patentų tarnyboje vykusios procedūros metu pakeisto jos teksto, kuriuos pareiškėjas nori naudoti kaip pagrindą nacionalinei procedūrai, vertimą į vieną iš atitinkamos valstybės oficialiųjų kalbų.

 

II skyrius. Panaikinimas ir prioriteto teisės

 

138 straipsnis. Europos patento panaikinimas

 

1) Atsižvelgiant į 139 straipsnį, Europos patentą Susitariančiojoje Valstybėje galima panaikinti tik dėl šių priežasčių:

a) jei Europos patento objektas nėra patentabilus pagal 52–57 straipsnius;

b) jei Europos patentas pakankamai aiškiai ir išsamiai neatskleidžia išradimo, kad atitinkamos srities specialistas galėtų jį naudoti;

c) jei Europos patento objektas yra platesnis negu paduotos paraiškos turinys arba, kai patentas buvo išduotas pagal atskirtąją paraišką arba pagal vadovaujantis 61 straipsniu paduotą naują paraišką, jei tokio patento objektas yra platesnis už ankstesnės paraiškos turinį;

d) ei yra pratęsta Europos patento suteikiama apsauga;

e) jei Europos patento savininkas neturi teisės į patentą pagal 60 straipsnio 1 dalį.

2) Jei panaikinimo priežastys yra susijusios tik su tam tikra Europos patento dalimi, tas patentas apribojamas atitinkamu apibrėžties punktų pakeitimu ir panaikinamas iš dalies.

3) Kompetentingo teismo ar institucijos procese dėl Europos patento galiojimo patento savininkas turi teisę apriboti patentą, pakeisdamas apibrėžties punktus. Procesas vykdomas taip apriboto patento pagrindu.

 

139 straipsnis. Prioriteto teisės ir teisės, atsirandančios tą pačią dieną

 

1) Bet kurioje nurodytoje Susitariančiojoje Valstybėje Europos patento paraiška ir Europos patentas nacionalinės patento paraiškos ir nacionalinio patento atžvilgiu turi tokį pat prioriteto teisės poveikį, kaip ir nacionalinio patento paraiška ir nacionalinis patentas.

2) Nacionalinio patento paraiška ir nacionalinis patentas Susitariančiojoje Valstybėje Europos patento, kuriame yra nurodyta toji Susitariančioji Valstybė, atžvilgiu turi tokį pat prioriteto teisės poveikį, lyg Europos patentas būtų nacionalinis patentas.

3) Kiekviena Susitariančioji Valstybė gali nustatyti, ar išradimą, paskelbtą Europos patento paraiškoje ar patente ir nacionalinėje paraiškoje ar patente, kurie turi tą pačią padavimo datą arba, jei prašoma suteikti prioritetą, tą pačią prioriteto datą, gali vienu metu apsaugoti abi paraiškos ar abu patentai ir kokiomis sąlygomis ta apsauga gali būti įgyvendinta.

 

III skyrius. Įvairios nuostatos

 

140 straipsnis. Nacionaliniai naudingieji modeliai ir naudingumo liudijimai

 

66, 124, 135, 137 ir 139 straipsniai taikomi naudingiesiems modeliams bei naudingumo liudijimams ir naudingųjų modelių paraiškoms bei naudingumo liudijimams, registruotiems ar deponuotiems Susitariančiosiose Valstybėse, kurių įstatymai numato tokius modelius ir liudijimus.

 

141 straipsnis. Europos patentų galiojimo pratęsimo mokesčiai

 

1) Mokėti Europos patento metų mokesčius gali būti reikalaujama tik už vėlesnius nei nurodyta 86 straipsnio 2 dalyje metus.

2) Jei metų mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti per du mėnesius nuo Europos patento išdavimo paskelbimo Europos patentų biuletenyje dienos, per tą laiką yra sumokami, jie yra laikomi sumokėtais tinkamai. Jokio papildomo nacionalinių įstatymų numatyto mokesčio nebereikalaujama.

 

IX DALIS. SPECIALŪS SUSITARIMAI

 

141 straipsnis. Bendrieji patentai

 

1) Susitariančiųjų Valstybių grupė, specialiu susitarimu numačiusi, kad toms valstybėms išduotas Europos patentas vienodai galioja visų jų teritorijoje, gali nustatyti, kad visoms toms valstybėms Europos patentą galima išduoti tik kaip bendrą patentą.

2) Tais atvejais, kai Susitariančiųjų Valstybių grupė naudojasi šio straipsnio 1 dalies suteiktu leidimu, taikomos šios dalies nuostatos.

 

143 straipsnis. Europos patentų tarnybos specialieji skyriai

 

1) Susitariančiųjų Valstybių grupė Europos patentų tarnybai gali skirti papildomas užduotis.

2) Europos patentų tarnyboje Susitariančiųjų Valstybių grupei gali būti įsteigti specialūs bendri skyriai, kuriems būtų pavesta atlikti tas papildomas užduotis. Tokiems specialiems skyriams vadovauja Europos patentų tarnybos prezidentas; 10 straipsnio 2 ir 3 dalys taikomos mutatis mutandis.

 

144 straipsnis. Atstovavimas specialiuosiuose skyriuose

 

Susitariančiųjų Valstybių grupė gali nustatyti specialias nuostatas, reglamentuojančias šalių atstovavimą 143 straipsnio 2 dalyje minėtuose skyriuose.

 

145 straipsnis. Administracinės tarybos specialus komitetas

 

1) Susitariančiųjų Valstybių grupė gali sudaryti Administracinės tarybos specialųjį komitetą specialiųjų skyrių, sudarytų pagal 143 straipsnio 2 dalį, veiklai prižiūrėti; Europos patentų tarnyba šiam komitetui skiria jo užduotims atlikti reikalingus darbuotojus, patalpas ir įrangą. Europos patentų tarnybos prezidentas už specialiųjų skyrių veiklą yra atskaitingas Administracinės tarybos specialiajam komitetui.

2) Specialiojo komiteto sudėtį, įgaliojimus ir funkcijas nustato Susitariančiųjų Valstybių grupė.

 

146 straipsnis. Specialiųjų užduočių atlikimo išlaidų padengimas

 

Kai Europos patentų tarnybai pagal 143 straipsnį yra skiriamos papildomos užduotys, Susitariančiųjų Valstybių grupė dengia Organizacijos išlaidas, susijusias su tų užduočių atlikimu. Kai Europos patentų tarnyboje įsteigiami specialūs skyriai toms papildomoms užduotims atlikti, grupė dengia darbuotojų, patalpų ir įrangos išlaidas, kurias tiesiogiai patiria tie skyriai. 39 straipsnio 3 ir 4 dalys, 41 ir 47 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

 

147 straipsnis. Bendrųjų patentų metų mokesčių mokėjimas

 

Jei Susitariančiųjų Valstybių grupė yra nustačiusi bendrą Europos patentų metų mokesčių skalę, 39 straipsnio 1 dalyje nurodyta dalis apskaičiuojama pagal tą bendrą skalę; bendrajam patentui taikoma minimali suma, nurodyta 39 straipsnio 1 dalyje. 39 straipsnio 3 ir 4 dalys taikomos mutatis mutandis.

 

148 straipsnis. Europos patento paraiška kaip nuosavybės objektas

 

1) Jei Susitariančiųjų Valstybių grupė nėra nurodžiusi kitaip, taikomas 74 straipsnis.

2) Susitariančiųjų Valstybių grupė gali numatyti, kad Europos patento paraiška, kurioje šios Susitariančiosios Valstybės yra nurodytos, gali būti perduota, įkeista ar koks nors kitas teisinis veiksmas su ja gali būti atliktas tik visų grupės Susitariančiųjų Valstybių atžvilgiu ir tik pagal specialaus susitarimo nuostatas.

 

149 straipsnis. Bendras nurodymas

 

1) Susitariančiųjų Valstybių grupė gali numatyti, kad šios valstybės gali būti nurodytos tik visos drauge ir kad vienos arba tik kelių tokių Valstybių nurodymas laikomas visų grupės Valstybių nurodymu.

2) Kai Europos patentų tarnyba veikia kaip nurodytoji įstaiga pagal 153 straipsnio 1 dalį, taikoma šio straipsnio 1 dalis, jei pareiškėjas tarptautinėje paraiškoje nurodo, kad jis nori gauti Europos patentą, galiojantį vienai arba kelioms nurodytoms grupės valstybėms. Tas pats taikoma, jei pareiškėjas tarptautinėje paraiškoje nurodo vieną grupės Susitariančiąją Valstybę, kurios nacionaliniai įstatymai numato, jog tos valstybės nurodymas reiškia, kad tai yra paraiška gauti Europos patentą.

 

149a straipsnis. Kiti Susitariančiųjų Valstybių susitarimai

 

1)   1) Jokios šios Konvencijos nuostatos negali būti interpretuojamos kaip varžančios kai kurių ar visų Susitariančiųjų Valstybių teisės įvairiais Europos patento paraiškų ar Europos patentų klausimais sudaryti specialius susitarimus, kuriems pagal šią Konvenciją taikoma ir kuriuos reglamentuoja nacionalinė teisė, pavyzdžiui:

a)    susitarimą įsteigti Susitariančiosioms Valstybėms, tokio susitarimo šalims, bendrą Europos patentų teismą;

b)   susitarimą įsteigti Susitariančiosioms Valstybėms, tokio susitarimo šalims, bendrą padalinį, kuris nacionalinių teismų ar pusiau teisminių institucijų prašymu teiktų nuomones Europos ar suderintos nacionalinės patentų teisės klausimais;

c)    susitarimą, pagal kurį Susitariančiosios Valstybės, tokio susitarimo šalys, visiškai ar iš dalies atsisako Europos patentų vertimo pagal 65 straipsnį;

d)   d) susitarimą, pagal kurį Susitariančiosios Valstybės, tokio susitarimo šalys, numato, kad pagal 65 straipsnį būtinus Europos patentų vertimus galima pateikti Europos patentų tarnybai, ir ji juos gali skelbti.

2)   Administracinė taryba yra kompetentinga nuspręsti, kad:

a)   Apeliacinių kolegijų ar Išplėstinės apeliacinės kolegijos nariai, vadovaudamiesi tokiu susitarimu, gali eiti pareigas Europos patentų teisme ar bendrame padalinyje ir dalyvauti tame teisme ar padalinyje vykstančiuose procesuose;

b)   Europos patentų tarnyba bendram padaliniui parūpina jo darbui reikalingus pagalbinius darbuotojus, patalpas ir įrangą; visas ar tik dalį to padalinio išlaidų apmoka Organizacija.

 

X DALIS

TARPTAUTINĖS PARAIŠKOS PAGAL PATENTINĖS KOOPERACIJOS SUTARTĮ. EURO–PKS PARAIŠKOS

150 straipsnis. Patentinės kooperacijos sutarties taikymas

 

1) 1970 m. birželio 19 d. Patentinės kooperacijos sutartis (toliau – PKS) taikoma pagal šios Konvencijos šios dalies nuostatas.

2) Pagal PKS paduotos tarptautinės paraiškos gali būti Europos patentų tarnybos procedūrų objektas. Tokiose procedūrose taikomos PKS ir jos taisyklių nuostatos, papildomai – šios Konvencijos nuostatos. Jei yra prieštaravimas tarp nuostatų, viršenybę turi PKS arba jos taisyklių nuostatos.

 

151 straipsnis. Europos patentų tarnyba kaip gaunančioji tarnyba

 

Kaip apibrėžta PKS, Europos patentų tarnyba veikia kaip gaunančioji tarnyba pagal Įgyvendinimo taisykles.  Taikoma 75 straipsnio 2 dalis.

 

152 straipsnis. Europos patentų tarnyba kaip tarptautinė paieškos įstaiga arba tarptautinė preliminariosios ekspertizės įstaiga

 

Pareiškėjų, gyvenančių valstybėje, šios Konvencijos šalyje, arba esančių jos piliečiais, atžvilgiu Europos patentų tarnyba, vadovaudamasi Organizacijos ir Pasaulio Intelektinės Nuosavybės Organizacijos Tarptautinio biuro susitarimu, vykdo tarptautinės paieškos įstaigos ir tarptautinės preliminarios ekspertizės įstaigos funkcijas, kaip apibrėžta PKS. Šiame susitarime gali būti numatyta, kad Europos patentų tarnyba tokias funkcijas vykdo ir kitų pareiškėjų atžvilgiu.

 

153 straipsnis. Europos patentų tarnyba kaip nurodytoji arba pasirinktoji tarnyba

 

1) Europos patentų tarnyba yra:

a) nurodytoji tarnyba kiekvienai tarptautinėje paraiškoje nurodytai valstybei, šios Konvencijos šaliai, kuriai galioja PKS ir kurioje galiojantį Europos patentą pareiškėjas nori gauti, ir

b) pasirinktoji tarnyba, jei pareiškėjas pasirinko valstybę, nurodytą pagal a punktą.

2) Tarptautinė paraiška, kuriai Europos patentų tarnyba yra nurodytoji ar pasirinktoji tarnyba ir kuriai yra suteikta tarptautinė padavimo data, yra prilyginama įprastai Europos paraiškai (Euro–PKS paraiška).

3) Euro–PKS paraiškos tarptautinis paskelbimas Europos patentų tarnybos oficialiąja kalba laikomas Europos patento paraiškos paskelbimu, ir apie jį paskelbiama Europos patentų biuletenyje.

4) Jei Euro–PKS paraiška yra paskelbta kita kalba, vertimas į vieną iš oficialiųjų kalbų pateikiamas Europos patentų tarnybai, kuri jį paskelbia. Vadovaujantis 67 straipsnio 3 dalimi, laikinoji apsauga pagal 67 straipsnio 1 ir 2 dalis įsigalioja nuo šio paskelbimo dienos.

5) Euro–PKS paraiška yra prilyginama Europos patento paraiškai ir pagal 54 straipsnio 3 dalį laikoma technikos lygio dalimi, jei yra įvykdyti šio straipsnio 3 ir 4 dalyse ir Įgyvendinimo taisyklėse nustatyti reikalavimai.

6) Tarptautinės paieškos ataskaita, susijusi su Euro–PKS paraiška ar ją pakeičiančia deklaracija, ir šių dokumentų tarptautinis paskelbimas atstoja Europos paieškos ataskaitą ir paskelbimą apie ją Europos patentų biuletenyje.

7) Dėl kiekvienos Euro–PKS paraiškos pagal šio straipsnio 5 dalį parengiama papildoma Europos paieškos ataskaita. Administracinė taryba gali nuspręsti, kad papildomos Europos paieškos nereikia arba kad paieškos mokestis turėtų būti sumažintas.

 

154 straipsnis. Europos patentų tarnyba kaip tarptautinė paieškos institucija

(išbrauktas)

 

155 straipsnis. Europos patentų tarnyba kaip tarptautinė preliminariosios ekspertizės institucija

(išbrauktas)

 

156 straipsnis. Europos patentų tarnyba kaip pasirinktoji tarnyba

(išbrauktas)

 

157 straipsnis. Tarptautinės paieškos ataskaita

(išbrauktas)

 

158 straipsnis. Tarptautinės paraiškos paskelbimas ir jos pateikimas Europos patentų tarnybai

(išbrauktas)

 

XI DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

(išbraukta)

 

XII DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

164 straipsnis. Įgyvendinimo taisyklės ir protokolai

 

1) Įgyvendinimo taisyklės, Protokolas dėl pripažinimo, Protokolas dėl privilegijų ir imunitetų, Protokolas dėl centralizacijos, Protokolas dėl 69 straipsnio išaiškinimo ir Protokolas dėl papildomo personalo yra šios Konvencijos neatskiriamos dalys.

2) Esant šios Konvencijos ir Įgyvendinimo taisyklių nuostatų prieštaravimui, viršenybę turi šios Konvencijos nuostatos.

 

165 straipsnis. Pasirašymas. Ratifikavimas

 

1) Ši Konvencija iki 1974 m. balandžio 5 d. pateikiama pasirašyti valstybėms, kurios dalyvavo tarpvyriausybinėje konferencijoje Europos patentų išdavimo sistemos sudarymo klausimais arba kurioms buvo pranešta apie tą konferenciją ir pasiūlyta joje dalyvauti.

2) Ši Konvencija turi būti ratifikuota; ratifikavimo dokumentai deponuojami Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybei.

 

166 straipsnis. Prisijungimas

 

1) Prie šios Konvencijos gali prisijungti:

a) 165 straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės;

b) bet kuri Europos valstybė Administracinės tarybos kvietimu.

2) Kiekviena valstybė, buvusi Konvencijos šalimi, bet, pritaikius 172 straipsnio 4 dalį, nustojusi ja būti, vėl tapti Konvencijos šalimi gali prie jos prisijungdama.

3) Prisijungimo dokumentai deponuojami Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybei.

 

167 straipsnis. Išlygos

(išbrauktas)

 

168 straipsnis. Teritorinė taikymo sritis

 

1) Bet kuri Susitariančioji Valstybė savo ratifikavimo ar prisijungimo dokumente gali pareikšti arba bet kuriuo metu po ratifikavimo ar prisijungimo Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybei raštu pranešti, kad ši Konvencija yra taikoma vienai ar kelioms teritorijoms, už kurių išorės santykius ji yra atsakinga. Tai Susitariančiajai Valstybei išduoti Europos patentai galioja ir tose teritorijose, kuriose galioja toks pareiškimas.

2) Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareiškimas yra įrašytas į ratifikavimo ar prisijungimo dokumentą, jis įsigalioja tą pačią dieną, kaip ir ratifikavimas ar prisijungimas; jei apie tokį pareiškimą pranešama jau deponavus ratifikavimo ar prisijungimo dokumentą, toks pranešimas įsigalioja po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai jį gavo Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė.

3) Kiekviena Susitariančioji Valstybė bet kuriuo metu gali pareikšti, kad Konvencija nustoja galiojusi kai kuriose arba visose teritorijose, apie kurias ji yra pranešusi pagal šio straipsnio 1 dalį. Toks pareiškimas įsigalioja po metų nuo tos dienos, kai pranešimą apie tokį pareiškimą gavo Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė.

 

169 straipsnis. Įsigaliojimas

 

1) Ši Konvencija įsigalioja po trijų mėnesių nuo tos dienos, kai šešios valstybės, kurių teritorijoje 1970 m. iš viso buvo paduota visoms toms valstybėms ne mažiau kaip 180 000 patento paraiškų, deponuoja paskutinį ratifikavimo ar prisijungimo dokumentą.

2) Šiai Konvencijai įsigaliojus, kiekvienas ratifikavimas ar prisijungimas įsigalioja trečio mėnesio nuo ratifikavimo ar prisijungimo dokumento deponavimo pirmos dienos.

 

170 straipsnis. Pradinis įnašas

 

1) Kiekviena valstybė, ratifikuojanti šią Konvenciją arba prie jos prisijungianti jai įsigaliojus, Organizacijai sumoka pradinį įnašą, kuris negrąžinamas.

2) Pradinio įnašo dydis – 5 % nuo sumos, ratifikavimo ar prisijungimo įsigaliojimo dieną apskaičiuotos atitinkamai valstybei pagal 40 straipsnio 3 ir 4 dalyse minėtą skalę, gautą procentą taikant visų specialių finansinių įnašų sumai, kurią kitos Susitariančiosios Valstybės turi sumokėti už ataskaitinius laikotarpius, einančius prieš pirmiau nurodytą dieną.

