LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEMONĖS SAMPRATOS

 

2003 m. spalio 15 d. Nr. ISAK-1434

Vilnius

 

Tvirtinu Priešmokyklinio ugdymo priemonės sampratą (pridedama).

 

 

švietimo ir mokslo ministras                                            Algirdas Monkevičius

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymu

Nr. ISAK-1434

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEMONĖS SAMPRATA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata (toliau – Samprata) nusako priešmokykliniame ugdyme naudotinų priemonių sampratą, jos paskirtį, funkcijas ir naudojimo galimybes ugdymo procese, pateikia priemonių atrankos ir šių priemonių paketo sudarymo principus. Dokumentas skiriamas priešmokyklinių grupių pedagogams, priešmokyklinį ugdymą organizuojančių įstaigų vadovams, steigėjams, priemonių rengėjams ir gamintojams, švietimo politikams, visai švietimo bendruomenei.

2. Samprata parengtair priešmokyklinio ugdymo priemonių paketo aprašas(1 priedas) sudaryti remiantis „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ (švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. ISAK-1015) bei „Mokyklų aprūpinimo standartais“ (švietimo ir mokslo ministro 2001 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 1180).

3. Sampratoje vartojamos sąvokos:

3.1. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonė – žaislas, daiktas ar medžiaga, padedanti priešmokyklinio amžiaus vaikui natūraliai ugdytis mokymuisi mokykloje reikalingus gebėjimus.

3.2. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių paketas – priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių visuma, skirta Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos tikslams ir uždaviniams bei Priešmokyklinio ugdymo standartams įgyvendinti. Jis sudaromas iš pagrindinių ir papildomų, individualaus ir bendro naudojimo priemonių.

3.3. Pagrindinės ugdymo(si) priemonės– priemonių visuma, būtina priešmokyklinio ugdymo tikslams pasiekti.

3.4. Papildomos ugdymo(si) priemonės priemonės, kurios papildo priešmokyklinės grupės pagrindinių priemonių visumą šiuolaikiškomis arba rečiau naudojamomis ne būtiniausiomis priemonėmis.

3.5. Individualaus naudojimo priemonė– vaiko asmeniniam naudojimui skirta priemonė.

3.6. Bendro naudojimo priemonė – priešmokyklinėje grupėje bendram vaikų naudojimui skirta priemonė.

 

II. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEMONIŲ PASKIRTIS, FUNKCIJOS, NAUDOJIMAS, PRIEMONIŲ ATRANKOS IR JŲ PAKETO SUDARYMO PRINCIPAI

 

4. Priešmokyklinio ugdymo priemonių paskirtis – ugdyti aktyvų, smalsų, savo gebėjimais pasitikintį, pažinti ir mokytis norintį priešmokyklinio amžiaus vaiką, sudaryti jam prielaidas toliau sėkmingai ugdytis mokykloje.

5. Priešmokyklinio ugdymo priemonių funkcijos:

5.1. Skatinti priešmokyklinio amžiaus vaiko aktyvumą, savarankiškumą, tenkinti norą žaisti, bendrauti, bendradarbiauti.

5.2. Sudaryti sąlygas natūraliai plėtotis vaiko kultūrai, jo poreikiams, interesams, nuostatoms.

5.3. Tenkinti vaikams būdingą judėjimo poreikį.

5.4. Skatinti vaiką kaupti naują patirtį, išbandyti naujas veiklos formas bei pažinimo būdus, tyrinėti, eksperimentuoti, mokytis spręsti problemas.

5.5. Sudaryti palankią aplinką vaikui ugdytis komunikacinius, informacinius, socialinius gebėjimus.

5.6. Skatinti vaiko saviraišką, kūrybiškumo, meninės raiškos gebėjimų ugdymąsi, estetinių nuostatų ir patirties plėtojimąsi.

6. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonės naudojamos:

6.1. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ir namuose.

6.2. Individualioje ir grupinėje vaikų veikloje.

6.3. Patalpoje ir lauke (kieme, sporto salėje ir aikštyne ir kt.).

6.4. Savarankiškai ir pedagogo organizuotai vaiko veiklai.

7. Priešmokyklinio ugdymo priemones pedagogas atrenka ir jas kūrybiškai atnaujina atsižvelgdamas į grupę lankančių vaikų ypatumus ir poreikius, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą bei Priešmokyklinio ugdymo standartus.

