LIETUVOS RESPUBLIKOS

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 28 IR 58 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1663

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 110-3992; 2002, Nr. 73-3086)

 

1 straipsnis. 28 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 28 straipsnį 4 dalimi:

4. Mokesčio mokėtojams, pagal  Loterijų įstatymą privalomai skiriantiems lėšas labdarai ar paramai, netaikomos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.“

 

2 straipsnis. 58 straipsnio 16 dalies pakeitimas

1. 58 straipsnio 16 dalies pirmoje pastraipoje išbraukti žodžius „pinigines ir pinigines-daiktines loterijas rengiančių įmonių“ ir šią pastraipą išdėstyti taip:

16. Iki atskiro Lietuvos Respublikos Seimo sprendimo žemės ūkio produkciją gaminančių juridinių asmenų ir paslaugas žemės ūkiui teikiančių specializuotų įmonių, laisvųjų ekonominių zonų įmonių, juridinių asmenų, kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas šioje dalyje nustatyta tvarka:“.

2. 58 straipsnio 16 dalies 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________