3) Jei už ataskaitinį laikotarpį iki šio straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos nebuvo reikalaujama specialių finansinių įnašų, taikoma tokia įnašų skalė, kuri atitinkamai valstybei būtų buvusi taikyta paskutiniais metais, už kuriuos buvo reikalaujama finansinių įnašų.

 

171 straipsnis. Konvencijos galiojimo trukmė

 

Šios Konvencijos galiojimo trukmė neribota.

 

172 straipsnis. Persvarstymas

 

1) Susitariančiųjų Valstybių konferencija gali šią Konvenciją persvarstyti.

2) Konferenciją rengia ir sušaukia Administracinė taryba. Konferencija nelaikoma įvykusia, jei joje nedalyvauja bent trijų ketvirtadalių Susitariančiųjų Valstybių atstovai. Pataisytas tekstas priimamas konferencijoje atstovaujamų ir balsuojančių trijų ketvirtadalių Susitariančiųjų Valstybių balsų dauguma. Susilaikę Susitariančiųjų Valstybių atstovai laikomi nebalsavusiais.

3) Po persvarstymo pataisytas tekstas įsigalioja jį ratifikavus arba prie jo prisijungus konferencijos nustatytam skaičiui Susitariančiųjų Valstybių ir konferencijos nustatytu laiku.

4) Valstybės, kurios pataisyto Konvencijos teksto įsigaliojimo metu nėra jo ratifikavusios ar prie jo prisijungusios, nuo to laiko nustoja buvusios šios Konvencijos šalimis.

 

173 straipsnis. Susitariančiųjų Valstybių ginčai

 

1) Bet kuris Susitariančiųjų Valstybių ginčas dėl šios Konvencijos aiškinimo ar taikymo, neišspręstas derybomis, vienos iš atitinkamų Valstybių prašymu perduodamas Administracinei tarybai, kuri stengiasi išspręsti atitinkamų Valstybių ginčą.

2) Jeigu toks ginčas neišsprendžiamas per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Administracinė taryba perėmė jo sprendimą, bet kuri suinteresuota valstybė gali ginčą pateikti Tarptautiniam Teisingumo Teismui, kad šis priimtų įpareigojantį sprendimą.

 

174 straipsnis. Denonsavimas

 

Bet kuri Susitariančioji Valstybė bet kuriuo metu gali denonsuoti šią Konvenciją. Apie denonsavimą pranešama Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybei. Denonsavimas įsigalioja praėjus metams nuo tokio pranešimo gavimo dienos.

 

175 straipsnis. Įgytų teisių išlaikymas

 

1) Jei pagal 172 straipsnio 4 dalį arba 174 straipsnį kuri nors valstybė nustoja būti šios Konvencijos šalimi, pagal šią Konvenciją jau įgytoms teisėms tai nepakenkia.

2) Europos patento paraišką, dar nagrinėjamą tuo metu, kai kuri nors nurodytoji valstybė nustoja buvusi šios Konvencijos šalimi, Europos patentų tarnyba tos valstybės atžvilgiu ir toliau nagrinėja, tarsi Konvencija vis dar būtų jai taikytina.

3)   Šio straipsnio 2 dalis taikoma Europos patentams, kurių užprotestavimas dar nagrinėjamas toje dalyje nurodytą dieną arba užprotestavimui skirtas laikas dar nepasibaigęs.

4)   Šis straipsnis nekeičia valstybės, nustojusios būti šios Konvencijos šalimi, teisės Europos patentą vertinti pagal tą Konvencijos tekstą, kurio šalimi ji buvo.

 

176 straipsnis. Buvusios Susitariančiosios Valstybės finansinės teisės ir pareigos

 

1) Bet kuriai valstybei, nustojusiai būti šios Konvencijos šalimi pagal 172 straipsnio 4 dalį arba 174 straipsnį, Organizacija jos pagal 40 straipsnio 2 dalį sumokėtus specialiuosius finansinius įnašus grąžina tik tokiu laiku ir tokiomis sąlygomis, kuriomis Organizacija grąžina kitų Valstybių per tą patį ataskaitinį laikotarpį sumokėtus specialiuosius finansinius įnašus.

