LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. gruodžio 2 d. Nr. IX-1866

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

6 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „savivaldybių institucijoms“ įrašyti žodį „savivaldybėms“, dalį papildyti sakiniu „Nuosavybės teisė į viešosios transporto infrastruktūros objektus – autobusų stotis negali būti perleista kitiems Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniams ar juridiniams asmenims“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Transporto objektai nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos valstybei, savivaldybėms, Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims. Nuosavybės teisė į viešosios transporto infrastruktūros objektus – autobusų stotis negali būti perleista kitiems Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniams ar juridiniams asmenims.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________