LIETUVOS RESPUBLIKOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. liepos 4 d. Nr. IX-1712

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2002, Nr. 112-4967, Nr. 123-5548)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 3 dalies papildymas

1 straipsnio 3 dalyje po žodžio „investicinių“ įrašyti žodžius „kintamojo kapitalo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Lietuvos banko, kitų kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, pensijų fondų, jų valdymo įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą nustato šis Įstatymas, jei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato kitaip.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________