LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. birželio 26 d. Nr. IX-1658

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 106-2427; 1999, Nr. 59-1918; 2003, Nr. 38-1725)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams (išskyrus neakivaizdinio skyriaus);“.

2. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) magistrantams;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________