2) Šio straipsnio 1 dalyje minėta valstybė, net ir nustojusi būti šios Konvencijos šalimi, ir toliau pagal 39 straipsnį moka metų mokesčio už toje valstybėje likusius galioti patentus dalį; taikoma normą, tą dieną, kurią ji nustojo būti Konvencijos šalimi, galiojusi norma.

 

177 straipsnis. Konvencijos kalbos

 

1) Ši Konvencija, sudaryta vienu originalu anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, deponuojama Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybės archyvuose, visi trys tekstai yra autentiški.

2) Šios Konvencijos tekstai, sudaryti ne šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis Susitariančiųjų Valstybių kalbomis, laikomi oficialiais tekstais, jei juos yra patvirtinusi Administracinė taryba. Jei dėl įvairių tekstų aiškinimo kyla ginčas, autentiškais laikomi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti tekstai.

 

178 straipsnis. Perdavimas ir pranešimai

 

1) Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė parengia patvirtintas šios Konvencijos kopijas ir jas perduoda visų pasirašiusių arba prisijungusių Valstybių vyriausybėms.

2) Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė šio straipsnio 1 dalyje nurodytų Valstybių vyriausybėms praneša apie:

a) visų ratifikavimo ar prisijungimo dokumentų deponavimą;

b) visus pareiškimus ir pranešimus, gautus pagal 168 straipsnį;

c) visus pagal 174 straipsnį gautus denonsavimus ir datą, kada toks denonsavimas įsigalioja.

3) Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė šią Konvenciją registruoja Jungtinių Tautų Sekretoriate.


2. Protokolas dėl EPK 69 straipsnio išaiškinimo

 

1 straipsnis.

Bendrieji principai

 

69 straipsnis neturėtų būti aiškinamas kaip reiškiantis, kad Europos patento suteikiamą apsaugą reikia suprasti tiesiogine ir griežta apibrėžties teksto prasme; išradimo aprašymas ir brėžiniai naudojami tik tam, kad padėtų išspręsti apibrėžties punktuose pasitaikančias dviprasmybes. 69 straipsnio nereikia suprasti ir taip, tarsi apibrėžtis yra tik gairės ir tarsi suteikta faktinė apsauga gali būti taikoma tam, ką atitinkamos srities specialisto, skaitančio išradimo aprašymą ir brėžinius, nuomone patento savininkas turėjo galvoje. Priešingai, reikia suprasti, kad 69 straipsnyje yra laikomasi vidurio tarp šių dviejų kraštutinumų ir derinama sąžininga patento savininko apsauga su pagrįstu teisiniu tikrumu trečiosioms šalims.

 

2 straipsnis. Ekvivalentai

 

Nustatant Europos patento suteikiamos apsaugos apimtį būtina atsižvelgti į kiekvieną elementą, kuris yra tolygus apibrėžties punktuose nurodytam elementui.


3. Protokolas dėl papildomo Europos patentų tarnybos Hagoje personalo

(Protokolas dėl papildomo personalo)

 

Europos Patentų Organizacija užtikrina, kad Europos patentų tarnybos darbuotojų skaičius, skirtas Hagos skyriui ir nustatytas pagal 2000 m. steigimo planą bei darbuotojų lentelę, liktų iš esmės nepakeistas. Hagos skyriui skirto darbuotojų skaičiaus didinimui daugiau nei dešimčia procentų, kurio reikia, kad Europos patentų tarnyba galėtų tinkamai veikti, būtinas Organizacijos Administracinės tarybos sprendimas, kurį Taryba priima Europos patentų tarnybos prezidento siūlymu, pasikonsultavusi su Vokietijos Federacinės Respublikos ir Nyderlandų Karalystės vyriausybėmis.


