LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SUPAPRASTINTO TRANZITO DOKUMENTO IR SUPAPRASTINTO TRANZITO GELEŽINKELIU DOKUMENTO ĮVEDIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 23 d. Nr. 796

Vilnius

 

Siekdama įgyvendinti 2002 m. lapkričio 11 d. Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos bendrojo pareiškimo dėl tranzito tarp Kaliningrado regiono ir likusios Rusijos Federacijos dalies nuostatas ir vadovaudamasi Specialiosios Kaliningrado tranzito 2003–2004 metų (iki narystės Europos Sąjungoje) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 532 (Žin., 2003, Nr. 40-1851), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įvesti nuo 2003 m. liepos 1 d. Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, supaprastinto tranzito dokumentą ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą.

2. Patvirtinti Supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimo tvarką (pridedama).

3. Pavesti iki 2003 m. birželio 30 dienos:

3.1. Užsienio reikalų ministerijai:

3.1.1. parengti ir patvirtinti supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimo taisykles;

3.1.2. patvirtinti supaprastinto tranzito dokumento prašymo formą;

3.1.3. patvirtinti asmens duomenų lapo formą;

3.2. Vidaus reikalų ministerijai:

3.2.1. patvirtinti supaprastinto tranzito dokumento įklijos formą;

3.2.2. patvirtinti supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įklijos formą;

3.2.3. patvirtinti blanko, skirto vizoms įklijuoti, formą;

3.2.4. parengti, suderinti su Užsienio reikalų ministerija ir patvirtinti supaprastinto tranzito dokumentų, supaprastintų tranzito geležinkeliu dokumentų ir Lietuvos Respublikos vizų mašininio skaitymo zonų reikalavimus nuskaitymui.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. birželio 23 d. nutarimu

Nr. 796

 

SUPAPRASTINTO TRANZITO DOKUMENTO IR SUPAPRASTINTO TRANZITO

GELEŽINKELIU DOKUMENTO IŠDAVIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimo tvarka (toliau vadinama – Tvarka) reglamentuoja šių dokumentų išdavimo sąlygas ir galiojimo laiką.

2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Supaprastintas tranzitas – Rusijos Federacijos piliečio, vykstančio iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal ir privalančio kirsti Lietuvos Respublikos teritoriją, specialusis ir tiesioginis tranzitas sausuma;

Supaprastinto tranzito dokumentas (toliau vadinama – STD) – specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti daug kartų visomis sausumos transporto priemonėmis.

Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas (toliau vadinama – STGD) – specialusis tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti ir grįžti geležinkelio transportu vieną kartą.

Pareiškėjas – Rusijos Federacijos pilietis, prašantis išduoti jam STD arba STGD.

3. STD ir STGD prilyginami Lietuvos Respublikos tranzitinei vizai.

 

II. SUPAPRASTINTO TRANZITO DOKUMENTO IR SUPAPRASTINTO TRANZITO

GELEŽINKELIU DOKUMENTO IŠDAVIMAS

 

4. STD ir STGD išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ir konsulinės įstaigos Rusijos Federacijoje. Šie dokumentai Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose neišduodami.

5. Prašymas išduoti STD pateikiamas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinėms įstaigoms Rusijos Federacijoje.

6. Prašymas išduoti STGD Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai Rusijos Federacijoje gali būti perduodamas ir elektroninio ryšio priemonėmis per kitas institucijas, kai pageidaujantis vykti supaprastintu tranzitu pareiškėjas nori įsigyti kelionės bilietą. Šiame prašyme turi būti nurodyti šie pagrindiniai pareiškėjo duomenys:

6.1. vardas;

6.2. pavardė;

6.3. tėvo vardas;

6.4. gimimo data;

6.5. pilietybė;

6.6. paso numeris, išdavimo data ir vieta;

6.7. paso galiojimo laikas.

7. Pareiškėjo duomenys STGD gauti taip pat pateikiami asmens duomenų lape. Šis lapas gali būti užpildomas traukinyje prieš įteikiant STGD arba bet kuriuo kitu atveju – iki traukinio atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją.

