LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. birželio 5 d. Nr. IX-1603

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2000, Nr. 45-1297, Nr. 64-1932, Nr. 75-2274;

2001, Nr. 103-3656; 2002, Nr. 38-1360; 2003, Nr. 38-1670)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas ir 2 dalies papildymas

1. 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte išbraukti žodžius „specialių ženklų“, vietoj žodžio „elementų“ įrašyti žodį „priemonių“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) informacija apie vertybinių popierių, dokumentų, dokumentų blankų, banknotų, monetų, Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nustatytų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų bei apdoroto tabako banderolių technologinės apsaugos priemonių kūrimą, gamybą ir naudojimą;“.

2. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 15 punktu:

15) informacija, telekomunikacinės veiklos reguliavimo ir priežiūros tikslams gauta iš valstybės ir savivaldybės institucijų, telekomunikacijų operatorių bei paslaugų teikėjų ir radijo dažnių (kanalų) bei telefono ryšio numerių naudotojų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________