LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. lapkričio 20 d. Nr. IX-1838

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 99-3519; 2002, Nr. 96-4171)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 10 punkto pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra);“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________