LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAVYZDINIO PAREIGINIO APRAŠO

 

2003 m. lapkričio 10 d. Nr. ISAK-1581

Vilnius

 

T v i r t i n u Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinį pareiginį aprašą (pridedama).

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO Ministras                                    Algirdas Monkevičius

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu

Nr. ISAK-1581

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAVYZDINIS PAREIGINIS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareiginis aprašas reglamentuoja pedagogo, dirbančio priešmokyklinėje grupėje, profesinę veiklą.

2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas – asmuo, priešmokyklinėje grupėje ugdantis vaikus nuo 5–6 metų.

3. Priešmokyklinės grupės pedagogas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją ir iki 2005 m. papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas.

4. Kitų kvalifikacijų pedagogai, šiuo metu dirbantys ir ketinantys toliau dirbti priešmokyklinėje grupėje, iki 2005 metų privalo įgyti reikalingą kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogu.

5. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.

 

II. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO VEIKLOS PRINCIPAI

 

6. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas savo veikloje vadovaujasi šiais principais, kurie įvardijami kaip:

6.1. visuminis ugdymas – organizuodamas veiklą pedagogas paiso vaiko raidos ir vaikų kultūros dėsningumų, siekia jo vertybinių nuostatų, jausmų, mąstymo ir veiksmų plėtotės, vaiko vidinio ir išorinio pasaulio dermės;

6.2. individualizavimas – ugdymas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu, geriausiai susiformavusiais jo gebėjimais, sudarant sąlygas tobulinti mažiau išugdytas vaiko raidos sritis;

6.3. nuoseklumas – tęsiamas pozityvus šeimoje pradėtas ugdymas arba institucinis ikimokyklinis ugdymas;

6.4. ugdymo šeimoje ir institucijoje sąveika – derinami šeimos ir institucijos interesai ir lūkesčiai, požiūris į vaiko ugdymą(si), šeima įtraukiama į ugdymo procesą, rūpinamasi šeimos švietimu.

 

III. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas turi teisę:

7.1. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo politikos inovacijas;

7.2. kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas;

7.3. gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų, pradinių klasių mokytojų ir kitų pedagogų, administracijos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Pedagoginio psichologinio centro ir kt.;

7.4. pagal kompetenciją konsultuoti tėvus, įstaigos pedagogus, kitus su priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu susijusius asmenis ar institucijų atstovus;

7.5. turėti padėjėją;

7.6. tobulinti kvalifikaciją;

7.6. teikti siūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo.

8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo:

8.1. sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus;

8.2. daryti išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoti individualių ugdymo(si) programų rengimą, dalyvauti jas rengiant;

8.3. organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus;

8.4. kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką;

8.5. supažindinti šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoti apie vaiko daromą vystymosi pažangą;

8.6 skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpintis tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikti jiems informaciją, konsultuoti;

8.7. parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(si) poreikius;

8.8. taikyti specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, jeigu tėvai ketina juos leisti į mokyklą negimtąja kalba;

8.9. bendradarbiauti su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais pedagogais, darželio auklėtojomis, būsimąja mokytoja ir kt.);

8.10. bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisidėti prie bendruomenės socialinių programų įgyvendinimo;

8.12. tobulinti savo kvalifikaciją.

 

IV. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Priešmokyklinio ugdymo grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

10. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo darbo valandų norma per savaitę 36 valandos: ugdomoji veikla grupėje, šeimų konsultavimas, pasiruošimas ugdomajai veiklai, bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene, socialiniais partneriais.

11. Mokyklos vadovas, vadovaudamasis šiuo Pavyzdiniu pareiginiu aprašu, parengia konkretų priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareiginį aprašą, kuriame nustato valandų skaičių konkrečiai veiklai atsižvelgdamas į steigėjo patvirtintą priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį.

12. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo darbas apmokamas iš dviejų šaltinių: 20 valandų iš valstybės biudžeto, skiriant tikslines dotacijas savivaldybėms ir taikant lėšų skyrimo vienam mokiniui principą, kitos, priklausomai nuo steigėjo patvirtinto priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelio, iš steigėjo arba steigėjo nustatyta tvarka.

______________