LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO 70 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. lapkričio 20 d. Nr. IX-1841

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099)

 

1 straipsnis.         70 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimas ir 3 punkto pripažinimas netekusiu galios

1. 70 straipsnio 2 dalies 1 punkte išbraukti žodį „importą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) licencijuoja alkoholio, tabako gamybą, prekybą;“.

2. 70 straipsnio 2 dalies 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________