LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1765

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 60-1945)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 2 ir 3 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) finansų kontrolė ir vidaus auditas, atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka;“.

2. Pakeisti 13 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) išorės auditas, atliekamas Valstybės kontrolės pareigūnų ar savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolierių tarnybų) ir audito įmonių, siekiant įvertinti administracinės veiklos kokybę bei efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą ir įstatymų nustatyta tvarka teikti rekomendacijas jai gerinti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________