PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIEŠGAISRINIŲ TECHNINIŲ KOMISIJŲ (RIZIKOS VALDYMO GRUPIŲ) TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 20 d. Nr. 113

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 13 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 (Žin., 2003, Nr. 57-2549), 12.9 punktu:

1. Tvirtinu Priešgaisrinių techninių komisijų (rizikos valdymo grupių) tipinius nuostatus (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

 

DIREKTORIUS

VIDAUS TARNYBOS PULKININKAS                                                           KAZYS ZULONAS

______________

 


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento direktoriaus

2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 113

 

PRIEŠGAISRINIŲ TECHNINIŲ KOMISIJŲ (RIZIKOS VALDYMO GRUPIŲ) TIPINIAI NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priešgaisrinė techninė komisija (rizikos valdymo grupė) (toliau vadinama – Komisija) yra gamybinės paskirties objekte (toliau vadinama – objektas), kuriame nuolat dirba daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų, sudaryta kompetentingų darbuotojų grupė, kontroliuojanti objekto priešgaisrinę būklę bei užtikrinanti priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą.

 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

 

2. Komisiją sudaro ir jos veiklos nuostatus tvirtina objekto vadovas.

3. Į Komisiją įeinančių narių skaičių, atsižvelgdamas į objekto gamybos mastą, gamybos pavojingumą, darbuotojų skaičių, nustato objekto vadovas. Skiriant komisijos narius, turi būti atsižvelgiama į jų technines žinias bei priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Į Komisijos sudėtį turi būti įtraukti visų gamybos cechų atstovai.

4. Komisijos nariai turi būti gerai susipažinę su objekto veiklai naudojamų statinių, technologinių procesų, gamybos įrenginių, žaliavų ir produkcijos pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu charakteristikomis.

5. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kuriuo skiriamas vienas iš Komisijos narių.

 

III. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR JOS NARIŲ TEISĖS

 

6. Komisijos uždaviniai:

6.1. kontroliuoti, kaip objekte laikomasi nustatyto priešgaisrinio režimo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

6.2. instruktuoti, mokyti ir atestuoti darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais;

6.3. rengti objekto ir atskirų gamybos cechų priešgaisrinės saugos instrukcijas;

6.4. objekte, kuriame dirba arba nuolat būna daugiau kaip šimtas žmonių, parengti darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus ir jiems išmokti rengti pratybas objekte;

6.5. užtikrinti, kad valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymai būtų laiku vykdomi;

6.6. organizuoti objekte esančios automatinės ir autonominės gaisro gesinimo sistemos (įrenginių), priešdūminės vėdinimo sistemos (įrangos), vidaus vandentiekio sistemos, automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos (įrenginių) bei kitų gaisrinės automatikos įrenginių ir gaisro gesinimo priemonių patikrinimus ir juos įforminti patikrinimo aktais bei imtis priemonių pastebėtiems gedimams šalinti;

6.7. užtikrinti šildymo ir vėdinimo, elektros, apsaugos nuo žaibo įrenginių priežiūrą, organizuoti pastebėtų pavojingų šių įrenginių gedimų šalinimą.

7. Komisija objekto vadovą informuoja apie objekto, atskirų gamybos cechų priešgaisrinę būklę, priešgaisrinio režimo pažeidimus, siūlo objekto priešgaisrinės saugos užtikrinimo priemones.

8. Komisijos nariai turi teisę:

8.1. surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą asmenims, pažeidusiems priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

8.2. dalyvauti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams atliekant objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą (išskyrus valstybinę priešgaisrinę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus atvejus).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, (Žin., 2002, Nr. 123-5518), kitais priešgaisrinė saugą reglamentuojančiais teisės aktais ir jos veiklos nuostatais.

10. Komisijos veiklos nuostatai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, kitais priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais tipiniais nuostatais.

______________