LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 31 d. Nr. 3-734

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772) 11 straipsnio 3 dalimi:

 

1. Tvirtinu Autobusų stočių veiklos nuostatus (pridedama).

 

2. Pripažįstu netekusiais galios:

 

2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 214 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų“ (Žin., 1996, Nr. 71-1724);

 

2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. 88 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 25-651);

 

2.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 22 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 11-272);

 

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 133 „Dėl susisiekimo ministro 1996 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 214 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 37-1137);

 

2.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 181 „Dėl kategorijos suteikimo Nidos autobusų stočiai ir susisiekimo ministro 1996 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 214 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 55-1625);

 

2.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 3-516 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 214 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4719).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734

 

AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Autobusų stočių veiklos nuostatai (toliau vadinama – nuostatai) reguliuoja stočių naudojimą ir jų darbo tvarką.

 

2. Autobusų stočių steigimą ir jų priežiūrą atlieka savivaldybės.

 

3. Autobusų stotis gali būti savarankiškas juridinis asmuo arba kito juridinio asmens struktūrinis padalinys.

 

4. Nuostatai privalomi visoms Lietuvos Respublikos autobusų stotims.

 

5. Autobusų stotys privalo sudaryti visų nuosavybės formų vežėjams vienodas, nediskriminacines sąlygas naudotis autobusų stočių teikiamomis paslaugomis.

 

 

 

II. AUTOBUSŲ STOČIŲ PASKIRTIS IR NAUDOJIMOSI STOČIŲ PASLAUGOMIS TVARKA

 

 

6. Pagrindinė autobusų stoties paskirtis – aptarnauti keleivius, vykstančius reguliaraus vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, organizuoti autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą ir tarpreisinį poilsį, kontroliuoti autobusų išvykimo bei atvykimo laiką, parduoti keleiviams bilietus, teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo paslaugas. Ši pagrindinė autobusų stočių paskirtis negali būti keičiama.

 

Autobusų stotis gali užsiimti ir kita, su keleivių aptarnavimu susijusia, veikla. Kitų asmenų veikla, susijusi su keleivių vežimu ar kitomis paslaugomis keleiviams, autobusų stotyje ir stoties teritorijoje be stoties vadovo leidimo draudžiama. Autobusų stoties vadovas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reikalavimo.

 

7. Vežėjai, turintys leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais (išskyrus miesto), sudaro sutartis su autobusų stotimis, nurodytomis patvirtintuose autobusų eismo tvarkaraščiuose, ir su stotimis, prižiūrinčiomis autobusų eismo tvarkaraščių būklę reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų (išskyrus miesto) stotelėse.

 

 

 

III. AUTOBUSŲ STOČIŲ KATEGORIJOS

 

 

8. Autobusų stotys pagal svarbiausius kvalifikacinius reikalavimus stotims (1 priedas) yra skirstomos į tris kategorijas (2 priedas). Aukščiausioji yra pirma kategorija. Jei kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodytos tarnybos nevykdo šiuose nuostatuose nurodytų funkcijų, suteikiama žemesnė stoties kategorija.

 

9. Autobusų stočių suskirstymas pagal stočių kategorijas, kategorijų keitimas nustatomas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu. Pasiūlymus dėl kategorijos suteikimo (keitimo) autobusų stočiai, stotelių priežiūros gali teikti savivaldybė, kurios teritorijoje yra stotis, arba stoties savininkas (valdytojas). Teikimą dėl stočių kategorijų suteikimo (keitimo), stotelių tvarkaraščių priežiūros teritorijų nustatymo (keitimo) rengia ir nustatyta tvarka teikia Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė kelių transporto inspekcija), patikrinusi, ar stotis atitinka nustatytus reikalavimus, ir surašiusi Autobusų stoties apžiūros aktą. Akto formą nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija.

 

 

 

IV. REIKALAVIMAI AUTOBUSŲ STOTIMS

 

 

10. Autobusų stotyje turi būti:

 

10.1. keleivių laukiamoji salė ir patalpos stoties tarnyboms;

 

10.2. keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo peronai;

 

10.3. autobusų stovėjimo tarp reisų aikštelės;

 

10.4. sanitariniai mazgai;

 

10.5. patalpos autobusų ekipažų poilsiui.

 

11. Autobusų stotyje gali būti maitinimo, spaudos platinimo punktai, miesto ir tarpmiestinis telefono ryšiai keleiviams.

 

12. Keleiviams aptarnauti, autobusų stoties personalo darbui ir reguliariam autobusų eismui užtikrinti autobusų stotyje būtinos šios tarnybos:

 

12.1. bilietų pardavimo;

 

12.2 dispečerinės;

 

12.3. informacijos;

 

12.4. kontrolės;

 

12.5. bagažinės;

 

12.6. smulkių siuntų vežimo (jei tokia paslauga teikiama).

 

 

 

V. REIKALAVIMAI STOTIES TARNYBOMS IR JŲ FUNKCIJOS

 

 

13. Bilietų pardavimo tarnybos funkcijos:

 

13.1. parduoti bilietus į tos pačios dienos reisus;

 

13.2. parduoti bilietus iš anksto (taip pat – grįžimui iš kitų miestų);

 

13.3. priimti užsakymus bilietams telefonu;

 

13.4. pristatyti bilietus užsakovui (esant poreikiui);

 

13.5. išduoti nustatyta tvarka užpildytus žiniaraščius apie parduotus bilietus autobusų ekipažams.

 

14. Dispečerinės tarnybos funkcijos:

 

14.1. užtikrinti ritmingą stoties tarnybų darbą;

 

14.2. kontroliuoti, ar autobusai atvyksta į stotį laiku, ar laiku pastatomi į aikšteles ir išvyksta pagal numatytą tvarkaraštį;

 

14.3. organizuoti ir kontroliuoti smulkių siuntų vežimą (kur tokia paslauga teikiama);

 

14.4. sutrikus reguliariam autobusų eismui, nedelsiant apie tai pranešti vežėjui ir informacijos tarnybai;

 

14.5. rinkti iš autobusų ekipažų žinias apie pasikeitusias eismo sąlygas bei pablogėjusią kelių ir autobusų stotelių būklę maršrutuose, visa tai registruoti kelių būklės žurnale (3 priedas), surinktą informaciją teikti keleiviams, atitinkamoms kelius aptarnaujančioms tarnyboms bei vežėjams; atitinkamoms savo ir kitų stočių tarnyboms teikti informaciją apie nepatenkinamą eismo tvarkaraščių būklę arba kai jų nėra autobusų stotelėse;

 

14.6. maršrutuose pablogėjus eismo sąlygoms, apie tai pranešti stoties vadovui arba jį pavaduojančiam asmeniui; pagal jų nurodymus dispečeris privalo sustabdyti autobusų eismą iš autobusų stoties; pagerėjus eismo sąlygoms ir stoties vadovybei leidus, atnaujinti eismą;

 

14.7. organizuoti autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą (privalomų ekipažams dokumentų turėjimą) ir tarpreisinį poilsį bei teikti vežėjams informaciją apie nustatytus pažeidimus, kai vežėjai ir autobusų stočių savininkai (valdytojai) dėl to yra sudarę atitinkamas sutartis;

 

14.8. pranešti kitoms autobusų stotims apie laikiną eismo nutraukimą bei jo atnaujinimą;

 

14.9. pranešti apie autobuso techninį gedimą maršrutu keleivius vežančiam vežėjui, kartu su vežėju imtis skubių priemonių sugedusį autobusą pakeisti techniškai tvarkingu;

 

14.10. skelbti autobusų stotyje apie autobusų atvykimą, išvykimą, vėlavimą ir nutraukiamus reisus bei teikti kitą keleiviams reikalingą informaciją;

 

14.11. registruoti duomenis apie eismo reguliarumą eismo registracijos lape (4 priedas) ir žymėti autobusų atvykimo ir išvykimo laikus kelionės lapuose;

 

14.12. registruoti specialiame žurnale (5 priedas) visas priimtas bei perduotas telefonogramas, telefaksus bei kitus pranešimus;

 

14.13. pranešti maršrute esančioms autobusų stotims apie autobuso vėlavimą, reiso nutraukimą arba sutrumpinimą, maršruto pakeitimą, o galinei stočiai – ir apie autobuso tipo ar talpos pakeitimą;

 

14.14. sudaryti autobusų stoties darbo ataskaitą (6 priedas).

 

15. Rekomenduojama dispečerio darbo vietą įrengti tokioje stoties vietoje, iš kurios būtų gerai matomos autobusų išvykimo bei atvykimo aikštelės.

 

16. Dispečerinėje įrengiamas autobusų atvykimo (išvykimo) laiko žymėjimo kelionės dokumentuose postas. Jei yra sąlygos, tikslinga jį įrengti atvykimo ir išvykimo peronuose, naudojant distancinį valdymą iš dispečerinės. Kai dispečerinė nedirba, laikas kelionės dokumentuose turi būti žymimas automatiniu būdu.

