LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR ISPANIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS

 

SUTARTIS

DĖL TARPTAUTINIŲ VEŽIOJIMŲ KELIAIS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Ispanijos Karalystės Vyriausybė, toliau vadinamos, Susitariančiomis Šalimis“, siedamos gerinti ir plėtoti tarptautinius keleivių ir krovinių vežiojimus keliais tarp dviejų šalių ir tranzitu per jų teritorijas,

susitarė:

 

APIBRĖŽIMAI

 

1 straipsnis

 

Šioje Sutartyje:

a) terminas, vežėjas“ reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Ispanijos Karalystėje, kuriam leidžiama pagal šalies nacionalinius įstatymus ir taisykles vykdyti tarptautinius keleivių ar krovinių vežiojimus keliais;

b) terminas, keleivinė transporto priemonė“ reiškia bet kurią mechaninę kelių transporto priemonę, kuri:

– yra sukonstruota ar pritaikyta ir naudojama keleivių vežiojimui keliais,

– gali vežti daugiau nei 9 keleivius, įskaitant vairuotoją,

– yra registruota vienoje iš Susitariančiųjų Šalių,

– laikinai įvažiavusi į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją dėl keleivių tarptautinio vežiojimo į, iš ar tranzitu per ją;

c) terminas, krovininė transporto priemonė“ reiškia motorizuotą transporto priemonę, registruotą vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijoje, arba transporto priemonių junginį, kurio vilkikas yra registruotas vienoje iš Susitariančiųjų Šalių, ir kuri yra:

– sukonstruota arba pritaikyta ir naudojama krovinių vežiojimui keliais,

– registruota vienoje iš Susitariančiųjų Šalių,

– laikinai įvažiavusi į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją, vykdant tarptautinį krovinių vežiojimą tarp dviejų šalių ar tranzitu.

 

SUTARTIES TAIKYMO SRITIS

 

2 straipsnis

 

1. Susitariančiųjų Šalių vežėjams naudojant transporto priemones, registruotas Susitariančiojoje Šalyje, kuriai jos priklauso, leidžiama atlikti tarptautinius vežiojimus už mokestį arba savo sąskaita tarp dviejų Susitariančiųjų Šalių ir tranzitu pagal sąlygas, išdėstytas šioje Sutartyje.

2. Atsižvelgiant į šioje Sutartyje nurodytas sąlygas gali būti leidžiami vežiojimai į ir iš trečiųjų šalių ir įvažiavimas tuščia transporto priemone.

3. Nė viena sąlyga šioje Sutartyje negali būti interpretuojama kaip įgaliojimo suteikimas vienos Susitariančiosios Šalies vežėjams vykdyti vežiojimus tarp dviejų punktų, esančių kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje.

 

3 straipsnis

 

Abi Susitariančiosios Šalys vykdys sutarčių, sudarytų su Europos Bendrija, įsipareigojimus bei narystės joje reikalavimus.

 

REGULIARŪS VEŽIOJIMAI

 

4 straipsnis

 

1. Reguliarūs vežiojimai tarp dviejų šalių ar tranzitu per jų teritorijas bus bendrai patvirtinti Susitariančiųjų Šalių kompetentingų įstaigų, remiantis bendradarbiavimo principu.

2. Terminas, reguliarūs vežiojimai“ reiškia vežiojimus, kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais ir keleiviai įlaipinami ar išlaipinami iš anksto nustatytuose punktuose.

3. Kiekviena kompetentinga įstaiga išduos leidimą maršruto daliai, einančiai per jos teritoriją.

4. Kompetentingos įstaigos bendrai apibrėžia sąlygas leidimų išdavimui, jų trukmei, vežiojimų vykdymo dažnumui, tvarkaraščiams bei taikomiems tarifams, taip pat kitas detales, reikalingas sėkmingam reguliarių vežiojimų užtikrinimui.

5. Prašymas gauti leidimą adresuojamas kompetentingai įstaigai toje šalyje, kurioje registruota transporto priemonė, turinti teisę priimti arba atmesti tokį prašymą. Jeigu prašymas priimamas, tai kompetentinga įstaiga perduoda jį kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingai įstaigai.

6. Prašymas turi būti su dokumentais, apimančiais visus reikalingus duomenis (siūlomi tvarkaraščiai, tarifai, maršrutas, kokiais intervalais bus atliekami vežiojimai visus metus, data, nuo kurios numatoma pradėti vežiojimus). Kompetentingos įstaigos gali pareikalauti papildomų duomenų.

