LIETUVOS RESPUBLIKOS

VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. gegužės 22 d. Nr. IX-1575

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 4 dalies papildymas

Papildyti 5 straipsnio 4 dalį antruoju sakiniu ir ją išdėstyti taip:

4. Visa informacija apie prekes bei paslaugas vartotojams turi būti pateikta raštu valstybine kalba, išskyrus atvejus, kai prekių ir paslaugų vartojimo būdai yra tradiciškai žinomi. Prekybai ir paslaugoms teikti skirtų patalpų išorėje turi būti valstybine kalba nurodytas parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų klasės arba prekybos ar paslaugos teikimo vietos rūšinis pavadinimas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________