LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1915

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2002, Nr. 123-5546)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Papildyti 1 straipsnį 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas nustato finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo sudarant finansinę atskaitomybę taisykles.

2. Šiuo Įstatymu siekiama finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo sudarant finansinę atskaitomybę reglamentavimą suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio Įstatymo priede.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 2 straipsnio 1 ir 2 dalis, straipsnį papildyti nauja 3 dalimi, buvusias 3, 4 dalis laikyti atitinkamai 4, 5 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis Įstatymas taikomas ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantiems juridiniams asmenims (toliau – įmonės), įstatymų nustatyta tvarka įregistruotiems Lietuvos Respublikoje.

2. Jei finansinę atskaitomybę savo nuožiūra nusprendžia sudaryti tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija ar individuali įmonė, kurių šis Įstatymas neįpareigoja jos sudaryti, finansinę atskaitomybę jos turi sudaryti pagal šio Įstatymo reikalavimus.

3. Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, privalo sudaryti finansinę atskaitomybę.

4. Ūkininkų ūkių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Šis Įstatymas netaikomas bankams ir kitoms kredito įstaigoms, finansų įstaigoms, draudimo įmonėms, ne pelno juridiniams asmenims (biudžetinėms, viešosioms įstaigoms ir kitoms ne pelno organizacijoms). Jų finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, jeigu jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

3 straipsnio 2, 5, 8, 9, 11, 14 dalis pripažinti netekusiomis galios, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13 dalis laikyti atitinkamai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalimis, 7 dalį pakeisti, straipsnį papildyti nauja 9 dalimi ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kurio metinė arba tarpinė finansinė atskaitomybė rengiama.

2. Finansiniai metai – laikotarpis, kurio metinė finansinė atskaitomybė rengiama.

3. Inventorizacija – įmonių turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir faktiškai rasto turto ir įsipareigojimų palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.

4. Finansinė atskaitomybė – finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma.

5. Metinė finansinė atskaitomybė – finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus įmonės finansinių metų duomenis.

6. Reikšminga informacija – informacija laikoma reikšminga, jei jos nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti finansinę atskaitomybę ir turėti įtakos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.

7. Straipsnis – eilutė finansinėse ataskaitose.

8. Tarpinė finansinė atskaitomybė – finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis.

9. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.“

 

4 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies pakeitimas

4 straipsnio 1 dalyje po žodžio „kad“ įrašyti žodžius „tikrai ir“, vietoj žodžio „atspindėtų“ įrašyti žodį „parodytų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

8 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „atspindėti“ įrašyti žodį „parodyti“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Apskaitos metodą galima keisti tik tuo atveju, jeigu tuo siekiama teisingai parodyti įmonės finansinių metų turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus.“

 

6 straipsnis. 15 straipsnio 4, 5, 12 ir 13 dalių pakeitimas

1. 15 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „bendraisiais apskaitos principais“, „ir“, po žodžio „standartais“ įrašyti žodžius „ir kitais teisės aktais“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiuo Įstatymu, Verslo apskaitos standartais ir kitais teisės aktais.“

2. 15 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „vertybiniai popieriai yra įtraukti į Vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus“ įrašyti žodžius „vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, tvarko apskaitą ir finansinę atskaitomybę sudaro pagal Tarptautinius apskaitos standartus.“

3. 15 straipsnio 12 dalyje po žodžio „atskaitomybė“ įrašyti žodžius „tikrai ir“, vietoj žodžio „atspindėtų“ įrašyti žodį „parodytų“, vietoj žodžių „savininkų nuosavybę“ įrašyti žodžius „nuosavą kapitalą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

12. Kai bendrųjų apskaitos principų ir kitų šio Įstatymo reikalavimų bei Verslo apskaitos standartų neužtenka, kad finansinė atskaitomybė tikrai ir teisingai parodytų įmonės finansinių metų turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, turi būti pateikta papildoma informacija.“

4. Pakeisti 15 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Išskirtiniais atvejais, kai taikant bendruosius apskaitos principus ir Verslo apskaitos standartus sudaryta finansinė atskaitomybė prieštarauja šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimams, nuo Verslo apskaitos standartų ir bendrųjų apskaitos principų galima nukrypti, kad būtų įvykdytas šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimas tikrai ir teisingai parodyti įmonės finansinių metų turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus. Kiekvienas nukrypimas nuo Verslo apskaitos standartų, jo priežastys ir poveikis įmonės turtui, nuosavam kapitalui ir įsipareigojimams aptariamas aiškinamajame rašte.“

 

7 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Finansiniai metai gali būti keičiami dėl įmonės veiklos pobūdžio pasikeitimo (ne dažniau kaip vieną kartą per penkerius metus) arba dėl finansinės atskaitomybės konsolidavimo (šiuo atveju dukterinei įmonei leidžiama keisti finansinius metus ir suderinti su patronuojančios įmonės finansiniais metais).“

 

8 straipsnis. 19 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įmonės finansinę atskaitomybę pasirašo įmonės vadovas (nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė). Neribotos civilinės atsakomybės įmonėse, kurios sudaro finansinę atskaitomybę pagal šį Įstatymą, finansinę atskaitomybę pasirašo turintis (turintys) teisę veikti įmonės vardu asmuo (asmenys) (nurodomos jo (jų) pareigos, vardas ir pavardė).“

 

9 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas ir papildymas

20 straipsnio 1 dalyje po žodžių „auditas atliktas“ įrašyti žodžius „arba pagal įstatymus privalo būti atliktas“, vietoj žodžio „nustatyta“ įrašyti žodžius „ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir“, papildyti straipsnį 2 ir 3 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Metinės finansinės atskaitomybės skelbimas

1. Įmonės patvirtintą metinę finansinę atskaitomybę kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas) skelbia viešai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

2. Skelbiama visa metinė finansinė atskaitomybė turi būti tokios formos ir toks jos tekstas, pagal kurį buvo parengta auditoriaus išvada. Prie skelbiamos metinės finansinės atskaitomybės turi būti pridėta visa auditoriaus išvada.

3. Kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka skelbiama ne visa metinė finansinė atskaitomybė, turi būti nurodyta, kad skelbiama sutrumpinta metinė finansinė atskaitomybė ir kur galima susipažinti su visa metine finansine atskaitomybe. Šiuo atveju turi būti pridėtas auditoriaus pranešimas, kokia nuomonė buvo pateikta auditoriaus išvadoje.“

 

10 straipsnis. 22 straipsnio 5 dalies pakeitimas

22 straipsnio 5 dalyje po žodžių „kuri būtina“ įrašyti žodžius „tikrai ir“, vietoj žodžio „atspindėti“ įrašyti žodį „parodyti“, po žodžių „finansinę būklę“ įrašyti žodžius „ir veiklos rezultatus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Aiškinamasis raštas – metinės finansinės atskaitomybės dalis, kurioje paaiškinamos balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos arba pateikiama išsami jų analizė, taip pat papildoma informacija, kurios nereikalaujama pateikti finansinės atskaitomybės ataskaitose. Į aiškinamąjį raštą įtraukiama Verslo apskaitos standartų reikalaujama pateikti informacija, taip pat kita informacija, kuri būtina tikrai ir teisingai parodyti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.“

 

11 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos

1. Finansinėje atskaitomybėje gali būti pateiktos pilnos balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos arba trumpos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos.

2. Finansinės atskaitomybės pavyzdinių ataskaitų formas nustato Verslo apskaitos standartai.

3. Valstybės ir savivaldybės įmonių finansinės atskaitomybės pavyzdinių ataskaitų formas nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

4. Pardavimo grynąsias pajamas sudaro ataskaitiniais finansiniais metais pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių, nukainojimo, nuolaidų sumos ir PVM.

5. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

6. Metinę finansinę atskaitomybę trumpų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų forma sudaro įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai finansinės atskaitomybės sudarymo dieną neviršija šių dydžių dvejus metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius metus:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus – 7 mln. litų;

2) balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. litų;

3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus – 10 žmonių.

7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytos įmonės gali sudaryti finansinę atskaitomybę be pinigų srautų ataskaitos.

8. Įmonės, kurios sudaro šio straipsnio 6 dalyje nurodytą finansinę atskaitomybę, savo nuožiūra arba prireikus gali rengti pilnas finansinės atskaitomybės ataskaitas.

9. Šio straipsnio 6 dalyje nenurodytos įmonės parengia pilnas balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas.“

 

12 straipsnis. 25 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nuo bendrųjų apskaitos principų ir Verslo apskaitos standartų išskirtiniais atvejais galima nukrypti, jeigu pagal Verslo apskaitos standartus ir bendruosius apskaitos principus parengta finansinė atskaitomybė prieštarauja šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Visi tokio pobūdžio nukrypimai, taip pat jų priežastys ir poveikis įmonės turtui, nuosavam kapitalui ir įsipareigojimams turi būti aptarti aiškinamajame rašte.“

 

13 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

26 straipsnyje vietoj žodžio „nustatyto“ įrašyti žodį „nustato“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka

Finansinės atskaitomybės saugojimo tvarką nustato Buhalterinės apskaitos įstatymas.“

 

14 straipsnis. 28 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Už įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą laiku atsako įmonės vadovas, o neribotos civilinės atsakomybės įmonėse, jeigu jos finansinę atskaitomybę sudaro pagal šį Įstatymą, – turintis (turintys) teisę veikti įmonės vardu asmuo (asmenys).“

 

15 straipsnis. 29 straipsnio 2 dalies pakeitimas

29 straipsnio 2 dalyje po datos „2004 m. sausio 1 d.“ įrašyti žodžius ir skaičius „išskyrus 15 straipsnio 5 dalį, kuri įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Įstatymo trečiasis, ketvirtasis ir penktasis skirsniai įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d., išskyrus 15 straipsnio 5 dalį, kuri įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.“

 

16 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti Įstatymą priedu:

 

„Lietuvos Respublikos

2001 m. lapkričio 6 d.

įstatymo Nr. IX-575

Priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/ EEB, grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių.

2. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl Tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

3. 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentas (EB) 1725/2003 dėl pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 priimtų Tarptautinių apskaitos standartų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS