CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LEIDIMŲ SPECIALIAJAM SKRYDŽIUI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ

 

2003 m. rugsėjo 10 d. Nr. 4R-126

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2002, Nr. 112-4979) 35 straipsnio nuostatomis ir ICAO Dok 9760 „Tinkamumo skraidyti vadovas“ („Airworthiness manual“) I tomo 5 skyriaus rekomendacijomis,

tvirtinu Leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                              KĘSTUTIS AURYLA


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos

Direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d.

įsakymu Nr. 4R-126

 

LEIDIMŲ SPECIALIAJAM SKRYDŽIUI IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paraiškų pateikimo, jų nagrinėjimo bei leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo sąlygas ir tvarką.

2. Leidimas specialiajam skrydžiui (toliau – Leidimas) gali būti išimtiniais atvejais išduotas skristi orlaiviu, įtrauktu į Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registrą, kai šis orlaivis neatitinka tinkamumo skraidyti reikalavimų, bet yra saugus skristi pagal tam tikrus apribojimus.

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Specialusis skrydis – tai skrydis kuris negali būti atliktas bendrąja tvarka;

3.2. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2002, Nr. 112-4979).

4. Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA) Leidimą gali išduoti šiais atvejais:

4.1. skraidinti orlaivį į remonto, modifikacijos ar techninės priežiūros darbų vykdymo vietą;

4.2. skraidinti orlaivį į jo saugojimo vietą;

4.3. eksportuoti ar importuoti orlaivį;

4.4. evakuoti orlaivį iš vietos, kurioje jam gali grėsti pavojus, taip pat esant force majeure aplinkybėmis;

4.5. kitais atvejais, kai CAA nusprendžia, kad orlaivis neatitinka tinkamumo skraidyti reikalavimų, bet yra saugus skristi.

5. Leidimas suteikia teisę skristi tik Lietuvos Respublikos oro erdvėje. Orlaivio savininkas (naudotojas), ketinantis skristi kitos valstybės oro erdve, privalo kreiptis į tos valstybės įgaliotąją instituciją, kad gautų atitinkamą leidimą skristi.

6. Kartu su Leidimu išduodami Specialiojo skrydžio apribojimai (toliau – Apribojimai), kurie yra neatskiriama Leidimo dalis.

7. Leidimas ir Apribojimai specialiojo skrydžio metu privalo būti orlaivyje.

 

III. PARAIŠKA GAUTI LEIDIMĄ

 

8. Orlaivio savininkas (naudotojas), norintis gauti Leidimą, privalo CAA pateikti šių taisyklių 1 priede nustatytos formos Paraišką išduoti leidimą orlaivio specialiajam skrydžiui.

9. Paraiška pateikiama ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki planuojamo specialiojo skrydžio, išskyrus 4.4 punkte numatytą atvejį.

10. Kartu su paraiška turi būti pateikiami:

10.1. valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitas arba mokamasis pavedimas su banko žyma;

10.2. orlaivio sklandmens, variklio(-ių), oro sraigto(-ų) formuliarai arba jų kopijos su atitinkamais įrašais apie atliktus būtinus techninės priežiūros darbus.

 

IV. PARAIŠKOS GAUTI LEIDIMĄ NAGRINĖJIMAS

 

11. CAA pareigūnai:

11.1. susipažįsta su paraiškoje pateiktais duomenimis;

11.2. sutikrina pateiktus duomenis apie orlaivį su duomenimis, laikomais CAA;

11.3. patikrina ar yra orlaivio sklandmens, variklio(-ių), oro sraigto(-ų) formuliaruose įrašai apie įvykdytas Tinkamumo skraidyti direktyvas ir privalomus Techninės priežiūros biuletenius;

11.4. nagrinėdami paraiškoje pateiktus duomenis nusprendžia, ar galima taikyti specialiojo skrydžio reikalavimus.

12. Nagrinėjant paraišką atsižvelgiama į:

12.1. Pagrindinį minimalios įrangos sąrašą (MMEL);

12.2. Minimalios įrangos sąrašą (MEL);

12.3. Orlaivio skrydžio vykdymo vadovą;

12.4. Orlaivio techninės priežiūros programą;

12.5. kitus dokumentus, kuriuose pateikti orlaivio tinkamumo skraidyti ir skrydžių saugos duomenys bei reikalavimai.

13. CAA gali pareikalauti iš orlaivio savininko (naudotojo) papildomų duomenų, tiesiogiai susijusių su skrydžio sauga specialiojo skrydžio metu.

