VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS 2003 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-45 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRAŠYMO PERVESTI IKI 2 PROCENTŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS LIETUVOS VIENETAMS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, FR0512 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO BEI PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gruodžio 22 d. Nr. V-336

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 34 str. 3 dalimi bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin.,1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu:

Pakeičiu Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo“(toliau – Taisyklės; Žin., 2003, Nr. 16-688):

1. Išdėstau Taisyklių 1 punktą taip:

1. Šios Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo, norinčio pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos dalį asmenims, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą (toliau – LPĮ; Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818), prašymo (toliau – prašymas) užpildymo ir pateikimo apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritoriniams skyriams (toliau – AVMI) tvarką“.

2. Papildau Taisykles 31 punktu ir jį išdėstau taip:

31. Prašymas gali būti pateiktas tokiais būdais: tiesiogiai pristatytas į AVMI, atsiųstas paštu“.

3. Išdėstau Taisyklių 4 punktą taip:

4. Prašyme gali būti nurodytas vienas arba keli paramos gavėjai, tačiau bendra prašomo pervesti pajamų mokesčio dalis negali būti didesnė kaip 2 procentai mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – 2 procentai mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos“.

4. Papildau Taisykles 101 punktu ir jį išdėstau taip:

101. Prašymas turi būti užpildytas ranka arba kompiuteriniu būdu. Ranka užpildyti galima spaustuviniu būdu iš AVMI gautą prašymo blanką. Kompiuteriniu būdu galima užpildyti VMI prie FM tinklapyje skelbiamą prašymo formą“.

5. Išdėstau Taisyklių 17 punktą taip:

17. 4 laukelyje – telefono numeris (laidinio ar mobiliojo telefono kodas ir numeris)“.

6. Išdėstau Taisyklių 19 punktą taip:

19. 6 laukelyje – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t. y. kalendoriniai metai, kuriais išskaičiuoto (mokėtino) pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti“.

7. Išdėstau Taisyklių 23 punktą taip:

23. 10 laukelyje – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), t. y. tas paramos gavėjo numeris (kodas), kurį jam suteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojas“.

8. Išdėstau Taisyklių 24 punktą taip:

24. 11 laukelyje – pilnas arba sutrumpintas paramos gavėjo pavadinimas“.

9. Išdėstau Taisyklių 31 punktą taip:

31. Papildomas lapas užpildomas tuo atveju, kai pritrūksta eilučių paramos gavėjui įrašyti prašymo pagrindiniame lape. Prašymo pagrindinio ir papildomo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz.1; 2; 3 ir t. t.)“. Papildomo lapo 1, 6–16 laukeliai pildomi analogiškai, kaip prašymo pagrindinio lapo 1, 6–16 laukeliai.

10. Išdėstau Taisyklių 32 punktą taip:

„Papildomo lapo laukelyje „Papildomo lapo numeris“ įrašomas papildomo lapo numeris“.

11. Išdėstau Taisyklių 33 punktą taip:

33. Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokį prašymą, ir nurodo savo vardą bei pavardę. Kai įstatymų nustatyta tvarka užpildyti ir pasirašyti prašymą yra pavesta įgaliotam asmeniui, tai prašymą pasirašo tas asmuo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą“.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