LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS ĮSTATYMO 6, 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. spalio 9 d. Nr. IX-1754

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 33-1250; 2003, Nr. 38-1705, Nr. 42-1926)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Papildyti 6 straipsnį nauju 2 punktu, buvusius 2, 3, 4 punktus laikyti atitinkamai 3, 4, 5 punktais ir visą straipsnį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Tarnybos uždaviniai

Tarnybos uždaviniai:

1) apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio;

2) užtikrinti nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų, susijusių su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, atskleidimą ir tyrimą;

3) atskleisti ir tirti nusikaltimus, kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus;

4) vykdyti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

5) vykdyti kituose įstatymuose Tarnybai nustatytus kitus uždavinius.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Papildyti 7 straipsnį naujais 3, 5, 8 ir 9 punktais, buvusius 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punktus laikyti atitinkamai 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 punktais, 7 punkte po žodžio lėšų“ įrašyti žodžius Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Tarnybos funkcijos

Tarnybos funkcijos:

1) įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atskleisti ir tirti veikas, susijusias su mokesčių mokėtojų apgaulingu ar aplaidžiu apskaitos tvarkymu, žinomai neteisingų duomenų apie mokesčius, valstybės (savivaldybės) rinkliavas ir kitas įmokas teikimu atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, mokesčių, valstybės (savivaldybės) rinkliavų, valstybinio socialinio draudimo ir kitų įmokų vengimu, nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų nepateikimu, ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su mokesčiais, valstybės (savivaldybės) rinkliavomis, valstybinio socialinio draudimo ir kitomis įmokomis;

2) įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atskleisti ir tirti veikas, susijusias su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, vertybinių popierių neteisėta apyvarta, kitas neteisėtas veikas, susijusias su finansų sistema, išskyrus veikas, susijusias su netikrais pinigais;

3) įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu;

4) įstatymų nustatyta tvarka vykdyti operatyvinę veiklą, atlikti ikiteisminį tyrimą, ūkinės finansinės veiklos tyrimą;

5) įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atliekant šiame straipsnyje numatytas Tarnybos funkcijas, neperžengiant savo kompetencijos ribų, raštu teikti informaciją dėl valstybės turto privatizavime dalyvaujančių asmenų patikimumo;

6) bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos bei kitomis institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis Tarnybos kompetencijos klausimais;

7) įgyvendinti prevencines priemones, užkertančias kelią mokesčių, valstybės (savivaldybės) rinkliavų bei kitų įmokų vengimui, valstybės ir savivaldybių biudžetų bei fondų lėšų, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų pasisavinimui ir iššvaistymui, taip pat pinigų plovimo prevencijos priemones;

8) rinkti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų neteisėtą gavimą ir panaudojimą;

9) koordinuoti valstybės institucijų ir kitų įstaigų bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF);

10) rengti pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų tyrimą, tobulinimo bei teisės aktų, reglamentuojančių nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų tyrimą, projektus, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų įtakos kriminogeninei situacijai;

11) atliekant nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų finansų sistemai atskleidimą ir tyrimą bei prevencines priemones, koordinuoti kitų institucijų bei jų informacinių sistemų sąveiką;

12) kaupti, saugoti ir analizuoti informaciją, reikalingą Tarnybos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

13) vykdyti kitas įstatymų numatytas funkcijas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS