LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 13 D. NUTARIMO NR. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. spalio 29 d. Nr. 1345

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522, Nr. 112-4994):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 2.1.3 punktą.

1.2. Išdėstyti 2.2 punkto pirmąją pastraipą taip:

2.2. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) iki šio nutarimo įsigaliojimo:“.

1.3. Papildyti šiuo 2.3 punktu:

2.3. Valstybinei mokesčių inspekcijai:

2.3.1. iki 2003 m. gruodžio 31 d. parengti, suderinus su Finansų ministerija, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Kasos aparatų bei prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techninius reikalavimus;

2.3.2. iki 2004 m. gruodžio 31 d. parengti, suderinus su Finansų ministerija, patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus.“.

1.4. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Nustatyti, kad ministerijos ir kitos valstybės institucijos jų reguliavimo sričiai priskirtų rūšių veiklai vykdyti gali:

3.1. suderinusios su Valstybine mokesčių inspekcija, nustatyti papildomus privalomus kasos aparatų kvituose ir ataskaitose spausdinamus rekvizitus ir (ar) papildomas tokiems kasos aparatams privalomas vykdyti funkcijas, taip pat kitus specialius kasos aparatų naudojimo reikalavimus;

3.2. suderinusios su Finansų ministerija, patvirtinti pavyzdinės formos teritorinėse valstybinėse mokesčių inspekcijose registruojamą ir spaustuvėje numeruojamą apskaitos dokumentą, naudojamą vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito. Toks apskaitos dokumentas privalo turėti visus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito, kurio forma patvirtinta finansų ministro įsakymu, privalomus rekvizitus.“.

1.5. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkoje:

1.5.1. Išdėstyti 3 punkto penktąją pastraipą taip:

„Specializuotas kasos aparatas – kasos aparatas, spausdinantis specialios formos bei turinio dokumentus ir atitinkantis papildomus techninius reikalavimus, nustatytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) patvirtintuose Kasos aparatų bei prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techniniuose reikalavimuose.“.

1.5.2. Išdėstyti 3 punkto penkioliktąją pastraipą taip:

„Aptarnavimo įmonė – įmonė, turinti Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą sertifikatą, leidžiantį atlikti jame įrašytų kasos aparatų modelių ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.“.

1.5.3. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Kasos aparatai turi būti įrengti ir naudojami kiekvienoje atsiskaitymo vietoje (išskyrus šios tvarkos 10–12 punktuose nurodytus atvejus), kurioje:

4.1. asmenys už prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis;

4.2. asmenims už perkamas iš jų prekes mokama grynaisiais pinigais, kai neišduodamas kitoks (ne kasos aparato kvitas) apskaitos dokumentas.“.

1.5.4. Išdėstyti 10.7 punktą taip:

10.7. tarptautinėse, nacionalinėse ir kitokiose Lietuvos Respublikoje organizuojamose iki 10 dienų trukmės parodose-mugėse, kuriose ūkio subjektai (įskaitant užsienio ūkio subjektus) parduoda savo gamybos produkciją. Ši nuostata netaikoma ūkio subjektams, parodose-mugėse prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų, taip pat natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų) ir (ar) apdorotu tabaku;“.

1.5.5. Išdėstyti 10.14 punktą taip:

10.14. prekiaujant tiesioginio ryšio terminalų spausdintais loterijos bilietais, taip pat šių terminalų apskaitomais momentinės loterijos bilietais ar mobiliojo ryšio pokalbių sąskaitų elektroniniais papildymais.

Kiekvienam tiesioginio ryšio loterijos terminalui turi būti pildomas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios teritorijoje jis veikia, registruotas kasos operacijų žurnalas, kurio pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija;“.

1.5.6. Išdėstyti 11 punkto pirmąją pastraipą taip:

11. Naudoti kasos aparatų nereikalaujama, kai kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas spaustuvėje numeruotas ir teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruotas apskaitos dokumentas arba bilietas, įregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, o asmens reikalavimu – ir sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra (ar kitas vietoj jos naudojamas apskaitos dokumentas):“.

1.5.7. Išdėstyti 11.6 punktą taip:

11.6. tarptautiniais reguliariais susisiekimo maršrutais važiuojančiose keleivinio transporto priemonėse, kai išduodami tarptautinėse sutartyse nustatytos formos bilietai.“.

1.5.8. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Nereikalaujama, kad kasos aparatai būtų naudojami:

12.1. gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme);

12.2. organizuojant lošimus B kategorijos lošimo automatais arba žaidimus žaidimo automatais, kai į lošimo arba žaidimo automatą įmetami ir laimėjimams išmokėti per lošimo automatą naudojami metaliniai pinigai;

12.3. atsiskaitymui tarp ūkio subjektų;

12.4. avansams, užstatams priimti (daiktų nuomos ir panašiais atvejais) ir pinigams už anksčiau kreditan parduotas prekes įnešti. Šios įmokos priimamos pagal pinigų priėmimo kvitus. Kai šių ūkinių operacijų atlikimo darbo vietoje įrengtas kasos aparatas ir visi grynieji pinigai laikomi kasos aparato kasoje, dar išspausdinamas ir kasos aparato kvitas, kuriame nurodomas pinigų įdėjimas.“.

1.5.9. Išdėstyti 15 punkto pirmąją pastraipą taip:

15. Prie kiekvieno kasos aparato turi būti techninis pasas, kuris turi būti saugomas visą šio aparato naudojimo laiką. Techninis pasas laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma techninio paso lapo, kuriame įrašyti šio paso registravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje duomenys, kopija. Kasos aparatais prekiaujanti ir juos techniškai aptarnaujanti įmonė neturi teisės ūkio subjektui perduoti neužplombuoto kasos aparato ir (ar) neužregistruoto jo techninio paso.“.

1.5.10. Išdėstyti 16 punktą taip:

16. Iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatai, įregistruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje iki šių modelių išbraukimo, gali būti naudojami iki jų visiško nusidėvėjimo arba pirmojo, pasibaigus 9 metams nuo pirmojo įregistravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje datos, sutrikimo, po kurio prarandama visa sukaupta prekybinė informacija (sumuojantieji skaitikliai savaime ima rodyti nulinę padėtį).

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti kasos aparatai 5 metus nuo pirmojo jų įregistravimo dienos gali būti perregistruojami kitos įmonės vardu. Likusį laikotarpį šiuos kasos aparatus gali naudoti tiktai tos įmonės, kurių vardu paskutinį kartą jie buvo įregistruoti, o reorganizuojamos įmonės gali naudoti tuos kasos aparatus, kuriuos jos buvo įregistravusios iki reorganizavimo.

Draudžiama įsigyti ir pirmą kartą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatus.“.

1.5.11. Išdėstyti 17 punktą taip:

17. Kai šios tvarkos 16 punkte nurodytas kasos aparatas nepataisomai sugenda, nusidėvi arba sutrinka jo darbas, kaip nurodyta šios tvarkos 16 punkto pirmojoje pastraipoje, arba likviduojamas ūkio subjektas – kasos aparato savininkas (jeigu aparatas neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro), kasos aparatą per 3 mėnesius teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje toks kasos aparatas įrengtas, turi išregistruoti ūkio subjektas, kurio vardu jis registruotas. Išregistravimo įrašą techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių duomenis, turi padaryti aptarnavimo įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti atsakingam saugojimui kasos aparatą priėmusį aparato savininką (ūkio subjektą arba likviduojamo ūkio subjekto steigėją) arba šį aparatą utilizuoti priėmusią aptarnavimo įmonę.“.

1.5.12. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Kiekvienam naudojamam kasos aparatui turi būti pildomas atskiras kasos operacijų žurnalas, įregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios teritorijoje įregistruotas ūkio subjekto naudojamas kasos aparatas. Šiame žurnale turi būti kasos aparato kiekvienos darbo dienos ataskaita („Z“), išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytus atvejus. Valstybinė mokesčių inspekcija Kasos aparatų naudojimo taisyklėse gali nustatyti ir kitus atvejus, kai kasos operacijų žurnale turi būti kitos kasos aparato ataskaitos arba informaciniai duomenys. Dienos ataskaitos turi būti pasirašytos kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens, įklijuotos ir įregistruotos kasos operacijų žurnale. Žurnalas per darbo dieną laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma kasos operacijų žurnalo lapo, kuriame įrašyti šio žurnalo registravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje duomenys, kopija. Užpildytas kasos operacijų žurnalas saugomas 10 metų.

Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (automatinės degalinės, prekybos ir paslaugų automatai), dienos ataskaitas galima spausdinti tik atliekant inkasavimą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Šių aparatų įplaukas grynaisiais pinigais pagal sutartį gali inkasuoti banko ar kito nustatytąja tvarka veikiančio juridinio asmens inkasavimo tarnyba, nedalyvaujant kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto darbuotojams. Tokiu atveju tinkamai parengtas inkasavimo tarnybos įgaliotas materialiai atsakingas asmuo išspausdina kasos aparato dienos ataskaitą, joje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, parašu patvirtina atliktą inkasavimo operaciją ir perduoda ataskaitą ūkio subjektui sutartyje nustatytu būdu ir laiku, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Automatinių degalinių kasos operacijų žurnalai gali būti laikomi ūkio subjekto buhalterijoje, juose klijuojamos visos išspausdintos dienos ataskaitos („Z“), kurių bendra įplaukų suma gali būti registruojama vienu įrašu ne rečiau kaip kartą per mėnesį.“.

1.5.13. Papildyti 34 punktą šia antrąja pastraipa:

„Kasos aparatuose, atitinkančiuose Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintus Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų elektroninės kontrolinės juostos duomenų kaupimo ir saugojimo elektroninėse laikmenose specialius techninius reikalavimus, gali būti naudojama elektroninė kontrolinė juosta, kurios kaupiami duomenys gali būti saugomi elektroninėse laikmenose.“.

1.5.14. Išdėstyti 36 punktą taip:

36. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiskaitymo vietose, kuriose pagal šios tvarkos 8 punktą turi būti įrengti fiskaliniai kasos aparatai, taip pat degalinėse asmeniui išduodamame kvite turi būti išspausdintas kiekvienos prekės (ne degalinėse – kiekvieno alkoholinio gėrimo arba alkoholinių gėrimų grupės) pavadinimas.“.

1.5.15. Išdėstyti 42 punkto pirmąją pastraipą taip:

„Specializuoti kasos aparatai gali nespausdinti šios tvarkos 35.2.8 ir 35.2.9 punktuose nurodytų duomenų ir (ar) privalo spausdinti papildomus duomenis, jeigu tai numatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintuose Kasos aparatų bei prekybos (paslaugų teikimo) automatų, įtraukiamų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą, techniniuose reikalavimuose.“.

2. Šio nutarimo 1.1 punktas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d., o 1.5.13 punktas – nuo 2005 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                                                          PETRAS ČĖSNA