LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 17 d. Nr. IX-1505

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431, Nr. 85-2574; 2001, Nr. 35-1165)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimas

10 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „vyriausiųjų komisarų, vyresniųjų komisarų, komisarų, vadovaujančių miestų bei rajonų policijos komisariatams“ įrašyti žodžius „policijos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų“, vietoj žodžio „valdybų“ įrašyti žodį „tarybų“, vietoj žodžio „administratorių“ įrašyti žodžius „savivaldybių administracijų direktorių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Respublikos Prezidento, Seimo narių, Ministro Pirmininko, ministrų, viceministrų, ministerijų sekretorių, Konstitucinio Teismo pirmininko ir teisėjų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir apygardų teismų pirmininkų, skyrių pirmininkų ir teisėjų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų ir teisėjų, generalinio prokuroro ir generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų, Valstybės kontrolės vadovaujančių pareigūnų, apskričių viršininkų, apskričių viršininkų pavaduotojų, Vyriausybės atstovų apskrityse, Vyriausybės įstaigų (departamentų, agentūrų, tarnybų, inspekcijų), prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų, Lietuvos banko valdybos pirmininko ir valdybos pirmininko pavaduotojų, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinių vadovaujančių pareigūnų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir teritorinių mokesčių inspekcijų vadovaujančių pareigūnų, Vidaus reikalų ministerijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos ir miestų bei rajonų komisariatų ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių (poskyrių) vadovaujančių pareigūnų, policijos generalinio komisaro, policijos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmojo pavaduotojo ir pavaduotojo, savivaldybių tarybų narių, merų, vicemerų, savivaldybių administracijų direktorių, savivaldybių kontrolierių, Seimo kontrolierių metinių privačių interesų deklaracijų suvestiniai duomenys kiekvienais metais ne vėliau kaip iki liepos 15 d. valstybės lėšomis yra skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka. Vardinį šioje dalyje išvardytų pareigų sąrašą kiekvienais metais iki kovo 15 d. nustato Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________