LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1916

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3517; 2002, Nr. 123-5547)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Papildyti 1 straipsnį 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas reglamentuoja konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymą, tvirtinimą, skelbimą, audito atlikimą, nustato reikalavimus įmonėms, kurios privalo rengti konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

2. Šiuo Įstatymu siekiama konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo, tvirtinimo, skelbimo tvarką, audito atlikimo ir reikalavimų įmonėms, kurios privalo rengti konsoliduotą finansinę atskaitomybę, reglamentavimą suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio Įstatymo priede.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Grynasis turtas – įmonės turto dalis, likusi iš viso turto, įvertinto pagal tikrąją vertę, atėmus visus įsipareigojimus, įvertintus pagal tikrąją vertę.“

2. Buvusias 3 straipsnio 2–10 dalis laikyti atitinkamai 3–11 dalimis.

3. 3 straipsnio 7 dalyje po žodžio „dalis“ įrašyti žodžius „arba ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno (nuostolių) dalis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Mažumos dalis – dukterinės įmonės akcininkams, kurie nėra nei patronuojančios įmonės, nei kitos tai įmonių grupei priklausančios dukterinės įmonės akcininkai, priklausanti dukterinės įmonės nuosavo kapitalo dalis arba ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno (nuostolių) dalis.“

4. Pakeisti 3 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Nuosavybės metodas – apskaitos metodas, kai investicija į akcijas jų įsigijimo metu užregistruojama įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama (mažinama) atsižvelgiant į investuotojui tenkančios įmonės, į kurią investuota, grynojo turto dalies pasikeitimus, įvykusius po įsigijimo. Investuotojo pelno (nuostolių) ataskaitoje parodoma investuotojui tenkanti įmonės, į kurią investuota, grynojo pelno (nuostolių) dalis.“

5. Papildyti 3 straipsnį 12 dalimi:

12. Tikroji vertė – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria gali būti užskaitytas nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti (parduoti) turtą arba užskaityti tarpusavio įsipareigojimą, tarpusavio įsipareigojimas.“

6. Papildyti 3 straipsnį 13 dalimi:

13. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies pakeitimas

5 straipsnio 3 dalies pirmajame sakinyje vietoj žodžių „patronuojanti įmonė“ įrašyti žodžius „patronuojančios įmonės“, vietoj žodžio „viena“ įrašyti žodį „vienos“, vietoj žodžių „yra įtraukta į Vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus“ įrašyti žodžius „vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos, jei patronuojančios įmonės arba bent vienos iš jos dukterinių įmonių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose. Tokiu atveju patronuojanti įmonė privalo sudaryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę.“

 

4 straipsnis. 6 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 6 straipsnio 2 dalies trečiajame sakinyje vietoj žodžio „atspindėti“ įrašyti žodį „parodyti“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė gali būti nekonsoliduojama, jeigu ta įmonė nereikšminga įmonių grupės požiūriu. Įmonių grupės požiūriu dukterinė įmonė laikoma nereikšminga, jei jos turtas finansinių metų pabaigoje neviršija 5 procentų patronuojančios įmonės turto, o pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus neviršija 5 procentų patronuojančios įmonės pardavimo grynųjų pajamų per tą patį laikotarpį. Ši nuostata netaikoma, jeigu toje pačioje įmonių grupėje yra keletas tokių dukterinių įmonių ir jų finansinių atskaitomybių nekonsolidavus būtų pažeistas reikšmingumo principas bei reikalavimas teisingai parodyti įmonių grupės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus.“

2. 6 straipsnio 3 dalyje po žodžių „finansinė būklė ir“ įrašyti žodį „veiklos“, vietoj žodžio „atspindėti“ įrašyti žodį „parodyti“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė nekonsoliduojama, kai yra šio straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, konsoliduotoje metinėje finansinėje atskaitomybėje jos finansinė būklė ir veiklos rezultatai turi būti parodyti taikant nuosavybės metodą.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių pakeitimas ir papildymas

1. 8 straipsnio 1 dalyje po žodžio „kad“ įrašyti žodžius „tikrai ir“, vietoj žodžio „atspindėtų“ įrašyti žodį „parodytų“, po žodžio „duomenis“ įrašyti žodžius „pinigų srautus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Konsoliduota finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, nuosavą kapitalą, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, kapitalo ir rezervų kilmę ir dydį pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis, pinigų srautus, taip pat to laikotarpio pajamų ir sąnaudų esmę ir dydį.“

2. 8 straipsnio 3 dalį papildyti sakiniu „Įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, konsoliduotą finansinę atskaitomybę sudaro vadovaudamosi Tarptautiniais apskaitos standartais“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Konsoliduota finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, šiuo Įstatymu ir Verslo apskaitos standartais. Įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, konsoliduotą finansinę atskaitomybę sudaro vadovaudamosi Tarptautiniais apskaitos standartais.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jei Verslo apskaitos standartų nuostatų nepakanka šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimams įvykdyti, įmonės turi pateikti papildomą informaciją. Išskirtiniais atvejais, kai pagal Verslo apskaitos standartus parengta konsoliduota finansinė atskaitomybė prieštarauja šio straipsnio 1 dalies reikalavimams, galima nukrypti nuo Verslo apskaitos standartų, kad būtų įvykdytas šio straipsnio 1 dalies reikalavimas tikrai ir teisingai parodyti įmonių grupės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Kiekvienas toks atvejis, jo priežastys bei poveikis įmonių grupės turtui, nuosavam kapitalui, įsipareigojimams, finansinei būklei ir veiklos rezultatams turi būti nurodyti aiškinamajame rašte.“

 

6 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies papildymas

12 straipsnio 1 dalyje po datos „2004 m. sausio 1 d.“ įrašyti žodžius ir skaičius „išskyrus 8 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl Tarptautinių apskaitos standartų taikymo, kurios įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d., išskyrus 8 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl Tarptautinių apskaitos standartų taikymo, kurios įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.“

 

7 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas

13 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „akcijos yra įtrauktos į Vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus“ įrašyti žodžius „vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, jei patronuojančios įmonės arba bent vienos iš jos dukterinių įmonių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose.“

 

8 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti Įstatymą priedu:

„Lietuvos Respublikos

2001 m. lapkričio 6 d.

Įstatymo Nr. IX-576

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos direktyva 83/349/ EEB, pagrįsta Europos Bendrijų sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės.

2. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl Tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

3. 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003 dėl pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 priimtų Tarptautinių apskaitos standartų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS