AKTAS

DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS,

KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS,

LIETUVOS RESPUBLIKOS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS,

MALTOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS

STOJIMO SĄLYGŲ IR SUTARČIŲ, KURIOMIS YRA GRINDŽIAMA

EUROPOS SĄJUNGA, PRITAIKOMŲJŲ PATAISŲ

 


 

PIRMOJI DALIS

 

PRINCIPAI

 

 

1 STRAIPSNIS

 

Šiame Akte:

 

–        „pirminės Sutartys“ – tai:

 

a)   Europos bendrijos steigimo sutartis (EB sutartis) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (Euratomo sutartis) su papildymais ir pakeitimais, padarytais sutartimis ar kitais aktais, įsigaliojusiais prieš šį stojimą,

 

b)   Europos Sąjungos sutartis (ES sutartis) su papildymais ir pakeitimais, padarytais sutartimis ar kitais aktais, įsigaliojusiais prieš šį stojimą;

 

–        „esamos valstybės narės“ – Belgijos Karalystė, Danijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Airija, Italijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Nyderlandų Karalystė, Austrijos Respublika, Portugalijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;


 

–        „Sąjunga“ – tai ES sutartimi įsteigta Europos Sąjunga;

 

–        „Bendrija“ – tai atitinkamu atveju viena ar daugiau iš pirmoje įtraukoje nurodytų Bendrijų;

 

–        „naujosios valstybės narės“ – tai Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika;

 

–        „institucijos“ – tai pirminėmis Sutartimis įsteigtos institucijos.

 

 

2 STRAIPSNIS

 

Nuo įstojimo dienos pirminių Sutarčių ir prieš įstojimą institucijų ir Europos centrinio banko priimtų aktų nuostatos naujosioms valstybėms narėms yra privalomos ir tose valstybėse taikomos tose Sutartyse ir šiame Akte nustatytomis sąlygomis.


 

3 STRAIPSNIS

 

1.   Šengeno acquis, integruoto į Europos Sąjungos sistemą protokolu, pridėtu prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – Šengeno protokolas), nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai, išvardyti šio Akto I priede, taip pat visi kiti tokie aktai, kurie gali būti priimti iki įstojimo dienos, yra privalomi ir taikomi naujosiose valstybėse narėse nuo įstojimo dienos.

 

2.   Šengeno acquis, integruoto į Europos Sąjungos sistemą, nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai, nenurodyti 1 dalyje, nors privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo įstojimo dienos, tačiau taikomi naujojoje valstybėje narėje tik pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos sprendimą, patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras, ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo acquis taikymo yra įvykdytos toje naujojoje valstybėje narėje, ir pasikonsultavus su Europos Parlamentu.


 

Taryba priima savo sprendimą vieningu jos narių, atstovaujančių valstybių narių, dėl kurių šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo, vyriausybėms ir valstybės narės, dėl kurios tos nuostatos turi įsigalioti, vyriausybės atstovo susitarimu.  Tarybos nariai, atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms, dalyvauja taikant tokį sprendimą tiek, kiek jis susijęs su Šengeno acquis nuostatomis ir jos pagrindu priimtais ar kitaip su ja susijusiais aktais, kuriuos taikant šios valstybės narės dalyvauja.

 

3.   Pagal Šengeno protokolo 6 straipsnį Europos Sąjungos Tarybos sudaryti susitarimai privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo įstojimo dienos.

 

4.   Konvencijų ar dokumentų teisingumo ir vidaus reikalų srityje, kurie yra neatsiejami nuo to, kad būtų pasiekti ES sutarties tikslai, atžvilgiu naujosios valstybės narės įsipareigoja:

 

–        prisijungti prie tų, kurie iki įstojimo dienos buvo pateikti pasirašyti esamoms valstybėms narėms, ir prie tų, kuriuos parengė Taryba pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir rekomendavo valstybėms narėms priimti;


 

–        įvesti administracines ir kitokias priemones, kaip tos, kurias iki įstojimo dienos priėmė esamos valstybės narės ar Taryba praktiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų, dirbančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje, palengvinti.

 

 

4 STRAIPSNIS

 

Nuo įstojimo dienos kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybė narė, kuriai taikoma leidžianti nukrypti nuostata, kaip apibrėžta EB sutarties 122 straipsnyje.

 

 

5 STRAIPSNIS

 

1.       Naujosios valstybės narės šiuo Aktu prisijungia prie valstybių narių vyriausybių atstovų Taryboje priimtų sprendimų ir susitarimų. Jos įsipareigoja nuo įstojimo dienos prisijungti prie visų kitų susitarimų, kuriuos esamos valstybės narės sudarė dėl Sąjungos funkcionavimo arba kurie yra susiję su jos veikla.


 

2.       Naujosios valstybės narės įsipareigoja prisijungti prie EB sutarties 293 straipsnyje numatytų konvencijų ir tų, kurios yra neatsiejamos nuo to, kad būtų pasiekti EB sutarties tikslai, taip pat prie esamų valstybių narių pasirašytų Teisingumo Teismo protokolų dėl konvencijų išaiškinimo ir šiuo tikslu įsipareigoja pradėti derybas su esamomis valstybėmis narėmis, kad juose būtų padarytos atitinkamos pritaikomosios pataisos.

 

3.       Europos Vadovų Tarybos arba Tarybos ar valstybių narių bendru susitarimu priimtų deklaracijų, rezoliucijų arba kitų patvirtintų pozicijų dėl Bendrijų ar Sąjungos atžvilgiu naujųjų valstybių narių padėtis yra tokia pat kaip ir esamų valstybių narių; jos atitinkamai laikysis iš tų deklaracijų, rezoliucijų ar kitų pozicijų kylančių principų bei gairių ir imsis tokių priemonių, kurių gali prireikti jų įgyvendinimui užtikrinti.

 

 

6 STRAIPSNIS

 

1.       Bendrijos arba pagal ES sutarties 24 straipsnį ar 38 straipsnį sudaryti ar laikinai taikomi susitarimai ar konvencijos su viena ar daugiau trečiųjų šalių, tarptautine organizacija ar trečiosios šalies nacionaliniu subjektu yra privalomi naujosioms valstybėms narėms pirminėse Sutartyse ir šiame Akte nustatytomis sąlygomis.


 

2.       Naujosios valstybės narės įsipareigoja šiame Akte nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Bendrijos veikiant kartu sudarytų ar laikinai taikomų susitarimų ar konvencijų ir prie tų valstybių sudarytų susitarimų, kurie yra susiję su tais susitarimais ar konvencijomis.

 

Dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų, minimų toliau pateiktoje 6 dalyje, taip pat prie susitarimų su Baltarusija, Kinija, Čile, Mercosur ir Šveicarija, kurie veikiant kartu buvo sudaryti ar pasirašyti Bendrijos ir jos valstybių narių, Tarybai, vieningai veikiant valstybių narių vardu, susitariama su atitinkama trečiąja šalimi ar šalimis ar tarptautine organizacija sudarant protokolą prie tokių susitarimų ar konvencijų. Ši procedūra nepažeidžia Bendrijos kompetencijos ir nedaro įtakos galių tarp Bendrijos ir valstybių narių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų pakeitimų, nesusijusių su stojimu. Komisija konsultuodamasi su komitetu, sudarytu iš valstybių narių atstovų, derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais. Ji perduoda protokolų projektus sudaryti Tarybai.

 

3.       Prisijungdamos prie 2 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų, naujosios valstybės narės įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus, numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose, kaip ir esamos valstybės narės.

 


4.       Naujosios valstybės narės šiuo Aktu prisijungia prie Susitarimo dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės[1], pasirašyto 2000 m. birželio 23 d. Kotonu.

 

5.       Naujosios valstybės įsipareigoja šiame Akte nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės sutarties[2] pagal tos sutarties 128 straipsnį.

 

6.       Nuo įstojimo dienos ir iki 2 dalyje nurodytų reikalingų protokolų sudarymo naujosios valstybės narės taiko esamų valstybių narių kartu su Bendrija sudarytų susitarimų su Alžyru, Armėnija, Azerbaidžanu, Bulgarija, Kroatija, Egiptu, BJRM, Gruzija, Izraeliu, Jordanija, Kazachstanu, Kirgizija, Libanu, Meksika, Moldova, Maroku, Rumunija, Rusijos Federacija, San Marinu, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Sirija, Tunisu, Turkija, Turkmėnistanu, Ukraina ir Uzbekistanu nuostatas bei kitų susitarimų, sudarytų bendrai esamų valstybių narių ir Bendrijos iki įstojimo, nuostatas.

 

Bet kokios šių susitarimų pritaikomosios pataisos padaromos protokolais, sudarytais su susitariančiosiomis šalimis pagal 2 dalies antrosios pastraipos nuostatas. Jei protokolai nebus sudaryti iki įstojimo dienos, Bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi reikiamų priemonių šiai situacijai spręsti po įstojimo.


7.       Nuo įstojimo dienos naujosios valstybės narės taiko dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių, sudarytus Bendrijos su trečiosiomis šalimis.

 

Bendrijos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui priderinami, atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių stojimą į Bendriją. Šiuo tikslu Bendrija derasi su trečiosiomis šalimis dėl pirmiau nurodytų dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimų iki įstojimo dienos.

 

Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos, Bendrija reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas priima atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių įstojimą į Bendriją.

 

8.       Bendrijos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui priderinami atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių plieno gaminių, kurių kilmės vieta atitinkamos tiekiančiosios šalys, importą pastaraisiais metais.

 

Šiuo tikslu dėl Bendrijos su trečiosiomis šalimis sudarytų dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl plieno reikiamų pakeitimų deramasi iki įstojimo dienos.

 

Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos, taikomos pirmosios pastraipos nuostatos.


 

9.   Naujųjų valstybių narių žvejybos susitarimai, sudaryti su trečiosiomis šalimis, nuo įstojimo dienos tvarkomi Bendrijos.

 

Naujųjų valstybių narių teisės ir įsipareigojimai pagal šiuos susitarimus nepasikeičia, kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau.

 

Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma kiekvienu atveju priima atitinkamus sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo, įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą, tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams.

 

10.     Nuo įstojimo dienos naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių, sudarytų su trečiosiomis šalimis, įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį.

 

Kai susitarimai tarp vienos ar daugiau naujųjų valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių yra nesuderinami su iš šio Akto kylančiais įsipareigojimais, naujosios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti. Jei naujoji valstybė narė susiduria su sunkumais derindama susitarimą, sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo, ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo.

 


 

11.     Šiuo Aktu ir jame nustatytomis sąlygomis naujosios valstybės narės prisijungia prie tarpusavio susitarimų, sudarytų esamų valstybių narių, siekiant įgyvendinti 2 ir 4–6 dalyse nurodytus susitarimus ar konvencijas.

 

12.     Naujosios valstybės narės prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų, kurių šalimis taip pat yra Bendrija ar kitos valstybės narės, atžvilgiu pagal teises ir pareigas, kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungos.

 

Įstojimo dieną ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų, kurių šalimi taip pat yra Bendrija, išskyrus atvejus, kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žuvininkystė.

 

 

7 STRAIPSNIS

 

Šio Akto nuostatos, jeigu jame nenustatyta kitaip, negali būti pakeistos, panaikintos ar sustabdytas jų taikymas kitokia tvarka negu ta, kuri pirminėse Sutartyse nustatyta tų Sutarčių keitimui.


 

8 STRAIPSNIS

 

Institucijų priimti aktai, su kuriais yra susijusios šiame Akte nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, išlaiko savo teisinį statusą; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos.

 

 

9 STRAIPSNIS

 

Šio Akto nuostatos, kurių paskirtis ar poveikis yra panaikinti ar pakeisti institucijų priimtus aktus ir kurios nėra pereinamojo laikotarpio priemonė, turi tą patį teisinį statusą kaip ir nuostatos, kurias jos panaikina ar pakeičia, ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir toms nuostatoms.

 

 

10 STRAIPSNIS

 

Pereinamuoju laikotarpiu pirminės Sutartys ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame Akte nustatytais nukrypimais.


 

ANTROJI DALIS

 

SUTARČIŲ PRITAIKOMOSIOS PATAISOS

 

 

I ANTRAŠTINĖ DALIS

 

INSTITUCINĖS NUOSTATOS

 

 

1 SKYRIUS

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

 

11 STRAIPSNIS

 

EB sutarties 190 straipsnio 2 dalies ir Euratomo sutarties 108 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

 

„Kiekvienoje valstybėje narėje renkamų atstovų skaičius yra toks:


 

 

 

Belgija

 

24

 

 

Čekija

 

24

 

 

Danija

 

14

 

 

Vokietija

 

99

 

 

Estija

 

6

 

 

Graikija

 

24

 

 

Ispanija

 

54

 

 

Prancūzija

 

78

 

 

Airija

 

13

 

 

Italija

 

78

 

 

Kipras

 

6

 

 

Latvija

 

9

 

 

Lietuva

 

13

 

 

Liuksemburgas

 

6

 

 

Vengrija

 

24

 

 

Malta

 

5

 

 

Nyderlandai

 

27

 

 

Austrija

 

18

 

 

Lenkija

 

54

 

 

Portugalija

 

24

 

 

Slovėnija

 

7

 

 

 

Slovakija

 

14

 

 

Suomija

 

14

 

 

Švedija

 

19

 

 

Jungtinė Karalystė

 

78“

 

 

Šis pakeitimas įsigalioja nuo 2004–2009 metų kadencijos pradžios.

 

 

 


 

 

2 SKYRIUS

 

TARYBA

 

 

12 STRAIPSNIS

 

1.       Nuo 2004 m. lapkričio 1 d.:

 

a)       EB sutarties 205 straipsnio ir Euratomo sutarties 118 straipsnio

 

i)       2 dalis pakeičiama taip:

 

„2. Tais atvejais, kai Taryba sprendimus privalo priimti kvalifikuota balsų dauguma, jos narių balsai paskirstomi taip:

 

 

Belgija

 

12

 

Čekija

 

12

 

Danija

 

7

 

Vokietija

 

29

 

Estija

 

4

 

Graikija

 

12

 

Ispanija

 

27

 

Prancūzija

 

29


 

 

 

Airija

 

7

 

 

Italija

 

29

 

 

Kipras

 

4

 

 

Latvija

 

4

 

 

Lietuva

 

7

 

 

Liuksemburgas

 

4

 

 

Vengrija

 

12

 

 

Malta

 

3

 

 

Nyderlandai

 

13

 

 

Austrija

 

10

 

 

Lenkija

 

27

 

 

Portugalija

 

12

 

 

Slovėnija

 

4

 

 

 

Slovakija

 

7

 

 

Suomija

 

7

 

 

Švedija

 

10

 

 

Jungtinė Karalystė

 

29

 

 


 

Tarybos aktai laikomi priimtais, jeigu ne mažiau kaip 232 daugumos narių balsai yra „už“, kai ši Sutartis reikalauja, kad aktas būtų priimtas Komisijos pasiūlymu.

 

Kitais atvejais Tarybos aktams priimti reikia, kad ne mažiau kaip du trečdaliai narių atiduotų bent 232 balsus už.“;

 

ii)         pridedama ši 4 dalis:

 

4.     Kai Tarybai reikia spręsti kvalifikuota balsų dauguma, Tarybos narys gali reikalauti patvirtinimo, kad kvalifikuotą daugumą sudarančios valstybės narės atstovauja bent 62 % bendro Sąjungos gyventojų skaičiaus. Jei pasirodo, kad tos sąlygos nesilaikoma, atitinkamas sprendimas nėra priimtas.“;

 

b)      ES sutarties 23 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

 

„Tarybos narių balsai skaičiuojami pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalį. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 232 balsų „už“, atiduotų bent dviejų trečdalių narių. Kai Tarybai reikia priimti sprendimą kvalifikuota balsų dauguma, Tarybos narys gali reikalauti patvirtinimo, kad kvalifikuotą daugumą sudarančios valstybės narės atstovauja bent 62 % bendro Sąjungos gyventojų skaičiaus. Jei pasirodo, kad tos sąlygos nesilaikoma, atitinkamas sprendimas nėra priimtas.“


 

c)       ES sutarties 34 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

3.     Tais atvejais, kai Tarybai reikia spręsti kvalifikuota balsų dauguma, jos narių balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalyje, o kad aktai būtų priimti, reikia ne mažiau kaip 232 balsų „už“, atiduotų bent dviejų trečdalių narių. Kai Tarybai reikia spręsti kvalifikuota balsų dauguma, Tarybos narys gali reikalauti patvirtinimo, kad kvalifikuotą daugumą sudarančios valstybės narės atstovauja bent 62 % bendro Sąjungos gyventojų skaičiaus. Jei pasirodo, kad tos sąlygos nesilaikoma, atitinkamas sprendimas nėra priimtas.“

 

2.       Prie ES sutarties ir EB sutarties pridėto Protokolo dėl Europos Sąjungos plėtros 3 straipsnio 1 dalis panaikinama.

 

3.       Jei į Europos Sąjungą įstotų mažiau nei dešimt naujųjų valstybių narių, kvalifikuotos daugumos minimalus balsų skaičius būtų nustatomas Tarybos sprendimu taikant griežtą tiesinę aritmetinę interpoliaciją, suapvalinant iki artimiausio balso, tarp 71 % Tarybai, turinčiai 300 balsų, ir 72,27 % Europos Sąjungai, kurią sudaro 25 valstybės narės.

 


 

3 SKYRIUS

 

TEISINGUMO TEISMAS

 

 

13 STRAIPSNIS

 

1.   Prie ES sutarties, EB sutarties ir Euratomo sutarties pridedamo Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 9 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

 

„Kas treji metai yra keičiama dalis teisėjų, pakaitomis keičiami trylika ir dvylika teisėjų.“

 

2.   Prie ES sutarties, EB sutarties ir Euratomo sutarties pridedamo Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 48 straipsnis pakeičiamas taip:

 

48 straipsnis

 

Pirmosios instancijos teismą sudaro 25 teisėjai.“

 


 

4 SKYRIUS

 

EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

 

14 STRAIPSNIS

 

EB sutarties 258 straipsnio 2 dalis ir Euratomo sutarties 166 straipsnio 2 dalis pakeičiamos taip:

 

„Komiteto narių skaičius nustatomas toks:

 

 

Belgija

 

12

 

Čekija

 

12

 

Danija

 

9

 

Vokietija

 

24

 

Estija

 

7

 

Graikija

 

12

 

Ispanija

 

21

 

Prancūzija

 

24

 

Airija

 

9

 

Italija

 

24


 

 

Kipras

 

6

 

 

Latvija

 

7

 

 

Lietuva

 

9

 

 

Liuksemburgas

 

6

 

 

Vengrija

 

12

 

 

Malta

 

5

 

 

Nyderlandai

 

12

 

 

Austrija

 

12

 

 

Lenkija

 

21

 

 

Portugalija

 

12

 

 

Slovėnija

 

7

 

 

 

Slovakija

9

 

 

Suomija

9

 

 

Švedija

12

 

 

Jungtinė Karalystė

24“

 

 


 

5 SKYRIUS

 

REGIONŲ KOMITETAS

 

 

15 STRAIPSNIS

 

EB sutarties 263 straipsnio trečioji dalis pakeičiama taip:

 

 

„Komiteto narių skaičius nustatomas toks:

 

 

Belgija

 

12

 

Čekija

 

12

 

Danija

 

9

 

Vokietija

 

24

 

Estija

 

7

 

Graikija

 

12

 

Ispanija

 

21

 

Prancūzija

 

24

 

Airija

 

9

 

Italija

 

24

 

Kipras

 

6

 

Latvija

 

7

 

Lietuva

 

9

 

Liuksemburgas

 

6


 

 

 

Vengrija

 

12

 

 

Malta

 

5

 

 

Nyderlandai

 

12

 

 

Austrija

 

12

 

 

Lenkija

 

21

 

 

Portugalija

 

12

 

 

Slovėnija

 

7

 

 

 

Slovakija

9

 

 

Suomija

9

 

 

Švedija

12

 

 

Jungtinė Karalystė

24“

 

 

6 SKYRIUS

 

MOKSLO IR TECHNIKOS KOMITETAS

 

 

16 STRAIPSNIS

 

Euratomo sutarties 134 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

 

„2. Komitetą sudaro trisdešimt devyni nariai, kuriuos, pasikonsultavusi su Komisija, skiria Taryba.“


 

7 SKYRIUS

 

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

 

 

17 STRAIPSNIS

 

Prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 18 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 49 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„49.3   Vienai ar daugiau šalių tapus valstybėmis narėmis ir jų atitinkamiems nacionaliniams centriniams bankams tapus ECBS dalimi, automatiškai padidėja pasirašytas ECB kapitalas ir maksimalus užsienio atsargų, kurias galima būtų pervesti į ECB, dydis. Padidėjimas nustatomas padauginus atitinkamas tuo metu esančias sumas iš santykio, apskaičiuoto pagal išplėstą kapitalo raktą, tarp nacionalinių centrinių bankų, ketinančių įsijungti į ECBS, ir nacionalinių centrinių bankų, jau esančių ECBS, svorių. Kiekvieno nacionalinio centrinio banko svoris kapitalo rakte yra apskaičiuojamas pagal analogiją su 29.1 straipsniu ir laikantis 29.2 straipsnio. Ataskaitiniai statistinių duomenų laikotarpiai turi būti tokie patys, kokie buvo naudojami per paskutinį kas penkerius metus atliekamą svorių pakoregavimą vadovaujantis 29.3 straipsniu.“


 

II ANTRAŠTINĖ DALIS

 

KITOS PRITAIKOMOSIOS PATAISOS

 

 

18 STRAIPSNIS

 

EB sutarties 57 straipsnio 1 dalis papildoma taip:

 

„Estijoje ir Vengrijoje atitinkama data pagal nacionalinę teisę galiojantiems apribojimams yra 1999 m. gruodžio 31 d.“

 

 

19 STRAIPSNIS


EB sutarties 299 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

„1.     Ši Sutartis taikoma Belgijos Karalystei, Čekijos Respublikai, Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Airijai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.“


 

TREČIOJI DALIS

 

NUOLATINĖS NUOSTATOS

 

 

I ANTRAŠTINĖ DALIS

 

INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ AKTŲ ADAPTACIJOS

 

 

20 STRAIPSNIS

 

Šio Akto II priede išvardyti aktai pritaikomi kaip nurodyta tame priede.

 

 

21 STRAIPSNIS

 

Dėl stojimo reikalingos šio Akto III priede išvardytų aktų adaptacijos parengiamos laikantis tame priede nustatytų gairių ir 57 straipsnyje nustatyta tvarka bei sąlygomis.


 

II ANTRAŠTINĖ DALIS

 

KITOS NUOSTATOS

 

 

22 STRAIPSNIS

 

Šio Akto IV priede išvardytos priemonės taikomos tame priede nustatytomis sąlygomis.

 

 

23 STRAIPSNIS

 

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali vieningai daryti šio Akto nuostatų, susijusių su bendra žemės ūkio politika, adaptacijas, kurių gali prireikti pakeitus Bendrijos taisykles. Tokios adaptacijos gali būti daromos iki įstojimo dienos.


 

KETVIRTOJI DALIS

 

LAIKINOSIOS NUOSTATOS

 

 

I ANTRAŠTINĖ DALIS

 

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

 

 

24 STRAIPSNIS

 

Šio Akto V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ir XIV prieduose išvardytos priemonės naujosiose valstybėse narėse taikomos tuose prieduose nustatytomis sąlygomis.

 

 

25 STRAIPSNIS

 

1.       Nukrypstant nuo EB sutarties 189 straipsnio antros dalies ir nuo Euratomo sutarties 107 straipsnio antros dalies bei atsižvelgiant į EB sutarties 190 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 108 straipsnio 2 dalį, vietų skaičius Europos Parlamente naujosioms valstybėms narėms laikotarpiu, prasidedančiu stojimo dieną ir besitęsiančiu iki 2004–2009 m. Europos Parlamento kadencijos pradžios, nustatomas toks:


 

 

Čekija

 

24

 

Estija

 

6

 

Kipras

 

6

 

Latvija

 

9

 

Lietuva

 

13

 

Vengrija

 

24

 

Malta

 

5

 

Lenkija

 

54

 

Slovėnija

 

7

 

Slovakija

 

14

 

 

2.       Nukrypstant nuo EB sutarties 190 straipsnio 1 dalies ir Euratomo 108 straipsnio 2 dalies, naujųjų valstybių narių tautos atstovus į Europos Parlamentą laikotarpiui, prasidedančiam įstojimo dieną ir besitęsiančiam iki 2004–2009 m. Europos Parlamento kadencijos pradžios, paskiria tų valstybių parlamentai iš savo atstovų kiekvienos iš tų valstybių nustatyta tvarka.

 

 

26 STRAIPSNIS

 

1.       Iki 2004 m. spalio 31 d. taikomos šios nuostatos:

 

a)       EB sutarties 205 straipsnio 2 dalies ir Euratomo sutarties 118 straipsnio 2 dalies atžvilgiu:


 

Tais atvejais, kai Taryba sprendimus privalo priimti kvalifikuota balsų dauguma, jos narių balsai paskirstomi taip:

 

 

Belgija

 

5

 

 

Čekija

 

5

 

 

Danija

 

3

 

 

Vokietija

 

10

 

 

Estija

 

3

 

 

Graikija

 

5

 

 

Ispanija

 

8

 

 

Prancūzija

 

10

 

 

Airija

 

3

 

 

Italija

 

10

 

 

Kipras

 

2

 

 

Latvija

 

3

 

 

Lietuva

 

3

 

 

Liuksemburgas

 

2

 

 

Vengrija

 

5

 

 

Malta

 

2

 

 

Nyderlandai

 

5

 

 

Austrija

 

4

 

 

Lenkija

 

8

 

 

Portugalija

 

5

 

 

Slovėnija

 

3

 

 

 

Slovakija

3

 

 

Suomija

3

 

 

Švedija

4

 

 

Jungtinė Karalystė

10

 

 


 

 

b)      EB sutarties 205 straipsnio 2 dalies antrosios ir trečiosios pastraipų ir Euratomo sutarties 118 straipsnio 2 dalies atžvilgiu:

 

Tarybos aktai laikomi priimtais, jeigu bent:

 

–        88 balsai yra „už“, kai ši Sutartis reikalauja, kad aktas būtų priimtas Komisijos pasiūlymu,

 

–        88 balsai yra „už“, kuriuos atidavė bent dvi trečiosios narių, kitais atvejais.

 

c)       ES sutarties 23 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos antrojo sakinio atžvilgiu:

 

Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 88 balsų, atiduotų bent dviejų trečdalių už juos balsavusių narių.

 

d)      ES sutarties 34 straipsnio 3 dalies atžvilgiu:

 

Tais atvejais, kai Tarybai reikia spręsti kvalifikuota balsų dauguma, jos narių balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalyje, o kad aktai būtų priimti, reikia, kad ne mažiau kaip 88 balsų, atiduotų bent dviejų trečdalių už juos balsavusių narių.


 

2.       Jei į Sąjungą įstotų mažiau nei dešimt naujųjų valstybių narių, kvalifikuotos daugumos minimalus balsų skaičius laikotarpiui iki 2004 m. spalio 31 d. nustatomas Tarybos sprendimu taip, kad kiek įmanoma labiau atitiktų 71,26 % bendro balsų skaičiaus.

 

 

27 STRAIPSNIS

 

1.   Pajamos, vadinamos „Bendrojo muitų tarifo muitais ir kitais muitais“, nurodytos Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos[3] 2 straipsnio 1 dalies b punkte arba atitinkamose jį keičiančio sprendimo nuostatose, apima muitus, apskaičiuotus remiantis Bendrajame muitų tarife nustatytomis normomis ir kitomis su juo susijusiomis muitų tarifo lengvatomis, kurias Bendrija taiko naujųjų valstybių narių prekybai su trečiosiomis šalimis.

 

2.   2004 metams kiekvienos naujosios valstybės narės vienoda PVM apskaičiavimo bazė ir BNP (bendrųjų nacionalinių pajamų) bazė, nurodytos Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose, yra lygios dviem trečdaliams metinės bazės. Kiekvienos naujosios valstybės narės BNP apskaičiavimo bazė, į kurią atsižvelgiama apskaičiuojant Jungtinei Karalystei suteiktą biudžeto disbalanso koregavimo finansavimą, paminėtą Tarybos sprendimo 2000/597/EB 5 straipsnio 1 dalyje, taip pat yra lygi dviem trečdaliams metinės bazės.


 

3.   Nustatant įšaldytą tarifą 2004 metams pagal Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas 2 straipsnio 4 dalies b punktą, naujųjų valstybių narių apribota PVM bazė apskaičiuojama remiantis dviem trečdaliais jų neapribotos PVM bazės ir dviem trečdaliais jų BNP.

 

 

28 STRAIPSNIS

 

1.       Kad būtų atsižvelgta į naujųjų valstybių narių įstojimą, Europos Bendrijų 2004 finansinių metų bendrasis biudžetas patikslinamas priimant patikslintą biudžetą, kuris įsigalioja 2004 m. gegužės 1 d.

 

2.       Dvylika mėnesinių PVM ir BNP grindžiamų išteklių dvyliktųjų dalių, kurias naujosios valstybės narės turi sumokėti pagal šį patikslintą biudžetą, taip pat atgalinio galiojimo mėnesinių dvyliktųjų dalių už 2004 m. sausio–balandžio mėnesius patikslinimai, taikomi tik esamoms valstybėms narėms, konvertuojami į aštuntąsias dalis, taikomas 2004 m. gegužės–gruodžio mėnesiais. Atgalinio galiojimo patikslinimai, padaryti dėl bet kurio vėlesnio patikslinto biudžeto, priimto 2004 metais, taip pat konvertuojami į lygias dalis, taikomas per likusią metų dalį.

 


29 STRAIPSNIS

 

Kiekvieno mėnesio pirmąją darbo dieną pagal Europos Bendrijų bendrojo biudžeto išlaidų straipsnį Bendrija sumoka Čekijai, Kiprui, Maltai ir Slovėnijai 2004 metais nuo įstojimo dienos vieną aštuntąją, o 2005 ir 2006 metais – vieną dvyliktąją šių laikinų biudžeto kompensacijų dydžių:

 

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

 

(milijonai EUR, 1999 m. kainomis)

Čekija

125,4

178,0

85,1

Kipras

68,9

119,2

112,3

Malta

37,8

65,6

62,9

Slovėnija

29,5

66,4

35,5

 

 

30 STRAIPSNIS

 

Kiekvieno mėnesio pirmąją darbo dieną pagal Europos Bendrijų bendrojo biudžeto išlaidų straipsnį Bendrija sumoka Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai 2004 metais nuo įstojimo dienos vieną aštuntąją, o 2005 ir 2006 metais – vieną dvyliktąją šių specialių vienkartinių piniginių išmokų dydžių:


 

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

 

(milijonai EUR, 1999 m. kainomis)

Čekijai

174,7

91,55

91,55

Estija

15,8

2,9

2,9

Kipras

27,7

5,05

5,05

Latvija

19,5

3,4

3,4

Lietuva

34,8

6,3

6,3

Vengrija

155,3

27,95

27,95

Malta

12,2

27,15

27,15

Lenkija

442,8

550,0

450,0

Slovėnija

65,4

17,85

17,85

Slovakija

63,2

11,35

11,35

 

Į 1 mlrd. eurų Lenkijai ir 100 mln. eurų Čekijai sumas, įtrauktas į specialią vienkartinę piniginę išmoką, atsižvelgiama apskaičiuojant struktūrinių fondų 2004–2006 metams paskirstymą.

 

 

31 STRAIPSNIS

 

1.       Toliau išvardytos naujosios valstybės narės į Anglių ir plieno tyrimų fondą, numatytą 2002 m. vasario 27 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendime 2002/234/EAPB dėl finansinių pasekmių pasibaigus EAPB sutarties galiojimo laikui ir dėl Anglių ir plieno tyrimų fondo[4], moka šias sumas:


 

 

 

(milijonai EUR, dabartinėmis kainomis)

 

Čekija

 

39,88

 

Estija

 

                2,5

 

Latvija

 

              2,69

 

Vengrija

 

              9,93

 

Lenkija

 

            92,46

 

Slovėnija

 

              2,36

 

Slovakija

 

            20,11

 

 

2.   Įnašai į Anglių ir plieno tyrimų fondą mokami keturiomis toliau nurodytomis dalimis pradedant 2006 m., visais atvejais – kiekvienų metų pirmo mėnesio pirmąją darbo dieną:

 

2006 m.: 15%

2007 m.: 20%

2008 m.: 30%

2009 m.: 35%


 

 

32 STRAIPSNIS

 

1.       Jeigu šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, po 2003 m. gruodžio 31 d. dėl naujųjų valstybių narių neprisiimami jokie finansiniai įsipareigojimai pagal Phare programą[5], Phare tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą[6], pasirengimo narystei fondus Kiprui ir Maltai[7], ISPA programą[8] ir SAPARD programą[9]. Naujųjų valstybių narių statusas dėl išlaidų pagal pirmuosius tris finansinės perspektyvos punktus, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstituciniame susitarime[10], nuo 2004 m. sausio 1 d. prilyginamas esamų valstybių narių statusui laikantis atskirų toliau nurodytų patikslinimų ir išimčių arba kitokių šios Sutarties nuostatų. Maksimalūs papildomi asignavimai pagal Finansinės perspektyvos 1, 2, 3 ir 5 punktus, susiję su plėtra, yra nurodyti XV priede. Tačiau iki atitinkamos naujosios valstybės narės įstojimo pagal 2004 m. biudžetą negalima prisiimti finansinio įsipareigojimo dėl jokios programos ar institucijos.

 

2.   1 dalis netaikoma Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus išlaidoms pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo[11] 2 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 3 straipsnio 3 dalį, kurios bus finansuojamos iš Bendrijos lėšų tik nuo įstojimo dienos vadovaujantis šio Akto 2 straipsniu.


 

 

Tačiau šio straipsnio 1 dalis taikoma Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus išlaidoms kaimo plėtrai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus[12] 47a straipsnį, laikantis šio reglamento pakeitime, išdėstytame šio Akto II priede, nustatytų sąlygų.

 

3.       Atsižvelgiant į 1 dalies paskutinį sakinį, naujosios valstybės narės nuo 2004 m. sausio 1 d. dalyvaus Bendrijos programose ir priemonėse, finansuojamose iš Europos Bendrijų bendrojo biudžeto, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir esamos valstybės narės. Asociacijos tarybos sprendimuose, susitarimuose ir susitarimo memorandumuose tarp Europos Bendrijų ir naujųjų valstybių narių nustatytos sąlygos dėl jų dalyvavimo Bendrijos programose ir priemonėse nuo 2004 m. sausio 1 d. pakeičiamos nuostatomis, reglamentuojančiomis atitinkamas programas bei priemones.

 

4.       Jei kuri nors iš valstybių, minimų Stojimo sutarties 1 straipsnio 1 dalyje, 2004 m. į Bendriją neįstoja, visi atitinkamos valstybės arba iš jos pateikti prašymai finansuoti išlaidas pagal Finansinės perspektyvos pirmuosius tris punktus 2004 metams yra niekiniai ir negaliojantys.  Šiuo atveju atitinkamas Asociacijos tarybos sprendimas, susitarimas arba susitarimo memorandumas toliau taikomas tai valstybei per visus 2004 m.


 

5.   Jei perėjimui nuo pasirengimo narystei režimo į režimą, kuris atsiranda dėl šio straipsnio taikymo, palengvinti būtinos kokios nors priemonės, Komisija patvirtina reikalingas priemones.

 

 

33 STRAIPSNIS

 

1.       Pasirengimo narystei pagalbos pagal Phare programą[13], Phare tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą[14] ir pasirengimo narystei fondus Kiprui ir Maltai[15] konkursų skelbimą, sutarčių sudarymą ir mokėjimus nuo įstojimo dienos vykdo įgyvendinančiosios institucijos naujosiose valstybėse narėse.

 

Komisijos vykdoma konkursų skelbimo ir sutarčių sudarymo ex-ante kontrolė nutraukiama šiuo klausimu priimamu Komisijos sprendimu po to, kai vadovaujantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1266/1999 dėl pagalbos šalims kandidatėms derinimo pagal pasirengimo narystei strategiją ir iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 3906/89[16] priede nustatytais kriterijais ir sąlygomis teigiamai įvertinama Išplėsta decentralizuoto įgyvendinimo sistema (EDIS).

 

Jei Komisija iki įstojimo dienos nepriima sprendimo nutraukti ex-ante kontrolę, visos sutartys, pasirašytos nuo įstojimo dienos iki Komisijos sprendimo priėmimo dienos, laikomos neatitinkančiomis reikalavimų gauti pasirengimo narystei pagalbą.

 


 

Tačiau išimtiniais atvejais, jei Komisijos sprendimas nutraukti ex-ante kontrolę iki įstojimo dienos nepriimamas dėl priežasčių, kurios nepriskirtinos naujosios valstybės narės valdžios institucijoms, Komisija tinkamai pagrįstais atvejais gali pripažinti, kad nuo įstojimo dienos iki Komisijos sprendimo priėmimo dienos pasirašytos sutartys atitinka reikalavimus gauti pasirengimo narystei pagalbą ir šios pagalbos įgyvendinimas ribotą laikotarpį gali būti tęsiamas Komisijai vykdant konkursų skelbimo bei sutarčių sudarymo ex-ante kontrolę.

 

2.       Iki įstojimo dienos pagal 1 dalyje minėtus pasirengimo narystei finansinius instrumentus prisiimtus bendrus biudžetinius įsipareigojimus, įskaitant vėlesnių atskirų įstojus įvykdytų teisinių įsipareigojimų ir mokėjimų įforminimą bei registravimą, toliau reglamentuoja pasirengimo narystei finansinių instrumentų taisyklės bei reglamentai ir jie iki atitinkamų programų bei projektų galutinio nutraukimo įskaitomi į atitinkamus biudžeto skyrius.  Nepaisant to, viešųjų pirkimų procedūros, pradėtos įstojus, vykdomos vadovaujantis atitinkamomis Bendrijos direktyvomis.

 

3.       1 dalyje minėtos pasirengimo narystei pagalbos paskutinysis planavimas atliekamas visiems paskutiniesiems kalendoriniams metams iki įstojimo. Sutartys dėl suplanuotose programose numatytų priemonių turės būti sudarytos per dvejus tolesnius metus, o mokėjimai atlikti taip, kaip numatyta finansiniame memorandume[17], paprastai – iki trečiųjų metų po įsipareigojimo prisiėmimo pabaigos.  Sutarčių sudarymo laikotarpis nepratęsiamas. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais mokėjimų terminas gali būti pratęstas ribotam laikotarpiui.


 

 

4.       Kad būtų užtikrintas reikiamas 1 dalyje minėtų finansinių instrumentų bei ISPA programos[18] užbaigimas, taip pat sklandus perėjimas nuo iki įstojimo taikomų taisyklių prie po įstojimo taikomų taisyklių, Komisija gali imtis visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad naujosiose valstybėse narėse ilgiausiai penkiolika mėnesių po įstojimo būtų išlaikytas būtinas personalas. Šiuo laikotarpiu pareigūnams, kurie paskirti į pareigas naujosiose valstybėse narėse iki įstojimo ir kurie turi likti tose pareigose minėtose valstybėse po įstojimo dienos, išimties tvarka taikomos tos pačios finansinės bei materialinės sąlygos, kurias Komisija taikė iki įstojimo vadovaudamasi Reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68[19] nustatytų Europos Bendrijų pareigūnų pareiginių nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų X priedu. Administracinės išlaidos, įskaitant darbo užmokestį kitam personalui, reikalingos pasirengimo narystei pagalbos valdymui, už visus 2004 m. ir iki 2005 m. liepos mėn. pabaigos padengiamos pagal atitinkamų pasirengimo narystei biudžetų punktą „paramos išlaidos operacijoms“ (ankstesnė biudžeto B dalis) arba analogiškus punktus, skirtus 1 dalyje minėtiems finansiniams instrumentams bei ISPA programai.


 

 

5.       Jei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 patvirtintų projektų pagal tą instrumentą finansuoti nebegalima, jie gali būti integruojami į kaimo plėtros planavimą ir finansuojami iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo. Jei dėl to reikalingos specialios pereinamojo laikotarpio priemonės, jas Komisija patvirtina Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų[20], 50 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

34 STRAIPSNIS

 

1.       Nuo įstojimo dienos iki 2006 m. pabaigos Sąjunga naujosioms valstybėms narėms teikia laikiną finansinę pagalbą (toliau – Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė), skirtą vystyti ir stiprinti jų administracinius gebėjimus įgyvendinti Bendrijos teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą bei skatinti keitimąsi geriausia patirtimi.

 

2.   Pagalba skiriama ilgalaikiam poreikiui stiprinti institucinius gebėjimus tam tikrose srityse priemonėmis, kurios negali būti finansuojamos iš Struktūrinių fondų, ypač šiose srityse:

 

–        teisingumas ir vidaus reikalai (teismų sistemos stiprinimas, išorės sienų kontrolė, kovos su korupcija strategija, teisėsaugos pajėgumų stiprinimas);


 

–        finansų kontrolė;

 

–        Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu;

 

–        vidaus rinka, įskaitant muitų sąjungą;

 

–        aplinkosauga;

 

–        veterinarijos tarnybų ir administracinių gebėjimų, susijusių su maisto sauga, stiprinimas;

 

–        žemės ūkio ir kaimo plėtros administracinės ir kontrolės struktūros, įskaitant Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS);

 

–        branduolinė sauga (už branduolinę saugą atsakingų valdžios institucijų, joms techninę paramą teikiančių organizacijų bei radioaktyvių atliekų tvarkymo valstybinių institucijų veiksmingumo ir kompetencijos stiprinimas);

 

–        statistika;

 

–        viešojo administravimo stiprinimas pagal poreikius, kurie nurodyti Komisijos išsamioje monitoringo ataskaitoje ir kurių neapima struktūriniai fondai.


 

 

3.   Sprendimai dėl pagalbos pagal Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę priimami vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3906/89 dėl ekonominės pagalbos tam tikroms Vidurio ir Rytų Europos šalims[21] 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

4.   Programa įgyvendinama vadovaujantis Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[22] 53 straipsnio 1 dalies a ir b punktais. Institucinei plėtrai skirtiems poriniams projektams tarp valstybinių institucijų toliau taikoma kvietimo teikti pasiūlymus per informacinių punktų valstybėse narėse tinklą tvarka, kaip nustatyta Bendruosiuose susitarimuose su esamomis valstybėmis narėmis dėl pasirengimo narystei pagalbos.

 

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonei skirti asignavimai įsipareigojimams 1999 m. kainomis yra 200 mln. eurų 2004 m., 120 mln. eurų – 2005 m. ir 60 mln. eurų – 2006 m. Metinius asignavimus pagal finansinę perspektyvą sankcionuoja biudžeto valdymo institucija.

 

 

35 STRAIPSNIS

 

1.   Šiuo dokumentu nustatoma Šengeno priemonė – laikinas instrumentas padėti paramą gaunančioms valstybėms narėms nuo įstojimo dienos iki 2006 m. pabaigos finansuoti naujoms Sąjungos išorės sienoms skirtas priemones, susijusias su Šengeno acquis įgyvendinimu ir išorės sienos kontrole.


 

Kad būtų ištaisyti trūkumai, nurodyti pasirengimo dalyvauti Šengeno sistemoje procese, pagal Šengeno priemonę gali būti finansuojamos toliau nurodytos priemonės:

 

–        investicijos į sienos perėjimo infrastruktūros ir susijusių pastatų statybą, renovaciją arba modernizavimą;

 

–        investicijos į bet kokios rūšies veiklos priemones (pvz., laboratorijos įrangą, paieškos priemones, Šengeno informacinės sistemos SIS 2 kompiuterinę ir programinę įrangą, transporto priemones);

 

–        pasieniečių rengimas;

 

–        parama, skirta logistikos ir operacijų išlaidoms padengti.

 

2.   Nuo įstojimo dienos toliau nurodytoms pagalbą gaunančioms valstybėms narėms pagal Šengeno priemonę kaip vienkartinė išmoka mokamos šios sumos:

 

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

 

(milijonai EUR, 1999 m. kainomis)

Estija

22,9

22,9

22,9

Latvija

23,7

23,7

23,7

Lietuva

44,78

61,07

29,85

Vengrija

49,3

49,3

49,3

Lenkija

93,34

93,33

93,33

Slovėnija

35,64

35,63

35,63

Slovakija

15,94

15,93

15,93

 


 

 

3.   Paramą gaunančios valstybės narės atsako už atskirų operacijų pasirinkimą ir įgyvendinimą vadovaujantis šiuo straipsniu. Jos taip pat atsako už priemonės naudojimo koordinavimą su pagalba pagal kitas Bendrijos priemones, užtikrinant suderinamumą su Bendrijos politika ir priemonėmis bei finansinio reglamento, taikomo Europos Bendrijų bendrajam biudžetui, laikymąsi.

 

Vienkartinės išmokos panaudojamos per trejus metus nuo pirmosios išmokos dienos ir Komisija susigrąžina visas nepanaudotas arba nepagrįstai išleistas lėšas. Paramą gaunančios valstybės narės ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo trejų metų termino pabaigos pateikia išsamią vienkartinių išmokų panaudojimo ataskaitą su išlaidas pateisinančiu dokumentu.

 

Paramą gaunanti valstybė vykdo šias pareigas nepažeisdama Komisijos atsakomybės už Europos Bendrijų bendrojo biudžeto įgyvendinimą ir vadovaudamasi finansinio reglamento, taikomo decentralizuotam valdymui, nuostatomis.

 

4.       Komisija pasilieka tikrinimo, kurį atlieka Kovos su sukčiavimu biuras (OLAF), teisę. Komisija ir Audito Rūmai nustatyta tvarka taip pat gali vykdyti patikrinimus vietoje.

 

5.   Komisija gali patvirtinti technines nuostatas, reikalingas šiai priemonei vykdyti.


 

36 STRAIPSNIS

 

29, 30, 34 ir 35 straipsniuose nurodytos sumos kiekvienais metais tikslinamos kaip techninio patikslinimo, numatyto 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinio susitarimo 15 punkte, dalis.

 

 

II ANTRAŠTINĖ DALIS

 

KITOS NUOSTATOS

 

 

37 STRAIPSNIS

 

1.       Jei per trejų metų laikotarpį nuo įstojimo dienos kuriame nors ūkio sektoriuje kils didelių sunkumų, kurie gali užsitęsti arba kurie galėtų labai pakenkti kurio nors regiono ekonominei padėčiai, naujoji valstybė narė gali prašyti oficialaus leidimo imtis apsaugos priemonių padėčiai ištaisyti ir atitinkamam sektoriui prie bendrosios rinkos ekonomikos pritaikyti.

 

Esant tokioms pačioms aplinkybėms, bet kuri esama valstybė narė gali prašyti oficialaus leidimo imtis apsaugos priemonių vienos ar kelių naujųjų valstybių narių atžvilgiu.


 

2.       Suinteresuotos valstybės prašymu Komisija ypatinga tvarka nustato jos manymu būtinas apsaugos priemones, nurodydama jų įgyvendinimo aplinkybes ir būdą.

 

Kilus dideliems ekonominiams sunkumams ir atitinkamai valstybei narei pateikus konkretų prašymą, Komisija priima sprendimą per penkias darbo dienas nuo atitinkamo prašymo kartu su atitinkama paaiškinamąja informacija gavimo. Tokiu būdu priimtų priemonių imamasi nedelsiant, atsižvelgiant į visų atitinkamų šalių interesus ir nesiimant pasienio kontrolės priemonių.

 

3.       Pagal 2 dalį leistos taikyti priemonės gali apimti išimtis EB sutarties ir šio Akto taisyklėms tokiu mastu ir tokiems laikotarpiams, kurie yra būtini 1 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti. Pirmenybė teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai sutrikdys bendrosios rinkos veikimą.

 

 

38 STRAIPSNIS

 

Jei naujoji valstybė narė neįvykdo stojimo derybų kontekste prisiimtų įsipareigojimų, įskaitant kokių nors įsipareigojimų bet kurioje sektorių politikoje, susijusioje su tarpvalstybinį poveikį turinčia ekonomine veikla, ir tai labai sutrikdo vidaus rinkos veikimą arba sukelia realų tokio sutrikdymo pavojų, Komisija, gavusi pagrįstą valstybės narės prašymą arba savo pačios iniciatyva, trejų metų nuo šio Akto įsigaliojimo dienos laikotarpiu gali imtis reikiamų priemonių.


 

Priemonės turi būti proporcingos ir prioritetas teikiamas vidaus rinkos veikimą mažiausiai trikdančioms priemonėms bei, atitinkamais atvejais, esamų sektorių apsaugos schemų taikymui. Tokios apsaugos priemonės neturi tapti savavališkos diskriminacijos arba užslėpto prekybos tarp valstybių narių ribojimo priemonėmis. Apsaugos sąlyga, atsižvelgiant į monitoringo rezultatus, galima remtis netgi prieš įstojimą ir ji įsigalioja nuo įstojimo dienos. Priemonės taikomos tik tiek, kiek jų būtinai reikia, ir bet kuriuo atveju panaikinamos, kai įvykdomas atitinkamas įsipareigojimas. Tačiau jos gali būti taikomos ir pasibaigus pirmojoje pastraipoje minėtam laikotarpiui, kol neįvykdomi atitinkami įsipareigojimai. Atsižvelgdama į naujosios valstybės narės pasiektą pažangą vykdant savo įsipareigojimus, Komisija taikomas priemones gali atitinkamai priderinti. Komisija tinkamu laiku prieš panaikindama apsaugos priemones informuoja Tarybą ir tinkamai atsižvelgia į visas Tarybos dėl to pareikštas pastabas.

 

 

 

39 STRAIPSNIS

 

Jei pamatinių sprendimų ar bet kokių kitų atitinkamų įsipareigojimų, bendradarbiavimo dokumentų, sprendimų, susijusių su abipusiu pripažinimu baudžiamosios teisės srityje pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, direktyvų ir reglamentų, susijusių su abipusiu pripažinimu civilinėse bylose pagal EB sutarties IV antraštinę dalį, perkėlimas, įgyvendinimo būklė ar taikymas susijęs su dideliais trūkumais arba kokiu nors realiu tokių trūkumų pavojumi, Komisija, gavusi pagrįstą valstybės narės prašymą arba savo pačios iniciatyva ir pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, trejų metų nuo šio Akto įsigaliojimo dienos laikotarpiu gali imtis reikiamų priemonių, nurodydama jų įgyvendinimo aplinkybes ir būdą.


 

Šios priemonės gali būti laikinas atitinkamų nuostatų ir sprendimų taikymo sustabdymas santykiuose tarp naujosios valstybės narės ir kurios nors kitos valstybės narės arba valstybių narių, nepakenkiant glaudaus teisminio bendradarbiavimo tąsai. Apsaugos sąlyga, atsižvelgiant į monitoringo rezultatus, galima remtis netgi prieš įstojimą ir ji įsigalioja nuo įstojimo dienos. Priemonės taikomos tik tiek, kiek jų būtinai reikia, ir bet kuriuo atveju panaikinamos, kai trūkumai ištaisomi. Tačiau jos gali būti taikomos ir pasibaigus pirmojoje pastraipoje minėtam laikotarpiui, kol yra trūkumų. Atsižvelgdama į naujosios valstybės narės pasiektą pažangą taisant nustatytus trūkumus, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, taikomas priemones gali atitinkamai priderinti. Komisija tinkamu laiku prieš panaikindama apsaugos priemones informuoja Tarybą ir tinkamai atsižvelgia į visas Tarybos dėl to pareikštas pastabas.

 

 

 

40 STRAIPSNIS

 

Kad nebūtų trukdoma vidaus rinkai tinkamai veikti, naujųjų valstybių narių vidaus taisyklių laikymosi užtikrinimas V–XIV prieduose nurodytais pereinamaisiais laikotarpiais neturi tapti pasienio kontrole tarp valstybių narių.


 

41 STRAIPSNIS

 

Jei pereinamojo laikotarpio priemonės yra būtinos perėjimui nuo esamo režimo naujosiose valstybėse prie režimo, kuris atsiranda dėl bendros žemės ūkio politikos taikymo pagal šiame Akte išdėstytus reikalavimus, palengvinti, Komisija tokias priemones priima pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo[23] 42 straipsnio 2 dalį ar prireikus atitinkamuose kitų reglamentų dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo straipsniuose nustatyta tvarka ar pagal atitinkamo komiteto procedūrą, nustatytą taikytinuose teisės aktuose. Šiame straipsnyje nurodytų pereinamojo laikotarpio priemonių galima imtis trejų metų laikotarpiu nuo įstojimo dienos, ir jos taikomos tik tuo laikotarpiu. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali vieningai pratęsti šį laikotarpį.

 

Pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su šiame Akte nenurodytų dokumentų dėl bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimu, kurios reikalingos dėl stojimo, iki stojimo dienos Komisijos siūlymu kvalifikuota balsų dauguma priima Taryba, arba, jei jos daro įtaką Komisijos iš pradžių priimtiems dokumentams, Komisija pagal procedūrą, reikalingą priimti atitinkamus dokumentus.

 


 

42 STRAIPSNIS

 

Jei pereinamojo laikotarpio priemonės yra būtinos perėjimui nuo esamo režimo naujosiose valstybėse prie režimo, kuris atsiranda dėl Bendrijos veterinarijos ir fitosanitarijos taisyklių taikymo, palengvinti, Komisija tokias priemones priima pagal atitinkamo komiteto procedūrą, nustatytą taikytinuose teisės aktuose. Šių priemonių galima imtis per trejus metus nuo įstojimo dienos, ir jos taikomos tik tuo laikotarpiu.

 

 

PENKTOJI DALIS

 

SU ŠIO AKTO ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIOS NUOSTATOS

 

 

I ANTRAŠTINĖ DALIS

 

INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ STEIGIMAS

 

 

43 STRAIPSNIS

 

Europos Parlamentas padaro tokias savo Darbo tvarkos taisyklių adaptacijas, kokios yra būtinos dėl įstojimo.


 

44 STRAIPSNIS

 

Taryba padaro tokias savo Darbo tvarkos taisyklių adaptacijas, kokios yra būtinos dėl įstojimo.

 

 

45 STRAIPSNIS

 

1.       Kiekviena į Sąjungą įstojusi valstybė turi teisę, kad vienas iš jos piliečių būtų Komisijos narys.

 

2.       Nepaisant EB sutarties 213 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos, 214 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos, 214 straipsnio 2 dalies ir Euratomo sutarties 126 straipsnio pirmosios pastraipos:

 

a)       kiekvienos valstybės narės pilietis skiriamas į Komisiją nuo jos įstojimo dienos. Naujus Komisijos narius skiria Taryba kvalifikuota balsų dauguma bendru susitarimu su Komisijos pirmininku,

 

b)      tiek pagal a punktą, tiek nuo 2000 m. sausio 23 d. paskirtų Komisijos narių kadencija baigiasi 2004 m. spalio 31 d.,


 

c)       nauja Komisija, kurią sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės paskirtą pilietį, pradeda savo darbą 2004 m. lapkričio 1 d.; šios naujos Komisijos narių kadencija baigiasi 2009 m. spalio 31 d.,

 

d)      Protokolo dėl Europos Sąjungos plėtros, pridėto prie ES sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių, 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta data „2005 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2004 m. lapkričio 1 d.“.

 

3.       Komisija pakeičia savo Darbo tvarkos taisykles taip, kaip yra būtina dėl įstojimo.

 

 

46 STRAIPSNIS

 

1.       Dešimt teisėjų paskiriami į Teisingumo Teismą ir dešimt teisėjų – į Pirmosios instancijos teismą.

 

2.a)    Penkių iš pagal 1 dalį paskirtų Teisingumo Teismo teisėjų kadencija baigiasi 2006 m. spalio 6 d. Tie teisėjai parenkami burtais. Kitų teisėjų kadencija baigiasi 2009 m. spalio 6 d.


 

b)      Penkių iš pagal 1 dalį paskirtų Pirmosios instancijos teismo teisėjų kadencija baigiasi 2004 m. rugpjūčio 31 d. Tie teisėjai parenkami burtais. Kitų teisėjų kadencija baigiasi 2007 m. rugpjūčio 31 d.

 

3.a)    Teisingumo Teismas padaro tokias savo Darbo reglamento adaptacijas, kokios yra būtinos dėl įstojimo.

 

b)      Pirmosios instancijos teismas, suderinęs su Teisingumo Teismu, padaro tokias savo Darbo reglamento adaptacijas, kokios yra būtinos dėl įstojimo.

 

c)       Šitaip priderintą Darbo reglamentą kvalifikuota balsų dauguma turi patvirtinti Taryba.

 

4.       Sprendžiant bylas, kurių iki įstojimo dienos šie Teismai dar nebaigė nagrinėti ir kuriose žodinis procesas prasidėjo dar iki tos datos, visos sudėties Teismų ar kolegijų sudėtis lieka ta pati, kokia buvo iki įstojimo, ir taikomas dieną prieš įstojimą galiojęs Darbo reglamentas.

 

 

47 STRAIPSNIS

 

Po įstojimo Audito Rūmai išplečiami paskiriant dešimt papildomų narių šešerių metų kadencijai.


 

48 STRAIPSNIS

 

Po įstojimo Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas išplečiamas paskiriant 95 narius, atstovaujančius įvairiems organizuotos pilietinės visuomenės ekonominiams ir socialiniams sluoksniams naujosiose valstybėse narėse. Šitaip paskirtų narių kadencija baigiasi kartu su įstojimo metu pareigas einančių narių kadencija.

 

 

49 STRAIPSNIS

 

Po įstojimo Regionų komitetas išplečiamas paskiriant 95 narius, atstovaujančius naujųjų valstybių narių regionų ir vietos valdžios institucijas, kurie turi regioninės ar vietos valdžios mandatą ar yra politiškai atskaitingi išrinktam susirinkimui. Šitaip paskirtų narių kadencija baigiasi kartu su įstojimo metu pareigas einančių narių kadencija.

 

 

50 STRAIPSNIS

 

1.       Mokslo ir technikos komiteto esamų narių kadencija pagal Euratomo sutarties 134 straipsnio 2 dalį baigiasi šio Akto įsigaliojimo dieną.


 

2.       Po įstojimo Taryba paskiria naujus Mokslo ir technikos komiteto narius Euratomo sutarties 134 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka

 

 

51 STRAIPSNIS

 

Dėl įstojimo būtinos pagal pirmines Sutartis įsteigtų komitetų taisyklių ir jų darbo tvarkos taisyklių adaptacijos daromos iškart po įstojimo.

 

 

52 STRAIPSNIS

 

1.       XVI priede išvardytų komitetų, grupių ir kitų organų, sukurtų pagal Sutartis ir teisės aktų leidėjų, naujų narių kadencija baigiasi kartu su įstojimo metu pareigas einančių narių kadencija.

 

2.       XVII priede išvardytų komitetų ir grupių, sukurtų Komisijos, naujų narių kadencija baigiasi kartu su įstojimo metu pareigas einančių narių kadencija.

 

3.       Po įstojimo XVIII priede išvardytų komitetų sudėtis visiškai atnaujinama.

 


 

II ANTRAŠTINĖ DALIS

 

INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ AKTŲ TAIKOMUMAS

 

 

53 STRAIPSNIS

 

Įstojus naujosioms valstybėms narėms laikoma, kad joms yra skirtos direktyvos ir sprendimai, kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje ir Euratomo sutarties 161 straipsnyje, jei tos direktyvos ir sprendimai buvo skirti visoms esamoms valstybėms narėms. Išskyrus direktyvas ir sprendimus, kurie įsigalioja pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį ir 254 straipsnio 2 dalį, laikoma, kad įstojus naujosioms valstybėms narėms apie tokias direktyvas ir sprendimus joms buvo pranešta.

 

 

54 STRAIPSNIS

 

Naujosios valstybės narės taiko priemones, būtinas, kad nuo įstojimo dienos jos pradėtų laikytis direktyvų ir sprendimų, kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje ir Euratomo 161 straipsnyje, jei 24 straipsnyje nurodytuose prieduose arba kuriose nors kitose šio Akto nuostatose nenustatytas kitoks terminas.


 

55 STRAIPSNIS

 

Vienos iš naujųjų valstybių narių tinkamai pagrįstu prašymu Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, iki 2004 m. gegužės 1 d. gali vieningai imtis priemonių, nustatančių laikinus nukrypimus nuo institucijų aktų, priimtų nuo 2002 m. lapkričio 1 d. iki Stojimo sutarties pasirašymo dienos.

 

 

56 STRAIPSNIS

 

Jei nenumatyta kitaip, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma patvirtina priemones, būtinas II, III, IV prieduose pateiktoms ir šio Akto 20, 21 ir 22 straipsniuose nurodytoms nuostatoms įgyvendinti.

 

 

57 STRAIPSNIS

 

1.       Kai iki stojimo priimtus institucijų aktus dėl stojimo reikia pritaikyti, o reikalingos adaptacijos šiame Akte arba jo prieduose nebuvo numatytos, šios adaptacijos daromos 2 dalyje nustatyta tvarka. Šios adaptacijos įsigalioja nuo įstojimo dienos.


 

2.       Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma arba Komisija, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių institucijų priėmė pirminius aktus, šiuo tikslu parengia reikiamus tekstus.

 

 

58 STRAIPSNIS

 

Iki įstojimo priimti ir Tarybos, Komisijos arba Europos centrinio banko čekų, estų, vengrų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis parengti institucijų ir Europos centrinio banko aktų tekstai nuo įstojimo dienos yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir esamomis vienuolika kalbų parengti tekstai. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei tie tekstai taip buvo paskelbti esamomis kalbomis.

 

 

59 STRAIPSNIS

 

Apie įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtintas nuostatas, skirtas naujųjų valstybių narių teritorijoje užtikrinti darbuotojų ir plačiosios visuomenės sveikatos apsaugą nuo jonizuojančios spinduliuotės keliamų pavojų, pagal Euratomo sutarties 33 straipsnį tos valstybės Komisijai praneša per tris mėnesius nuo įstojimo.

 


 

III ANTRAŠTINĖ DALIS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

60 STRAIPSNIS

 

Prie šio Akto pridėti I – XVIII priedai, priedėliai ir protokolai Nr. 1 –10 yra neatskiriama jo dalis.

 

 

61 STRAIPSNIS

 

Italijos Respublikos Vyriausybė naujųjų valstybių narių vyriausybėms perduoda Europos Sąjungos sutarties, Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties bei jas iš dalies keičiančių ir papildančių Sutarčių, įskaitant Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės stojimo į Europos ekonominę bendriją ir Europos atominės energijos bendriją sutartį, Graikijos Respublikos stojimo į Europos ekonominę bendriją ir Europos atominės energijos bendriją sutartį, Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos ekonominę bendriją ir Europos atominės energijos bendriją sutartį ir Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo į Europos Sąjungą sutartį, patvirtintą kopiją airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, prancūzų, portugalų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis.


 

Prie šio Akto pridedami tų Sutarčių tekstai, sudaryti čekų, estų, vengrų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis. Tie tekstai yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip ir pirmoje dalyje nurodytų Sutarčių, sudarytų esamomis kalbomis, tekstai.

 

 

62 STRAIPSNIS

 

Tarptautinių susitarimų, deponuotų Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato archyvuose, patvirtintą kopiją naujųjų valstybių narių vyriausybėms perduoda generalinis sekretorius.[1]        OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

[2]        OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

[3]        OL L 253, 2000 10 7, p. 42.

[4]        OL L 79, 2002 3 22, p. 42.

[5]        Reglamentas (EEB) Nr. 3906/89 (OL L 375, 1989 12 23, p.11) su pakeitimais.

[6]        Reglamentas (EB) Nr. 2760/98 (OL L 345, 1998 12 19, p. 49) su pakeitimais.

[7]        Reglamentas (EB) Nr. 555/2000 (OL L 68, 2000 3 16, p.3) su pakeitimais.

[8]        Reglamentas (EB) Nr. 1267/1999 (OL L 161, 1999 6 26, p.73) su pakeitimais.

[9]        Reglamentas (EB) Nr. 1268/1999 (OL L 161, 1999 6 26, p. 87).

[10]       1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas       dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžetinės procedūros gerinimo (OL C 172, 1999 6 18, p. 1).

[11]       OL L 160, 99 6 26, p. 103.

[12]       OL L 160, 1999 6 26, p. 80.

[13]       Reglamentas (EEB) Nr. 3906/89 (OL L 375 1989 12 23, p.11) su pakeitimais.

[14]       Reglamentas (EB) Nr. 2760/98 (OL L 345, 1998 12 19, p. 49) su pakeitimais.

[15]       Reglamentas (EB) Nr. 555/2000 (OL L 68, 2000 3 16, p.3) su pakeitimais.

[16]       OL L 232, 2.9.1999 9 2, p. 34.

[17]       Kaip nustatyta Phare rekomendacijose (SEC (1999) 1596, atnaujintose 2002 9 6 dokumentu C 3303/2).

[18]       Reglamentas (EB) Nr. 1267/99 (OL L 161, 1999 6 26, p.73) su pakeitimais.

[19]       OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2265/02 (OL L 347, 2002 12 20, p. 1).

[20]       OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1447/2001 (OL L 198, 2001 7 21, p. 1).

[21]       OL L 375, 1989 12 23, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2500/2001 (OL L 342, 2001 12 27, p. 1).

[22]       Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 248, 2002 9 16, p.1).

[23]       OL L 178, 2001 6 30, p. 1.