LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2, 4, 5, 10, 15, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-1809

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431, Nr. 85-2574; 2001, Nr. 35-1165, Nr. 71-2517; 2003, Nr. 38-1683)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „viešojo administravimo“ įrašyti žodžius „valstybės pareigūnai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje – valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą, kiti asmenys, kurie dirbdami valstybės valdžios, valdymo, savivaldybių, teisminėse, teisėsaugos, valstybės kontrolės bei priežiūros ir joms prilygintose institucijose atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administravimo įgaliojimus, taip pat asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, bei asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

4 straipsnyje išbraukti žodį „nuolat“ bei žodžius „(praėjusių kalendorinių metų)“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Privačių interesų deklaracijos

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privalo pildyti vienodos formos privačių interesų metinę deklaraciją, o paaiškėjus naujoms aplinkybėms, – papildomą deklaraciją.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies papildymas ir 5 dalies pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnio 1 dalį antru sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, metinė privačių interesų deklaracija pateikiama kiekvienais metais iki gegužės 15 dienos. Į valstybinę tarnybą naujai išrinkto, priimto arba paskirto asmens metinė deklaracija pateikiama per vieną mėnesį nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į tarnybą dienos.“

2. 5 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „nurodytų valstybės ar savivaldybės institucijų vadovai“ įrašyti žodžius „nurodytas pareigas einantys asmenys“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Respublikos Prezidentas ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nurodytas pareigas einantys asmenys metinę ir kitas privačių interesų deklaracijas pateikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Respublikos Prezidento, Seimo narių, Ministro Pirmininko, ministrų, viceministrų, ministerijų sekretorių, Konstitucinio Teismo pirmininko ir teisėjų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir apygardų teismų pirmininkų, skyrių pirmininkų ir teisėjų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų ir teisėjų, generalinio prokuroro ir generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų, Valstybės kontrolės vadovaujančių pareigūnų, apskričių viršininkų, apskričių viršininkų pavaduotojų, Vyriausybės atstovų apskrityse, Vyriausybės įstaigų (departamentų, agentūrų, tarnybų, inspekcijų), prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų, Lietuvos banko valdybos pirmininko ir valdybos pirmininko pavaduotojų, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinių vadovaujančių pareigūnų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir teritorinių mokesčių inspekcijų vadovaujančių pareigūnų, Vidaus reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos ir miestų bei rajonų komisariatų ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių (poskyrių) vadovaujančių pareigūnų, policijos generalinio komisaro, policijos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmojo pavaduotojo ir pavaduotojo, savivaldybių tarybų narių, merų, vicemerų, savivaldybių administracijų direktorių, savivaldybių kontrolierių, Seimo kontrolierių metinių privačių interesų deklaracijų suvestiniai duomenys kiekvienais metais ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. valstybės lėšomis yra skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka. Detalų šioje dalyje išvardytų pareigybių sąrašą kiekvienais metais iki kovo 15 d. nustato Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.“

 

5 straipsnis. 15 straipsnio papildymas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Kiti apribojimai ir draudimai

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienus metus negali būti skatinami, skiriami į aukštesnes pareigas, o atleisti iš valstybinės tarnybos už šio įstatymo pažeidimus trejus metus nuo atleidimo negali būti priimami į valstybinę tarnybą.“

 

6 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 23 straipsnio 6 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) teikia ieškinius (prašymus) teismui nutraukti valstybinės tarnybos santykius su valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis dėl šio įstatymo reikalavimų pažeidimo ar darbo sutarčių bei sandorių, sudarytų pažeidžiant šio įstatymo reikalavimus, nutraukimo ar pripažinimo negaliojančiais. Ši nuostata netaikoma valstybės politikams, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems pareigūnams;“.

2. Papildyti 23 straipsnio 6 dalį naujais 3 ir 4 punktais:

3) gali kreiptis į Seimo valdybą, kad ši teiktų siūlymus atleisti Seimo skiriamus pareigūnus arba kad būtų inicijuotas Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymas, jeigu yra gauta pagrįsta informacija, kad Respublikos Prezidentas, Seimo narys, Ministras Pirmininkas, taip pat Seimo skiriami teisėjai nevykdo šio įstatymo reikalavimų;

4) gali kreiptis į Respublikos Prezidentą dėl jo skiriamų pareigūnų atleidimo arba siūlyti, kad būtų inicijuotas tyrimas, jeigu yra gauta pagrįsta informacija, kad Respublikos Prezidento skiriami pareigūnai nevykdo šio įstatymo reikalavimų;“.

3. Buvusius 23 straipsnio 6 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktus laikyti atitinkamai 5, 6, 7 ir 8 punktais.

4. Pakeisti 23 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai gali būti skundžiami administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo nuorašo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.“

5. Papildyti 23 straipsnį 8 dalimi:

8. Įstatymų nustatyta tvarka neapskųstas, teismo nesustabdytas ar nepanaikintas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimo yra pagrindas teisės aktų nustatyta tvarka skirti tarnybinę (drausminę) nuobaudą asmeniui, pažeidusiam šio įstatymo reikalavimus ir taikyti šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytus kitus apribojimus ir draudimus.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________