LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO 6 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. birželio 10 d. Nr. IX-1610

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2000, Nr. 90-2773; 2002, Nr. 2-49)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 5 dalies 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) nustatyta tvarka naudoja Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 7 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) nustatyta tvarka naudoja Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas, tvirtina asignavimus aplinkos apsaugai;“.

 

2 straipsnis. 30 straipsnio 3 dalies pakeitimas

30 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „savivaldybių gamtos apsaugos fondai“ įrašyti žodžius „Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos yra papildomi aplinkos apsaugos finansavimo šaltiniai. Papildomas finansavimo šaltinis gali būti užsienio kreditai.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________