LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS ĮSTATYMO 7 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 29 d. Nr. IX-1536

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 33-1250; 2003, Nr. 38-1705)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 punkto pakeitimas

7 straipsnio 2 punkte išbraukti žodžius „netikrais pinigais“, po žodžių „finansų sistema“ įrašyti žodžius „išskyrus veikas, susijusias su netikrais pinigais“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atskleisti ir tirti veikas, susijusias su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, vertybinių popierių neteisėta apyvarta, kitas neteisėtas veikas, susijusias su finansų sistema, išskyrus veikas, susijusias su netikrais pinigais;“.

 

2 straipsnis. 22 straipsnio 4 ir 5 punktų pripažinimas netekusiais galios

22 straipsnio 4 ir 5 punktus pripažinti netekusiais galios.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS