LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAVIMO ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRE TVARKOS

 

2003 m. liepos 24 d. Nr. 3D-298

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 361 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2003, Nr. 30-1252) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2797):

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre taisykles;

1.2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo formą.

2. Nustatau, kad:

2.1. Ūkininkų ūkių registro tvarkymo įstaigos – valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir savivaldybių administracijos iki 2004 m. balandžio 1 d. perregistruoja ūkius, kurių ūkininkai iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 įsigaliojimo Ūkininkų ūkių registre nurodė:

savo veiklą su ūkio nariais ne sutuoktiniais – pateikus dokumentus, nurodytus Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre taisyklių 9 punkte,

savo veiklą su ūkio nariais sutuoktiniais – pateikus sutuoktinio prašymą nurodyti jį registre partneriu;

2.2. iki nurodyto termino neperregistruotų ūkininkų ūkių duomenys Ūkininkų ūkių registre saugomi vienerius metus, po to jie perkeliami į registro duomenų archyvą.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 407 „Dėl Ūkininkų ūkių registravimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 97-2809);

3.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. 38 „Dėl 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 407 „Dėl Ūkininkų ūkių registravimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 14-374);

3.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. 84 „Dėl besikuriančių ūkininkų pripažinimo sąlygų“ (Žin., 2000, Nr. 27-732);

3.4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. 184 „Dėl 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 407 „Dėl Ūkininkų ūkių registravimo tvarkos“ ir 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 465 „Dėl ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 51-1473) 1 punktą;

3.5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. 335 „Dėl 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 407 „Dėl Ūkininkų ūkių registravimo tvarkos“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 105-3335).

3.6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 3D-210 „Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 407 „Dėl Ūkininkų ūkių registravimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 51-2293).

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                     Arūnas Kundrotas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 3D-298

 

ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAVIMO ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre taisyklės (toliau – taisyklės) nustato ūkininko ūkio (toliau – ūkis) įregistravimo, duomenų apie ūkį, ūkio narius ar partnerius keitimo, ūkio perregistravimo ir išregistravimo iš Ūkininkų ūkių registro (toliau – registras) tvarką.

2. Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje.

3. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Miesto teritorijoje ūkius registruoja miesto (rajono) savivaldybės administracija.

4. Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami.

5. Sutuoktiniai gali įregistruoti atskirus ūkius, jeigu jų ūkių žemėvalda yra atidalyta ir ūkių veikla vykdoma atskirai.

 

II. ŪKIO ĮREGISTRAVIMAS

 

6. Įregistruoti ūkį registre gali tik veiksnus fizinis asmuo.

7. Ūkis įregistruojamas prašymą pateikusio asmens vardu.

8. Įregistruodamas ūkį, asmuo savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:

8.1. prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės plotas, ūkio adresas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);

8.2. prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas, o tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui suteiktą valstybės žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, – teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduotos pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą (nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, patvirtinančio žemės reformos žemėtvarkos projektą, kur suformuotos šių žemėnaudų ribos, datą, numerį, naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypų kadastrinius kodus);

8.3. prašymą pateikusio asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopiją;

8.4. dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją;

8.5. notariškai patvirtinto bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamo ūkio žemėnaudą įtraukiama ir bendraturčių žemė, kopiją;

8.6. prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

8.7. mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

9. Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jis papildomai pateikia:

9.1. partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

9.2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją;

9.3. partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

9.4. ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymas registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

10. Su šių taisyklių 8 ir 9 punktuose nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

11. Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 8–9 punktuose, pateikimo.

12. Ūkis neregistruojamas, jeigu:

12.1. ūkininko veiklos pagrindai neatitinka Ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) 4 straipsnyje nurodytų sąlygų;

12.2. pateikti ne visi ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;

12.3. pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

13. Jeigu ūkį įregistruoti atsisakoma, priežastys pareiškėjui nurodomos raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų įregistruoti ūkį pateikimo.

14. Įregistravus ūkį, ūkininkui išduodamas Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas.

 

III. DUOMENŲ APIE ŪKĮ KEITIMO TVARKA

 

15. Apie ūkio įregistravimo duomenų pasikeitimus ūkininkas privalo raštu informuoti ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikdamas dokumentų, patvirtinančių duomenų pasikeitimus, kopijas.

16. Ūkininkas, ūkio nariui nutraukus narystę ūkio veikloje, pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai, savivaldybės administracijai kartu su prašymu išbraukti ūkio narį ar partnerį iš registro pateikia dokumentus, liudijančius, jog jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra pasibaigusi teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Duomenys registre turi būti pakeisti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pakeisti duomenis gavimo.

18. Jeigu pakeisti duomenis registre atsisakoma, priežastys ūkininkui nurodomos raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pakeisti duomenis pateikimo.

 

IV. ŪKIO IŠREGISTRAVIMAS

 

19. Ūkis iš registro išregistruojamas:

19.1. ūkininko prašymu;

19.2. mirus ūkininkui;

19.3. teismo sprendimu.

20. Ūkis išregistruojamas ūkininkui pateikus rašytinį prašymą ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.

21. Mirus ūkininkui, rašytinį prašymą išregistruoti ūkį ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pateikia ūkio paveldėtojas per 1 mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų įforminimo dienos.

22. Ūkis išregistruojamas savivaldybės administracijos sprendimu per 10 darbo dienų nuo dokumentų ūkį išregistruoti gavimo.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Ginčai dėl ūkio įregistravimo, duomenų apie ūkį keitimo bei ūkio išregistravimo iš registro sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Ūkio įregistravimo duomenų keitimas ir ūkio išregistravimas iš registro atliekamas neatlygintinai.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 3D-298

 

ŪKININKO ŪKIO ĮREGISTRAVIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

Serija        Nr.        

 

........................................................................................................ ........................................................

                                                               (ūkininko vardas, pavardė)

 

........................................................................................................ ........................................................

                                                                                            (asmens kodas)

 

....................................................................................................... .........................................................

                                                                                           (gyvenamoji vieta)

 

...................................................................................................... ..........................................................

                                                                                               (ūkio adresas)

 

Ūkio identifikavimo kodas...................................................................................................... ......................

 

Ūkio įregistravimo data...................................................................................................... ..........................

 

...................................................................................................... ..........................................................

                                                               (pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

..................................................................................................... ...........................................................

                                                                                                    (pareigos)

 

..............................................                                                     ..............................................................

                  (parašas)                                                                                                                         (vardas, pavardė)

 

A.V                                                                          ......................................................................

                                                                                                                                          (pažymėjimo išdavimo data)

 

                                                                                                                       Registracijos Nr. .................................................................

 

______________