LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO 4, 6, 11, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. liepos 4 d. Nr. IX-1698

Vilnius

 

 

(Žin., 2001, Nr. 43-1495, Nr. 56-1984; 2003, Nr. 38-1663)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies papildymas

4 straipsnio 2 dalyje po žodžių „Specialiųjų tyrimų tarnybos“ įrašyti žodžius „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Priežiūros komisija, prieš išduodama licenciją organizuoti lošimus, turi gauti Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos bei Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išvadas.“

 

2 straipsnis.         6 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir 2 dalies 3 punkto pripažinimas netekusiu galios

1. 6 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „ir turi būti kasmet perregistruojama sumokant nustatyto dydžio valstybės rinkliavą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Licencija organizuoti lošimus išduodama neterminuotam laikui.“

2. 6 straipsnio 2 dalies 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. 11 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. 11 straipsnio pavadinime po žodžio „komisijos“ įrašyti žodžius „nariams bei valstybės tarnautojams ir“ ir šio straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

11 straipsnis.     Reikalavimai lošimų organizatoriams ir Priežiūros komisijos nariams bei valstybės tarnautojams ir darbuotojams“.

2. 11 straipsnio 1 dalyje po žodžio „komisijos“ įrašyti žodžius „nariais bei valstybės tarnautojais ir“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lošimus organizuojančios bendrovės steigėjais (akcininkais), taip pat juos kontroliuojančiais asmenimis, lošimus organizuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos nariais ir administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiaisiais finansininkais, lošimo namų (kazino), bingo, automatų salonų administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiaisiais finansininkais, lošėjus aptarnaujančio personalo ir Priežiūros komisijos nariais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais negali būti asmenys, dėl kurių pačių ar jų artimųjų giminaičių bei šeimos narių yra atliekamas operatyvinis tyrimas dėl neteisėto lošimo namų (kazino) laikymo ar lošimų organizavimo arba priklausymo nusikalstamam susivienijimui, bei asmenys, turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai.“

 

4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Priežiūros komisija

1. Lošimus organizuojančių subjektų veiklą prižiūri ir kontroliuoja Priežiūros komisija. Priežiūros komisiją sudaro 6 asmenys, iš kurių po 2 asmenis penkeriems metams skiria ir iš jos atleidžia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas.

2. Tas pats asmuo Priežiūros komisijos nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. Priežiūros komisijos pirmininką penkeriems metams komisijos nariai išsirenka iš savo tarpo. Priežiūros komisijos pirmininkas vieną Priežiūros komisijos narį skiria pirmininko pavaduotoju ir vieną – Priežiūros komisijos sekretoriumi. Priežiūros komisijos pirmininkas ir nariai privalo būti Lietuvos Respublikos piliečiai.

3. Pasibaigus įgaliojimų laikui, Priežiūros komisijos nariai savo pareigas eina tol, kol bus paskirti nauji nariai.

4. Priežiūros komisijos narys gali būti atleistas prieš terminą, kai:

1) atsistatydina savo noru;

2) praranda Lietuvos Respublikos pilietybę;

3) nedirba dėl laikinojo nedarbingumo ilgiau kaip 120 dienų iš eilės ar ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius dvylika mėnesių arba yra medicininės ar invalidumą nustatančios komisijos išvada, kad jis negali eiti pareigų;

4) įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, kuriuo nuteisiama už sunkų ir labai sunkų tyčinį nusikaltimą ar nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai;

5) paaiškėja, kad jis neatitinka šio Įstatymo 11 straipsnio reikalavimų.

5. Į atleistų prieš terminą Priežiūros komisijos narių pareigas Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas arba Ministras Pirmininkas skiria kitus asmenis naujai penkerių metų kadencijai.

6. Priežiūros komisijos narys pareigas gali eiti tik Priežiūros komisijoje, taip pat dirbti mokslinį arba pedagoginį darbą.

7. Priežiūros komisijos nariai yra skatinami, atsako, jiems teikiamos socialinės bei kitos garantijos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Priežiūros komisijos nariams už darbą mokama Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

8. Priežiūros komisijos funkcijoms atlikti sudaroma valstybės tarnautojų ir darbuotojų administracija. Jos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas lėšų, patvirtintų darbo užmokesčiui, tvirtina Priežiūros komisijos pirmininkas.

9. Priežiūros komisijos nuostatus tvirtina Vyriausybė.

10. Priežiūros komisijos tikslas – teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti ir kontroliuoti lošimų veiklos organizavimą, kad būtų užtikrinta lošėjų ir lošimų organizatorių interesų bei jų teisių apsauga.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________