14. CAA turi patikrinti orlaivio techninės priežiūros dokumentus.

15. Prieš specialųjį skrydį orlaivio savininkas (naudotojas) privalo atlikti atitinkamus orlaivio techninės priežiūros darbus ir apie tai įrašyti orlaivio žurnale. Po šio įrašo turi būti techninės priežiūros darbus atlikusio asmens pavardė, parašas, licencijos numeris ir data.

16. CAA gali pareikalauti papildomų techninės priežiūros darbų ir bandymų.

17. Prieš išduodamas Leidimą CAA pareigūnas savo nuožiūra gali asmeniškai apžiūrėti orlaivį.

 

V. LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

18. Nustačius, kad orlaivis gali saugiai skristi, jam gali būti išduodamas šių taisyklių 2 priede nustatytos formos Leidimas. Leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip 2 savaičių periodui.

19. Leidimas neišduodamas, kai:

19.1. tinkamumo skraidyti direktyvoje nurodyta, kad draudžiama skristi, neįvykdžius tos direktyvos reikalavimų, taikomų orlaiviui arba jo komponentui;

19.2. nepateikiami CAA reikalaujami duomenys apie orlaivio konstrukciją, techninę priežiūrą, tinkamumo skraidyti direktyvų reikalavimų įvykdymą bei kt. ir todėl negalima garantuoti, kad specialusis skrydis bus saugus;

19.3. iškyla abejonių dėl specialiojo skrydžio saugos.

 

VI. APRIBOJIMŲ RENGIMAS

 

20. Visų specialiųjų skrydžių metu privalomi šie apribojimai:

20.1. nustatyta tvarka orlaivis turi būti paženklintas nacionaliniu ir registracijos ženklais;

20.2. draudžiama vežti keleivius, krovinį ir paštą;

20.3. draudžiama skristi asmenims, kurių dalyvavimas nėra būtinas vykdyti specialųjį skrydį;

20.4. orlaivio įgulos nariai privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją;

20.5. skrydžio metu orlaivyje privalo būti visa būtina informacinė medžiaga, susijusi su orlaivio valdymu;

20.6. skrydis turi būti vykdomas taip, kad būtų neskrendama intensyvaus oro eismo zonose, taip pat virš tankiai gyvenamų vietovių;

20.7. skrydis turi būti vykdomas vadovaujantis valstybės, kurios erdvėje skrendama, skrydžių vykdymo taisyklėmis;

20.8. skrydžio metu privalu laikytis apribojimų, nurodytų Orlaivio skrydžių vykdymo vadove ir CAA nustatytų šiam skrydžiui;

21. Nustatydama Apribojimus CAA atsižvelgia į:

21.1. orlaivio techninius duomenis;

21.2. orlaivio įrangą, kuri turi veikti skrydžio metu, kad skrydis būtų saugus;

21.3. orlaivio svorio apribojimus;

21.4. kitus veiksnius, turinčius tiesioginės įtakos specialiojo skrydžio saugai.

22. Apribojimų forma nustatyta šių taisyklių 3 priede.

23. Kiekvienu konkrečiu atveju į Specialioji skrydžio apribojimus gali būti įrašyti papildomi apribojimai.

 

VII. LEIDIMŲ APSKAITA

 

24. CAA visas paraiškas registruoja „Leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo apskaitos žurnale“.

25. Šiame žurnale įrašomi šie duomenys:

25.1. paraiškos gavimo data;

25.2. orlaivio savininkas (naudotojas);

25.3. orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai;

25.4. orlaivio tipas;

25.5. orlaivio serijos numeris;

25.6. Leidimo išdavimo data;

25.7. pareigūno, išdavusio Leidimą, vardas, pavardė, parašas;

26.8. pastabos (pvz., priežastis, dėl kurios Leidimas nebuvo išduotas).

27. Išduotų Leidimų ir Apribojimų kopijos laikomos CAA.

______________


 

Leidimo specialiajam skrydžiui išdavimo

tvarkos

1 priedas

 

zenklasCAA

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

 

Paraiška

išduoti leidimą orlaivio specialiajam skrydžiui

Application for the issue for an aircraft special flight permit

 

Prašau išduoti leidimą orlaivio specialiajam skrydžiui:

Please issue a permit for an aircraft special flight

 

Nacionalinis ir registracijos ženklas…………LY-.............................................................................

Nationality and Registration marks

Gamintojo suteiktas ženklas................................................................................................................

Manufacturer’s designation

Serijos Nr...............................................................................................................................................

Serial No.

Orlaivio kategorija................................................................................................................................

Aircraft category

Orlaivio savininkas ir jo adresas..........................................................................................................

Aircraft owner and address

................................................................................................................................................................

Orlaivio naudotojas ir jo adresas.........................................................................................................

Aircraft operator and address

................................................................................................................................................................