8. Pareiškėjai, pageidaujantys gauti STD, be šios Tvarkos 6 punkte nurodytų pagrindinių duomenų, privalo nurodyti svarbias kelionės priežastis. Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai prireikus gali pareikalauti pateikti dažnų kelionių būtinybę įrodančius dokumentus, ypač kai tai grindžiama šeiminiais ar artimos giminystės santykiais arba socialiniais, ekonominiais ar kitais motyvais.

9. Prašymas išduoti STD nagrinėjamas ir sprendimas dėl STD išdavimo priimamas per 7 darbo dienas nuo kreipimosi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulines įstaigas Rusijos Federacijoje.

10. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinės įstaigos Rusijos Federacijoje, gavusios elektroninio ryšio priemonėmis perduotus šios Tvarkos 6 punkte nurodytus pagrindinius duomenis, sprendimą dėl STGD išdavimo priima ne vėliau kaip per 24 valandas.

 

III. ATSISAKYMAS IŠDUOTI SUPAPRASTINTO TRANZITO DOKUMENTĄ IR

SUPAPRASTINTO TRANZITO GELEŽINKELIU DOKUMENTĄ

 

11. STD neišduodamas, jeigu pareiškėjas:

11.1. pateikia Lietuvos Respublikoje negaliojantį kelionės dokumentą;

11.2. įrašytas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą;

11.3. atvykdamas į Lietuvos Respubliką, sukeltų grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei;

11.4. yra padaręs nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą;

11.5. Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui pareikalavus, negali pateikti dokumentų, patvirtinančių kelionės tikslą ir sąlygas;

11.6. prašydamas išduoti STD, pateikė klaidingus duomenis;

11.7. pateikė kelionės dokumentą, kuriame yra klastojimo požymių;

11.8. žodžiais ar elgesiu parodė nepagarbą Lietuvos Respublikai.

12. STD gali būti neišduodamas ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais.

13. STGD neišduodamas, jeigu patikrinus elektroninio ryšio priemonėmis atsiųstus pareiškėjo pagrindinius duomenis paaiškėja, kad pareiškėjas yra įrašytas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą.

14. Atsisakius išduoti STD ar STGD, pareiškėjo pase dedama žyma „Supaprastinto tranzito dokumentas neišduotas“ arba „Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas neišduotas“ ir įrašoma data.

15. STD ar STGD pareiškėjui gali būti panaikintas, jeigu:

15.1. šis dokumentas buvo gautas apgaulės būdu;

15.2. paaiškėja šios Tvarkos 11, 12 ar 13 punktuose nurodytos aplinkybės.

16. Sprendimą dėl STD ir STGD panaikinimo iki pareiškėjo atvykimo į Lietuvos Respubliką priima Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai. Šie asmenys taip pat sprendžia, ar siūlyti pareiškėją įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą.

17. Atsisakius išduoti STD ar STGD, atsisakymo priežastys pareiškėjui neaiškinamos.

 

IV. SUPAPRASTINTO TRANZITO DOKUMENTO IR SUPAPRASTINTO TRANZITO

GELEŽINKELIU DOKUMENTO GALIOJIMAS

 

18. STD galiojimo terminas yra ne ilgesnis kaip 3 metai. Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją su STD neturi viršyti 24 valandų.

19. STGD galiojimo terminas yra ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai. Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją su supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentu neturi viršyti 6 valandų.

20. STD paprastai įklijuojamas į pareiškėjo kelionės dokumentą. STGD įklijuojamas į vizai įklijuoti skirtą blanką, kurio forma nustatyta 2002 m. vasario 18 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtame reglamente (EB) Nr. 333/2002 dėl bendros vizų, valstybių narių išduotų asmenims, turintiems valstybės narės nepripažįstamus kelionės dokumentus, įklijavimo formų vienodos formos blanko. Į minėtą blanką gali būti įklijuojamas ir STD, jeigu pareiškėjas pateikia kelionės dokumentą, nepripažįstamą Europos Sąjungos valstybėse narėse.

21. Kelionės dokumento, į kurį įklijuojamas STD ar kurio pagrindu išduodamas STGD, galiojimo terminas turi būti ilgesnis už STD ar STGD galiojimo trukmę.

22. STD į kelionės dokumentą, kurio galiojimo terminas pasibaigęs, neįklijuojamas, o STGD kelionės dokumento, kurio galiojimo terminas pasibaigęs, pagrindu neišduodamas.

______________