 

17. Dispečerinėje turi būti:

 

17.1. keleivių ir bagažo vežimą reglamentuojantys dokumentai (dėl tarifų, vežimo lengvatų, keleivių vežimo taisyklių taikymo ir kt.);

 

17.2. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų tvarkaraščiai;

 

17.3. šalies autobusų stočių dispečerinių, informacijos tarnybų, vežėjų vadovų, kelių policijos telefonai;

 

17.4. autobusų eismo registracijos lapas;

 

17.5. autobusų stoties darbo ataskaita;

 

17.6. kelių būklės žurnalas;

 

17.7. pranešimų (telefonogramų, telefaksų ir kt.) registracijos knyga;

 

17.8. kelius prižiūrinčių tarnybų sąrašai, telefonai, kelių schema.

 

18. Autobusų stoties darbo ataskaita sudaroma kasdien pagal įregistruotus autobusų eismo registracijos lape pažeidimus bei įvertinant operatyvius pakeitimus autobusų eisme.

 

19. Pranešimai apie nutrauktus reisus bei nereguliarų autobusų eismą kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos perduodami atitinkamam vežėjui (7 priedas). Valstybinei kelių transporto inspekcijai, taip pat savivaldybėms (dėl vietinio susisiekimo maršrutų) tokie pranešimai pagal atskirus vežėjus pateikiami kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos.

 

20. Kontrolės tarnybos funkcijos – vykdyti šių nuostatų 32 punkte nurodytą veiklą.

 

21. Autobusų stotyse turi būti vizuali informacija. Stoties darbuotojai informaciją turi teikti ir žodžiu, ir telefonu. Informacija turi būti lakoniška, tiksli, patikima.

 

22. Bagažinė – tai vieta, kurioje iš klientų priimamas, numatytą laiką saugomas ir jiems išduodamas bagažas.

 

23. Smulkių siuntų vežimas – tai paslauga, garantuojanti klientams skubų ir saugų smulkių siuntų pristatymą. Prireikus gali būti įkurta smulkių siuntų vežimo tarnyba.

 

24. Vadovaujantis šiais nuostatais, autobusų stoties savininkai (valdytojai) privalo patvirtinti autobusų stoties darbo reglamentą.

 

25. Kai kurių stoties tarnybų funkcijos gali būti sujungiamos su kitų tarnybų funkcijomis. Šių nuostatų 13 punkte įvardytas funkcijas gali atlikti kitos įmonės pagal sutartis su stoties savininku (valdytoju).

 

 

 

VI. PRIVALOMA INFORMACIJA KELEIVIAMS

 

 

26. Autobusų stoties keleivių laukiamojoje salėje turi būti pateikta ši informacija:

 

26.1. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo tvarkaraščiai;

 

26.2. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų schemos;

 

26.3. stendas operatyviai informacijai pateikti;

 

26.4. išrašai iš keleivių ir bagažo vežimo taisyklių, informacija apie lengvatas keleiviams;

 

26.5. informacija apie autobusų stoties tarnybų išdėstymą bei jų darbo laiką;

 

26.6. informacija apie stoties teikiamas paslaugas keleiviams.

 

27. Autobusų stoties peronuose turi būti pateikta ši informacija:

 

27.1. išvykimo peronuose – maršrutų krypčių pavadinimai ir išvykstančių autobusų eismo tvarkaraščiai;

 

27.2. atvykimo perone – tolimojo ir tarptautinio susisiekimo autobusų atvykimo tvarkaraščiai.

 

28. Autobusų stoties keleivių laukiamojoje salėje ir peronuose turi būti teikiama garsinė informacija keleiviams apie autobusų eismą ir jo pasikeitimus.

 

 

 

VII. PASLAUGŲ TARIFAI

 

 

29. Autobusų stotyse paslaugų teikimo vežėjams tarifus nustato paslaugų teikėjai, maksimalius jų dydžius pagal stočių kategorijas suderinę su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Autobusų stotys visiems vežėjams taiko vienodus paslaugų tarifus.

 

30. Paslaugų keleiviams teikimo kainas ir tarifus nustato autobusų stočių savininkai (valdytojai).

 

 

 

VIII. AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS KONTROLĖ

 

 

31. Autobusų stoties veiklą kontroliuoja stoties steigėjas (valdytojas) ir kiti kontrolės teisę turintys pareigūnai.

 

32. Kontrolės teisę turintys pareigūnai autobusų stotyje kontroliuoja išvykstančių į maršrutus ir grįžtančių iš maršrutų autobusų eismo tvarkaraščių laikymąsi, jų apipavidalinimą, sanitarinę būklę, ekipažų kelionės dokumentus, keleivių bilietus.

