LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE IŠAUGINTŲ ŠVIEŽIŲ VAISIŲ, DARŽOVIŲ, UOGŲ, BULVIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJOS IŠDAVIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 15 d. Nr. B1-955

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3D-402 „Dėl Importuojamų, eksportuojamų ir teikiamų vidaus rinkai šviežių vaisių ir daržovių kokybės kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4374) 20 punkto nuostatomis, siekdamas užtikrinti vaisių, daržovių, uogų, bulvių kokybę ir saugą:

1. Tvirtinu pridedamus Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaracijos išdavimo reikalavimus.

2. Laikau netekusiais galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus:

2.1. 2000 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. 289 „Dėl Lietuvos Respublikos išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių tiekimo į rinką“(Žin., 2000, Nr. 102-3247);

2.2. 2002 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. 123 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 289 dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 30-1104).

3. Pavedu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui negyvūninio maisto klausimams Zenonui Stanevičiui bei apskričių, miestų ir rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus

2003 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. B1-955

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE IŠAUGINTŲ ŠVIEŽIŲ VAISIŲ,

DARŽOVIŲ, UOGŲ, BULVIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJOS IŠDAVIMO REIKALAVIMAI

 

1. Kiekvienai tiekiamai į Lietuvos Respublikos rinką daržovių, vaisių, uogų ir bulvių produkcijos siuntai tiekėjas išrašo nustatytos formos atitikties deklaraciją, nurodytą žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-402 (Žin., 2003, Nr. 97-4374) 6 priede.

2. Produkciją tiekiant siuntomis, PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas atitikties deklaracijos numeris, jos išdavimo data ir/arba pateikiama deklaracijos kopija.

3. Ūkininkai, sodininkai, smulkūs augintojai, kurie parduoda produkciją ir turi žemės valdymą ar naudojimą patvirtinančius dokumentus, turi garantuoti, kad tiekiama produkcija yra saugi.

4. Lietuvos Respublikoje išaugintų vaisių ir daržovių laboratoriniai tyrimai dėl sunkiųjų metalų ir pesticidų nebūtini (tiekėjas deklaruoja „pesticidai nebuvo naudoti“), jei realizacijai skirtos produkcijos kiekis yra nedidelis (bulvės, kopūstai, šakniagumbinės daržovės – iki 1000 kg, kitos daržovės – iki 500 kg, žaluminės daržovės – iki 50 kg, vaisiai – iki 500 kg, uogos – iki 100 kg). Tais atvejais, kai pirkėjas reikalauja laboratorinių tyrimų, tiekėjas privalo laboratorijoje ištirti ir nedideliais kiekiais realizuojamą produkciją, o tyrimų duomenis įrašyti į atitikties deklaraciją.

5. Atsakomybė už daržovių, vaisių, uogų, bulvių saugumą, atitikimą privalomuosius kokybės reikalavimus tenka tiekėjui, kuris išrašė atitikties deklaraciją.

______________