LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1776

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2001, Nr. 112-4089; 2002, Nr. 43-1605)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 6 dalies 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 6 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) žemės ūkio veiklos subjektai ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kurių apmokestinamasis pelnas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas apmokestinamas taikant 0 procentų pelno mokesčio tarifą;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________