LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 33 IR 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1660

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085)

 

1 straipsnis. 33 straipsnio 3 dalies pakeitimas

33 straipsnio 3 dalyje po žodžio „tvarką“ įrašyti žodžius „sumos dydį, iki kurio neprivalu pateikti mokesčio administratoriui pažymas apie gyventojams išmokėtas išmokas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Pažymų apie apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas formas, jų pildymo ir pateikimo tvarką, sumos dydį, iki kurio neprivalu pateikti mokesčio administratoriui pažymas apie gyventojams išmokėtas išmokas, nustato centrinis mokesčio administratorius, suderinęs su Finansų ministerija.“

 

2 straipsnis. 39 straipsnio 2 dalies pakeitimas

1. 39 straipsnio 2 dalyje po žodžių „apmokėto pinigais“ įrašyti žodžius ir skaičių „ir 15 straipsnio nuostatos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 7 punkto nuostatos dėl akcijų kainų skirtumo, apmokėto pinigais, ir 15 straipsnio nuostatos taikomos nuo 2004 m. sausio 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________