LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REKOMENDACIJŲ SAVIVALDYBĖMS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

 

2003 m. birželio 25 d. Nr. ISAK-918

Vilnius

 

Tvirtinu Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro 2003 m.

birželio 25 d. įsakymu Nr.

ISAK-918

 

REKOMENDACIJOS SAVIVALDYBĖMS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rekomendacijų savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – Rekomendacijos) paskirtis – padėti savivaldybių administracijų švietimo padaliniams nustatyti centralizuotą vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką ir sukurti duomenų bazę apie ikimokyklines ir priešmokyklines grupes lankančius bei pageidaujančius jas lankyti vaikus (toliau – duomenų bazė).

2. Rekomendacijos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, vietos savivaldos ir kitais įstatymais, švietimo ir mokslo ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1080 patvirtintais Ikimokyklinės ugdymo įstaigos nuostatais, vykdant Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 patvirtintą Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programą, švietimo ir mokslo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1374 patvirtintą Švietimo ir mokslo ministerijos Kovos su korupcija strategiją ir kitus teisės aktus.

3. Rekomendacijose vartojamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnyje (Žin., 2000, Nr. 64-1924) apibrėžtos sąvokos: asmens duomenys, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, duomenų gavėjas, duomenų tvarkymas, duomenų teikimas.

 

II. CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO

IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA

 

4. Savivaldybės administracijos švietimo padalinys, atsižvelgdamas į savivaldybės ypatumus ir bendruomenės poreikius bei į šias Rekomendacijas, parengia Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos projektą, kurį tvirtina Savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija.

5. Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkoje rekomenduojama nustatyti tokias priėmimo taisykles:

5.1. laikytis eilės pagal prašymo registravimo datą;

5.2. teikti prioritetą specialiųjų poreikių vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei, šeimoms, kuriose auga trys ir daugiau vaikų, vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, šeimoms, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą, vaikams, kurių vienas iš tėvų yra pirmosios ar antrosios grupės invalidas;

5.3. atsižvelgti į kitus reikšmingus kriterijus (tėvų (globėjų) pageidavimą ugdyti vaiką toje pačioje institucijoje ar grupėje, kurią lanko brolis ar sesuo, ir kt.).

6. Rekomenduojama grupes sukomplektuoti iki mokslo metų pradžios. Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.

7. Grupes komplektuoja savivaldybės administracijos švietimo padalinio specialistas (-ai) (toliau tekste – specialistas), atsakingas (-i) už centralizuotą vaikų priėmimą į savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

8. Tėvai (globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo į savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikia specialistui. Prašymai ir dokumentai taip pat gali būti teikiami savivaldybių seniūnams.

9. Prašyme pateikiami duomenys, nurodyti šių Rekomendacijų 15. 2.1–15.2.4 punktuose.

10. Prie prašymo pridedami dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiami prioritetai.

11. Vaikų priėmimo tvarkoje nurodomi tėvų (globėjų), švietimo institucijų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, informavimo apie vaikų priėmimą į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir grupių komplektavimą terminai ir būdai.

 

III. DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR STRUKTŪRA

 

12. Siūloma savivaldybėje sukurti ar papildyti duomenų bazę apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

13. Duomenų bazės paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir jas lankančius bei pageidaujančius lankyti vaikus, sudarant sąlygas organizuoti centralizuotą vaikų priėmimą bei juos paskirstyti, optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą, tikslią informaciją vietos bendruomenei.

14. Sukuriama ar papildoma teisinė bazė, reglamentuojanti duomenų bazės funkcionavimą.

15. Rekomenduojama tokia duomenų bazės struktūra:

15.1. Duomenys apie švietimo įstaigą:

15.1.1. visas įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas ir kita informacija (taikoma pedagoginė sistema, ugdymo programos);

15.1.2. personalas (darbuotojų skaičius, pareigos ir kvalifikacija);

15.1.3. švietimo įstaigą lankančių vaikų skaičius;

15.1.4. duomenys apie ikimokyklines ir priešmokyklines grupes: vietų skaičius grupėse ir jų užpildomumas, grupių struktūra pagal vaikų amžių, grupės darbo laiką, ugdymo modelius, teikiamas papildomas paslaugas ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija (sprendžia savivaldybės duomenų bazės valdytojas).

15.2. Tėvų (globėjų) prašyme priimti vaiką į savivaldybės švietimo įstaigą teikti duomenys:

15.2.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta;

15.2.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga, grupė, pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, kitos pageidaujamos ugdymo paslaugos;

15.2.3. duomenys, kuriais remiantis yra teikiami prioritetai, priimant vaiką į švietimo įstaigą;

15.2.4. tėvų kontaktiniai duomenys;

15.2.5. prašymo priimti vaiką į grupę registracijos data.

 

IV. DUOMENŲ BAZĖS VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

16. Savivaldybės administracija (toliau – duomenų bazės valdytojas) atlieka šias funkcijas:

16.1. nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

16.2. nustato tvarką, kuria vadovaujantis yra tvarkomi duomenys;

16.3. skiria savivaldybės administracijos specialistą (-us), atsakingą už duomenų tvarkymą (toliau – duomenų bazės tvarkytoją), kontroliuoja jo (jų) darbą.

17. Duomenų valdytojo teisės:

17.1. gauti iš švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, teisingus duomenis apie vietų grupėse užpildomumą, apie grupių struktūrą bei ugdymo organizavimą;

17.2. gauti iš duomenų bazės tvarkytojo informaciją, dokumentus ir paaiškinimus apie duomenų tvarkymą ir naudojimą;

17.3. reikalauti, kad duomenų tvarkytojai ištaisytų duomenų bazėje esamus klaidingus arba netikslius duomenis;

17.4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skirti ir pakeisti duomenų bazės tvarkytojus ir parinkti projektavimo, techninio aptarnavimo ir priežiūros vykdytojus.

18. Duomenų valdytojas atsako už:

18.1. teisinių dokumentų, reglamentuojančių duomenų bazės funkcionavimą, įgyvendinimą;

18.2. duomenų bazės saugumą;

18.3. duomenų bazės funkcionalumą;

18.4. duomenų bazėje tvarkomų duomenų patikimumą.

19. Duomenų bazės tvarkytojas:

19.1. renka šių Rekomendacijų 15.1–15.2 punktuose nurodytus duomenis;

19.2. registruoja ir saugo tėvų (globėjų) prašymus priimti vaiką į savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinę ar priešmokyklinę grupę bei dokumentų, patvirtinančių šeimos sudėtį ir jos socialinę padėtį, kopijas;

19.3. įveda duomenis į duomenų bazę, juos klasifikuoja ir grupuoja pagal nustatytą duomenų tvarkymo tvarką;

19.4. kaupia, atnaujina, keičia duomenų archyvą;

19.5. duomenų valdytojo nustatyta tvarka teikia informaciją tėvams (globėjams) apie laisvas vietas ikimokyklinėse ar priešmokyklinėse grupėse ir priėmimo sąlygas;

19.6. teikia informaciją kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais;

19.7. teikia duomenų tvarkymo ataskaitas duomenų valdytojui;

19.8. organizuoja duomenų bazės techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

20. Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo teisės:

20.1. duomenų valdytojo nustatyta tvarka ir tikslais gauti duomenis iš švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nurodytus šių Rekomendacijų 5.1.1–5.1.4 punktuose;

20.2. reikalauti švietimo įstaigų vadovų pataisyti klaidas ir papildyti teikiamus duomenis.

21. Duomenų tvarkytojas atsako už:

21.1. duomenų bazėje tvarkomų duomenų apsaugą;

21.2. duomenų bazės funkcionalumą;

21.3. duomenų patikimumą (t. y. duomenų bazėje tvarkomi duomenys turi atitikti švietimo įstaigų vadovų ir tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis);

21.4. tėvų (globėjų) pateiktų prašymų ir dokumentų kopijų saugojimą.

22. Asmenys, prisidedantys prie duomenų tvarkymo, privalo saugoti duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. DUOMENŲ GAVĖJAI IR JŲ TEISĖS NAUDOTIS DUOMENŲ BAZĖS

INFORMACIJA

 

23. Duomenų bazės duomenų gavėjai yra savivaldybės institucijos, sprendžiančios švietimo įstaigų tinklo formavimo ir kitus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, švietimo įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

24. Savivaldybės institucijos turi teisę gauti duomenų bazėje tvarkomus duomenis apie:

24.1. švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (personalą, ugdymo organizavimą, įstaigas lankančių vaikų skaičių ir jų amžių);

24.2. pageidaujančius lankyti savivaldybės švietimo įstaigą vaikus, t. y. jų skaičių ir amžių, vaikų, kuriems yra teikiami prioritetai, skaičių.

25. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupę, turi teisę:

25.1. gauti duomenis apie savivaldybės švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, t. y. personalo kvalifikaciją, grupių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas;

25.2. gauti duomenis apie vaiko (-ų) (globotinio (-ių)) vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupę galimybes;

25.3. reikalauti ištaisyti ar sunaikinti vaiko duomenis, šeimos socialinę padėtį apibūdinančius duomenis.

26. Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos vadovas ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, suinteresuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimu, turi teisę gauti duomenis apie:

26.1. kitas švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (personalą, ugdymo organizavimą, įstaigas lankančių vaikų skaičių ir amžių);

26.2. vaikų, pageidaujančių lankyti jų įstaigą, skaičių ir amžių, pageidaujamą lankyti grupę bei kitas pageidaujamas paslaugas, vaikų, kuriems teikiami prioritetai, skaičių.

______________