 

 

1. Protokolas dėl Europos patentų sistemos centralizacijos ir jo taikymo

(Protokolas dėl centralizacijos)

 

I skirsnis

 

1 a) Įsigaliojus Konvencijai, valstybės, Konvencijos šalys, kurios yra ir Tarptautinio patentų instituto, įsteigto 1947 m. birželio 6 d. Hagos susitarimu, narės, imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki Konvencijos 162 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos visas Tarptautinio patentų instituto turtas bei įsipareigojimai ir visi jo personalo nariai būtų perduoti Europos patentų tarnybai. Toks perdavimas atliekamas Tarptautinio patentų instituto ir Europos patentų tarnybos susitarimu. Minėtos valstybės ir kitos valstybės, Konvencijos šalys, imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tas susitarimas būtų įgyvendintas ne vėliau kaip iki Konvencijos 162 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos. Įgyvendinus susitarimą, Tarptautinio patentų instituto valstybės narės, kurios yra ir Konvencijos šalys, toliau įsipareigoja nebebūti Hagos susitarimo dalyvėmis.

b) Valstybės, Konvencijos šalys, imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad Europos patentų tarnyba pagal susitarimą, nurodytą šios straipsnio dalies a punkte, perimtų visą Tarptautinio patentų instituto turtą bei įsipareigojimus ir visus jo personalo narius. Įgyvendinus tą susitarimą, užduotis, kurios tą dieną, kai Konvencija pateikiama pasirašyti, yra privalomos Tarptautiniam patentų institutui, svarbiausia, užduotis jo Valstybių narių atžvilgiu, nesvarbu, ar jos tampa Konvencijos šalimis, ar ne, ir užduotis, kurias atlikti Konvencijos įsigaliojimo metu jis įsipareigojo Valstybių, tuomet buvusių Tarptautinio patentų instituto narėmis ir Konvencijos šalimis, atžvilgiu, perima Europos patentų tarnyba. Be to, Europos patentų organizacijos Administracinė taryba gali skirti Europos patentų tarnybai papildomus įpareigojimus paieškos srityje.

c) Pirmiau nurodyti įpareigojimai, atsižvelgiant į Tarptautinio patentų instituto ir atitinkamos Susitariančiosios Valstybės vyriausybės sudarytame susitarime nurodytas sąlygas, mutatis mutandis taip pat taikomi pagal Hagos susitarimą įsteigtai įstaigai. Ši vyriausybė šiuo Protokolu įsipareigoja sudaryti naują susitarimą su Europos patentų organizacija vietoj susitarimo, kuris buvo sudarytas su Tarptautiniu patentų institutu, kad straipsnius dėl įstaigos organizavimo, veiklos ir finansavimo būtų galima suderinti su šio Protokolo nuostatomis.

2) Atsižvelgdamos į III skirsnio nuostatas, valstybės, Konvencijos šalys, savo centrinių pramoninės nuosavybės įstaigų vardu nuo Konvencijos 162 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Europos patentų tarnybos naudai atsisako veikti kaip tarptautinė paieškos įstaiga pagal Patentinės kooperacijos sutartį.

3) a) Nuo Konvencijos 162 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Europos patentų tarnybos padaliys įsteigiamas Berlyne. Jis veikia vadovaujamas Hagos skyriaus.

b) Berlyno padalinio pareigas nustato Administracinė taryba, atsižvelgdama į bendrus poreikius ir Europos patentų tarnybos reikalavimus.

c) Bent iš pradžių, kai Europos patentų tarnybos veiklos sritis bus palaipsniui išplėsta, tai įstaigai skirtas darbo krūvis turi būti pakankamas, kad tokio Vokietijos patentų tarnybos Berlyno filialo, koks jis yra tą dieną, kai Konvencija pateikiama pasirašyti, ekspertizės darbuotojai turėtų pakankamai darbo.

d) Vokietijos Federacinė Respublika padengia visas papildomas Europos Patentų Organizacijos išlaidas, susijusias su įstaigos Berlyne steigimu ir išlaikymu.