 

ŠVYTUOKLINIAI VEŽIOJIMAI

 

5 straipsnis

 

1. Pagal šią Sutartį švytuokliniai vežiojimai reiškia keliones ten ir atgal, kurių metu iš anksto suformuotos keleivių grupės yra vežamos iš tos pačios išvykimo vietos į tą pačią paskyrimo vietą.

Kiekviena keleivių grupė, kartu keliaujanti į paskirties vietą, vėliau turi būti atvežta atgal į išvykimo vietą.

2. Keleiviai kelionės metu negali būti įlaipinami ar išlaipinami.

3. Pirma kelionė atgal ir paskutinė kelionė į ten bus atliekamos tuščiomis.

Keleivių vežiojimas kaip švytuoklinis yra aiškinamas ir tais atvejais, kai kompetentingos įstaigos, kurios teritorijoje yra atliekamas vežiojimas, arba abiejų Susitariančiųjų Šalių kompetentingos įstaigos leidžia, kad:

– grįžimo kelionės metu keleiviai prisijungtų prie kitos grupės, nepaisydami reikalavimų, keliamų šio straipsnio 1 punkte,

– keleiviai būtų įlaipinami ar išlaipinami kelionės metu, nepaisant reikalavimų, keliamų šio straipsnio 2 punkte,

– pirma kelionė ten ir paskutinė kelionė atgal, nuosekliai atliekant švytuoklinius vežiojimus, bus atliekamos tuščiomis, neatsižvelgiant į šio straipsnio 3 punkte keliamus reikalavimus.

 

NEREGULIARUS VEŽIOJIMAS

 

6 straipsnis

 

1. Pagal šią Sutartį nereguliarūs vežiojimai reiškia vežiojimus, neįeinančius nei į reguliarių vežiojimų apibrėžimą, pateiktą 4 straipsnyje, nei į švytuoklinių vežiojimų apibrėžimą, pateiktą 5 šios Sutarties straipsnyje.

Nereguliarius vežiojimus sudaro:

a) „uždarų durų vežiojimai“, t. y. kai tų pačių asmenų grupė vežama ta pačia transporto priemone visos kelionės metu ir pristatoma atgal į tą pačią išvykimo vietą;

b) vežiojimai, kai transporto priemonė išvyksta su keleiviais, o grįžta tuščiomis;

c) visi kiti vežiojimai.

2. Keleiviai negali būti įlaipinami ar išlaipinami nereguliarių kelionių metu, išskyrus atvejus, kada tai leidžia Susitariančiosios Šalies kompetentinga įstaiga. Tokios kelionės gali būti atliekamos pagal tam tikrą kelionės periodiškumą, nepažeidžiant nereguliarių vežiojimų apibrėžimo.

 

7 straipsnis

 

1. Nereguliariems vežiojimams, minimiems šios Sutarties 6 straipsnio 1 punkto a) ir b) papunkčiuose, atliekamiems transporto priemonėmis, registruotomis vienoje Susitariančiojoje Šalyje, nereikės leidimo vežiojimams kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje.

2. Nereguliariems vežiojimams, minimiems šios Sutarties 6 straipsnio 1 punkto c) papunktyje, atliekamiems transporto priemonėmis, registruotomis vienoje Susitariančiojoje Šalyje, nereikės leidimo vežiojimams kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje su sąlyga, kad:

autobusas atvyksta be keleivių ir keleiviai įlaipinami tame pačiame punkte ir jie:

a) visi priklauso vienai grupei pagal vežimo sutartį, sudarytą prieš jiems atvykstant į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją, kur jie įlaipinami ir vežami į Susitariančiosios Šalies teritoriją, kurioje registruota transporto priemonė, arba

b) to paties vežėjo anksčiau buvo nuvežti pagal šios Sutarties sąlygas, nurodytas 6 straipsnio 1 punkto b) papunktyje, į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją, kur vėliau jie įlaipinami ir vežami į teritoriją, kurioje registruota transporto priemonė, arba

c) buvo pakviesti atvykti į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją su sąlyga, kad transporto išlaidas apmokės kvietėjai. Keleiviai turi sudaryti vienalytę grupę, t. y. grupę, turinčią tam tikrus tikslus kelionės metu. Vėliau ši grupė turi būti vežama į Susitariančiosios Šalies teritoriją, kurioje registruota transporto priemonė.

3. Nereguliariems vežiojimams, nurodytiems 6 straipsnio 1 punkto c) papunktyje, į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją reikės leidimo, jei tokie vežiojimai nėra atliekami pagal šio straipsnio 2 punkto sąlygas.

 

8 straipsnis

 

1. Vežėjai, atliekantys keleivių vežiojimus, išskyrus minimus 4 straipsnyje, savo transporto priemonėje privalo turėti tinkamai užpildytą kelionės lapą su jame nurodytu keleivių sąrašu, kuris pasirašytas vežėjo ir yra su kompetentingos muitinės įstaigos antspaudu.

2. Kelionės lapas, išduotas Susitariančiosios Šalies kompetentingos įstaigos, turi būti transporto priemonėje visos kelionės, kuriai jis buvo išduotas, metu.

Vežėjas privalo tinkamai užpildyti kelionės lapą ir turi jį pateikti įgaliotam pareigūnui pareikalavus.

3. Vežiojimų metu, įskaitant ir tuščias keliones į ten, kaip numatyta šios Sutarties 7 straipsnyje, su kelionės lapu vežėjas turi turėti šiuos dokumentus:

– tais atvejais, kurie pažymėti 7 straipsnio 2 punkto a) papunktyje: vežiojimo sutarties kopiją ar kitą dokumentą apimantį visą pagrindinę informaciją apie tą sutartį (ypač: vieta, šalis ir pasirašymo data; vieta, šalis ir keleivių įlaipinimo data; kelionės tikslo vieta ir šalis),

– tais atvejais, kurie minimi 7 straipsnio 2 punkto b) papunktyje: kelionės lapą, buvusį transporto priemonėje kelionės metu su keleiviais į ten ir atitinkamos tuščios grįžtamos kelionės metu, atliekamos vežėjo tam, kad keleivius galėtų vežti į kitą Susitariančiąją Šalį,

– tais atvejais, kurie minimi 7 straipsnio 2 punkto c) papunktyje: iškvietimas arba iškvietimo fotokopija.

 

KITI VEŽIOJIMAI

 

9 straipsnis

 

1. Švytuokliniams vežiojimams, apibrėžtiems 5 straipsnyje, ir negausiems nereguliariems vežiojimams, minimiems 7 straipsnio 3 punkte, reikalingi leidimai, sutinkamai su Susitariančiosios Šalies, kurios teritorijoje tokie vežiojimai atliekami, nacionaliniais įstatymais ir taisyklėmis.

2. Prašymai leidimams, apibūdintiems šio straipsnio 1 dalyje, turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš mėnesį iki kelionės pradžios Susitariančiosios Šalies kompetentingai įstaigai, kurios teritorijoje bus vykdomas vežiojimas. Prašymuose turi būti šie duomenys:

– kelionės organizatoriaus pavadinimas ir adresas,

– vežėjo pavardė ar firmos pavadinimas ir adresas,

– keleivinės transporto priemonės registracijos numeris,

– keleivių skaičius,

– pasienio punktų pervažiavimo laikas bei jų pavadinimas išvažiuojant ir atvažiuojant, įskaitant nuvažiuotus atstumus su keleiviais ir be jų,

– maršrutas ir vieta, kurioje keleiviai įlaipinami ir išlaipinami,

– nakvynės vietos pavadinimas ir, jei žinomas, jos adresas;

– vežimo tipas: švytuoklinis ar nereguliarus vežiojimas.

3. Tuščios transporto priemonės įvažiavimas tam, kad sugedusią transporto priemonę pakeistų kita, leidžiamas tik su specialiu dokumentu, išduodamu Susitariančiosios Šalies, kurios teritorijoje sugedo transporto priemonė, kompetentingos įstaigos.

 

KROVINIŲ VEŽIOJIMAS

 

10 straipsnis

 

Visiems tarptautiniams krovinių vežiojimams į ir iš vienos Susitariančiosios Šalies teritorijos, atliekamiems transporto priemone, registruota kitoje Susitariančiojoje Šalyje, reikalingi leidimai, išskyrus šiuos atvejus:

a) kai vežamas paštas visuomeniniu transportu;

b) vežant sugedusias / patyrusias avariją transporto priemones;

c) vežant mirusiųjų palaikus;

d) vežant krovinius transporto priemonėmis, kurių svoris su kroviniu neviršija 6 tonų arba kurių kraulumas, įskaitant priekabą, neviršija 3,5 tonos;

e) vežant vaistus, medicinos įrangą ir kitus reikmenis nelaimingų atsitikimų atvejais, ypač stichinių nelaimių metu;

f) vežant meno kūrinius ir dirbinius parodoms, mugėms ar komerciniams tikslams;

g) vežant reikmenis ir gyvulius, skirtus muzikiniams vaidinimams, teatro spektakliams, filmams, sportui ar cirko vaidinimams, taip pat reportažams, skirtiems televizijos filmavimui, filmų ar televizijos programų kūrimui.

Bendra Komisija, įkurta vadovaujantis 19 straipsniu, galės papildyti šio straipsnio sudedamąsias dalis.

Transporto priemonės ekipažas privalo turėti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius, kad atliekamas vežiojimas priskiriamas prie vežiojimų, išvardintų šiame straipsnyje.

 

LEIDIMAI

 

11 straipsnis

 

1. Dvišaliai ir tranzitiniai leidimai bus išduodami šalies kompetentingos įstaigos, kurioje įregistruota transporto priemonė.

Tam, kad išduotų leidimus, Susitariančiųjų Šalių kompetentingos įstaigos apsikeičia lygiateisiškumo pagrindu sutartu neužpildytų leidimų dvišaliam ar tranzitiniam vežiojimui kiekiu.

2. Gali būti išduoti dviejų tipų leidimai:

a) vienkartiniai leidimai, galiojantys tik vienai kelionei (į ten ir atgal). Jų galiojimo laikas – 3 mėn. nuo išdavimo dienos;

b) laikini leidimai, galiojantys neribotam kelionių skaičiui į ten ir atgal, vienerių metų laikotarpiui.

3. Vežėjas turi prieš kelionę teisingai užpildyti leidimą, nurodyti leidime būsimos kelionės tipą.

4. Leidimų skaičių, išduodamą Susitariančiųjų Šalių vežėjams, nustato Bendra Komisija, minima šios Sutarties 19 straipsnyje, atsižvelgdama į abiejų Susitariančiųjų Šalių poreikius.

 

12 straipsnis

 

1. Vykdant vežiojimus transporto priemonėmis, registruotomis vienoje Susitariančiojoje Šalyje tarp kitos Susitariančiosios Šalies teritorijos ir trečiosios šalies, reikalingas specialus leidimas.

2. Taip pat Susitariančiųjų Šalių vežėjams suteikiama teisė atlikti vežiojimus tarp kitos Susitariančiosios Šalies teritorijos ir trečiosios šalies, turint leidimus, nurodytus šios Sutarties 11 straipsnyje, atsižvelgiant į tai, kad vežiojimas vykdomas tranzitu per Susitariančiosios Šalies teritoriją, kurioje registruota transporto priemonė.

3. Tuščios transporto priemonės, registruotos vienoje Susitariančiojoje Šalyje, įvažiavimui į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją, reikalingas specialus leidimas, išskyrus atvejus nurodytus 10 šios Sutarties straipsnyje.

4. Bendra Komisija, įkurta vadovaujantis 19 straipsniu, nustato kasmetinį leidimų išdavimo kiekį bei sąlygas. Leidimai gali būti naudojami tiek tuščių transporto priemonių važiavimams, tiek važiavimams, susijusiems su trečiosiomis šalimis, nurodytiems šio straipsnio 1 ir 2 paragrafuose.

 

13 straipsnis

 

Leidimai visą laiką turi būti transporto priemonėje ir pateikiami įgaliotiems pareigūnams pareikalavus.

 

NACIONALINIAI ĮSTATYMAI

 

14 straipsnis

 

Vežėjai ir jų ekipažai, vykdantys vežiojimus pagal šią Sutartį, turi laikytis įstatymų, kelių eismo taisyklių, galiojančių kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, ir yra atsakingi už šių įstatymų pažeidimą.

Vežiojimai turi būti atliekami pagal reikalavimus, nurodytus leidimuose.

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SVORIS IR GABARITAI

 

15 straipsnis

 

1. Susitariančiosios Šalys įsipareigoja netaikyti griežtesnių svorio ir matmenų apribojimų transporto priemonėms, registruotoms kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, nei tų, kurios taikomos jų teritorijoje.

2. Jei transporto priemonės su kroviniu ar be jo svoris ar gabaritai viršija maksimalias ribas, leidžiamas kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, tai tokiai transporto priemonei bus leidžiama atlikti krovinių vežiojimą tik gavus specialų leidimą iš tos Susitariančiosios Šalies kompetentingos įstaigos; vežėjas turi laikytis visų leidime nurodytų sąlygų.

3. Pavojingų krovinių vežiojimui reikalingas specialus leidimas iš Susitariančiosios Šalies, kurioje bus vykdomas vežiojimas, kompetentingos įstaigos.

 

SUTARTIES NESILAIKYMAS

 

16 straipsnis

 

1. Tuo atveju, kada vienos Susitariančiosios Šalies vežėjas ar transporto priemonės ekipažas nesilaiko kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje galiojančių įstatymų, šios Sutarties nuostatų ar sąlygų, nurodytų leidime, Šalies, kurioje registruota transporto priemonė, kompetentinga įstaiga, reikalaujant kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingai įstaigai, gali imtis tokių priemonių:

a) įspėti vežėją, įvykdžiusį pažeidimą;

b) visam laikui ar laikinai atimti leidimus, leidžiančius vežėjui atlikti vežiojimus Susitariančiosios Šalies teritorijoje, kurioje buvo įvykdyti pažeidimai.

2. Kompetentinga įstaiga, kuri pritaikė tokią priemonę, apie tai turi pranešti kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingai įstaigai.

3. Šio straipsnio nuostatos neatleidžia nuo teisinių sankcijų, kurių gali imtis Šalies, kurioje įvyko pažeidimas, teismai ar administracinės įstaigos.

 

MOKESČIAI

 

17 straipsnis

 

Pateiktos sąlygos bus taikomos, jeigu jos neprieštarauja Europos Bendrijos įstatymams:

1. Transporto priemonė, registruota vienos Susitariančiosios Šalies teritorijoje ir laikinai įvažiavusi į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją tam, kad atliktų vežiojimus, sutinkamai su šia Sutartimi, abipusiu susitarimu bus atleista nuo naudojimosi keliais mokesčių ir eismo mokesčių.

2. Šis atleidimas netaikomas renkant kelių, tiltų mokesčius ir kitas panašias rinkliavas, kurios bus taikomos lygiais pagrindais.

3. Transporto priemonės, nurodytos šio straipsnio 1 punkte, bus atleistos nuo muitinės mokesčių už:

a) transporto priemones;

b) kurą, esantį bakuose, įrengtuose projektuojant transporto priemones;

c) atsargines dalis, įvežamas į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją, skirtas transporto priemonių remontui. Panaudotas dalis privaloma išvežti arba sunaikinti.

 

KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS

 

18 straipsnis

 

1. Kiekviena Susitariančioji Šalis paskiria savo kompetentingą įstaigą, kuri yra atsakinga už šios Sutarties sąlygų įgyvendinimą savo teritorijoje ir už pasikeitimą reikiama informacija bei statistiniais duomenimis. Susitariančiosios Šalys turi pasikeisti kompetentingų įstaigų pavadinimais ir adresais, skirtų vykdyti aukščiau išvardytas užduotis.

2. Kompetentingos įstaigos, nurodytos šio straipsnio 1 punkte, periodiškai turi keistis informacija apie leidimų išdavimą ir vežiojimų vykdymą.

 

BENDRA KOMISIJA

 

19 straipsnis

 

1. Siekdamos užtikrinti tinkamą šios Sutarties vykdymą, Susitariančiosios Šalys įkuria Bendrą Komisiją.

2. Bendra Komisija susitinka prašant vienai iš Susitariančiųjų Šalių paeiliui jų teritorijose.

3. Bet koks ginčas, susijęs su šios Sutarties taikymu ar interpretavimu, turi būti sprendžiamas derybomis aukščiau minimos Bendros Komisijos susitikimo metu.

 

ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

 

20 straipsnis

 

1. Ši Sutartis bus laikinai taikoma nuo pasirašymo dienos ir įsigalios nuo tos dienos, kai Susitariančiosios Šalys pasikeis raštiškais pranešimais apie atliktas pagal jų įstatymus teisines procedūras, būtinas šiai Sutarčiai įsigalioti.

2. Ši Sutartis yra neterminuota. Jei viena iš Susitariančiųjų Šalių praneš diplomatiniais kanalais apie savo ketinimą nutraukti Sutarties galiojimą, ji nustos galiojusi praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo gavimo dienos.

Sudaryta Vilniuje 1994 m. liepos 6 d. dviem egzemplioriais lietuvių, ispanų ir anglų kalbomis, visiems tekstams turint vienodą galią, iškilus interpretacijos skirtumams, bus remiamasi tekstu anglų kalba.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

ISPANIJOS KARALYSTĖS

VYRIAUSYBĖS VARDU

______________