LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. RUGSĖJO 20 D. NUTARIMO NR. 1019 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. spalio 14 d. Nr. 1276

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Vietos gyventojų apklausos tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 80-2357; 2001, Nr. 102-3633):

1. Išbraukti 2 punkte žodį „kitiems“.

2. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Apklausoje turi teisę dalyvauti apklausiamos teritorijos gyventojai, turintys teisę rinkti šios savivaldybės tarybą.“.

3. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Apklausą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Apklausą skelbia ir koordinuoja Vidaus reikalų ministerija (toliau vadinama – apklausos koordinatorius).“.

4. Išdėstyti 8.5 punktą taip:

8.5. vietos gyventojų apklausos iniciatyvinė grupė (toliau vadinama – iniciatyvinė grupė), kurią sudaro ne mažiau kaip 10 apklausiamos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti šios savivaldybės tarybą, ir kuri surenka ne mažiau kaip 10 procentų apklausiamos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti šios savivaldybės tarybą, parašų. Gyventojų, turinčių teisę rinkti šios savivaldybės tarybą, skaičius nustatomas pagal paskutinius įvykusius savivaldybių tarybų rinkimus.

Iniciatyvinės grupės prašymas su nurodytais numatomos apklausos tikslais ir reikiamais dokumentais perduodamas apklausos koordinatoriui per savivaldybės administracijos direktorių.“.

5. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Apklausos koordinatorius, priėmęs sprendimą vykdyti vietos gyventojų apklausą, ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki apklausos pradžios informuoja savivaldybės merą ir savivaldybės administracijos direktorių apie apklausos tikslus, vykdymo vietą, laiką ir vykdytojus, o savivaldybės administracijos direktorius apie tai skelbia vietos spaudoje ir skelbimų lentose (ten, kur jos apklausiamoje teritorijoje oficialiai įrengtos) ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki apklausos pradžios. Pakartotinis skelbimas vietos spaudoje skelbiamas ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki apklausos pradžios. Apklausos koordinatorius per savivaldybės administracijos direktorių apklausos vykdytojui pateikia apklausos dalyvių sąrašo lapus ir jų pildymo pavyzdžius.“.

6. Įrašyti 12.3 punkte vietoj žodžių „naudojamas gyventojų registras“ žodžius „naudojami Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenys“.

7. Įrašyti 13 punkte vietoj žodžių „pasą ar kitą asmens dokumentą, patvirtinantį jo asmenybę“ žodžius „asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą“.

8. Įrašyti 15.2 punkte vietoj žodžio „meras“ žodžius „administracijos direktorius“.

9. Išdėstyti 18 punkto pirmąją pastraipą taip:

18. Partijos, kitos politinės ir visuomeninės organizacijos turi teisę skirti apklausos stebėtojus. Stebėtojas prieš apklausos pradžią pateikia apklausos vykdytojui (apklausos komisijos arba iniciatyvinės grupės pirmininkui) jį skyrusios organizacijos įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Vykdytojas įrašo stebėtoją į stebėtojų sąrašą, nurodydamas stebėtojo vardą, pavardę, jį skyrusią organizaciją, įrašymo į šį sąrašą datą, ir duoda stebėtojui pasirašyti.“.

10. Išdėstyti 22 punktą taip:

22. Apklausa laikoma įvykusia, jeigu savo nuomonę apklausai pateiktu klausimu pareiškia ne mažiau kaip 25 procentai apklausiamos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Šis reikalavimas netaikomas atrankinei apklausai.“.

11. Išdėstyti 26.1 punktą taip:

26.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kai apklausa vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba iniciatyvinės grupės iniciatyva;“.

12. Pripažinti netekusiu galios 27 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS