LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1769

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2003, Nr. 10-342)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 5 straipsnį 4 dalimi:

4. Ministrai Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto tinklalapyje, o esant galimybei, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones arba susitikimuose su gyventojais.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________