LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KADASTRO DUOMENŲ, KURIŲ REIKIA NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI IR KITIEMS TIKSLAMS, RENGIMO, TEIKIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JUOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 4 d. Nr. 1373

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735; 2000, Nr. 56-1649; 2001, Nr. 71-2524; 2003, Nr. 38-1660) 22 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539) 5 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisykles (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu

Nr. 1373

 

KADASTRO DUOMENŲ, KURIŲ REIKIA NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI IR KITIEMS TIKSLAMS, RENGIMO, TEIKIMO IR

ATSISKAITYMO UŽ JUOS TAISYKLĖS

 

1. Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato nekilnojamojo turto kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto, žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti ir kitoms tiesioginėms funkcijoms vykdyti, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija), kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat kadastro duomenų apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus valstybinės žemės sklypus, kurie suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriais žemę administruojančių institucijų sprendimais leista naudotis žemės reformos metu (toliau vadinama – suteikti naudotis valstybinės žemės sklypai), ir jų naudotojus rengimo ir kaupimo tvarką.

2. Valstybinei mokesčių inspekcijai, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis valstybės įmonė Registrų centras (toliau vadinama – kadastro tvarkytojas) teikia iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), nustatyta tvarka. Teikiamų duomenų turinys, forma, teikimo terminai ir kitos sąlygos nustatomos kadastro tvarkytojo ir šiame punkte nurodytų institucijų sutartimi.

3. Kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus rengia duomenų tvarkytojai:

3.1. apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentų teritoriniai žemėtvarkos skyriai:

3.1.1. apie asmenims suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus, dėl kurių pateikti prašymai privatizuoti, išsinuomoti ar gauti naudotis neatlygintinai, bet valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartys nesudarytos;

3.1.2. apie asmenims suteiktus ar išnuomotus valstybinės žemės sklypus, dėl kurių valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartys sudarytos;

3.1.3. apie asmenims suprojektuotus ir paženklintus vietovėje pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus naudojamus valstybinės žemės sklypus;

3.1.4. apie kaimo vietovėje esančius statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingus žemės sklypus, kurie nebuvo suteikti ar išnuomoti;

3.2. savivaldybių institucijos:

3.2.1. apie mieste esančius statiniams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingus žemės sklypus, kurie nebuvo suteikti ar išnuomoti;

3.2.2. apie asmenims savivaldybių išnuomotus (pagal galiojančias sutartis) žemės sklypus;

3.3. miškų urėdijos, valstybinių parkų ir rezervatų direkcijos – apie joms priskirtose teritorijose esančius fizinių asmenų tarnybinėms daloms naudojamus žemės sklypus, taip pat fizinių ir juridinių asmenų kitokiai veiklai naudojamus žemės sklypus.

4. Kadastro tvarkytojas šių Taisyklių 3 punkte nurodytų duomenų tvarkytojų rašytiniu prašymu perduoda jiems žemės naudojimo suteikimą patvirtinančių dokumentų, naudotojų statistinių grupių, vietovių, gatvių, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties klasifikatorius.

5. Kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus, jų naudotojus pagal sausio 1 dienos būklę šių Taisyklių 3 punkte nurodyti duomenų tvarkytojai parengia kasmet iki balandžio 1 dienos.

6. Kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus, jų naudotojus ir žemės naudojimo pasikeitimus šių Taisyklių 3 punkte nurodyti duomenų tvarkytojai valstybės, savivaldybių institucijoms ir juridiniams asmenims jų rašytiniu prašymu teikia neatlygintinai, kai to reikia žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti ir žemės fondo valstybinei apskaitai tvarkyti. Teikiamų duomenų turinys, forma, teikimo terminai ir kitos sąlygos nustatomi šių Taisyklių 3 punkte nurodytų duomenų tvarkytojų sutartimis su valstybės, savivaldybių institucijomis ar juridiniais asmenimis.

7. Kadastro duomenys, kurių reikia žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti, apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus, jų naudotojus ir žemės naudojimo pasikeitimus kaupiami savivaldybių tvarkomoje mokesčių administravimo savivaldybėse informacinėje sistemoje. Savivaldybių institucijoms teikiamų kadastro duomenų turinys, forma (toliau vadinama – kadastro duomenų forma), teikimo terminai ir kitos sąlygos nustatomi šių Taisyklių 3 punkte nurodytų duomenų tvarkytojų sutartimis su savivaldybių institucijomis.

8. Kadastro duomenis, kurių reikia mokesčių administravimo savivaldybėse informacinei sistemai, apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus, jų naudotojus ir žemės naudojimo pasikeitimus, įvykusius per metų I pusmetį, pagal liepos 1 dienos būklę šių Taisyklių 3 punkte nurodyti duomenų tvarkytojai atnaujina iki rugsėjo 1 dienos.

9. Kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentų teritoriniai žemėtvarkos skyriai rengia vadovaudamiesi šiais dokumentais:

9.1. valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartimis, sprendimais dėl valstybinės žemės sklypų suteikimo teisės aktų nustatyta tvarka arba žemę administruojančių institucijų sprendimais leisti naudotis žeme žemės reformos metu;

9.2. asmeninio ūkio žemės naudotojų sąrašais;

9.3. apskričių viršininkų įsakymais dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų patvirtinimo ir žemės sklypų paženklinimo- parodymo aktais;

9.4. teritorijų planavimo dokumentais, namų valdų žemės sklypų techninės apskaitos bylomis, žemės sklypų planais ir informacija apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus.

10. Kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus savivaldybių institucijos rengia vadovaudamosi šiais dokumentais:

10.1. sprendimais dėl valstybinės žemės sklypų suteikimo teisės aktų nustatyta tvarka arba žemę administruojančių institucijų sprendimais leisti naudotis žeme žemės reformos metu;

10.2. savivaldybių sudarytomis valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartimis;

10.3. informacija apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus.

11. Kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus suteiktus naudotis valstybinės žemės sklypus miškų urėdijos, valstybinių parkų ir rezervatų direkcijos rengia vadovaudamosi fizinių asmenų tarnybinėms daloms naudojamų žemės sklypų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų kitokiai veiklai naudojamų žemės sklypų suteikimo dokumentais.

12. Pagal šių Taisyklių 3.1.4 ir 3.2.1 punktus į kadastro duomenų formą įtraukiami ir duomenys apie žemės sklypus, dėl kurių nepateikti prašymai šiuos sklypus privatizuoti, išsinuomoti ar gauti naudotis neatlygintinai arba už kuriuos sumokėta pinigais ar valstybės vienkartinėmis išmokomis, tačiau privatizavimo dokumentai nebaigti tvarkyti.

______________