Orlaivio gamintojas ir jo adresas.........................................................................................................

Aircraft manufacturer and address

Orlaivio pagaminimo data....................................................................................................................

Aircraft manufacturing date

Maksimali kilimo masė.........................................................................................................................

MTOW

Vietų skaičius........................................................................................................................................

Number of seats

Orlaivio bazavimosi vieta.....................................................................................................................

Home base

TSP galiojimo data.................................................................................................................................

Expire Date of a Certificate of Airworthiness

Skrydžio tikslas....................................................................................................................................

Purpose of flight

Skrydis iš........................................................ į.....................................................................................

Flight from                                                     to

Skrydis bus atliktas iki.........................................................................................................................

Flight will be perform till

 

Šiuo dokumentu pareiškiu, kad visa aukščiau nurodyta informacija yra visapusiškai tiksli.

I, hereby, testify that the information in thus document is correct.

 

Orlaivio savininkas (naudotojas) arba jo įgaliotas asmuo:

Owner (operator) or his/her authorized person:

 

_____________________________________                 _______________________

             Parašas (Signature)                                                                 Data (Date)

 

___________________________________________________

Vardas, pavardė, pareigos (Name, surname, occupation)

______________


 

Leidimo specialiajam skrydžiui išdavimo

tvarkos

2 priedas

 

zenklasCAA

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

 

LEIDIMAS SPECIALIAJAM SKRYDŽIUI

SPECIAL FLIGHT PERMIT

 

1.       Skrydžio tikslas

Purpose of flight

2.       Skrydis iš į

Flight from to

3.       Nacionalinis ir registracijos ženklas

Nationality and Registration marks

4.       Gamintojas

Manufacturer

5.       Gamintojo suteiktas ženklas

Manufacturer’s designation

6.       Serijos Nr.

Serial No.

7.       Šis orlaivis neatitinka Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 8 priedo tinkamumo skraidyti reikalavimų.

The aircraft does not meet the airworthiness requirements of Annex 8 to the Convention on International Civil Aviation.

8.       Specialiojo skrydžio apribojimai šiuo orlaiviu nustatyti ……………………….. yra neatskiriama Leidimo specialiajam skrydžiui dalis ir turi būti kartu su juo orlaivyje skrydžio metu.

Operating limitations are a part of special airworthiness certificate dated ………………. and shall be aboard the aircraft during flight.

9.       Šis leidimas suteikia teisę skristi tik Lietuvos Respublikos oro erdvėje. Orlaivio skrydžiui užsienio valstybės oro erdve privalu gauti tos valstybės įgaliotos institucijos leidimą.

Under this Special Flight Permit the flight shall be performed in the airspace of the Republic of Lithuania. If this flight involves operations over States other than the Republic of Lithuania, the operator of the aircraft must obtain authorization from the appropriate authorities of that State prior to undertaking the flight.

10.     Išdavimo data

Date of issued

11.     Galiojimo data

Date of Expire

______________


 

Leidimo specialiajam skrydžiui išdavimo

tvarkos

3 priedas

 

zenklasCAA

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

SPECIALIOJO SKRYDŽIO APRIBOJIMAI

OPERATING LIMITATIONS FOR SPECIAL FLIGHT PERMIT

 

1.         Nacionalinis ir registracijos ženklas

Nationality and Registration Marks

2.         Gamintojas

Manufacturer

3.         Gamintojo suteiktas ženklas orlaiviui

Manufacturer’s Designation of aircraft

4.         Serijos Nr.

Serial No.

5.         Šie skrydžio apribojimai yra išduoto leidimo specialiajam skrydžiui..................................

neatskiriama dalis ir turi būti prieinama visiems orlaivio įgulos nariams.

These operating limitations are a part of special flight permit dated.................................. and

must be made available to any person operating the aircraft.

6.         Skrydis turi būti vykdomas pagal …………………………. taisykles. Flight shall be conducted under ………………………… flight rules.

7.         Vežti krovinius draudžiama.

The carriage of cargo is prohibited.

8.         Draudžiama vežti kitus asmenis, kurie nelaikomi įgula, vykdančia skrydį.

The carriage of persons other than the crew necessary for the purpose of the flight is prohibited.

9.         Skrydis virš...............................................................................................................................

............................................................................................................................ draudžiamas.

Flight over..................................................................................................................................

is prohibited.

10.       Leidimas specialiajam skrydžiui galioja tik tada, jei atlikti atitinkami orlaivio techninės priežiūros darbai ir tai patvirtina įrašas orlaivio žurnale.

The Special Flight Permit is not valid until the aircraft has been inspected and the maintenance records are made in the aircraft log book.

11.       ...................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

12.       ...................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

13.       ...................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.       ...................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________