LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. birželio 10 d. Nr. IX-1615

Vilnius

 

1 straipsnis. 33 straipsnio 4 punkto pakeitimas

33 straipsnio 4 punkte vietoj žodžių „savivaldybių gamtos apsaugos fondai“ įrašyti žodžius „Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________