 

 

 

IX. ATSAKOMYBĖ

 

 

33. Už autobusų stočių ir stotelių eksploatavimą pažeidžiant šiuos nuostatus, taip pat tvarkaraščių, informacinių skelbimų, neatitinkančių nustatytų funkcinių ir techninių reikalavimų, naudojimą, atsisakymą sudaryti sutartį su vežėju, kai tokią sutartį privaloma sudaryti, stočių savininkai (valdytojai) atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________


Autobusų stočių veiklos nuostatų

1 priedas

 

SVARBIAUSIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PAGAL AUTOBUSŲ STOČIŲ KATEGORIJAS

 

Eil.

Nr.

REIKALAVIMAI

KATEGORIJOS

I

II

III

1.

Kiekvieną dieną iš stoties išvykstančių autobusų skaičius

daugiau kaip 190

daugiau kaip 50

ne mažiau kaip 40

2.

Atskira dispečerinė tarnyba

taip

taip

gali būti bendra su kita tarnyba

3.

Atskira keleivių informavimo tarnyba

taip

gali būti bendra su kita tarnyba

gali būti bendra su kita tarnyba

4.

 

4.1.

 

 

 

4.2.

Kasos:

 

Kasų darbo laikas

 

 

 

Bilietų keleiviams pardavimo rūšys

 

 

nuo pirmojo iki paskutiniojo reisų išvykimo iš stoties

 

einamasis,

išankstinis,

grįžimui,

užsakymai telefonu

 

 

nustato stoties administracija

 

 

einamasis, išankstinis

 

 

nustato stoties administracija

 

 

einamasis

 

 

 

5.

Bagažinės tarnyba

atskira

gali būti bendra su kita tarnyba

gali būti bendra su kita tarnyba

6.

Smulkių siuntų vežimo tarnyba

atskira

pageidautina, bet neprivaloma

pageidautina, bet

neprivaloma

7.

Keleivių įlaipinimo peronai

atskiri

atskiri

bendri

8.

Keleivių išlaipinimo peronai

atskiri

atskiri

bendri

9.

Autobusų stovėjimo aikštelė

atskira

atskira

bendra

10.

Maitinimo ir sanitariniai punktai

būtini

būtini

būtini

11.

Telefono ryšiai ir spaudos punktai

būtini

būtini

būtini

 

Pastaba. Į išvykimų skaičių įeina vietinio (priemiestinio), tolimojo ir tarptautinio susisiekimo autobusų reisai.

______________


Autobusų stočių veiklos nuostatų

2 priedas

 

AUTOBUSŲ STOČIŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL KATEGORIJAS

 

 

I

 

II

III

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

Vilniaus AS*

Kauno AS

Klaipėdos AS

Šiaulių AS

Panevėžio AS

Alytaus AS

Kėdainių AS

Ukmergės AS

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 

Druskininkų AS

Marijampolės AS

Mažeikių AS

Molėtų AS

Palangos AS

Raseinių AS

Rokiškio AS

Šakių AS

Šilutės AS

Tauragės AS

Utenos AS

Varėnos AS

Vilkaviškio AS

Zarasų AS

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

 

 

Anykščių AS

Biržų AS

Gargždų AS

Ignalinos AS

Jonavos AS

Joniškio AS

Jurbarko AS

Kaišiadorių AS

Kelmės AS

Kretingos AS

Kryžkalnio AS

Kupiškio AS

Kuršėnų AS

Lazdijų AS

N. Akmenės AS

Nidos AS

Pakruojo AS

Pasvalio AS

Prienų AS

Plungės AS

Radviliškio AS

Skuodo AS

Šalčininkų AS

Šilalės AS

Širvintų AS

Švenčionių AS

Telšių AS

Trakų AS

 

 

* AS – autobusų stotis.

______________


Autobusų stočių veiklos nuostatų

3 priedas

 

PASTABŲ APIE KELIŲ BŪKLĘ IR EISMO SAUGUMO SĄLYGAS VIETINIO (PRIEMIESTINIO), TOLIMOJO IR TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTUOSE REGISTRAVIMO

ŽURNALAS

 

Eil.

Nr.

Data, valanda, kada pastebėti trūkumai

Pastabą parašiusio asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos

Kelio pavadinimas, vieta, pastebėtų trūkumų aprašymas

Telefonogramos

perdavimo į kelių tarnybą data, val.

Vardas, pavardė,

darbovietė,

pareigos

telefonogra

perdavusio asmens

telefo

nogra

priė

musio asmens

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


Autobusų stočių veiklos nuostatų

4 priedas

 

REKOMENDUOJAMO AUTOBUSŲ EISMO REGISTRACIJOS LAPO PAVYZDYS

 

_______________________ autobusų stotis                                            ______________________

                                                                                                                                                                   (data)

 

Min.

Val.

00

05

ir t. t.

iki 55

 

1

2

3

4

1

2

3

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ir t. t.

iki AS darbo pabaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1 skiltis – aikštelės Nr.,

2 skiltis – reiso galinio arba pradinio punkto pavadinimas,

3 skiltis – tvarkaraščio pažeidimai,

4 skiltis – vežėjo pavadinimas.

 

 

Dispečeris             _______________________                        ______________________________

                                                               (parašas)                                                                             (vardas, pavardė)

______________


Autobusų stočių veiklos nuostatų

5 priedas

 

TELEFONOGRAMŲ BEI KITŲ PERDUOTŲ IR PRIIMTŲ PRANEŠIMŲ

REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil.

Nr.

Data ir laikas

Pranešimo turinys

Vardas, pavardė, darbovietė, pareigos

perdavė

priėmė

 

 

 

 

 

 

______________


Autobusų stočių veiklos nuostatų

6 priedas

 

REKOMENDUOJAMOS AUTOBUSŲ STOTIES DARBO ATASKAITOS

PAVYZDYS

20 m.                             d.

 

I. NUTRAUKTI REISAI

 

Eil.

Nr.

Maršruto numeris

ir pavadinimas

Autobuso išvykimo laikas

Autobuso

registracijos

Nr.

Vežėjas

Reiso nutraukimo priežastis

 

 

 

 

 

 

 

II. NEREGULIARŪS REISAI

 

Eil.

Nr.

Maršruto numeris ir pavadinimas

Atvykimo laikas

Išvykimo laikas

Autobuso

registraci-

jos Nr.

Vežėjas

Neregu-liarumo priežastis

 

pagal

grafiką

faktinis

pagal

grafiką

faktinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. EISMO REGULIARUMO IR NUTRAUKTŲ REISŲ SUVESTINĖ

 

SUSISIE

KIMAS

VISŲ VEŽĖJŲ REISŲ SKAIČIUS

 

planinis

faktinis

papildomai

atliktų

nutrauktų

nereguliarių

 

Vietinis

(priemiestinis)

 

Tolimasis

 

Tarptautinis

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

IV. OPERATYVŪS PAKEITIMAI

 

Eil.

Nr.

Maršruto

numeris ir

pavadini

mas

Išvykimo

pagal

tvar

ka

raštį

lai

kas

Vežė

jas

Autobuso

tipas (minkštasis, paprastasis)

Autobuso

talpa

Ar

buvo

pra-

nešta

stočiai

Autobuso keitimas maršrute

Pa

kei

timo

prie

žastis

pa

keis

to

auto

buso regis

traci

jos Nr.

pa

keitu

sio auto

buso regis

tracijos Nr.

auto

busą pakei-

tęs vežėjas

pakeitimo laikas

nusta

tyta

leidi

me

fak

tiškai

leidi

me nusta

tytas

vietų

skai-

čius

fak

tinis

vietų

skai-

čius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KITOS DISPEČERIO PASTABOS

 

                                                                                                                                                                           (dispečerio vardas, pavardė, parašas)

 

 

______________


Autobusų stočių veiklos nuostatų

7 priedas

 

(Įmonės firminis blankas)

 

 


                                                                                                             (autobusų stoties pavadinimas)

 

PRANEŠIMAS

apie __________________ priklausančių autobusų eismą

                                      (vežėjui)

 

per 20            m.                  mėnesį

 

 

I. NUTRAUKTI REISAI

 

Eil.

Nr.

Data

Maršruto numeris

ir pavadinimas

Išvykimo laikas

Autobuso

registracijos numeris

Reiso

nutraukimo priežastis

 

 

 

 

 

 

 

II. NEREGULIARŪS REISAI

 

Eil.

Nr.

Da

ta

Maršruto numeris ir pavadinimas

Atvykimo laikas

Išvykimo laikas

Autobuso registracijos numeris

Nereguliarumo priežastis

pagal

grafi

faktinis

pagal grafi

fak

tinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusų stoties vadovas            ________________________________

                                                                                        (vardas, pavardė, parašas)

______________