LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gegužės 29 d. Nr. 674

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2001, Nr. 52-1843; 2002, Nr. 47-1807):

1. Išdėstyti 20 punktą taip:

20. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintam valstybės biudžeto asignavimų paskirstymui pagal programas, per 7 darbo dienas pateikia Finansų ministerijai suvestinę valstybės biudžeto išlaidų sąmatą, kiekvienos programos suvestinę valstybės biudžeto išlaidų sąmatą ir jiems pavaldžių įstaigų (programos vykdytojų) valstybės biudžeto išlaidų sąmatas. Jeigu einamaisiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė keičia asignavimų paskirstymą pagal programas, valstybės biudžeto asignavimų valdytojų patikslintos sąmatos pateikiamos Finansų ministerijai per 5 darbo dienas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimui.“.

2. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojų administruojamų pajamų įmokas į valstybės biudžetą perveda teritorinės mokesčių inspekcijos ir muitinės, pateikdamos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams duomenis apie įmokėtas į valstybės biudžetą sumas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija), Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas) ir asignavimų valdytojų suderintą duomenų pateikimo tvarką.“.

3. Išdėstyti 28 punktą taip:

28. Viršplaninės arba nepanaudotos įmokos į biudžetą pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio nuostatas paliekamos biudžetinėms įstaigoms bei mokslo ir studijų institucijoms ir gali būti naudojamos einamaisiais ir kitais biudžetiniais metais viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus bendruosius asignavimus pagal atskirą sąmatą, pervedant šias lėšas asignavimų valdytojams iš biudžeto lėšų. Specialiųjų programų planuojamos išlaidos gali viršyti planuojamas pajamas, jeigu specialiosios programos sujungiamos su kitomis iš biudžeto finansuojamomis programomis. Sujungtų programų išlaidoms padengti pirmiausia naudojami asignavimai, gauti iš į biudžetą įmokėtų einamaisiais metais pajamų neviršijant plano. Visais atvejais specialiųjų programų finansavimas yra mažinamas faktiškai negautomis (palyginti su planu) lėšomis už teikiamas paslaugas arba valstybės biudžeto asignavimų valdytojų administruojamų pajamų negautomis sumomis, t.y. asignavimų valdytojai patys neturi teisės pateikti mokėjimo paraiškų dėl tos sumos arba naudoti specialiajai programai tos lėšų sumos, kuri nebuvo įmokėta į biudžetą.“.

4. Išdėstyti 30 punktą taip:

30. Kaimo rėmimo programos, Specialiosios bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos, Specialiosios žemės reformos vykdymo programos išlaidų sąmatas pagal priemones tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kitų programų išlaidų sąmatas pagal priemones Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina tais atvejais, jeigu tai numatyta teisės aktuose.“.

5. Pripažinti netekusiu galios 38 punktą.

6. Išdėstyti 42 punktą taip:

42. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių biudžetams planuojamas pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas šio mokesčio dalis. Lėšos iš gyventojų pajamų mokesčio dalies savivaldybių biudžetams, pervedamos iš Valstybės iždo sąskaitos mokestinėms pajamoms ir išlaidų struktūros skirtumams išlyginti, yra prognozuojamos, todėl savivaldybės taryba, tvirtindama biudžetą, gali jas, kaip ir kitas pajamas, didinti arba mažinti.“.

7. Pripažinti netekusiu galios 43 punktą.

8. Išdėstyti 44 punktą taip:

44. Savivaldybės taryba, tvirtindama biudžeto pajamas, lėšas iš valstybės biudžeto numato pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas sumas.“.

9. Išdėstyti 48 punktą taip:

48. Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentas, vadovaudamiesi teritorinių mokesčių inspekcijų ir teritorinių muitinių apskaitos duomenimis, finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ (Žin., 2003, Nr. 13-519) nustatyta tvarka pateikia Finansų ministerijai mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą ir nepriemokų pažymą. Teritorinės mokesčių inspekcijos atitinkamą apyskaitą pateikia savivaldybių administracijoms.

Biudžetiniams metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 10 dienos, užbaigę atsiskaitymus su valstybės ir savivaldybių biudžetais ir fondais, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentas pateikia Finansų ministerijai ir savivaldybių administracijoms patikslintą mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą.“.

10. Įrašyti 52, 55 ir 60.2 punktuose vietoj žodžių „fizinių asmenų“ žodį „gyventojų“.

11. Pripažinti netekusia galios 87 punkto antrąją pastraipą.

12. Išdėstyti 88 punktą taip:

88. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsniu, įstaigų išlaidų sąmatas keičia pateikę Finansų ministerijai pažymas apie biudžeto asignavimų pakeitimus, kai tie pakeitimai daromi:

88.1. pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus;

88.2. norint pakeisti asignavimų paskirstymą ketvirčiais;

88.3. pakeitus specialiąsias programas dėl papildomų pajamų, gautų einamaisiais metais arba nepanaudotų praėjusiais metais;

88.4. asignavimus nepaprastosioms išlaidoms padidinus paprastųjų asignavimų sąskaita (nesant įsiskolinimų).“.

13. Išdėstyti 91 punktą taip:

91. Asignavimus, numatytus paprastosioms išlaidoms, pakeitus pagal ekonominę klasifikaciją, arba sutaupytas paprastąsias išlaidas panaudojus nepaprastosioms išlaidoms finansuoti, atitinkamai tikslinamos sąmatos. Iš sutaupytų asignavimų paprastosioms išlaidoms lėšų pirmiausia turi būti dengiamas kreditorinis įsiskolinimas (suėjus sumokėjimo terminui). Nesant įsiskolinimų, paprastųjų išlaidų ekonomija gali būti skiriama ir ilgalaikiam turtui įsigyti bei iš valstybės lėšų įgyvendinamiems (įtrauktiems į Valstybės investicijų programą) investicijų projektams finansuoti.“.

14. Papildyti šiais 92 ir 93 punktais:

92. Savivaldybių biudžetų asignavimų pakeitimų tvarką (pirmiausia numatant įsiskolinimų padengimą) nustato savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis.

93. Asignavimų valdytojai, organizuodami programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, vykdymą, turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkti paslaugas ir darbus iš įmonių, įstaigų ir organizacijų, jeigu tokiu būdu bus sutaupyti šioms programoms vykdyti patvirtinti asignavimai, palyginti su tais asignavimais, kuriuos panaudotų pats asignavimų valdytojas vykdydamas šią programą.

Asignavimų valdytojai su programų vykdytojais atsiskaito iš asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų už faktiškai atliktus darbus ir paslaugas, numatytus sutartyse.“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