LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖS KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 1687

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 95-4087) 12 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarką (pridedama).

2. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai iki 2004 m. vasario 15 dienos:

2.1. patvirtinti Valstybinės kalbos egzamino programą;

2.2. kartu su Teisingumo ministerija patvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programą.

3. Nustatyti, kad pažymėjimai, išduoti iki šio nutarimo įsigaliojimo, galioja 3 metus nuo jų išdavimo datos.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 8 d. nutarimą Nr. 145 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12 straipsnyje numatytų lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų“ (Žin., 1993, Nr. 9-229);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 525 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 30-698);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 643 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 314 ir 1993 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 145 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 53-1265) 2 punktą;

4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 571 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12 straipsnyje numatytų lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 55-1270).

5. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2004 m. kovo 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                              ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1687

 

VALSTYBINĖS KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

1. Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarka (toliau vadinama – Tvarka) nustato valstybinės kalbos egzamino ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino, kuriuos laiko asmenys, siekiantys pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 95-4087) nuostatas įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, organizavimą ir pažymėjimų apie išlaikytus egzaminus išdavimą.

2. Asmenų, siekiančių gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus (toliau vadinama – egzaminai) organizuoja ir pažymėjimus išduoda valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos.

3. Asmuo, siekiantis gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, komisijai pateikia prašymą dėl egzaminų laikymo. Komisija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo turi paskirti egzaminų vietą ir laiką ir apie tai informuoti prašymą padavusį asmenį. Egzaminas turi įvykti per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

4. Asmuo, siekiantis gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

4.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4.2. dokumentą, patvirtinantį, kad už egzaminų laikymą sumokėta valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463), 4. 307 punkte nustatyta rinkliava.

5. Asmuo, siekiantis gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, pirmiausia laiko valstybinės kalbos egzaminą. Valstybinės kalbos egzaminą sudaro dvi dalys – testas ir pokalbis. Valstybinės kalbos mokėjimui taikoma pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija.

6. Asmenims, turintiems pirmąją, antrąją arba trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir pateikusiems tai patvirtinantį dokumentą, ir asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje, valstybinės kalbos egzamino laikyti nereikia.

7. Asmuo, siekiantis gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, išlaikęs valstybinės kalbos egzaminą, laiko Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą. Egzaminas laikomas raštu (testo forma). Tais atvejais, kai asmuo dėl objektyvių priežasčių (neįgalumas ir panašiai) negali laikyti egzamino raštu, jis gali laikyti egzaminą žodžiu.

8. Gavęs neigiamą valstybinės kalbos egzamino ir/ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino įvertinimą, asmuo, siekiantis gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, turi teisę komisijos nustatytu ir su juo suderintu laiku neišlaikytą egzaminą laikyti pakartotinai.

9. Siekiantis gauti Lietuvos Respublikos pilietybę asmuo, nesutinkantis su neigiamu pakartotinai laikytų egzaminų įvertinimu, turi teisę per 5 darbo dienas pateikti skundą švietimo ir mokslo ministrui. Švietimo ir mokslo ministro sprendimas gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka.

10. Asmeniui, išlaikiusiam valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus ir siekiančiam gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, komisija per 5 darbo dienas išduoda tai patvirtinantį pažymėjimą (šios Tvarkos priedas).

______________

part_064c04adf4ed45f69c3019d0bf2bfd9f_end


 

Valstybinės kalbos ir

Lietuvos Respublikos Konstitucijos

pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo

tvarkos priedas

 

(Pažymėjimo formos pavyzdys)

 

PAŽYMĖJIMAS LP Nr. 000000

 

___________________________________________________________ valstybinės kalbos

(vietovės pavadinimas)

mokėjimo kvalifikavimo komisija pažymi, kad____________________________________

_________________________________________________________________________ ,

(vardas ir pavardė)

gimęs(-usi) 19 ___ m.__________ ____ d., egzaminuotas (-a) pagal Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo reikalavimus.

1. Valstybinės kalbos egzaminas_______ laikytas.

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas išlaikytas.

Pažymėjimas išduotas 20__ m.__________ ____ d. Reg. Nr._______

 

Komisijos pirmininkas                                                 ___________________

                                                                              (parašas)                                (vardas, pavardė)

A. V.

______________

 

part_233c104e1465481ebe6ee6ec1283962f_end