LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2003 m. gruodžio 16 d. Nr. IX-1894

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2, 3, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 23, 26, 32, 33, 34, 40, 46, 48, 52, 53, 55, 64, 65, 67, 70, 73, 76, 77, 81, 88, 96, 97, 99 STRAIPSNIŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS, II SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMAS IR ĮSTATYMO PAPILDYMAS 1, 2 PRIEDĖLIAIS BEI PRIEDU

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 57-2529)

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 15 ir 21 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 15 dalyje išbraukti žodžius „teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo“, po žodžio „projektą“ įrašyti žodžius „(paprastai teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

15. Projekto konkursas (supaprastintas projekto konkursas) – pirkimo procedūra, kurios metu vertinimo komisija nustato geriausią planą ar projektą (paprastai teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo) pateikusį tiekėją (tiekėjus), kuris (kurie) apdovanojamas prizu, premija ar kitaip arba neapdovanojamas ir kviečiamas dalyvauti pirkimo procedūrose.“

2. 2 straipsnio 21 dalyje išbraukti žodžius „arba atlikti ir suprojektuoti darbus, galinčius savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją“, papildyti šią dalį nauju antru sakiniu ir visą dalį išdėstyti taip:

21. Viešasis darbų pirkimas – viešasis pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba kartu atlikti ir suprojektuoti darbus, susijusius su vienu iš šio Įstatymo 1 priedėlyje nurodytų darbų, arba bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus. Darbas yra tam tikrų statybos darbų kaip visumos rezultatas, kuris gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją. Pirkimo tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 1, 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija yra:

1) valstybės ar savivaldybės valdymo institucija;

2) viešasis ar privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka šio straipsnio 2 dalies sąlygas;

3) šios dalies 1 punkte nurodytų institucijų ir (ar) 2 punkte nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacija;

4) šio Įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje nurodyti juridiniai asmenys, veikiantys vandentvarkos, energetikos, transporto ar telekomunikacijų srityje.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Viešasis ar privatusis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ar savivaldybių valdymo institucijas) yra perkančioji organizacija, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, tenkinti ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių pinigų fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų;

2) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;

3) turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų arba šioje dalyje nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas ir papildymas

1. 6 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį „pirkimo“, po žodžio „skelbimą“ įrašyti žodžius „apie pirkimą ar perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar telekomunikacijų srityje, pateiktą išankstinį skelbimą apie numatomą pirkimą, kuriuo jau kviečiama varžytis dėl pirkimo sutarties“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą ar perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar telekomunikacijų srityje, pateiktą išankstinį skelbimą apie numatomą pirkimą, kuriuo jau kviečiama varžytis dėl pirkimo sutarties; kai pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų arba supaprastintų neskelbiamų derybų būdu – pateikus kandidatui (kandidatams) kvietimą dalyvauti derybose; perkant laikantis įprastos komercinės praktikos – kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti perkamų prekių, paslaugų ar darbų kainas ir sąlygas.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos prekės, paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų jiems apmokėti). Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant pirkimo, atliekamo laikantis įprastos komercinės praktikos, procedūras. Tais atvejais, kai pirkimo vertė didesnė už nurodytas šio Įstatymo 10 straipsnyje, perkančioji organizacija apie pirkimo procedūrų nutraukimą praneša Viešųjų pirkimų tarnybai ir prašo apie tai paskelbti Europos Bendrijų oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio 3 dalies 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) šiame Įstatyme nustatytais atvejais duoti sutikimą perkančiajai organizacijai atmesti visus pasiūlymus, nutraukti pirkimo procedūras, taip pat, perkančiajai organizacijai gavus tiekėjo pretenziją, priimti sprendimą nestabdyti pirkimo procedūrų;“.

 

5 straipsnis. 8 straipsnio 6, 11 ir 13 dalių pakeitimas

1. 8 straipsnio 6 dalies 1 punkte vietoj žodžių „to paties kodo pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą pirkimo objektų kodų sąrašą“ įrašyti žodžius „Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintoje perkamų prekių ar paslaugų vertės nustatymo metodikoje apibūdintų panašių“, 2 punkte po žodžio „visų“ įrašyti žodžius „Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintoje perkamų prekių ar paslaugų vertės nustatymo metodikoje apibūdintų panašių“ ir visą dalį išdėstyti taip:

6. Jeigu prekių ar paslaugų pirkimai atliekami nuolat (per 12 mėnesių keli pirkimai) arba kai sudarytas pirkimo sutartis numatyta per tam tikrą laikotarpį atnaujinti, pirkimo vertė skaičiuojama vienu iš šių būdų:

1) pirkimo vertė yra faktinė Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintoje perkamų prekių ar paslaugų vertės nustatymo metodikoje apibūdintų panašių pirkimo sutarčių, sudarytų per pastaruosius finansinius metus arba per pastaruosius 12 mėnesių, vertė, pakoreguota (jeigu įmanoma) atsižvelgiant į sudaromoje pirkimo sutartyje numatomus kiekio ar vertės pokyčius per 12 mėnesių nuo šios pirkimo sutarties sudarymo;

2) pirkimo vertė yra bendra visų Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintoje perkamų prekių ar paslaugų vertės nustatymo metodikoje apibūdintų panašių pirkimo sutarčių, sudarytų per 12 mėnesių nuo pirmojo prekių pristatymo ar per pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu jis yra ilgesnis kaip 12 mėnesių, numatoma vertė.“

2. 8 straipsnio 11 dalyje po žodžio „atlikimo“ įrašyti žodžius „bei projektavimo (tuo atveju, kai kartu atliekami ir projektuojami darbai)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

11. Nustatant darbų pirkimo vertę, įskaitomos ir numatomo darbų atlikimo bei projektavimo (tuo atveju, kai kartu atliekami ir projektuojami darbai), ir darbams atlikti reikalingų prekių, kurias rangovui pateikia perkančioji organizacija, numatomos vertės.“

3. 8 straipsnio 13 dalies trečiame sakinyje po žodžio „pirkimus“ įrašyti žodį „toms“, vietoj žodžių „kurių bendra vertė mažesnė kaip 20 procentų visos pirkimo vertės ir šių pirkimo dalių bendra vertė mažesnė kaip 276 224 Lt (80 000 EUR) perkant paslaugas, 3452 800 Lt (1000 000 EUR) perkant darbus“ įrašyti žodžius „kurių kiekvienos vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 276 224 Lt (80 000 EUR) perkant paslaugas, 3452 800 Lt (1000 000 EUR) perkant darbus, jeigu bendra tokių pirkimo dalių vertė yra ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės“ ir šią dalį išdėstyti taip:

13. Kai perkamos paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo vertė yra tų pirkimų numatomų verčių, apskaičiuotų vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, suma. Taip apskaičiuota pirkimo vertė galioja visoms pirkimo dalims. Neatsižvelgiant į tai, kad pirkimo vertė yra ne mažesnė negu tarptautinė pirkimo vertės riba, perkančioji organizacija turi teisę šio Įstatymo IV skyriuje nustatyta tvarka atlikti pirkimus toms atskiroms pirkimo dalims, kurių kiekvienos vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra mažesnė kaip 276 224 Lt (80 000 EUR) perkant paslaugas, 3452 800 Lt (1000 000 EUR) perkant darbus, jeigu bendra tokių pirkimo dalių vertė yra ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės.“

 

6 straipsnis. 9 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) pirkimams, susijusiems su Lietuvos kariuomenės karinių vienetų dislokavimu užsienio valstybėse pagal tarptautinį susitarimą. Šių pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;“.

2. 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte prieš žodžius „pastatų“ įrašyti žodžius „esamų“, vietoj žodžių „kito nekilnojamojo turto“ įrašyti žodžius „kitų nekilnojamųjų daiktų“, vietoj žodžių „tokį turtą“ įrašyti žodžius „šiuos daiktus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimams arba nuomai ar teisių į šiuos daiktus įsigijimams, išskyrus su šiais pirkimais susijusius finansinių paslaugų pirkimus – jiems šio Įstatymo reikalavimai taikomi. Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarką nustato Vyriausybė;“.

3. 9 straipsnio 1 dalies 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

4. 9 straipsnio 1 dalies 7 punkto antrame sakinyje po žodžio „tvarką“ įrašyti žodžius „taip pat kompensavimo tvarką perkant ginklus, šaudmenis, sprogmenis ar kitas karinės paskirties prekes“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) pirkimams pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 296 straipsnio nuostatas. Šių pirkimų tvarką, taip pat kompensavimo tvarką perkant ginklus, šaudmenis, sprogmenis ar kitas karinės paskirties prekes nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

5. 9 straipsnio 2 dalies 7 punktą pripažinti netekusiu galios.

6. 9 straipsnio 3 dalies 1 punkte vietoj skaičių „1, 2 ir 3“ įrašyti skaičius „1, 2, 3, 5 ir 6“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) kurie reikalingi kitoms, negu nustatyta šio Įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose, veikloms vykdyti ar kai nurodytos veiklos vykdomos trečiojoje šalyje ir tam fiziškai nenaudojami Europos Bendrijos tinklai bei geografinė erdvė;“.

7. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) kurių tikslas – įsigyti paslaugas iš susietų įmonių arba, kai paslaugas įsigyja įmonė, įsteigta kelių perkančiųjų organizacijų šio Įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytai veiklai, iš vienos ją įsteigusių perkančiųjų organizacijų arba iš jos susietos įmonės, su sąlyga, kad bent 80 procentų šios įmonės teikiamų paslaugų vidutinės apyvartos Europos Bendrijoje per pastaruosius trejus metus tenka susietoms įmonėms. Jeigu daugiau kaip viena susieta perkančiosios organizacijos įmonė teikia tą pačią ar panašias paslaugas, įvertinama bendra šių įmonių paslaugų apyvarta Europos Bendrijoje;“.

8. 9 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „įmonė nėra perkančioji organizacija pagal šio Įstatymo reikalavimus“, įrašyti žodžius „įmonės metinė finansinė atskaitomybė nėra konsoliduota su perkančiosios organizacijos atskaitomybe pagal Lietuvos Respublikos įstatymus“, trečiame sakinyje po žodžio „apie“ įrašyti žodžius „atliktus pirkimus iš susietų įmonių“ ir visą šią dalį išdėstyti taip:

5. Susieta įmone laikoma įmonė, kurios metinė finansinė atskaitomybė yra konsoliduota su perkančiosios organizacijos atskaitomybe, o jeigu įmonės metinė finansinė atskaitomybė nėra konsoliduota su perkančiosios organizacijos atskaitomybe pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bet kuri įmonė, tiesiogiai ar netiesiogiai priklausoma nuo perkančiosios organizacijos arba daranti jai dominuojančią įtaką ar kuriai kartu su perkančiąja organizacija per nuosavybės santykius, finansinį dalyvavimą ar valdymą dominuojančią įtaką daro kita įmonė. Tiesioginė ar netiesioginė priklausomybė arba dominuojanti įtaka atitinkamai yra daugiau kaip 50 procentų kapitalo valdymas, turėjimas daugiau kaip pusės balsų arba kai į bet kurį įmonės valdymo organą skiriama daugiau kaip pusė šio organo narių. Perkančioji organizacija Europos Komisijos reikalavimu turi jai pateikti informaciją apie atliktus pirkimus iš susietų įmonių:

1) susietų įmonių pavadinimus;

2) paslaugų pirkimo sutarčių esmę ir vertę;

3) santykių su įmone, su kuria sudaryta pirkimo sutartis, pagrindimą, atitinkantį šio straipsnio reikalavimus.“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio 2, 4 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 7 dalimi

1. 15 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje po žodžio „sąlygomis“ įrašyti žodžius „arba ūkio subjektų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba ūkio subjektų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.“

2. 15 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „neturi teisės reikalauti“ įrašyti žodžius „gali reikalauti“, vietoj žodžių „tiekėjų“ įrašyti žodžius „ūkio subjektų“, vietoj žodžių „įsteigtų juridinį asmenį“ įrašyti žodžius „įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį“, papildyti dalį antru, trečiu, ketvirtu ir penktu sakiniais ir visą dalį išdėstyti taip:

4. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Teisinės formos reikalavimai turi būti nustatyti pirkimo dokumentuose. Jeigu perkančioji organizacija, pasirinkdama teisinę formą, reikalauja, kad ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, įsteigtų juridinį asmenį, ji pirkimo sutartį sudaro su šių ūkio subjektų įsteigtu juridiniu asmeniu. Ūkio subjektai, įsteigę juridinį asmenį, privalo laiduoti už jų įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su pirkimo sutarties įvykdymu. Apie tai turi būti nurodyta ir pirkimo dokumentuose.“

3. Papildyti 15 straipsnį 7 dalimi:

7. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus šio Įstatymo 99 straipsnio 4 dalyje nustatytą atvejį.“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio 1, 3, 4, 8 dalių pakeitimas

1. 16 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje išbraukti žodį „ir“, šį sakinį papildyti žodžiais „ir apie pirkimą, atliekamą šio Įstatymo 64 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“, 2 punkte vietoj skaičių „44 ir 45“ įrašyti skaičius „44, 45, 58 ir 65“ ir visą dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija apie kiekvieną pirkimą, reglamentuojamą šio Įstatymo II, III ar IV skyriuose, įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji pirkimo sutartis, privalo pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai. Ši ataskaita neteikiama apie pirkimą, atliekamą pagal sudarytą preliminariąją pirkimo sutartį, pirkimą, atliekamą taikant įprastą komercinę praktiką, ir apie pirkimą, atliekamą šio Įstatymo 64 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Ataskaitoje nurodoma:

1) perkančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris;

2) pirkimo būdas, o jeigu pasirinktos derybos – tokio pasirinkimo priežastys, kaip nurodyta šio Įstatymo 44, 45, 58 ir 65 straipsniuose;

3) trumpas pirkimo objekto ar preliminariosios sutarties aprašymas ir pirkimo kaina;

4) pasiūlymus pateikusių dalyvių pavadinimai ir adresai;

5) kandidatų, kurie nepakviesti pateikti pirkimo pasiūlymų (derėtis), pavadinimai ir nepakvietimo priežastys;

6) dalyvių, kurių pasiūlymai atmesti, pavadinimai ir pasiūlymų atmetimo motyvas;

7) pasiūlymų vertinimo ir palyginimo aprašymas bei Komisijos išvados dėl laimėjusio pasiūlymo, šį pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir motyvai, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pasirinktas;

8) lėšų dalis, kurią laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas ketina skirti pirkimo ar preliminariąją sutartį vykdyti pasitelktiems tretiesiems asmenims (subrangovams, subtiekėjams), jeigu tokia informacija yra žinoma perkančiajai organizacijai;

9) jeigu buvo nutrauktos pirkimo procedūros ar dėl kitų priežasčių nesudaryta pirkimo sutartis – pirkimo sutarties nesudarymo priežastys;

10) kita Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta informacija.“

2. 16 straipsnio 3 dalyje pakeisti antrą sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti pirkimų ataskaitą. Šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija pirkimų ataskaitą teikia už visus per finansinius metus taikant įprastą komercinę praktiką atliktus pirkimus, o šio Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta perkančioji organizacija – už visus per finansinius metus atliktus pirkimus, kai pagal preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir už šio Įstatymo 64 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka atliktus pirkimus. Ataskaitos pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams finansiniams metams.“

3. 16 straipsnio 4 dalyje po žodžio „sutartį“ įrašyti žodžius „išskyrus sudarytą taikant įprastą komercinę praktiką ar sudarytą atliekant pirkimus šio Įstatymo 64 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Perkančioji organizacija ataskaitą už kiekvieną įvykdytą ar nutrauktą pirkimo sutartį, išskyrus sudarytą taikant įprastą komercinę praktiką ar sudarytą atliekant pirkimus šio Įstatymo 64 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.“

4. 16 straipsnio 8 dalyje išbraukti žodžius „taip pat“, po žodžių „pirkimų ataskaita“ įrašyti žodžius „ir įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaita“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita ir įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaita rengiamos ir pateikiamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas formas bei reikalavimus. Šių ataskaitų duomenys įtraukiami į kompiuterinę duomenų bazę.“

 

9 straipsnis. Įstatymo II skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

 

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBės VALDYMO INSTITUCIJŲ, KITŲ VIEŠŲJŲ AR PRIVAČIŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, kurie atitinka šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies sąlygas, VIENOS ARBA KELIŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ IR (AR) KITŲ VIEŠŲJŲ AR PRIVAČIŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, kurie atitinka šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies sąlygas, ASOCIACIJŲ PIRKIMAI“.

 

10 straipsnis. 20 straipsnio 2 dalies 14, 15 ir 18 punktų pakeitimas ir papildymas

1. 20 straipsnio 2 dalies 14 punkte po žodžio „tiekėjais“ įrašyti žodžius „taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus (nekeisdama paskelbtos informacijos esmės ir pateikdama paaiškinimus (patikslinimus) visiems tiekėjams, kuriems perkančioji organizacija yra pateikusi pirkimo dokumentus)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

14) būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus (nekeisdama paskelbtos informacijos esmės ir pateikdama paaiškinimus (patikslinimus) visiems tiekėjams, kuriems perkančioji organizacija yra pateikusi pirkimo dokumentus);“.

2. 20 straipsnio 2 dalies 15 punkte po žodžio „pasiūlymas“ įrašyti žodžius „arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

15) data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;“.

3. 20 straipsnio 2 dalies 18 punkte po žodžio „santykį“ įrašyti žodį „paskutinę“, po žodžio „pateikimo“ įrašyti žodį „termino“ ir šį punktą išdėstyti taip:

18) informacija, kad pasiūlymai bus vertinami litais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;“.

 

11 straipsnis. 23 straipsnio 5 dalies pakeitimas

23 straipsnio 5 dalies pirmame sakinyje po žodžio „jungtinės“ įrašyti žodį „veiklos“, išbraukti žodį „tiekėjų“, antrame sakinyje vietoj žodžių „Paraišką ar pasiūlymą pateikusi“ įrašyti žodžius „Paraiškai ar pasiūlymui pateikti ūkio subjektų“, išbraukti žodį „naujo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Paraišką ar pasiūlymą gali pateikti jungtinės veiklos sutarties pagrindu ūkio subjektų grupė. Paraiškai ar pasiūlymui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.“

 

12 straipsnis. 26 straipsnio 1 dalies pakeitimas

26 straipsnio 1 dalies paskutiniame sakinyje po žodžio „procedūroje“ įrašyti žodžius „išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pirmas susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais šiame Įstatyme prilyginamas vokų atplėšimui. Diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai.“

 

13 straipsnis. 32 straipsnio pavadinimo, 1, 2 dalių ir 3 dalies 6 punkto pakeitimas

1. 32 straipsnio pavadinime išbraukti žodžius „bei gamybinis“ ir jį išdėstyti taip:

 

32 straipsnis. Kandidatų ir dalyvių techninis pajėgumas“.

2. 32 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „bei gamybinio“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių techninio pajėgumo reikalavimus ir pareikalauti pateikti vieną ar kelis iš šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse išvardytų dokumentų (dalykų).“

3. 32 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „ir gamybinis“, šios dalies 6 punkte vietoj žodžio „gamybinį“ įrašyti žodį „techninį“ ir visą dalį išdėstyti taip:

2. Prekių pirkimo atveju įrodymui, kad kandidatų ir dalyvių techninis pajėgumas atitinka keliamus reikalavimus, perkančioji organizacija gali reikalauti kandidatų ir dalyvių atlikti arba pateikti vieną ar kelis:

1) pagrindinių per pastaruosius 3 metus prekių tiekimų sąrašą, nurodant bendras vertes, įvykdymo datas ir prekių gavėjus, pridedant prekių gavėjų pateiktas pažymas apie prekių pristatymą, o jeigu tokių pažymų ne dėl kandidato ar dalyvio kaltės gauti neįmanoma, šio kandidato ar dalyvio deklaraciją, kurioje pateikiama minėta informacija;

2) kokybės užtikrinimo priemonių, produkcijos parametrų matavimų, produkcijos tyrimų aprašymą;

3) su reikalinga produkcija susijusių techninių specialistų ir organizacijų, nepaisant jų pavaldumo kandidatui ar dalyviui, apibūdinimą;

4) siūlomų prekių pavyzdžius, aprašymus, nuotraukas, kurių autentiškumą perkančiosios organizacijos reikalavimu kandidatas ar dalyvis turi patvirtinti;

5) kompetentingų atitikties įvertinimo įstaigų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad pirkimo objektas atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

6) jeigu reikalingos prekės yra sudėtingos arba skirtos ypatingiems tikslams – patikrinti kandidato ar dalyvio techninį pajėgumą, tyrimų, matavimų bei kokybės kontrolės priemones. Tikrina perkančioji organizacija arba jos įgaliota šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, autoritetinga trečioji šalis pagal šio Įstatymo 21 straipsnio 8 dalies nuostatą.“

4. 32 straipsnio 3 dalies 6 punkte vietoj žodžio „gamybinį“ įrašyti žodį „techninį“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) jeigu reikalingos paslaugos yra sudėtingos arba skirtos ypatingiems tikslams – patikrinti kandidato ar dalyvio techninį pajėgumą, tyrimų, matavimų bei kokybės kontrolės priemones. Tikrina perkančioji organizacija arba jos įgaliota šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, autoritetinga trečioji šalis pagal šio Įstatymo 21 straipsnio 8 dalies nuostatą;“.

 

14 straipsnis. 33 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7 dalių pakeitimas

1. 33 straipsnio 1 dalyje po žodžio „pasiūlymo“ įrašyti žodžius „pateikto atvirojo ar riboto konkurso metu“, papildyti dalį ketvirtu sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus. Tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atvirojo ar riboto konkurso metu, esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata netaikoma tikrinant kandidatų ar dalyvių kvalifikaciją. Atliekant pirkimą skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdu galima derėtis dėl kainos ir kitų pirkimo sąlygų, tačiau negalima keisti derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose.“

2. 33 straipsnio 2 dalies 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

3. 33 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu perkančioji organizacija turi atmesti visus pasiūlymus, ji privalo gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.“

4. 33 straipsnio 4 dalies 1 punkte vietoj žodžio „laikotarpis“ įrašyti žodį „laikas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal kriterijus, susijusius su pirkimo objektu (kokybė, kaina, techniniai privalumai, estetinės ir funkcinės charakteristikos, aplinkosaugos charakteristikos, eksploatavimo išlaidos, efektyvumas, garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba, pristatymo data, pristatymo laikas arba užbaigimo laikas), arba“.

5. 33 straipsnio 7 dalies 1 punkte po žodžio „tiekėjas“ įrašyti žodžius „arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas“, papildyti punktą trečiu sakiniu, 2 punkte po žodžio „eilę“ įrašyti žodžius „o dalyviams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę“, po žodžio „ir“ įrašyti žodį „jų“, papildyti 3 punktą antru sakiniu ir visą dalį išdėstyti taip:

7. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi:

1) pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Preliminari pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesniu į šią eilę įrašomas tiekėjas, anksčiausiai įregistravęs voką su pasiūlymais;

2) nedelsdama pranešti pasiūlymus pateikusiems dalyviams apie preliminarią pasiūlymų eilę, o dalyviams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, ir jų pasiūlymų atmetimo priežastis;

3) patvirtinti pasiūlymų eilę ir priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai bus šio Įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėtos pasiūlymus pateikusių dalyvių pretenzijos ir skundai (jeigu tokių buvo gauta), bet ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos. Ši nuostata netaikoma, jei pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų būdu, kai į derybas kviečiamas tik vienas tiekėjas, arba jei pirkimas atliekamas kitais pirkimo būdais, o pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.“

 

15 straipsnis. 34 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir 2 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 34 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje išbraukti žodžius „ir apie tai nedelsdama pranešti pasiūlymą pateikusiam dalyviui“, pakeisti antrą sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra labai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, – pasiūlymą atmesti. Labai maža kaina – tai pasiūlyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, kuri daugiau kaip 15 procentų yra mažesnė už visų tiekėjų (dviejų ar daugiau), kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.“

2. 34 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

16 straipsnis. 40 straipsnio 5 dalies pakeitimas

40 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių ir skaičių „šio straipsnio 2 ir 3 dalyse“ įrašyti žodžius „šiame straipsnyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Jeigu dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos, neįmanoma pirkimo atlikti laikantis šiame straipsnyje nustatytų terminų (skubos atveju), perkančioji organizacija turi teisę nustatyti ne trumpesnį kaip 15 dienų paraiškų pateikimo terminą ir ne trumpesnį kaip 10 dienų pasiūlymų pateikimo terminą.“

 

17 straipsnis. 46 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

46 straipsnio 1 dalies 1 punkte išbraukti skaičių ir žodį „6 dalyje“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) šio Įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka kviečia kandidatus pateikti paraiškas dalyvauti skelbiamose derybose;“.

 

 

18 straipsnis. 48 straipsnio 5 dalies pakeitimas

48 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių ir skaičių „šio straipsnio 2 ir 3 dalyse“ įrašyti žodžius „šiame straipsnyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Jeigu dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos, neįmanoma pirkimo atlikti laikantis šiame straipsnyje nustatytų terminų (skubos atveju), perkančioji organizacija turi teisę nustatyti ne trumpesnį kaip 15 dienų paraiškų pateikimo terminą ir ne trumpesnį kaip 10 dienų pasiūlymų pateikimo terminą.“

 

19 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

52 straipsnyje po žodžio „apdorojimo“ įrašyti žodžius „ar panašaus pobūdžio“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

52 straipsnis. Projekto konkurso sąlygos

Projekto konkursas gali būti vykdomas, kai yra perkamos teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo ar panašaus pobūdžio paslaugos.“

 

20 straipsnis. 53 straipsnio 2 dalies pakeitimas

53 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo“, po žodžio „projektą“ įrašyti žodžius „(paprastai teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Projekto konkursas vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą (paprastai teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo) pateikusį tiekėją (tiekėjus), jeigu:

1) su projekto konkurso laimėtoju numatyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartį, arba

2) projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą. Šiuo atveju perkančioji organizacija turi teisę paslaugų pirkimą tęsti neskelbiamų derybų būdu, į derybas pakviesdama projekto konkurso laimėtoją arba visus laimėtojus (pirmąsias vietas užėmusius dalyvius).“

 

21 straipsnis. 55 straipsnio 2, 3 dalių pakeitimas ir papildymas

1. 55 straipsnio 2 dalies 1 punkte vietoj žodžio „bendrosioms“ įrašyti žodį „viešosioms“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) viešosioms paslaugoms, tokioms kaip geriamojo vandens, elektros energijos, dujų ar šilumos gavyba, gamyba, tiekimas ar paskirstymas, teikti skirtų stacionariųjų tinklų, kurių operatorius yra perkančioji organizacija ar kuriuos perkančioji organizacija suteikia kitiems asmenims, suteikimo kitiems asmenims, operatoriaus, tinklų priežiūros ar eksploatavimo veikla, taip pat geriamojo vandens, elektros energijos, dujų ar šilumos tiekimo tokiems tinklams veikla;“.

2. 55 straipsnio 2 dalies 4 punkte vietoj žodžio „bendrųjų“ įrašyti žodį „viešųjų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) viešųjų telekomunikacijų tinklų eksploatavimo ar priežiūros bei viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikimo veikla;“.

3. Papildyti 55 straipsnio 2 dalį 5 ir 6 punktais:

5) su geriamojo vandens gamyba, tiekimu ar paskirstymu susijusi inžinerinių hidrotechnikos projektų, melioracijai ar žemei drėkinti skirtų projektų įgyvendinimo veikla, jeigu daugiau kaip 20 procentų šių projektų įgyvendinimo metu pagaminamo vandens tiekiama kaip geriamasis vanduo;

6) su geriamojo vandens gamyba, tiekimu ar paskirstymu susijusi nuotekų šalinimo arba valymo veikla.“

4. 55 straipsnio 3 dalies 1 punktą pripažinti netekusiu galios, pakeisti šią dalį ir išdėstyti taip:

 

3. Veikla vandentvarkos, energetikos, transporto ar telekomunikacijų srityje nelaikoma šio straipsnio 2 dalyje paminėta veikla, jeigu į viešosioms paslaugoms teikti skirtus stacionariuosius tinklus tiekiama: dujos ar šiluma, jeigu jų gamybą sąlygoja kita veikla, negu nurodyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, ir į viešąjį tinklą tiekiama tik siekiant ekonomiškumo, o tiekimo kiekiai neviršija 20 procentų įmonės vidutinės apyvartos per pastaruosius 3 metus, įskaitant ir einamuosius metus; elektros energija ar geriamasis vanduo, jeigu jų gamybą sąlygoja kita veikla, negu nurodyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, o tiekimo į viešąjį tinklą kiekiai priklauso nuo sunaudojimo savo tikslams kiekio ir neviršija 30 procentų įmonės vidutinio elektros energijos ar geriamojo vandens gamybos kiekio per pastaruosius 3 metus, įskaitant ir einamuosius metus.“

 

22 straipsnis. 64 straipsnio 2 dalies papildymas

64 straipsnio 2 dalyje po žodžių „tačiau apie pirkimus“ įrašyti žodžius „kuriuos pagal pasitvirtintą tvarką numatyta paskelbti viešai“, papildyti dalį antru sakiniu ir visą dalį išdėstyti taip:

2. Vandentvarkos, energetikos, transporto ar telekomunikacijų srityje veikiančios perkančiosios organizacijos supaprastintus pirkimus atlieka pačių pasitvirtinta tvarka, kuri turi atitikti šio Įstatymo 4 straipsnyje nustatytus pirkimų principus ir tikslus, tačiau apie pirkimus, kuriuos pagal pasitvirtintą tvarką numatyta paskelbti viešai, privalo skelbti šio Įstatymo 67 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka. Kiti šio Įstatymo IV skyriaus reikalavimai šiems pirkimams yra neprivalomi.“

 

23 straipsnis.       65 straipsnio 6 dalies 2 punkto, 11 dalies 1 punkto papildymas ir šios dalies papildymas 3, 4 punktais

1. 65 straipsnio 6 dalies 2 punkte po žodžio „atstovybėms“ įrašyti žodžius „kariniams atstovams ir specialiesiems atašė“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) prekių ir paslaugų, skirtų diplomatinėms atstovybėms, kariniams atstovams ir specialiesiems atašė, pirkimams užsienyje.“

2. 65 straipsnio 11 dalies 1 punkte po žodžio „paslaugų“ įrašyti žodį „pirkimo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė mažesnė kaip 75 tūkst. Lt, o darbų – 300 tūkst. Lt be pridėtinės vertės mokesčio;“.

3. Papildyti 65 straipsnio 11 dalį 3 ir 4 punktais:

3) perkamos perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

4) prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.“

 

24 straipsnis. 67 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 67 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „tinklapyje“ įrašyti žodį „tinklalapyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Perkančioji organizacija apie pirkimus skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje. Skelbimai gali būti papildomai skelbiami ir populiariame tarptautiniame leidinyje.“

2.67 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „tinklapyje“ įrašyti žodį „tinklalapyje“, dalį papildyti trečiu sakiniu ir ją išdėstyti taip:

3. Skelbimus, išskyrus perkančiosios organizacijos papildomai skelbiamus kituose leidiniuose, negu nurodyta šio Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje, perkančiosios organizacijos privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai, o ši juos skelbia šio Įstatymo nustatyta tvarka. Skelbimas „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje ar kitame leidinyje negali būti paskelbtas anksčiau negu „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. To paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus“.

 

25 straipsnis. 70 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 4 dalimi

1. 70 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „nedelsiant“ įrašyti žodžius „ne vėliau kaip per 3 darbo dienas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Pirkimo dokumentai tiekėjams turi būti teikiami nuo kvietimo dalyvauti pirkime paskelbimo ar išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami paraišką dalyvauti pirkime pateikusiam arba kviečiamam kandidatui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, gavus prašymą.“

2. Papildyti 70 straipsnį 4 dalimi:

4. Už pirkimo dokumentus perkančioji organizacija iš visų tiekėjų gali imti vienodo dydžio užmokestį, kurį sudaro dokumento kopijavimo ir pateikimo tiekėjams faktinės išlaidos. Už pirkimo dokumento vertimą į užsienio kalbą gali būti imamas papildomas užmokestis. Jį sudaro vertimo į užsienio kalbą išlaidos.“

 

26 straipsnis. 73 straipsnio 2 dalies papildymas

73 straipsnio 2 dalį papildyti trečiu sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo paprašyti, kad tiekėjai savo pasiūlymuose nurodytų galiojimo terminą. Jis turi būti ne trumpesnis, negu nustatyta perkančiosios organizacijos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek yra nustatyta pirkimo dokumentuose.“

 

27 straipsnis. 76 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. 76 straipsnio 3 dalyje po žodžio „santykius“ įrašyti žodį „paskutinę“, po žodžio „pateikimo“ įrašyti žodį „termino“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Pasiūlymai įvertinami ir palyginami litais. Jeigu perkančioji organizacija leidžia pasiūlymuose kainas nurodyti užsienio valiuta, pasiūlymai, kuriuose kainos nurodytos užsienio valiuta, perskaičiuojami litais pagal Lietuvos banko nustatytus ir paskelbtus lito bei kitų užsienio valiutų santykius paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.“

2. 76 straipsnio 4 dalies antrame sakinyje po žodžio „tiekėjas“ įrašyti žodžius „arba jei pirkimas atliekamas kitais būdais, o pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip 10 dienų prieš priimdama sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo privalo sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę ir ją pateikti visiems kandidatams bei dalyviams. Ši nuostata netaikoma, jei pirkimas vykdomas neskelbiamų supaprastintų derybų būdu, kai į derybas kviečiamas tik vienas tiekėjas, arba jei pirkimas atliekamas kitais būdais, o pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.“

 

28 straipsnis. 77 straipsnio papildymas

77 straipsnį papildyti antru sakiniu ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

77 straipsnis. Supaprastinto pirkimo procedūrų nutraukimas

Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos prekės, paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų jiems apmokėti, yra kitų šiame Įstatyme nustatytų priežasčių). Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant pirkimo, atliekamo taikant įprastą komercinę praktiką, procedūras.“

 

29 straipsnis. 81 straipsnio 2 dalies pakeitimas

81 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „arba perkančiajai organizacijai yra iš esmės nepriimtini“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Jeigu supaprastintam atviram konkursui gauti visi pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų arba nevisiškai juos atitinka, perkančioji organizacija, iki preliminarios eilės patvirtinimo pranešusi visiems dalyviams, turi teisę nutraukti konkurso procedūras ir pradėti neskelbiamas supaprastintas derybas su visais supaprastinto atviro konkurso dalyviais, kurie atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, iš esmės nekeisdama pirkimo sąlygų.“

 

30 straipsnis. 88 straipsnio 2 dalies pakeitimas

88 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „arba perkančiajai organizacijai yra iš esmės nepriimtini“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Jeigu supaprastintame ribotame konkurse visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba nevisiškai juos atitiko, perkančioji organizacija, iki preliminarios eilės patvirtinimo pranešusi visiems dalyviams, turi teisę nutraukti konkurso procedūras ir pradėti neskelbiamas supaprastintas derybas su visais supaprastinto riboto konkurso dalyviais, kurie atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, iš esmės nekeisdama pirkimo sąlygų.“

 

31 straipsnis. 96 straipsnio pakeitimas

96 straipsnyje po žodžio „apdorojimo“ įrašyti žodžius „ar panašaus pobūdžio“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

96 straipsnis. Supaprastinto projekto konkurso sąlygos

Supaprastintas projekto konkursas gali būti taikomas perkant teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo ar panašaus pobūdžio paslaugas.“

 

32 straipsnis. 97 straipsnio 2 dalies pakeitimas

97 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo“, po žodžio „projektą“ įrašyti žodžius „(paprastai teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Supaprastintas projekto konkursas gali būti vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą (paprastai teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo) pateikusį tiekėją (tiekėjus), jeigu:

1) su supaprastinto projekto konkurso laimėtoju numatyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartį, arba

2) supaprastinto projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą. Šiuo atveju perkančioji organizacija turi teisę paslaugų pirkimą tęsti neskelbiamų derybų būdu, į derybas pakviesdama supaprastinto projekto konkurso laimėtoją arba visus laimėtojus (pirmąsias vietas laimėjusius dalyvius).“

 

33 straipsnis. 99 straipsnio 1 dalies papildymas ir 4 dalies pakeitimas

99 straipsnio 1 dalį papildyti nauju sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką atlieka perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, kurie turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, arba šio Įstatymo 68 straipsnyje nurodyta komisija. Šie pirkimai atliekami vadovaujantis perkančiosios organizacijos patvirtintomis taisyklėmis. Pirkimams, atliekamiems taikant įprastą komercinę praktiką, šio įstatymo 15 straipsnio 1–5 dalių, 67 straipsnio, 69–76 straipsnių reikalavimai yra neprivalomi.“

2. Pakeisti 99 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Pirkimo sutartis, kurios vertė mažesnė kaip 10 000 Lt, gali būti sudaroma žodine forma.“

 

34 straipsnis. Įstatymo papildymas 1 priedėliu

Papildyti Įstatymą 1 priedėliu:

„Lietuvos Respublikos

1996 m. rugpjūčio 13 d. įstatymo Nr. I-1491

1 priedėlis

 

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUJE PATEIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 

Sekcija F

 

 

 

 

 

Statyba

 

skyrius

 

grupė

 

klasė

 

aprašymas

 

45

 

 

 

 

 

Statyba

 

 

 

45.1

 

 

 

Statybvietės paruošimas

 

 

 

 

 

45.11

 

Pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai

 

 

 

 

 

45.12

 

Žvalgomasis gręžimas

 

 

 

45.2

 

 

 

Pastatų ir jų dalių statyba, inžinerinių statinių statyba

 

 

 

 

 

45.21

 

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba

 

 

 

 

45.22

 

Laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas

 

 

 

 

 

45.23

 

Magistralinių ir kitų kelių tiesimas, orlaivių pakilimo aikštelių ir takų bei sporto statinių statyba

 

 

 

 

 

45.24

 

Vandens statinių statyba

 

 

 

 

 

45.25

 

Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus

 

 

 

45.3

 

 

 

Pastatų ir statinių įrengimas

 

 

 

 

 

45.31

 

Elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimas

 

 

 

 

 

45.32

 

Izoliacijos įrengimas

 

 

 

 

 

45.33

 

Vamzdynų tiesimas

 

 

 

 

 

45.34

 

Kitokių pastatų ir statinių įrengimas

 

 

 

45.4

 

 

 

Statybos baigimas

 

 

 

 

 

45.41

 

Tinkavimas

 

 

 

 

 

45.42

 

Staliaus dirbinių įrengimas

 

 

 

 

 

45.43

 

Grindų ir sienų dengimas

 

 

 

 

 

45.44

 

Dažymas ir stiklinimas

 

 

 

 

 

45.45

 

Kiti baigiamieji statybos darbai

 

 

 

45.5

 

 

 

Statybos ar griovimo įrenginių nuoma (samdant operatorius)

 

 

 

 

 

45.50

 

Statybos ar griovimo įrenginių nuoma (samdant operatorius

 

 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) parengtas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagal Europos Bendrijų Statistikos biuro (Eurostat) parengtą klasifikatorių Nomenklatures des Activities de Communite Europeene – NACE rev.1, 1995.

 

35 straipsnis. Įstatymo papildymas 2 priedėliu

Papildyti Įstatymą 2 priedėliu:

 

„Lietuvos Respublikos

1996 m. rugpjūčio 13 d. įstatymo Nr. I-1491

2 priedėlis

 

PASLAUGOS

A PASLAUGOS

 

Kategorija

Paslaugų pavadinimas

 

Nuoroda pagal Svarbiausią produktų klasifikatorių (CPC)

 

1.

Priežiūros ir remonto paslaugos

 

6112, 6122, 633, 886

 

2.

Sausumos transporto paslaugos(1), apimančios šarvuotų automobilių paslaugas ir kurjerių paslaugas, išskyrus pašto vežimo keliais paslaugas

 

712 (išskyrus 71235), 7512, 87304

 

3.

Keleivių ir krovinių pervežimo oro transportu paslaugos, išskyrus pašto vežimo oro transportu paslaugas

 

73 (išskyrus 7321)

 

4.

Oro ir sausumos transportu(1) pašto vežimo paslaugos

 

71235, 7321

 

5.

Telekomunikacijų paslaugos(2)

 

752

 

6.

Finansinės paslaugos:

a) draudimo,

b) bankų ir investavimo(3)

 

buvęs 81, 812, 814

 

7.

Kompiuterių ir susijusios paslaugos

 

84

 

8.

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos(4)

 

85

 

9.

Apskaitos, audito ir buhalterinės apskaitos paslaugos

 

862

 

10.

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

 

864

 

11.

Valdymo konsultavimo(5) ir susijusios paslaugos

 

865, 866

 

12.

Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų ir landšafto planavimo paslaugos; atitinkamos mokslo ir techninių konsultacijų paslaugos; techninių bandymų ir analizės paslaugos

 

867

 

13.

Reklamos paslaugos

 

871

 

14.

Patalpų valymo paslaugos ir nuosavybės valdymo paslaugos

 

874

 

82201–82206

 

15.

Leidybos ir spausdinimo paslaugos už užmokestį ar pagal sutartį

 

88442

 

16.

Nuotekų ir atliekų šalinimo bei valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos

 

94

 

 

(1) Išskyrus 18 kategorijai priskirtas geležinkelių transporto paslaugas.

(2) Išskyrus balso telefonijos, radijo telefonijos, telekso, radijo ieškos ir palydovinio ryšio paslaugas.

(3) Išskyrus finansines paslaugas, susijusias su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių išleidimu, pardavimu, įsigijimu ar perdavimu, bei centrinio banko paslaugas.

(4) Išskyrus sutartis dėl mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, tačiau ne tokių, kurios naudingos tik perkančiajai organizacijai ir už kurias atlygina perkančioji organizacija.

(5) Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas.

 

 

B PASLAUGOS

 

Kategorija

 

Paslaugų pavadinimai

Nuoroda pagal Svarbiausią produktų klasifikatorių (CPC)

 

17.

Viešbučių ir restoranų paslaugos

 

64

18.

Geležinkelių transporto paslaugos

 

711

19.

Vandens transporto paslaugos

72

20.

Papildomos ir pagalbinės transporto paslaugos

 

74

21.

Teisinės paslaugos

 

861

22.

Personalo atrankos ir aprūpinimo paslaugos

 

872

23.

Tardymo ir saugumo paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas

 

873 (išskyrus 87304)

24.

Švietimo ir profesinio lavinimo paslaugos

 

92

25.

Sveikatos bei socialinės apsaugos paslaugos

 

93

26.

Poilsio organizavimo, kultūros ir sporto paslaugos

 

96

27.

Kitos paslaugos

 

 

 

36 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu

Papildyti Įstatymą priedu:

 

„Lietuvos Respublikos

1996 m. rugpjūčio 13 d. įstatymo Nr. I-1491

priedas

 

Europos Sąjungos teisės aktai, su kuriais suderintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas suderintas su šiais Europos Sąjungos teisės aktais:

1) 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo;

2) 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/36/EEB dėl viešojo prekių pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo;

3) 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo;

4) 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/38/EEB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, viešojo pirkimo tvarkos suderinimo;

5) 1997 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/52/EB, iš dalies keičianti direktyvas 92/50/EEB, 93/36/EEB ir 93/37/EEB dėl atitinkamų viešojo paslaugų pirkimo, viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo;

6) 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/4/EB, iš dalies pakeičianti direktyvą 93/38/EEB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo;

7) 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, koordinavimo;

8) 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ar telekomunikacijų srityje, suderinimo;

9) 2001 m. rugsėjo 13 d. Komisijos direktyva 2001/78/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvos 93/36/EEB IV priedą, Tarybos direktyvos 93/37/EEB IV, V ir VI priedus, Tarybos direktyvos 92/50/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 97/52/EB, III ir IV priedus ir Tarybos direktyvos 93/38/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 98/4/EB, XII-XV, XVII ir XVIII priedus (direktyva dėl standartinių formų naudojimo skelbiant pranešimus apie viešąsias sutartis) (Tekstas svarbus EEE).“

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMAS IR ĮSTATYMO 1, 2 PRIEDĖLIŲ BEI PRIEDO PRIPAŽINIMAS NETEKUSIAIS GALIOS

 

(Žin., 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 57-2529)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostata dėl paskelbimo Europos Bendrijų oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje, 7 straipsnio 2 dalies 14, 15, 16 ir 17 punktai, 9 straipsnio 1 dalies 5 ir 7 punktai, 2 dalies 9 punktas, 3 dalies 1 punkto nuostata dėl veiklos vykdymo trečiojoje šalyje, kai tam fiziškai nenaudojami Europos Bendrijos tinklai bei geografinė erdvė, 3 dalies 3 punkto nuostatos dėl paslaugų apyvartos Europos Bendrijoje, 4 dalies nuostata dėl informacijos perdavimo Europos Komisijai bei 5 dalies ir 16 straipsnio 2 dalies nuostata dėl informacijos perdavimo Europos Komisijai, 19 straipsnio 1 dalies nuostata dėl spausdinimo Europos Bendrijų oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje, 5, 6 bei 7 dalys, 20 straipsnio 2 dalies 21 punkto nuostata dėl nuorodos į paskelbimą Europos Bendrijų oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje, 23 straipsnio 2 dalies nuostata dėl terminų skaičiavimo nuo skelbimo apie pirkimą išspausdinti išsiuntimo Europos Bendrijų oficialių leidinių tarnybos specialiam leidiniui, 29 straipsnio 4 dalies nuostata dėl kompetentingų institucijų sąrašo pateikimo šalims Europos Sąjungos narėms bei Europos Komisijai, 34 straipsnio 4 dalis, 45 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata dėl Europos Komisijos informavimo, 104 straipsnis, 105 straipsnis ir 106 straipsnio 1 dalies nuostata dėl Europos Bendrijų teisės aktų reikalavimų įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje dienos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo 1, 2 priedėlių ir priedo pripažinimas netekusiais galios

Įstatymo 1, 2 priedėlius ir priedą pripažinti netekusiais galios.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis Įstatymas, išskyrus pirmojo skirsnio 6 straipsnio 4 ir 5 dalių bei šio skirsnio 2 straipsnio nuostatas, įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

2. Šio Įstatymo pirmojo skirsnio 6 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatos įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje dienos.

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Pasiūlyti Vyriausybei iki šio Įstatymo įsigaliojimo patvirtinti teisės aktus, reikalingus šiam Įstatymui įgyvendinti, arba įgalioti kitas institucijas tai padaryti iki nurodytos datos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________