8. Priešmokyklinio ugdymo priemonės atrenkamos ir paketas sudaromas laikantis šių principų:

8.1. Tikslingumo – kiek priemonės padeda siekti priešmokyklinio ugdymo tikslų ir uždavinių, formuoti socialinę, komunikavimo, pažintinę, sveikatos saugojimo ir meninę vaikų kompetenciją.

8.2. Konstruktyvumo, pozityvumo – kiek priemonės atlieka ugdantį, skatinantį, motyvaciją žadinantį, į pažangą orientuojantį vaidmenį.

8.3. Veiksmingumo – kiek priemonės yra veiksmingos, kiek jos padeda ugdyti vaiko kompetenciją, brandinti vaiką mokyklai.

8.4. Visybiškumo – kiek priemonės apima įvairių nuostatų, gebėjimų ugdymą, įvairių sričių patirties kaupimą.

8.5. Ekonomiškumo – kiek daug vaikų gali jomis pasinaudoti, kiek laiko jos tarnauja, kiek atsiperka priemonės kaina.

8.6. Įvairovės ir kaitos – kiek įvairios ugdymo priemonių grupės; kiek jos atitinka minimalius ir optimalius, įprastus ir specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius bei grupės veiklos organizavimo modelį, kaip atrenkamos, įrengiant naują grupę, kaip dažnai ir tikslingai atnaujinamos, kiek atitinka individualaus ir bendro naudojimo poreikius.

9. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių atrankai sudarytas Priešmokyklinio ugdymo priemonių aprašas (1 priedas), kintant materialinėms, socialinėms, technologinėms sąlygoms visuomenėje, turės būti periodiškai atnaujinamas.

______________

 


1 PRIEDAS

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEMONIŲ APRAŠAS

 

1. PRIEMONĖS SOCIALINEI KOMPETENCIJAI UGDYTI

 

Priemonių grupės

Pagrindinės ugdymo priemonės

Papildomos ugdymo priemonės

1. Individualaus naudojimo priemonės

Asmeninis žaislas, albumas, segtuvas (su šeimos ar grupės gyvenimo nuotraukomis, piešiniais ir kt.)

Pratybų knygelės, atskiri lapai su bendravimo ir kt. situacijomis; ūgio matuoklė; vaiko dienoraštis; efekto žaislai (popieriniai fejerverkai ir kt.);

aplankai (darbeliams sudėti); kalendoriai (stalo, sienos, proginiai)

2. Bendro naudojimo priemonės

Popierinės kortelės vardui, užrašams;

saugaus eismo, elgesio, bendravimo situacijų pratybų lapai;

žaislai vaikams džiuginti (žaidimui su muilo, vandens burbulais, balionai);

Lietuvos ir regiono žemėlapiai;

Lietuvos Respublikos vėliava (maža); gaublys, saugaus eismo ir elgesio kortelės, knygelės, paveikslėliai, dėlionės, stalo žaidimai, nuotaikų kortelės;

siužetiniai žaislai (lėlės, vežimėliai, baldai, indeliai, drabužiai, įvairių profesijų atributai;

automobiliai, buities ir kt. daiktai; žaidimai poromis, keliese (domino, loto); atsipalaidavimo žaislai (minkšti žaislai, kamuoliukai spaudymui rankomis; priemonės šviesos ir šešėlių žaismui;

veidrodžiai;

raminančios, aktyvinančios ir kt. muzikos įrašai

 

Švenčių atributika (popierinės girliandos, širdelės, kaukės, žaislai eglutei, konfeti ir kt.);

pasaulio žemėlapis, įvairūs vietovių, kelionių ir kt. žemėlapiai;

Lietuvos Respublikos herbas, gimtojo miesto herbas;

socialinio turinio vaikiškos knygos, žurnalai;

interesų, talentų kortelės, paveikslėliai;

vaiko teisių kortelės ar paveikslėlių rinkiniai, knygelės;

poelgio-pasekmės paveikslėliai arba kartoninės dėlionės;

siužetiniai ir minkšti žaislai, daiktų modeliai;

žaislai, skirti žaidimui poromis (šachmatai, šaškės), keliese (įvairūs stalo žaidimai); žaislai-galvosūkiai;

efekto žaislai;

statybinės detalės su sraigtais ir veržlėmis (medinės, plastmasinės, metalinės ir kt.), kaladėlės (Duplo, Lego ir kt.), teminiai jų rinkiniai, konstruktoriai, mozaikos, medinės, plastmasinės, kartoninės dėlionės (Puzzle ir kt.);

širmelės, užtiesalai, dėžės, krepšiai, pagalvėlės, kilimėliai;

vaikiška bižuterija (karoliai, segės, dirželiai), rūbai, skraistės ir kt., skirti persirenginėjimui, „puošimuisi“;

kompiuteriniai žaislai, skatinantys vaiką išbandyti naują ir kt.

 

2. PRIEMONĖS KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJAI

 

Priemonių grupės

Pagrindinės ugdymo priemonės

Papildomos ugdymo priemonės

1. Individualaus naudojimo priemonės

Popierius (kortelės, juostelės, lapeliai);

asmeninė knygelė;

rašikliai, pieštukai;

popieriniai lipdukai (įvairaus dydžio kortelės);

atvirukai, vokai, laiškų rašymo lapeliai

Atskiri pratybų lapai, įvairių užduočių vaikui rinkinys;

lipdukai-raidynai, skaitmenys;

knygelės asmeniniam raidynėliui, žodynėliui sudaryti

2. Bendro naudojimo priemonės

Knygos vaikams (knygelės, žurnalai, vaikiškos enciklopedijos, dailės albumai ir kt.);

raidynai;

žodžių kortelės, juostelės;

stalo žaidimai su raidėmis, užrašais,

skirti kalbai ugdyti;

kubeliai, automobiliai ir kt. su užrašais;

pasakų, muzikos įrašai (kompaktiniai diskai, garso kasetės)

Žaislinės knygelės vaikams (su iškirptais langeliais, perspektyviniu vaizdu, turinčios vaizdo ir garso efektų);

pasakų veikėjų siluetai, figūrėlės;

skirtukai, žymekliai knygoms;

simboliniai lipdukai;

receptų knygos, telefonų knygos vaikų žaidimams;

spausdinimo mašinėlė, kompiuteris, kompiuterinės programos (pvz., programos, padedančios vaikui suvokti, kas yra šviesa, programos, skatinančios vaikus kurti muziką, modeliuoti daiktus, bandyti rašyti ir kt.)

 

3. PRIEMONĖS SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJAI

 

Priemonių grupės

Pagrindinės ugdymo priemonės

Papildomos ugdymo priemonės

1. Individualaus naudojimo priemonės

 

Servetėlės, rankšluosčiai, dantų šepetėlis, pasta

Priemonės maudymuisi vonioje, baseine, skirtos rūbeliams skalbti, džiovinti;

pirštų, delnų, pėdų atspaudų darymo medžiagos (dažai, molis, smėlis ir kt.)

2. Bendro naudojimo priemonės

Higienos reikmenys (muilas);

kaspinai, skarelės, skraistės šokiui; lankai, šokdynės, virvutės, kamuoliai, kėgliai, badmintonas;

įvairūs treniruokliai (batutas ir kt.); šiurkštūs, gruoblėti kilimėliai;

sūpuoklės, sienelės, kopėčios, laipiojimo virvės, gimnastikos suoleliai, čiužiniai; priemonės estafetėms, kliūtims;

audeklo atraižos, elastingas popierius, rupus žvyras, nugludinti akmenėliai;

riedučiai, paspirtukai;

rogutės, slidės

 

Kūno dažai;

paveikslėliai, knygelės, dėlionės, loto augimo ir sveikatos temomis;

vaikams pritaikyti indai ir stalo įrankiai, buities technika, skirta maistui ruošti;

priemonės varstymui, segiojimui, raišiojimui;

įvairios spynos, užraktai ir raktai; kabliukai; užsklandos;

kamuoliai, skirti šokuoti, suptis; supamieji žaislai;

jėgos ugdymo priemonės (sunkūs kamuoliai, kelmeliai ir kt.);

grūdinimosi priemonės (indai vandeniui ir kt.);

riedantys žaislai (karučiai, automobiliai, traukiniai ir kt.), ratai;

triračiai

 

4. PRIEMONĖS PAŽINIMO KOMPETENCIJAI

 

Priemonių grupės

Pagrindinės ugdymo priemonės

Papildomos ugdymo priemonės

1. Individualaus naudojimo priemonės

 

 

2. Bendro naudojimo priemonės

Vandenį geriantis popierius, vaškas, parafinas; žvakės; rašomoji lenta; lentynėlės, spintutės, dėžės, krepšiai žaislams, medžiagoms ir priemonėms;

informaciniai leidiniai priešmokyklinio amžiaus vaikams (knygos, plakatai, enciklopedijos, stalo žaidimai ir kt.);

gyvūnų, augalų, gamtovaizdžių ir gamtos paminklų nuotraukos; skaičių, formų, dydžių, spalvų kortelės; priešingybių, priežasties-pasekmės, nuoseklumo, dalies ir visumos paveikslėliai, kortelės;

smėlis, akmenukai, vanduo, gamtinė medžiaga; didinamieji stiklai, indai ir priemonės eksperimentavimui (mėgintuvėliai, piltuvėliai, vamzdžiai, matuokliai, pipetės, kempinės, vandenį sugeriančios medžiagos, indai bei priemonės žaidimui su smėliu ir vandeniu, muilo burbulai, žaislinės plunksnos ir kt.); laikrodis, kompasas, termometrai (vandens, oro, kūno šilumos), statoskopas, įvairios ilgio matavimo priemonės, svirtinės svarstyklės; skaičiavimo pagaliukai, skaičiuotuvai, specialios didaktinės skaičiavimo priemonės; erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros;

pinigų pavyzdžiai; žaislai tapatinimui, grupavimui, rūšiavimui, serijų dėliojimui;

išardomieji ir sudedamieji žaislai, daiktų modeliai; aitvarai (popieriniai, plastmasiniai, medžiaginiai ir kt.)

Smilkalai;

medžio lentelės, vaikiškos vinys, švitrinis popierius; flanelinė lenta, kilnojamoji magnetinė lenta (su muzikiniais priedais);

terariumai, akvariumai, narveliai,

puodeliai, laistytuvai gėlėms, gėlių žemė;

žmonių buities, profesijų atributai: įrankiai, rakandai (sodo įrankiai, namų tvarkymo priemonės, meistravimo įrankiai ir priemonės); tikra buitinė technika: radijo aparatai, fotoaparatai, telefonai, žibintuvėliai; techniniai žaislai (žybsintys, pypsintys; prisukami, inerciniai, elektriniai, t. y. su elementais);

vėjo, vandens malūnai, parašiutai;

galvosūkiai, labirintai; gamtos garsų įrašai, filmuota medžiaga; magnetai, spyruoklės, spiralės

 

5. PRIEMONĖS MENINEI KOMPETENCIJAI

 

Priemonių grupės

Pagrindinės ugdymo priemonės

Papildomos ugdymo priemonės

1. Individualaus naudojimo priemonės

Piešimo popierius;

pieštukai, akvarelė, guašas, pirštų ir kt. dažai, teptukai

Piešimo sąsiuvinis;

spalvoto popieriaus rinkinys;

guašas, žirklės

2. Bendro naudojimo priemonės

Medžiagos tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams darbams (molis, plastilinas, modelinas, lipdymo tešla; įvairaus formato, dydžio, spalvos popierius);

antrinės žaliavos (audinio, odos, popieriaus atraižos, įpakavimo dėžės, seni žurnalai, laikraščiai, reklaminiai bukletai ir kt.)

Medžiagos tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams darbams (gipsas, plastikas, audinys, medis, akmenėliai ir kt.)

 

Priemonės tapymui, piešimui, lipdymui, kūrybiniams darbams (įvairūs dažai: guašas, akvarelė, kreidelės, pastelė; klijai; balta ir spalvota kreida; pilki ir spalvoti pieštukai; įvairaus dydžio, pločio, storio teptukai; žirklės, kanceliariniai peiliukai, pagaliukai ir kt.);

priemonės darbo vietai uždengti; apranga darbui su dažais;

širmelė ir kita įranga teatrui;

pirštukų lėlės, lėlės marionetės, lėlės ant lazdelių ir kt.;

apranga ir vaidybos atributika vaikams (skraistės, skrybėlės, bižuterija, karūnos ir kt.);

muzikos instrumentai (molinukai, akmenukai, lazdelės, metalofonai, smuikas, išilginė fleita, kanklės, akordeonas, ritminiai mušamieji instrumentai (perkusija) ar savos gamybos instrumentai);

muzikos centras arba garso grotuvas, būtiniausi įrašai (populiari, klasikinė, liaudies, vaikų ir kt. muzika);

muzikos ženklų rinkiniai muzikos raštui (penklinių, natų, pauzių ženklai)

Priemonės tapymui, grafiniams, taikomosios dailės darbams (kempinės, voleliai; tušas, plunksna; adatos, vąšelis, siūlai); štampavimo, antspaudavimo priemonės, formelės;

molbertai;

muzikinės dėžutės, muzikiniai žaislai

______________